1. X ғасырда Ұлы Моравия мемлекетінің орнына құрылған мемлекетжүктеу 0.51 Mb.
бет3/4
Дата29.08.2018
өлшемі0.51 Mb.
1   2   3   4

462. Еуропадаєы «Ќайта ґркендеу» мјдениетініѕ отаны:

Италия.


463. Еуропадаєы «Ќайта ґркендеу» мјдениетініѕ толыќ гїлдену деѕгейіне жеткен кезеѕ.

XV єасырдыѕ аяєы –XVI єасыр.

464. Орта єасырдаєы «Ќайта ґркендеу» кезеѕіндегі Италияныѕ басты мјдениет орталыєыныѕ бірі:

Флоренция.

465. XV-XVI єасырларда ґмір сїрген ўлы итальян суретшісі Леонардо да Винчидіѕ јлемге јйгілі картинасы:

«Мона Лиза».

466. Рим ќаласындаєы Јулие Петр соборын салуєа басшылыќ жасаєан ќайта ґркендеу дјуірініѕ ўлы суретшісі.

Рафаэль Санти.

467. XV-XVI єасырларда ґмір сїрген, Германияныѕ алдыѕєы ќатарлы суретшілерініѕ кґшбасшысы, «Тґрт салт атты» гравюраныѕ авторы.

Дюрер Альбрехт.

468. Испанияныѕ ўлы гуманист жазушысы Мигель де Сервантестіѕ јйгілі романы:

«Дон Кихот».

469. Англияныѕ ўлы жазушысы Уильям Шекспирдіѕ жазєан пьесаларыныѕ саны.

37.


470. Польшаныѕ ўлы єалымы Николай Коперниктіѕ ашќан ірі єылыми жаѕалыєы:

Жер жјне басќа планеталардыѕ Кїнді айналуын тапты.

471. Итальян єалымы Галилео Галилейдіѕ 1609 жылєы жасаєан єылыми тјжірибесі.

Телескоппен Ай жјне басќа планеталарды баќылады.

472. XIV єасырда ерекше кїшейе бастаєан Орыс жеріндегі кінјздік:

Мјскеу.


473. Орыс жеріндегі христиан шіркеуін Мјскеу шіркеуіне баєындырып, саяси ыќпал жинай бастаєан ўлы кінјз.

Иван Калита.

474. 1382 жылы ќанды жорыќ ўйымдастырып Мјскеу ќаласын ґртеп кеткен Алтын Орда ханы.

Тоќтамыс.

475. 1380 жылєы Алтын орда ханы Мамай мен Мјскеу кінјзі Дмитрий Донскойдыѕ арасындаєы шайќас.

Куликово шайќасы.

476. 1549 жылы ќабылданєан жаѕа заѕдар негізінде Ресейде бўрынєы боярлар думасыныѕ орнынан ќўрылєан ўйым.

Зем соборы.

477. XVII єасырдыѕ соѕындаєы Ресейдіѕ жер кґлемі.

5,4 млн. шаршы шаќырым.

478. 1654 жылы Ресейге ќосылєан ґлке.

Украина.


479. 1598 жылы таќќа отырєан, Ресейдіѕ саяси-экономикалыќ, јлеуметтік-мјдени жаєынан ґрлеуіне кґп ыќпал еткен орыс патшасы.

Борис Годунов.

480. 1612 жылы К.Минин жјне Д.Пожарский Мјскеу ќаласын ќорєап ќалды:

Польша јскерлерінен.

481. Ресейде Романовтар јулетініѕ билік ќўрєан кезеѕі.

1613-1917 жылдар.

482. Аєылшын буржуазиялыќ революциясы басталєан жыл.

1640 жыл.

483. XVII єасырдаєы аєылшын буржуазиялыќ революциясыныѕ негізгі себептері.

Стюарттар абсолютизмі мен ескі феодалдыќ тјртіптер.

484. 1642 жылєы Англиядаєы азамат соєысындаєы ќарама-ќарсы екі топ.

Парламентті жаќтаушылар мен феодалдыќ-абсолютизмді жаќтаушылар.

485. XVII єасырдаєы Англиядаєы азамат соєысында парламент армиясына басшылыќ жасаєан белгілі ќолбасшы.

О.Кромвель.

486. Аєылшын буржуазиялыќ революциясыныѕ сипатын ґзгерткен оќиєа.

Кромвель армиясыныѕ Ирландияєа басып кіруі.

487. 1688-1689 жылдардаєы «Ќўќыќтар туралы билль» бойынша Англия мемлекеті:

Парламенттік монархияєа айналды.

488. XVII єасырда аєартушылыќ идеялар алєаш пайда болєан Еуропа елі.

Англия.


489. Еуропадаєы ортаєасырлыќ ќоєамдыќ ќатынастарды толыєымен жойєан, Ќайта ґрлеу мен Реформациядан кейінгі їшінші рухани тґѕкеріс:

Аєартушылыќ єасыры.

490. Аєартушылыќ дјуіріндегі табиєат адамныѕ санасынан тыс жјне тјуелсіз ґмір сїреді деген кґзќарастаєы аєартушылар:

Материалистер.

491. XVII єасырдаєы Солтїстік Америка жеріндегі аєылшын отарларыныѕ їш тїрі.

Корольдік меншік, жеке меншік, ќауымдыќ меншік.

492. «Бостондаєы шай ішу» деген атпен тарихта белгілі болєан Бостон ќаласы тўрєындарыныѕ аєылшын кемесіне шабуыл жасаєан жылы:

1773 жыл.

493. АЌШ-тыѕ тјуелсіздігі ресми тїрде мойындалєан АЌШ пен Англия арасындаєы ќорытынды келісімшартќа ќол ќойылєан жыл:

1783 жыл.

494. 1788 жылы ќабылданєан конституция бойынша АЌШ-тыѕ заѕ шыєарушы органы:

Конгресс.

495. 1791 жылєы АЌШ-тыѕ Конституциясына енгізілген 10 тїрлі ґзгерістердіѕ атауы:

Адам ќўќыєы туралы билль.

496. XVIII єасырда јлемде революциялыќ жолмен ќўрылєан жаѕа замандаєы тўѕєыш демократиялыќ республика.

АЌШ.


497. Францияда «Адам жјне азамат ќўќыќтарыныѕ декларациясы» ќабылданєан уаќыт.

1789 жыл 26-тамыз.

498. 1703 жылы салына бастаєан ќала:

Санкт-Петербург.

499. 1709 жылы 8 маусымда Ресейдіѕ ўлы держава ретінде халыќаралыќ беделініѕ ґсуіне ыќпал еткен, орыс јскерлерініѕ шведтерді жеѕіліске ўшыратќан шайќас.

Полтава тїбіндегі жеѕіс.

500. Ресейдіѕ Ўлы императоры І Петрдіѕ билік ќўрєан мерзім:

36 жыл.


501. 1711 жылы І Петрдіѕ жарлыєымен Боярлыќ думаныѕ орнына ќўрылєан басќару аппараты:

Сенат.


502. Ресейде 1703 жылдан бастап шыєа бастаєан алєашќы газет.

«Ведомости».

503. «Патша-ана» атанєан императрица ІІ Екатеринаныѕ Ресейде билік ќўрєан жылдары.

1762-1796 жылдар.

504. XVIII єасырдыѕ екінші жартысында Ўлы Моєол державасынан бґлінген Їндістанныѕ Пенджаб ґлкесіндегі мемлекет.

Сикха мемлекеті.

505. XVIII єасырда Їндістанды отарлау жолында бјсекеге тїскен Еуропалыќ державалар:

Англия мен Франция.

506. XVIII єасырдыѕ 70-жылдары Англияныѕ Ост-Їнді компаниясы басып алєан Їндістанныѕ бай ґлкесі.

Бенгалия.

507. Англия ґкіметініѕ Їндістанды басќаратын генерал-губернатор ќызметін енгізген жыл.

1773 жыл.

508. Їндістанды отарлаєан аєылшындардыѕ жергілікті халыќтан жасаќтаєан еуропалыќ їлгідегі ќарулы отряды:

Сипайлар.

509. І Петрдіѕ Азов бекінісін тїріктерден тартып алєан жылы.

1696 жыл.

510. XVII єасырдыѕ ортасында Ќытайды жаулап алєан солтїстіктегі тайпа.

Маньчжурлар.

511. XVII єасырда маньчжурлар басып алєан Ќытай мемлекетініѕ ресми аты.

Цинь империясы.

512. XVII-XIX єасырларда Цинь империясында јлеуметтік жаєынан кґп артыќшылыќтарєа ие болєандар:

Маньчжурлар.

513. XVII-XVIII єасырларды Цинь империясыныѕ еѕ алдымен жаулап алєан елі.

Монєолия.

514. XVIII єасырларда Цинь империясы Шыєыс Тїркістан жерін баєындырєаннан кейін ґлкеге берген атауы:

Синьцзян.

515. Жоѕєар хандыєындаєы ойрат тайпаларыныѕ ќўрамына кірген тґрт руды кґрсетіѕіз:

Чорос, дербет, хошауыт, хойт.

516. 1678 жылы Жоѕєар ќоѕтайшысы Ќалдан Бошоктыѕ басып алєан ґлке.

Ќашќар.


517. Жоѕєарияда билік їшін таласќан, кейіннен Цинь империясына ќарсы шыєып Ќазаќ Ордасыныѕ ханы Абылайдан пана іздеген хойт тайпасыныѕ кґсемі.

Јмірсана.

518. Жоѕєар хандыєын жер бетінен жойып жіберген империя.

Цинь империясы.

519. XVII єасырдаєы Жапониядаєы еѕ ірі феодалдар.

Дайме.


520. XVII-XIX єасырлардаєы Жапонияныѕ сыртќы саясатындаєы басты ерекшелік:

Сырт елдерден оќшаулану саясаты.

521. Орта єасырдаєы Иран жеріндегі егіншілікпен айналысатын шаруалар.

Райяттар.

522. XVII єасырда араб елдерін баєыныштылыќта ўстаєан империя.

Осман империясы.

523. ХІХ єасырда Мысырды шетелдік басќыншылардан ќўтќарып, мыќты мемлекетке айналдырєан билеуші.

Мўхаммед Јли.

524. XVII-XVIII єасырларда еуропалыќтардыѕ араласуынан саќтану жолында сыртќы јлемнен ќол їзіп, оќшауланєан Азия елі.

Жапония.


525. Орта єасырда пайда болєан еуроцентризм терминініѕ мјні.

Еуропаєа табыну.

526. XVII єасырда теѕізде, дїниежїзілік саудада ґз їстемдіктерін орнату їшін бјсекелескен еуропалыќ екі мемлекет.

Англия мен Голландия.

527. XVII єасырда Їнді мўхиты арќылы сауда жїргізу жјне отарлар иелену їшін ќўрылєан Ост-Їнді компаниясы мына мемлекетке тиесілі болды:

Англия.


528. Англияныѕ Їндістанды толыќ отарлауды аяќтаєан уаќыт.

XIX єасырдыѕ ортасы.

529. Англияныѕ отарлыќ їстемдік їшін кїресін кїшейткен XVII єасырдыѕ 40-жылдарындаєы тарихи оќиєа.

Буржуазиялыќ революцияныѕ жеѕісі.

530. 1845 жылы Мексикадан бґлініп, ґзі еркімен АЌШ-ѕ ќўрамына кірген штат.

Техас.


531. XVII-XIX єасырдаєы Оѕтїстік Америка жеріндегі Португалияныѕ маѕызды отары.

Бразилия.

532. ХІХ єасырдыѕ І жартысындаєы Венесуэладаєы тјуелсіздік жолындаєы кїрестіѕ басшысы.

Симон Боливар.

533. Испания ґзініѕ Латын Америкадаєы барлыќ отарларынан толыќ айырылєан жылы:

1826 жыл.

534. Латын Америка ісіне еуропалыќ державалардыѕ араласпауын еткен АЌШ президенті:

Дж.Монро.

535. Барлыќ білім тјжірибеден жинаќталып, соныѕ негізінде аќыл-ойдыѕ тјртіпке келтірілетіні жайлы пікір білдірген XVII єасырда ґмір сїрген аєылшын философы.

Дж.Локк.


536. Аєылшын философы Фрэнсис Беконныѕ «Жаѕа Атлантида» кітабындаєы таѕєажайып арал тўрєындары баќытыныѕ негізі.

Техникалыќ ґнертабыстар.

537. Ґзініѕ «Табиєат философиясыныѕ математикалыќ принциптері» єылыми еѕбегі арќылы дїниежїзілік тартылыс заѕын тўжырымдаєан аєылшын єалымы.

И.Ньютон.

538. ХІХ єасырдыѕ аяєына ќарай Африкадаєы Конго бассейінініѕ басым бґлігін баќылауда ўстаєан Еуропа мемлекеті.

Бельгия.


539. Англия мен Францияныѕ арасында Африканы бґлісу туралы келісім жасалєан жыл.

1899 жыл.

540. 1882 жылы ќўрылєан Їштік Одаќќа кірген мемлекеттер:

Германия, Австро-Венгрия, Италия.

541. 1907 жылы Англия, Франция жјне Ресей бірігіп ќўрєан јскери-саяси одаќ.

Антанта.


542. Луи Пастердіѕ јлемдік єылымныѕ ќўрамына енгізген жаѕа єылымы.

Микробиология.

543. XVII-XVIII єасырдаєы Еуропа халыќтары мјдениеті мен ґнеріндегі бірін-бірі ауыстырып отырєан їш кґркем баєыт.

Классизм, романтизм, реализм.

544. «Адамдар комедиясы» деп аталатын 96 роман мен повестерден тўратын сериялы туындыныѕ авторы, француз жазушы-реалист.

Оноре де Бальзак.

545. Неміс єалымы Роберт Майердіѕ 1842 жылы ашќан заѕы.

Энергияныѕ саќталу жјне айналу заѕы.

546. Химияєа атомдыќ салмаќ туралы ўєымды енгізіп, алєаш рет химиялыќ формулаларды ќолданєан аєылшын єалымы.

Джон Дальтон.

547. Бірінші дїниежїзілік соєыстыѕ болєан уаќыты.

1914-1918 жылдар.

548. Бірінші дїниежїзілік соєысты алєаш бастаєан мемлекет:

Австро-Венгрия.

549. 1916 жылєы аќпан айындаєы Германия мен Францияныѕ арасындаєы ќанды шайќас.

Верден ќырєыны.

550. 1916 жылєы Сомма шайќасында аєылшындар мен француздардыѕ тарихта тўѕєыш рет ќолданєан јскери техникасы:

Танк.


551. АЌШ-ѕ бірінші дїниежїзілік соєысќа кіріскен уаќыты.

1917 жылы 6-сјуір.

552. Бірінші дїниежїзілік соєысќа ќатысќан мемлекеттердіѕ саны.

38.


553. 1919 жылы 18 ќаѕтарда Париж ќаласында шаќырылєан бітім конференциясында ќаралєан негізгі мјселе.

Германиямен бітім шартын дайындау.

554. 1919 жылы ќўрылєан Ўлттар Лигасыныѕ негізгі міндеті:

Халыќтар арасындаєы ынтымаќтастыќты дамыту, бейбітшілік пен ќауіпсіздікті ќамтамасыз ету.

555. Тґмендегі мемлекеттердіѕ ішінен 1921-1922 жылдардаєы Вашингтон конференциясына шаќырылмаєан мемлекетті кґрсетіѕіз:

Кеѕестік Ресей.

556. 1917 жылєы Ресейдегі Аќпан буржуазиялыќ-демократиялыќ революциясыныѕ нјтижесі:

Монархия ќўлатылды.

557. Австро-Венгриядаєы демократиялыќ революция жїзеге асќан уаќыт:

1918 жылы 31-ќазан.

558. Ўлыбританияныѕ тўѕєыш лейбористер партиясынан ќўрылєан їкімет басшысы.

Р.Макдональд.

559. Ўлыбритания Ирландияныѕ тјуелсіздігін ресми тїрде мойындады:

1921 жылы.

560. Бірінші дїниежїзілік соєысты жеѕіске жеткен Францияныѕ Германиядан ќайтарып алєан ґѕірлер.

Эльзас, Лотарингия.

561. Францияда коммунистік партия мен социалистік партияныѕ біріккен Халыќтыќ майданныѕ ќўрылєан жылы:

1934 жыл.

562. Адольф Гитлердіѕ Германияныѕ їкімет басына келген жылы:

1933 жыл.

563. 1923 жылы ќазан айында Германияныѕ Гамбург ќаласында болєан коммунистер кґтерілісініѕ басшысы:

Э.Тельман.

564. Еуропадаєы фашистік ўйымдар алєаш пайда болєан мемлекет:

Италия.


565. Италиядаєы фашистік ўйымныѕ кґсемі:

Б.Муссолини.

566. Италия 1936 жылы басып алып, отарына айналдырєан Африка елі:

Эфиопия.


567. 1918 жылы 12-ќарашада республика болып жарияланєан еуропалыќ монархия:

Австрия.


568. Польша тјуелсіздігін ќайта орнату жолындаєы поляк халќыныѕ 120-жылдыќ ўлт-азаттыќ кїресініѕ аяќталєан уаќыты:

1918 жыл.

569. 1935 жылы Болгарияда барлыќ билікті толыєымен ќолына шоєырландырєан патша:

ІІІ Борис.

570. 1932 жылєы президент сайлауында жеѕіске жеткен, ќатарынан тґрт рет АЌШ президенті болєан тўлєа:

Ф.Рузвельт.

571. АЌШ президенті Ф.Рузвельттіѕ елді экономикалыќ даєдарыстан шыєару жолында ўсынєан баєдарламасыныѕ атауы:

Жаѕа баєыт.

572. Жапонияныѕ 1932 жылы Ќытайдыѕ Солтїстік-Шыєыс ґлкесінде ќўрєан ќуыршаќ мемлекеті.

Маньчжоу-го.

573. Жапонияныѕ Ўлттар Лигасынан шыќќан жылы:

1933 жыл.

574. Жапонияныѕ 1939 жылы Монєолияєа жасаєан басќыншылыќ шабуылыныѕ нјтижесі:

Жеѕіліске ўшырады.

575. Жапония, Германия, Италия біріккен «Їштік пакт» соєыс одаєыныѕ ќўрылєан жылы:

1940 жылы 27-ќыркїйекте.

576. 1921 жылы шілдеде Ќытай коммунистік партиясыныѕ бірінші съезі шаќырылєан ќала.

Шанхай.


577. ХХ єасырдыѕ ортасындаєы Ќытайдыѕ Гоминьдан партиясыныѕ белгілі кґсемі:

Чан Кайши.

578. 1921 жылєы Монєол халыќ революциясыныѕ кґсемі, Монєол Халыќ партиясыныѕ ўйымдастырушысы:

Сухэ-Батор.

579. Монєол Халыќ Республикасы ќўрылєан жыл:

1924 жыл.

580. ХХ єасырєа дейін Монєолия халќына ыќпалын жїргізген будда дінініѕ тармаєы:

Ламаизм.


581. 1929-1934 жылдары Монєолияда жїргізілген экономикалыќ саясат:

Бай-феодалдардыѕ дїние-мїлкін тјркілеу.

582. 1917 жылдыѕ басында Иран аумаєын бґлісіп, басып алєан елдер.

Ўлыбритания, Германия, Ресей.

583. 1920 жылы 5-маусымда Иран жерінде ќўрылєан республика:

Гилян Республикасы.

584. Ауєанстанныѕ тјуелсіз ел болып жарияланєан жылы:

1919 жыл.

585. 1918-1923 жылдардаєы Тїркиядаєы ўлт-азаттыќ ќозєалыстыѕ кґсемі, Тїркия Республикасыныѕ бірінші президенті.

Мўстафа Кемал.

586. Тїркияда монархия яєни сўлтан билігі жойылєан жыл.

1922 жыл.

587. 1923 жылы 29 ќазан кїні Тїркия тарихында болєан маѕызды оќиєа:

Тїркия Республикасы жарияланды.

588. Тїркияныѕ Ўлттар Лигасына мїшелікке ґткен жыл:

1932 жыл.

589. 1934 жылы Тїркияныѕ Ўлы халыќ жиналысыныѕ Мўстафа Кемалєа берген фамилиясы:

Ататїрік.

590. Екінші дїниежїзілік соєыстыѕ алдында еврей ўлтыныѕ ґкілдерініѕ ќоныстанєан Оѕтїстік-Батыс Азиядаєы аймаєы:

Палестина.

591. ХХ єасырдыѕ басына дейін Осман империясыныѕ ыќпалы саќталєан Африкадаєы араб елі:

Ливия.


592. Бірінші дїниежїзілік соєыс кезінде отаршылдарєа ќарсы ўлт-азаттыќ ќозєалыстар басталєан Африкадаєы араб елдері.

Египет, Марокко.

593. 1924 жылы Франция мен Испанияныѕ біріккен 300 мыѕ јскері кїшпен басќан ўлт-азаттыќ ќозєалыс.

Мароккодаєы ўлт-азаттыќ ќозєалыс.

594. 1909-1910 жылдары Англия ґзін-ґзі билеу ќўќыєын берген осы ќўрлыќтаєы бірінші доминионы:

Оѕтїстік Африка Одаєы.

595. ХХ єасырдыѕ 20-30 жылдары дїние жїзін ќайтадан бґліске салуды кґздеген Азиядаєы империалистік ел:

Жапония.


596. 1936 жылы 25 ќарашада Германия мен Жапония арасында ќўрылєан јскери-саяси одаќ.

Антикоминтерндік пакт.

597. Антикоминтерндік «Берлин-Рим-Токио» басќынышылыќ блогы ќўрылды:

1937 жыл.

598. 1938 жылы 30 ќыркїйектегі Мюнхен келісімінде бґліске салынєан ел:

Чехословакия.

599. 1939 жылы 23 тамызда Мјскеуде КСРО мен Германияныѕ арасында жасалєан келісім.

Ґзара шабуыл жасаспау.

600. Екінші дїниежїзілік соєысты бастаєан империалистік елдер:

Германия, Италия, Жапония.

601. Екінші дїниежїзілік соєыстыѕ басталуы:

Германияныѕ Польшаєа басып кіруі.

602. 1939 жылы 30 ќарашада Кеѕес Одаєы соєыс јрекетін бастаєан ел:

Финляндия.

603. Екінші дїниежїзілік соєыс кезінде «Азат Франция» патриоттыќ ќозєалысын басќарєан белгілі француз мемлекеттік ќайраткері:

Шарль де Голль.

604. АЌШ Конгресініѕ «лендлиз» туралы заѕын ќабылдаєан жыл:

1941 жыл.

605. Екінші дїниежїзілік соєыс кезінде толыќ бейтараптыќ саясат ўстанєан Батыс Еуропадаєы елдер:

Швеция, Швейцария, Ирландия.

606. Ўлы Отан соєысында Гитлердіѕ «Ќауырт соєыс» жоспарын кїйреткен шайќас:

Мјскеу тїбіндегі шайќас.

607. 1941 жылы 7 желтоќсанда Жапон ќарулы кїштерініѕ тўтќиылдан шабуылдаєан АЌШ-тыѕ јскери базасы:

Перл-Харбор.

608. 1945 ж. Потсдам конференциясына ќатысќан елдер:

АЌШ, КСРО, Ўлыбритания.

609. 1945 жылы АЌШ ўшаќтары атом бомбасын тастаєан Жапония ќалалары:

Хиросима, Нагасаки.

610. Екінші дїниежїзілік соєыс ќай мемлекеттіѕ жеѕілуімен аяќталды?

Жапония.


611. Екінші дїниежїзілік соєысќа ќатысќан мемлекеттердіѕ саны.

61.


612. 1945-1951 жылдары Ўлыбритания їкіметін басќарєан лейбористік партия жетекшісі.

К.Эттли.


613. Ўлыбританияда атом бомбасын жасау туралы шешім ќабылданєан жыл.

1946 жыл.

614. Маргарет Тэтчердіѕ Ўлыбритания їкіметін басќарєан уаќыты.

1979-1990 жылдар.

615. ХХ єасырдыѕ екінші жартыcында АЌШ-ѕ сыртќы саясатына їнемі ќолдау кґрсетіп келген Еуропа елі.

Ўлыбритания.

616. 1997 жылы Ќытайєа ќайтарылєан Ўлыбританияныѕ бўрынєы отары.

Гонконг.


617. 1946 жылєы жаѕа Конституция бойынша Францияныѕ мемлекеттік басќару формасы:

Парламенттік республика.

618. Франциядаєы Тґртінші Республика кезеѕі.

1946-1958 жылдар.

619. 1960 жылы Франциядан тјуелсіздік алєан отарларыныѕ саны.

14.


620. Герман Федеративтік Республикасы ќўрылды:

1949 жылы 7 ќыркїйек.

621. Герман Демократиялыќ Республикасы ќўрылды:

1949 жылы 7 ќазан.

622. Герман Федеративтік Республикасында К.Аденауэрдыѕ їкіметті басќарєан уаќыты.

1949-1963 жылдар.

623. 1982-1998 жылдар аралыєындаєы Германия Федеративтік Республикасыныѕ їкімет басшысы.

Г.Коль.


624.Финляндияныѕ Біріккен Ўлттар Ўйымына мїшелікке ґткен жыл:

1953 жыл.

625. Еуропадаєы ќауіпсіздік жјне ынтымаќтастыќ жґніндегі кеѕесті ґткізуге зор їлес ќосќан, ўйымдастырушылыќ міндетін мойнына алєан Еуропа мемлекеті:

Финляндия.

626. 1995 жылы Еуропа Одаєына толыќ мїшелікке ґткен Скандинавия елдері:

Швеция, Финляндия.

627. 1947-1948 жылдары Шыєыс Еуропа елдерінде билікке КСРО-ныѕ ќолдауымен билікке келгендер:

Коммунистер.

628. 1968 жылєы Чехословакиядаєы коммунистік билік жїйесіне ќарсы шыќќан ќозєалыстыѕ аты:

«Прага кґктемі».

629. ХХ єасырдыѕ 80-90 жылдары ірі саяси ґзгерістер нјтижесінде Болгарияда билікке келген:

Желе Желев.

630. Екінші дїниежїзілік соєыс кезінде јлемніѕ јр тїрлі елдерінде жайєасќан АЌШ соєыс базаларыныѕ саны.

500-н астам.

631. 1945 жылы «АЌШ дїниежїзілік жауапкершілікті мойнына алады» деп мјлімдеген АЌШ президенті.

Г.Трумэн.

632. АЌШ-та 1947 жылы ќабылданєан кјсіподаќ ќўќыєын шектеу, ереуіл ўйымдастырудаєы кјсіподаќ ќызметі туралы заѕ:

Тафт-Хартли.

633. 1963 жылы 22 ќарашада ќастандыќпен ґлтірілген АЌШ президенті:

Дж.Кеннеди.

634. ХХ єасырдыѕ 60-70 жылдарындаєы АЌШ-єы нјсілшілдікке ќарсы кїрестіѕ кґшбасшысы, ќара тїсті халыќтыѕ ґкілі:

Мартин Лютер Кинг.

635. 1974 жылы АЌШ президенті Ричард Никсонныѕ ґз еркімен ќызметінен кетуіне себеп болєан саяси жаєдай:

«Уотергейт» жанжалы.

636. Жылнамашылар деп кімдерді атаған?

Жыл сайын елде болып жатқан оқиғаларды жазып отыратын адамды.

637. Жалпы тарих қанша кезеңдерге бөлінеді?

Төрт


638. Ежелгі дүние тарихы қай ғасырға дейін жалғасты?

Vғасырға дейін

639. Орта ғасырлар тарихының датасы:

V-ХVII ғасырлар

640. Жаңа заман тарихының датасы:

ХVII-ХIХ ғасырлар

641. Қазіргі заман тарихы басталатын уақыт:

ХХ ғасырдан бастап.

642. Жаңа заман тарихы дәуіріндегі шаруашылық жүргізудің жаңа жүйесі:

Капитализм.

643. Қазақстан жерінде қатар дамыған өркениеттер:

Отырықшылар және көшпелілер өркениеті.

644. Ежелгі дүние тарихының кезеңдерді:

Адамдардың пайда болуынан бастап орта ғасырға дейін.

645. Ең ұзақ кезеңді қамтитың тарихи уақыт:

Ежелгі дүние тарихы.

646. Ежелгі дүние тарихы қанша уақытқа созылды?

2 миллион жылдай

647. Алғашқы таптық қоғамдар мен мемлекеттер пайда болған өңірлер:

Азия мен Солтүстік Африка

648. Адамзат қоғамы тарихының бірінші дәуірі басталатын кезең:

Алғашқы қауымдық қоғам тарихы мен ежелгі дүние тарихынан.

649. Тарихи деректер қандай екі топқа бөлінеді?

Заттай деректер,жазба деректер.

650. Археология дегеніміз:

Тарихты заттай деректер бойынша зерттейтін ғылым.

651. Археологтар адамзат дамуын 3 дәуірге бөлген, олар:

Тас, қола,темір дәуірі.

652. Ежелгі адамдардың шаруашылығының деңгейін, түрін былай анықтаған:

Еңбек құралдарына қарап.

653. Этнография дегеніміз:

Халықтардың әдет-ғұрып, салт-санасын зерттейтін ғылым.

654. Асар дегеніміз:

Бір отбасы шамасы келмейтін жұмысқа адамдардың ақысыз-пұлсыз көмектесуі.

655. Самарқанның көк тасы жібіген күн деп дәріптейтін уақыт:

22-наурыз.

656. Ру дегеніміз:

Бір анадан немесе бір атадан таралған ұрпақтардың бірлесіп өмір сүруі.

657. Ұлттың ең басты маңызды белгісі:

Өзінің тілі болуы.

658. Жер шарын мекендейтін халықтар топтасатын нәсілдер:

Негроидтар,монголоидтар,еуропоидтар.

659. Африкадағы Сахара жартастарындағы суреттер салына бастаған мыңжылдық:

Б.з.б. VIII мыңжылдықтан.

660. «Күлтегін ескерткішіндегі» үлкен жазу қанша жолдан тұрады?

40

661. Хаммурапи заңы қанша баптан тұрады?282

662. ХVІІ ғ. қалыптасқан Ағартушылық көзқарастың мәні:

Қоршаған әлемді ғылым мен тәжірибе арқылы тану

663. Монарх өте сауатты, данышпан философ болуы керек деген қағиданы ұстанған ағартушы:

Франсуа Мари Аруэ

664. Атеистер – ..............

Құдайды жоққа шығарушы ағартушылар

665. Барлығы бірдей тең және ортақ мүлікке иелік ететін қоғам ең әділетті қоғам деп есептейтін француз ойшылы:

Жан Мелье

666. Шотландық экономист әрі философ Адам Смиттің экономикалық теориясының мәні:

Адам өзінің жеке мүддесін ойлай отырып қоғамды жақсарта түседі және байытады

667. ХVІІ- ХVІІІ ғасырларда қоғамды қайта құруды насихаттағандар:

Ағартушылар

668. Солтүстік Америкадағы ағылшындардың алғашқы мекені:

Виргиния

669. Солтүстік Америка отарларының тәуелсіздік үшін соғысы болған жылдар:

1775-1783 ж.

670. Отары бар мемлекет:

Метрополия

671. АҚШ-тың үшінші президенті Томас Джефферсонның тарихта қалдырған еңбегі:

«Тәуелсіздік декларациясы»

672. 1778 ж. АҚШ-тың Франциямен одақтық келісім жасауға қол жеткізген дипломат:

Бенжамин Франклин

673. АҚШ-тың тұңғыш президенті:

Д.Вашингтон

674. 1783ж. АҚШ пен Англия арасындағы келісімшарттың басты нәтижесі:

Құрама Штаттар тәуелсіз мемлекет ретінде ресми танылды

675. 1787 ж. АҚШ Конституциясының толығымен демократиялық сипатта болмау себебі:

Қара түстілерді құлдыққа алудың заңдастырылуы

676. Құлдықты жоюды жақтағандар:

Аболиционистер

677. АҚШ Конституциясы қабылданған жыл:

1787 ж.

678. ХVІІ ғ. Франциядағы сословиелік уәкілдіктің жоғарғы мекемесі:
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет