1. Значение и обхват на общинския план за развитие 6жүктеу 3.02 Mb.
бет1/18
Дата06.03.2019
өлшемі3.02 Mb.
түріПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Този документ е изготвен в изпълнение на проект: „Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Септември ” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013, 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” BG051PO002/13/1.3-07, Бенефициент: Община Септември, ДБФП № 13-13-24/13.11.2013 год. между МФ и Община Септември. Изпълнител: Обединение „Консилиум Септември 2014-2020” ДЗЗД Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

СЪДЪРЖАНИЕ1. Значение и обхват на общинския план за развитие 6

2. Анализ на икономическото и социалното развитие на Община Септември 8

2.1. Обща характеристика на общината 8

НАСЕЛЕНИЕ 9

КЛИМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 11

ВОДИ 13


ПОЧВИ 16

2.2. Състояние на местната икономика 17

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ 17

КЛЮЧОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 21

ТУРИЗЪМ 28

ЗЕМЕДЕЛИЕ 32

БЛАГОСЪСТОЯНИЕ 372.3. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси 39

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА 46

ОБРАЗОВАНИЕ 50

КУЛТУРА 56

СПОРТ 59

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 62

ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА 64

2.4. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията 69

ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 70

ЖЕЛЕЗОПЪТНА МРЕЖА 73

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 742.5. Екологично състояние и рискове 87

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 89

ЗАЩИТЕНИ ПРИРОДНИ ОБЕКТИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ МРЕЖА НАТУРА 2000 91

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 922.6. Административен капацитет 96

2.7. SWOT-АНАЛИЗ. 98

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 – Повишаване конкурентоспособността на местната икономика, постигане на интелигентен и устойчив растеж 107

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 – Обновяване и развитие на техническата инфраструктура и подобряване качеството на околната среда 110

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 – Преодоляване на негативните социално-демографски тенденции и засилване на социалната интеграция 113

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4 – Добро управление и ефективна общинска администрация 115ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

АЗ

Агенция по заетостта

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ВОМР

Водено от общността местно развитие

ДБТ

Дирекция „Бюро по труда”

ДМА

Дълготрайни материални активи

ЕЗФРСР

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

ЕК

Европейска комисия

ЕС

Европейски съюз

ЕСИФ

Европейски структурни и инвестиционни фондове

ЕСФ

Европейски социален фонд

ЕФРР

Европейски фонд за регионално развитие

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗРР

Закона за регионалното развитие

ЗТ

Защитени територии

ИАОС

Изпълнителна агенция „Околна среда”

ИСАК

Интегрираната система за администриране и контрол

КФ

Кохезионен фонд

ИСУН

Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на Европейския съюз

МЗХ

Министерство на здравеопазването и храните

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МРР

Министерство на регионалното развитие

МСП

Малки и средни предприятия

Н/П

Неприложимо

НСИ

Национален статистически институт

НИРД

Научно-изследователска и развойна дейност

НКПР

Национална концепция за пространствено развитие

НПО

Неправителствени организации

НПРР

Национална програма за развитие

НСРР

Национална стратегия за регионално развитие

НТП

Начин на трайно ползване

ОП

Оперативна/и програма/и

ОПАК

Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г.

ОПДУ

Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г.

ОПОС

Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013;

ОСР

Областна стратегия за развитие

ОСП

Обща селскостопанска политика

ОПИК

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

ОПНОИР

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

ОПР

Общински план за развитие

ОПРКБИ

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.

ОПРР

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г

ОПРЧР

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ” 2007-2013 г.

ОУ

Основно училище

ППЗРР

Правилник за прилагане на закона за регионално развитие

ПРСР

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. ; 2014-2020 г.

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда

ПЧИ

Преки чуждестранни инвестиции

ПЧП

Публично-частно партньорство

РБ

Република България

РЗИ

Регионален център по здравеопазване

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

РПР

Регионален план за развитие

ЮЦР

Южен централен район за развитие

СБДПЛ

Специализирана болница за долекуване и продължително лечение

СОУ

Средно общообразователно училище

ТБ на НСИ

Териториално бюро на Национален статистически институт

ТБО

Твърди битови отпадъци

ЦБ

Централен бюджет

ЦДГ

Целодневна детска градина

ЦНСТ

Център за настаняване от семеен тип
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет