2. Постреквизиттері: Жерге орналастыру барысындағы геодезиялық жұмыстар, жер мелиорациясыжүктеу 0.95 Mb.
бет1/5
Дата11.04.2019
өлшемі0.95 Mb.
  1   2   3   4   51

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ЗУ-18-1, 1 курс

1

а) Математика

Математика

Mathematics


Mat 1202

Mat 1202


Mtm 1202


БП/TК

БД/KB


BD/CS

3

5

1

1

Емт/

Экз/


exam

тест / тест / test

1.Пререквизиттері: талап етілмейді

2. Постреквизиттері: Жерге орналастыру барысындағы геодезиялық жұмыстар, жер мелиорациясы.

3.Пәннің мақсаты: инженерлік салада математикалық ақпаратты жүйелі түрде пайдаланып, студенттердің мамандығына деген қызығушылығын арттырып, өз бетімен білім алу дағдыларын дамыту; математикалық білім берудің мақсаты мен міндеттерін іске асыруға бағытталған математиканы пайдалану арқылы шешілетін есептерді кең қолдану, білім бере отырып, студенттерді тәрбиелеу, оларды әр түрлі ақпаратттар ағынына өзіндік талдау жасауға үйрету, математикалық білім деңгейлерін көтеріп, қажетті ой сапаларын қалыптастыру.

4. Қысқаша мазмұны: Векторлық және сызықтық алгебра элементтері. Векторларға қолданылатын амалдар. Екінші және үшінші ретті анықтауштар. Сызықтықтық теңдеулер жүйесін шешу. Жазықтықтағы аналитикалық геометрия. Түзу сызық, екінші ретті қисықтар. Математикалық анализге кіріспе: шектер теориясы. Бір және көп айнымалы функцияның дифференциалдық қисаптары. Бір айнымалы функцияның интегралдық қисаптары. Бірінші және екінші ретті дифференциалдық теңдеулер. Қатарлар ықтималдықтар теориясы. Кездейсоқ оқиға және оның ықтималдығы. Тәжірбиелердің қайталануы. Кездейсоқ шамалар. Математикалық статистика. Статистикалық үлестіру қатары және оның сипаттамасы. Статистикалық гипотезаларды бағалау. Дисперсиялық және корреляциялық талдау.

5. Құзыреттілігі: инженерлік салада математикалық ақпаратты жүйелі түрде пайдаланып, студенттердің мамандығына деген қызығушылығын арттырады.

6. Күтілетін нәтиже: Ғылыми көзқарас пен қазiргi математикалық ойлауды қалыптастырады.Қанибайқызы Қ.

Аға оқытушыб) Дискреттік математика

Дискретная математика

Discrete Mathematics


DM 1202

DM 1202


DM 1202

БП/TК

БД/KB


BD/ CS

-

-

-

-

-

-

1.Пререквизиттері: талап етілмейді

2.Постреквизиттері: Жерге орналастыру барысындағы геодезиялық жұмыстар, жер мелиорациясы.

3. Пәннің мақсаты: Білім алушыларға математикалық білімді қалыптастыру.

4. Қысқаша мазмұны: Қатарлар ықтималдықтар теориясы. Кездейсоқ оқиға және оның ықтималдығы. Тәжірбиелердің қайталануы. Кездейсоқ шамалар.

5.Құзыреттілігі: инженерлік салада математикалық ақпаратты жүйелі түрде пайдаланады.

6. Күтілетін нәтиже: Ғылыми көзқарас пен қазiргi математикалық ойлауды қалыптастырады.Қанибайқызы Қ.

Аға оқытушыв) Ықтималдық теориясы

Теория вероятностей

Probability theory


YT 1202

ТV 1202


PT 1202

БП/TК

БД/KB


BD/CS

-

-

-

-

-

-

1.Пререквизиттері: талап етілмейді

2. Постреквизиттері: Жерге орналастыру барысындағы геодезиялық жұмыстар

3.Пәннің мақсаты: Білім алушыларға есептер шығара білу жолдары мен тәсілдерін үйрету

4. Қысқаша мазмұны: Өмірлік практикалық білім дағды дарыту немесе дамытушылық; қисықтар. Математикалық анализге кіріспе: шектер теориясы. Бір және көп айнымалы функцияның дифференциалдық қисаптары. Бір айнымалы функцияның интегралдық қисаптары. Бірінші және екінші ретті дифференциалдық теңдеулер. Қатарлар ықтималдықтар теориясы. Кездейсоқ оқиға және оның ықтималдығы. Тәжірбиелердің қайталануы. Кездейсоқ шамалар. Математикалық статистика. Статистикалық үлестіру қатары және оның сипаттамасы. Статистикалық гипотезаларды бағалау. Дисперсиялық және корреляциялық талдау.Қанибайқызы Қ.

Аға оқытушы2

а) Физика

Физика


Physics

Fiz 1201

Fiz 1201


Phys 1201

БП/TК

БД/KB


BD/CS

3

5

1

1

Емтихан

Тест

1.Пререквизиттері: Талап етілмейді

2. Постреквизиттері: Территорияны инженерлік жабдықтау

3. Пәннің мақсаты: Негiзгi физикалық құбылыстармен идеяларды оқып-үйрету; Қазiргi және классикалық физика теориясы мен заңдарын, қалыптасқан түсiнiктердi, сондай-ақ физикалық зерттеу әдiстерiн оқыту.

4. Қысқаша мазмұны: Механика. Кинематика. Материалдық нүктенің және қатты дененің динамикасы. Сақталу заңдары. Арнайы салыстырмалылық теориясының элементтері. Тұтас орталар механикасының элементтері. Тербелістер мен толқындар. Молекулалық физика және термодинамика. Статистикалық физика және термодингамика. Термодинамика негіздері. Тасымалдау құбылысы. Реал газдар. Электр және магнетизм. Электрстатика. Тұрақты электр тогы. Магниттік өріс. Заттағы магниттік өріс. Электрмагниттік индукция құбылысы. Максвелл теңдеулері. Электрмагниттік тербелістер.

5. Құзыреттілігі: Физиканың әртүрлi облыстары бойынша нақты есептердi шығаруды игереді, әдiстерi мен жолдарын үйренеді. Қазiргi ғылыми аппаратуралармен танысады, физикалық эксперименттер жүргiзуге iскерлiктi қалыптастырады, және т.б.

6. Күтілетін нәтиже: Болашақ мамандығы бойынша қолданбалы есептердi физикалық моделдеуге қалыптастыруды біледі. Ғылыми көзқарас пен қазiргi физикалық ойлауды қалыптастырады.Аскарова Г.

аға оқытушы,

т.ғ.к.

б) Молекулалық физика

Молекулярная физика

Molecular physics


MF 1201

MPh 1201


MPh 1201

БП/TК

БД/KB


BD/CS

-

-

-

-

-

-

1.Пререквизиттері: Талап етілмейді

2. Постреквизиттері: Территорияны инженерлік жабдықтау

3. Пәннің мақсаты: Физиканың әртүрлi облыстары бойынша нақты есептердi шығару әдiстерi мен жолдарын үйрету.

4. Қысқаша мазмұны:  Молекулалық-кинетикалық теорияның негiзгi ұғымдары, Молекуллар массасы мен өлшемi. Салыстырмалы молярлық және молекулалық масса. Авогадро саны.  Молекулалар арасындағы өзара әсерлесу күштерi. Сұйық, газ тәрiздес және қатты денелердiң құрылымы. Газдың молекулалық-кинетикалық теориясының негiзгi теңдеуi. Газдың макропараметрлерi. Tемпература және оны өлшеу. Температура - идеал газ молекуласының орташа кинетикалық энергиясының өлшемi. Газ молекуласының жылдамдығы. Штерн тәжiрибесi. Больцман тұрақтысы. Клайперон-Менделеевтiң күй теңдеуi.  Газдағы изопроцесстер және олардың графиктерi.

5. Құзыреттілігі: Ғылыми көзқарас пен қазiргi физикалық ойлауды қалыптастыру

6. Күтілетін нәтиже: Қазiргi ғылыми аппаратуралармен танысады, физикалық эксперименттер жүргiзуді үйретеді.Аскарова Г.

аға оқытушы,

т.ғ.к.

в) Кванттық физика

Квантовая физика

Physics of kvats


KF 1201

KF 1201


PhK 1201

БП/TК

БД/KB


BD/CS

-

-

-

-

-

-

1. Пререквизиттері: Талап етілмейді

2. Постреквизиттері: Топырақтану, ландшафттану негіздері, жер мелиорациясы, еңбекті қорғау

3. Пәннің мақсаты: Білім алушыларға қоршаған ортаға және өз денсаулығына ұқыптылықпен қарау сезімін қалыптастыру.

4. Қысқаша мазмұны: Экологиялық факторлар және бейімделу. Экологиялық факторлар. Факторлардың организмге әсері. Қоршаған орта және Адам денсаулығы. Қоршаған ортаның химиялық, радиациялық, биологиялық ластануы. Бірлестіктер экологиясы. Биоценоз, биогеоценоз және экожүйелер туралы түсініктер. Қазақстандағы экологиялық жағдайлар. Атмосфера ауасы. Су ресурстары. Топырақ экологиясы.

5. Құзыреттілігі: Экологияны тиімді пайдалану жолдарын білу. Қазіргі экологиялық жағдайды терең түсіндіре отырып, экологиялық білім жүйесін қалыптастыру, қоршаған ортаны қорғау, сонымен бірге ұғынумен білім дәрежесінің жоғары болуына ықпал ету.

6. Күтілетін нәтиже: Қазіргі экологиялық жағдайды терең түсіндіре біледі.Аскарова Г.

аға оқытушы,

т.ғ.к.


3

а) Мәдениеттану

Культурология

Cultural Studies


М 1101

K 1101


CS 1101

ЖББП/ТК

ООД/


КВ

GEС/ CS


2

3

1

1

Емт/

Экз/


exam

Ауызша/ устно/ verbally

1.Пререквизиттері: талап етілмейді

2.Постреквизиттері: Саясаттану және әлеуметтану, Қазақстандағы қазіргі заман тарихы

3. Пәннің мақсаты: Студенттердің мәдениеттану пәні ғылым ретінде, оның негізгі концепциямен таныстыру. Мәдени білімді қалыптастыру, сондай-ақ басқа да мәдениеттерді тҝсіндіру ҝшін, өзіндік мәдени шығармашылықтық субъектісі ретінде олардың құрылымын және мәнін ашу керек. Әлемдік мәдениеттің дамуында, отандық мәдениеттің алатын орнын көрсету.

4.Қысқаша мазмұны: Мәдениеттанудың әлеуметтік гуманитарлық ылымдар саласында алатын орны. Мәдениет ұғымы және оның мәні. Адам мәдениеттің субьектісі ретінде. Мәдениет пен табиғаттың арақатынасы.Мәдениеттің рәміздік мәні. Мәдениеттің түрлері: өнер, дін, мораль, ғылым, құқық, саясат. Өркениет мәдениет дамуының белгілі бір сатысы және дәрежесі ретінде.Тарихи-мәдени типологияны қалыптастыру принцинтері. Мәдениет динамикасы. Қазіргі заман мәдениетінің басты сипаттары. Жаһандану мәселесі. Модерн және постмодерн.

5. Құзыреттілігі: Мәдениет пен табиғаттың арақатынасын,Мәдениеттің рәміздік мәнін Мәдениеттің түрлері: өнерді, дінді, моральді, ғылымды, құқықты, саясатты біледі.


Исабекова А.А.

аға оқытушы

Нарымбаев Қ.

м.ғ.м., оқытушы
б) Өркениет негіздері

Краеведение

Region studies


ON1101

К1101


RS 1101

-

-

-

-

-

-

-

1.Пререквизиттері: талап етілмейді

2.Постреквизиттері: Саясаттану және әлеуметтану, Қазақстандағы қазіргі заман тарихы

3.Пәннің мақсаты: Студенттердің мәдениеттану пәні ғылым ретінде, оның негізгі концепциямен таныстыру. Мәдени білімді қалыптастыру, сондай-ақ басқа да мәдениеттерді тҝсіндіру ҝшін, өзіндік мәдени шығармашылықтық субъектісі ретінде олардың құрылымын және мәнін ашу керек. Әлемдік мәдениеттің дамуында, отандық мәдениеттің алатын орнын көрсету.

5. Құзыреттілігі: Мәдениет пен табиғаттың арақатынасын, Мәдениеттің рәміздік мәнін Мәдениеттің түрлері: өнерді, дінді, моральді, ғылымды, құқықты, саясатты біледі. Өркениет мәдениет дамуының белгілі бір сатысы және дәрежесі ретінде игереді.

6. Күтілетін нәтиже: Әлемдік

мәдениеттің дамуында, отандық

мәдениеттің алатын орнын көрсете біледі. Мәдени білімі қалыптасқан азамат болады.


Исабекова А.А.

аға оқытушы,

Нарымбаев Қ.

оқытушы, м.ғ.м.


в) Мәдени мұра

Культурное наследие

Cultural heritage


MM 1101

КN 1101


CH 1101


-

-

-

-

-

-

-

1.Пререквизиттері: талап етілмейді

2.Постреквизиттері: Саясаттану және әлеуметтану, Қазақстандағы қазіргі заман тарихы

3.Мәдениеті мен салтын үйренеді.

4.Қысқаша мазмұны: Мәдениеттанудың әлеуметтік гуманитарлық ылымдар саласында алатын орны. Мәдениет ұғымы және оның мәні. Адам мәдениеттің субьектісі ретінде. Мәдениет пен табиғаттың арақатынасы.Мәдениеттің рәміздік мәні. Мәдениеттің түрлері: өнер, дін, мораль, ғылым, құқық, саясат. Өркениет мәдениет дамуының белгілі бір сатысы және дәрежесі ретінде.Тарихи-мәдени типологияны қалыптастыру принцинтері. Мәдениет динамикасы. Қазіргі заман мәдениетінің басты сипаттары. Жаһандану мәселесі. Модерн және постмодерн.

5. Құзыреттілігі: Мәдениет пен табиғаттың арақатынасын,Мәдениеттің рәміздік мәнін Мәдениеттің түрлері: өнерді, дінді, моральді, ғылымды, құқықты, саясатты біледі. Өркениет мәдениет дамуының белгілі бір сатысы және дәрежесі ретінде игереді.

6. Күтілетін нәтиже: Әлемдік мәдениеттің дамуында, отандық мәдениеттің алатын орнын көрсете біледі. Мәдени білімі қалыптасқан азамат болады.Исабекова А.А.

аға оқытушы,

Нарымбаев Қ.

оқытушы,м.ғ.м.4

а) Жобалар мен карталарды графикалық безендіру

Графическое оформление проектов и карт

Graphic design projects and cards


ZhKGB 1203

GOPK 1203

GDPC 1203


БП/TК

БД/KB


BD/CS

3

5

1

2

Емтихан

тест

1.Пререквизиттері: Талап етілмейді

2. Постреквизиттері: Жер кадастры, шаруашылық аралық жерге орналастыру, агроқұрылымдарды ішкі шаруашылық жерге орналастыру

3. Пәннің мақсаты: Сызу құралдары мен жабдықтарын, материалдарын және оларды сызықты-штрихты сызуда қолдануды; рейсфедер мен сызу қаламұщы арқылы шартты белгілерді, штрихтарды қолмен сызуды үйрету

4. Қысқаша мазмұны: Схемалар мен ауылшаруашылық карталарын сызу және бояусен безендіру. Жоба, план, карталарда қолданылатын шрифттар. Өндірістегі графикалық материалдарды безендіруде қолданылатын шрифт түрлері. Шартты таңбалар мен белгілер туралы жалпы мәлімет. Жерге орналастыру таңбалары. Бояумен жұмыс жасау ережелері. Теодолиттік және тахеометриялық түсіріліс пландарын құру және безендіру. Сызу құралдары, жабдықтары, материалдары. Жер пайдалану пландарын безендіру. Курсивті және кәдімгі шрифт. Миллиметрлік қағазға және форматқа түсіру. Жерге орналастырудың әртүрлі графикалық құжаттарын сызу және безендіру.

5. Құзыреттілігі: қолданылатын шрифттарды, әріп элеметтерінің қалыңдығын, бояу түсті өңдерінің күші мен үйлесімділігінің және олардың барлық элементтерінің композициялық байланыстарын келісілген пропорционалдықта сызу білу. Жерге орналастырудың әртүрлі графикалық құжаттарын сызу және безендіре білу.

6. Күтілетін нәтиже: Жер пайдалану пландарын безендіруді игереді. Шартты таңбалар мен белгілер туралы жалпы мәліметтерін және жерге орналастыру таңбаларын біледі.Елеуова Э.Ш. – аға оқытушы, а.ш.ғ.к.
б) Жерге орналастыру сызуы

Землеустроительное черчение

Land use drawing


ZhOS 1203

ZCh 1203


LD 1203

БП/TК

БД/KB


BD/CS

-

-

-

-

-

-

1.Пререквизиттері: Талап етілмейді

2. Постреквизиттері: Жер мониторингі, жер кадастры, шаруашылық аралық жерге орналастыру, агроқұрылымдарды ішкі шаруашылық жерге орналастыру

3. Пәннің мақсаты: Сызу құралдары мен жабдықтарын, материалдарын және оларды сызықты-штрихты сызуда қолдануды; рейсфедер мен сызу қаламұщы арқылы шартты белгілерді, штрихтарды қолмен сызуды үйрету

4. Қысқаша мазмұны: Схемалар мен ауылшаруашылық карталарын сызу және бояусен безендіру. Жоба, план, карталарда қолданылатын шрифттар. Өндірістегі графикалық материалдарды безендіруде қолданылатын шрифт түрлері. Шартты таңбалар мен белгілер туралы жалпы мәлімет. Жерге орналастыру таңбалары. Бояумен жұмыс жасау ережелері. Теодолиттік және тахеометриялық түсіріліс пландарын құру және безендіру. Сызу құралдары, жабдықтары, материалдары. Жер пайдалану пландарын безендіру. Курсивті және кәдімгі шрифт. Миллиметрлік қағазға және форматқа түсіру. Жерге орналастырудың әртүрлі графикалық құжаттарын сызу және безендіру.

5. Құзыреттілігі: Жерге орналастырудың әртүрлі графикалық құжаттарын сызу және безендіре білу.

6.Күтілетін нәтиже: Жерге орналастырудағы схемалар мен ауылшаруашылық карталарын сызу және бояумен безендіруді біледі. Өндірістегі графикалық материалдарды безендіруді игереді. Жер пайдалану пландарын безендіруді игереді.Елеуова Э.Ш. – аға оқытушы, а.ш.ғ.к.
в) Топографиялық сызу

Топографическое черчение

Topographical drawing


TS 1203

TCh1203


TD 1203

БП/TК

БД/KB


BD/CS

-

-

-

-

-

-

1.Пререквизиттері: Талап етілмейді

2.Постреквизиттері: Фотограмметрия және қашықтықтан бақылау, сандық картографиялау, жер мониторингі

3. Пәннің мақсаты: Сызу құралдары мен жабдықтарын, материалдарын және оларды сызықты-штрихты сызуда қолдануды; рейсфедер мен сызу қаламұщы арқылы шартты белгілерді, штрихтарды қолмен сызуды үйрету;

4. Қысқаша мазмұны: Жоба, план, карталарда қолданылатын шрифттар. Өндірістегі графикалық материалдарды безендіруде қолданылатын шрифт түрлері. Шартты таңбалар мен белгілер туралы жалпы мәлімет. Жерге орналастыру таңбалары. Бояумен жұмыс жасау ережелері. Теодолиттік және тахеометриялық түсіріліс пландарын құру және безендіру. Сызу құралдары, жабдықтары, материалдары. Жер пайдалану пландарын безендіру. Курсивті және кәдімгі шрифт. Миллиметрлік қағазға және форматқа түсіру. Жерге орналастырудың әртүрлі графикалық құжаттарын сызу және безендіру.

5. Құзыреттілігі: графикалық түрде сызу және безендіре білу.

6. Күтілетін нәтиже: Сызу және бояумен безендіруді біледі. Шартты таңбалар мен белгілер туралы жалпы мәліметтерін және жерге орналастыру таңбаларын біледі. Топографиялық карталарынын ерекшіліктерін игереді.Елеуова Э.Ш. – аға оқытушы, а.ш.ғ.к.

5

а) Мамандыққа кіріспе

Введение в специальность

Introduction to Specialty


MK 1205

VS 1205 IS 1205БП/TК

БД/KB


BD/CS

2

3

1

2

Емтихан

тест

1.Пререквизиттері талап етілмейді

2. Постреквизиттері: Шаруашылық аралық жерге орналастыру, Агроқұрылымдарды ішкі шаруашылық жерге орналастыру, жерге орналастыру және кадастр жұмыстарының менеджменті

3. Пәннің мақсаты Студенттерді жерге орналастыру мен кадастрдың жалпы теориясымен, жер заңдылықтарын жүзеге асырудағы жерді тиімді, толық пайдалануы мен қорғауға бағытталған жер қатынастарын реттеуге арналған мемлекеттік іс-шаралармен, жерге орналастыру мен жер кадастрының әдістемелік мәселелерімен, терминдерімен, ғылыми сипаттамаларымен және ұғымдары мен осы салаларда қолданылатын басқа да түсініктермен танысу.

4. Қысқаша мазмұны Жер кадастры мен жерге орналастыру және территорияны ұйымдастыру. ҚР жер қоры және оны пайдалану. Жер иелену мен жер пайдалану. ҚР жер қатынастарының дамуы және жер иелері мен жер пайдаланушылардың жаңа жүйесінің қалыптасуы. Жерге орналастыру түрлері. Ішкішаруашылық жерге орналастыру. Жерге орналастыруда ескерілетін жердің қасиеті және табиғи жағдайы. Мемлекеттік жер кадастры. ж.т.б.

5. Құзыреттілігі Жер пайдаланудың түрлері мен формаларын; жерге орналастыру мен жер кадастырының ғылыми сипаттамасын, мазмұнын, міндетін, принциптері мен олардың даму зандылығын игереді.

6. Күтілетін нәтиже ҚР территориясында әртүрлі тарихи кезеңдерде қалыптасып отырған жер қатынастары мен олардын дамуын; жердің табиғи ресурс және жылжымайтын мүлік ретіндегі қасиеттерін; жер пайдалану мен формаларын біледі.Далдабаева Г.Т. – аға оқытушы, т.ғ.к.
б) Жерге орналастырудың даму тарихы

История развития землеустройства

The history of development of land management


ZhKDT 1204

IRZK 1204

HDLM 1204


БП/TК

БД/KB


BD/CS

-

-

-

-

-

-

1.Пререквизиттері талап етілмейді

2. Постреквизиттері: Шаруашылық аралық жерге орналастыру, Агроқұрылымдарды ішкі шаруашылық жерге орналастыру

3. Пәннің мақсаты Студенттерді жерге орналастырудың жалпы теориясымен, жер заңдылықтарын жүзеге асырудағы жерді тиімді, толық пайдалануы мен қорғауға бағытталған жер қатынастарын реттеуге арналған мемлекеттік іс-шаралармен, жерге орналастыру мен жер кадастырының әдістемелік мәселелерімен, терминдерімен, ғылыми сипаттамаларымен және ұғымдары мен осы салаларда қолданылатын басқа да түсініктермен танысу.

4. Қысқаша мазмұны Жерге орналастыру және территорияны ұйымдастыру. ҚР жер қоры және оны пайдалану. Жер иелену мен жер пайдалану. ҚР жер қатынастарының дамуы және жер иелері мен жер пайдаланушылардың жаңа жүйесінің қалыптасуы. Жерге орналастыру түрлері. Ішкішаруашылық жерге орналастыру. Жерге орналастыруда ескерілетін жердің қасиеті және табиғи жағдайы. Мемлекеттік жер кадастры. ж.т.б.

5. Құзыреттілігі Жер пайдаланудың түрлері мен формаларын; жерге орналастыру мен жер кадастрының ғылыми сипаттамасын, мазмұнын, міндетін, принциптері мен олардың даму зандылығын игереді.

6. Күтілетін нәтиже ҚР территориясында әртүрлі тарихи кезеңдерде қалыптасып отырған жер қатынастары мен олардын дамуын; жердің табиғи ресурс және жылжымайтын мүлік ретіндегі қасиеттерін; жер пайдалану мен формаларын біледі.

Далдабаева Г.Т. – аға оқытушы, т.ғ.к.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет