1 Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессежүктеу 70.3 Kb.
Дата02.11.2017
өлшемі70.3 Kb.

1. Оқытушы туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Баяхметова Фарида Кастаевна

аға оқытушы

Математика кафедрасы А корпусында, А-410 аудиторияда орналасқан.

Байланыс телефоны: 67-36-46, ішкі тел: 1-120
2. Пән туралы мәліметтер

Кәсіби орыс тілі

Емтихан 3

Кредит саны 2


3. Пәннің еңбек сыйымдылығы


Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-катынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

барлығы

Дәрістер

Тәжірибелік

Зертханалық

барлығы

СОӨЖ

3

2

90

0

30

0

60

15

емтихан4. Пәннің мақсаты мен міндеттері, оның оқу процесіндегі орны

4.1 Пәннің мақсаты

Кәсіби орыс тілі пәні мына мақсатты көздейді: қазақ тобында оқитын студенттер үшін өз тілінде шығарылған математика оқулықтарының тапшылығынан және әр тілде оқып үйрену үшін орыс тілінде басылған әдебиеттерді пайдалану қажеттігі туады. Оларды игеру үшін орыс тіліндегі терминдеруі яғни кәсіби тілді меңгеру мақсаты алға қойылады.4.2 Пәннің міндеттері

Тіл меңгеруде аса ұқыптылықпен әсіресе орысша математикалық терминдері жақсы оқып, игеру. Кез келген арнаулы курстарды оқи білу.


4.3 Пререквизиттер

Математика пәнің бөлімдері. Орысша сөз тіркестерін сауатты құру, яғни орыс-қазақ аудармасының технологиясы.


4.4 Постреквизиттер

Орыс тіліндегі әдебиеттерді оқып түсіну.


5. Пәннің мазмұны
5.1 Дәрістер мазмұны

Қарастырылымаған.


5.2 Практикалық сабақтардың мазмұны
Тақырып 1. Орыс тілінде арифметикалық терминдер. Қосу, қосылғыштар – сложение, слагаемые. Азайту, азайғыш, азайтқыш, айырма. Вычитание, уменьшаемое, вычитаемое, разность. Көбейту, көбейткіштер, көбейтінді. Умножение, сомножители, произведение. Бөлу, бөлінгіш, бөлгіш, бөлінді. Деление, делимое, делитель, частное. Осы терминдерге байланысты сөз тіркестері. Мысалы:

 1. Азайғыш азайтқыш пен айырманың қосындысына тең. Орыс тілінде: Уменьшаемое равно сумме вычитаемого и разности.

 2. Көбейткіштердің орнын ауыс-тырғаннан көбейтінді өзгермейді. Орыс тілінде: От перемены мест слагаемых сумма не меняется.

Тақырып 2. Алгебралық өрнектерге негізгі қолданылатын амалдар ықшамдау және түрлендіру.Орыс тілінде: Упрощение и преобразование выражений.

Ықшамдауға кіретіндер: қысқарту – сокращение, жою – уничтожение, ұқсастарын жинау – приведение подобных. Осының нәтижесіну түрлендіру болады.

Алгебралық бөлшектерге түрлі амалдар орыс тілінде тарастырылады.

Тақырып 3. Элементарлық және аналитикалық геометрия терминдері:


 1. Жазықтықтағы геометрия (планиметрия): элементтері түзу, кесінді, көпбұрыштар, дөңгелек, шеңбер. Әрқайсысының аудармасын орыс тілінде меңгеру.

Аналитикалық (жазықтықтағы) геометрия есептерін шығаруда пайдаланатын негізгі әдіс – координаталар.Әдісі – метод координат. Негізгі объекттер: нүкте – точка с координатами, прямая – түзу, кривая – қисық, определяемые уравнениями – теңдеулерімен анықталады.

 1. Кеңістіктегі геометрия (стереометрия) терминдері: геометриялық денелер – геометрические тела, көпжақтар – многогранники, жұмыр денелер – круглые тела (цилиндр, конус, шар, беті – сфера).

Кеңістіктегі аналитикалық геометрия терминдері: нормаль вектор, бағыттауыш вектор, жарты осьтер және т.т.

Тақырып 4. Математикалық талдау терминдері, сөз тіркестері: анықталу облысы, айқындалмаған функция, шек, үзіліссіздік, туынды және оған байланысты сөз тіркестері.

Бір және бірнеше айнымалыға тәуелді функциялардың интегралдық қисаптаулары. Оларды есептер шешуге қолданылуы. Осы аталған тақырыптарды орыс тілінде оқып түсінуге машықтану, әрі үйрену.Тақырып 5. Дифференциалдық, интегралдық теңдеулер анықтамаларын, шешу жолдарын орыс тілінде меңгеру.

Тақырып 6. Ықтималдықтар теориясы, статистика. Ықтималдықтың классикалық анықтамасы – классическое определение вероятности, статистическое определение вероятности.

Негізгі терминдердің аудармаларын толық игеру және есептер шығарғанда орысша сөз тіркестерін қолдану.Тақырып 7. Қаржылық математика. Жай және күрделі пайыз ұғымдары – понятие о простом и сложном прценте, ақша ағымдары – денежные потоки, ренты аннуитеттер туралы терминдер.

Қарыз (кредит) түрлеріне қатысты орысша терминдер.Жалпы экономика, қаржыға қатысты терминдерді толық игеріп орысша оқу құралдарын пайдалана білетін қалыпқа жету.
Тақырып 8. Функционалдық талдау. Функционалдар мен операторлар. Сызықтық кеңістіктер. Сызықтық нормалданған кеңістіктер. Сызықтық функионалдар. Оператор нормасы т.т. байланысты, сөз тіркестері мен сөйлемдердің мағынасын орыс тілінде түсіну.
5.3 Зертханалық жұмыстар мазмұны
Қарастырылымаған.
5.4 СӨЖ мазмұны
СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағат көлеміДәріске дайындық

Конспект

Сабаққа қатнасу

10Практикалық сабаққа дайындық, үй тапсырмасын орындау

Жұмыс дәптері

Үй жұмысы дәптері

10Зертханалық жұмысқа дайындық

Жұмыс дәптері

Жұмыс дәптері

10Аудиториялық сабақтарға кірмейтін материалдарды оқу

Конспект


Бақылау нәтижесі

10Жеке оқытуды жүзеге асыру

Есеп шешім дерімен дәптер

Ж.Т. қорғау

10Бақылау жұмыстарына дайындық
МБ 1, МБ 2, коллоквиум (тестілеу, т.о.)

10

Барлығы:

60


Өздік жұмысқа арналған материалдар
Студенттер төмендегі материалдарды өз бетімен орындап тапсырады:

 1. Алгебралық бөлшек теңсіздікті шешу процесін орыс тілінде толық баяндап, мысал арқылы көрсету.

 2. Пифагор теоремасының шарты, тұжырымы және алгебралық дәлелдемесінің орыс тілінде түсіндірмесін келтіріп жазу.

 3. Функцияның белгілі бір нүктедегі шегінің ε, δ шамаларын қолданып анықтамасын беру керек. Тапсырма орыс тілінде орындалады. Мысал келтіріп, график түрінде иллюстрациясын көрсету керек.

 4. Мына сөйлемді қазақ тіліне аударып түсініктеме беру керек:

Если зависимость между переменными Y и X задана в неявном виде, то для нахождения прозводной от функции Y по X , достаточно продифференцировать обе части уравнения и найти производную. Мысал (мүмкіндігінше келтір).

 1. Мына тұжырымды аударып, түсініктеме бер:

Точки экстремума всегда являются стационарными, но стационарная точка может и не быть точкой экстремума. Чтобы стационарная точка была точкой экстремума, должны выполняться достаточные условия экстремума.

 1. Перевести текст на казахский язык:

А.П. Рябушко. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике. Часть II.

Тема: 11.6 Линейные дифференциальные уравнения второго и высших порядков (до примера 1). 1. Перевести текст на казахский язык:

Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика (учебник)

Глава 6. Случайные величины §1.
Әдебиеттер
Негізгі

1. Коровкин П.П. Математический анализ I, II части. М. Просвещение, 1974.

2. Смирнов В.И. Курс высшей математики I-IV тома. М. Изд. Физмат. литературы,1961.

3. Бермант А.Ф., Араманович И.Г. Краткий курс математического анализа. М.Наука, 1965.

4. Рябушко А.П. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике. 1-3 часть. М. Выс.шк. 1991.

5. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и мат. статистика. М. Выс.школа, 1977 г.

6. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа. М.Наука 1985.416 с.

7. Виноградова И.А. и др. Математический анализ в задачах и упражнениях. Издательство Московского университета, 1991.


Қосымша

1. Виленкин Н.Я. Алгебра 8,9 классы. М. Просвещение, 1998.2. Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 классы. М. Просвещение, 1998.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет