200 ж. Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасыжүктеу 418.23 Kb.
Дата04.01.2019
өлшемі418.23 Kb.
түріБағдарламасы

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті


«Бекітемін»


Ғылыми кеңес төрағасы,

ректор, ҚР ҰҒА академигі

Ғазалиев А.М.

_______________________

«____» _________ 200___ж.
СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

( SYLLABUS)

«Химия » пәні бойынша 050717 ”Жылу энергетика ”

мамандығының студенттері үшін

Энергетика, байланыс және автоматизация факультеті

Өндірістік экология және химия кафедрасы

2009


Алғы сөз
Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы (syllabus) әзірленеді:
Нагұман .Б.Н. х.ғ.к доцент және оқытушы Хожина Ж.Х.

Өндірістік экология және химия кафедрасының отырысында талқыланған

Хаттама №__ «__» ______________200 _ж.
Кафедра менгерушісі Кокжалова Б.З «__» ______________200 ж.
Тау-кен ісі факультеттің оқу-әдістемелік бюросымен мақұлданған

Хаттама _ «__» ______________200 _ж.

Төраға____________ «__» ______________200 ж.
Кафедрамен келісілген ----------------------------------------------
Кафедра менгерушісі ________ «__» ______________200 _ж.

Оқытушы туралы мәліметтер және байланыстық ақпарат

Нағұман Пахчан Негмутулаұлы х.ғ.к доцент ӨЭ және Х кафедрасы ҚарМТУ –дың 2 корпусында 501 Аудиторияда орналасқан, байланыс телефоны 56-75-93 факс электрондық адресі

Пәннің еңбек сыйымдылығы


Семестр

Кредиттер

Сабақтардың түрі

СӨЖ сағатта-рының саны

Жалпы сағат-

тың саны


Бақылау түрі

Қосылған сағаттар саны

ОСӨЖ

сағат-тары-ның саныСағат-тардың барлы-ғы

Дәріс-терПракти-калық сабақ

тар


Зертха-налық сабақ-тар

1

3

15

15

15

45

90

45

135

Емтихан


Пәннің сипаттамасы

“Химия”жаратылыстану ғылымдарының ішінде орталық орындардың біріне ие болады және адамзат оны іс-әрекетінің кез-келген саласында қолданғандықтан оны оқып білу техникалық жоғарғы оқу орындарының студентері үшін базалық пәндердің циклына кіреді.Пәннің мақсаты: “Химия” пәні жылу энергетика саласындағы бакалаврларды профессионалды дайындау процесінде негізгі бөлімі болып табылатын жалпы және бейорганикалық химия салаларында студенттерге білім беру мақсатын алға қояды.

Пәннің міндеттері

Пәннің міндеттері мынадай : студенттерге кеңейтілген теориялық базаны қалыптастыру,олардың жылуэнергетика практикасында кездесетін тотығу –тотықсыздану мен иондық реакциялардың өтуі, металдарды коррозиядан қорғау, химиялық энергия көздеріконструкциялық және электртехникалық материалдарды сонымен қатар кабельдер мен электрқұрал корпустары үшін білімдерін қолдана білуі туралы ;

Қазіргі жылуэнергетика маманы жылу және электрстанцияларының тиімді жұмысын қамтамасыз ету керек, ол үшін тотығу, тотықсыздану, корозия, электролиз сияқты химиялық процестер туралы түсінікке ие болуға

Химия курсын оқу арқылы студент төмендегідей білім мен білікті игеруге тиіс:

-химияның негізгі стехиометриялық заңдарын білу, оларды есеп шығарғанда қолдану;

-период бойынша элементтер қасиеттерінің өзгеруін теориялық түрде сипаттап (жалпы қасиеттері мен айырмашылықтарын) жазуға үйрену, дағдылану; • химиялық байланыстар табиғаты жөніндегі теориясының дамуының негізгі ережелерін білу, байланыстардың түрлерін танып білу;

 • ерітінділердің концентрацияларын есептеп,бір түрінен екіншісіне көшуді білу;

 • күшті және әлсіз электролит ерітінділерінің теориясын білу, олардың диссоциациялану тұрақтысы мен дәрежесін, иондардың активтілігін және ерітінділердің иондық күшін есптей білу;

 • тотығу, тотықсыздану, терминдерінің мәнін түсіндіру, тотығу- тотықсыздану реакцияларын теңестіре білу;

 • термодинамиканың 1-ші және 2-ші заңдарын тұжырымдап білу. Энергия түрлерін және олардың өзара айналуын айыра білу, реакцияның жүру бағытын анықтау;

 • “жылдамдық тұрақтысы” және “Ле –Шателье приципі” терминдерінің мәнін түсіндіре білу, жылдамдық теңдеуі бойынша жылдамдықты, жылдамдық тұрақтысын немесе реагенттің тепе-теңдік концентрациясын есептей білуге;

 • электродтық потенциалдар және гальваникалық элемент теориясын білу, метал және газ электродтарының потенциалдарын, гальваникалық және концентрациялық элеметтердің электр қозғауыш күшін(ЭҚК)есептей білуге;

 • электролиз және коррозия процестерінің теңдеулерін жазып білу;

 • полимерлі материалдарының физика-химиялық қасиеттері мен олардың жылуэнергетикада қолдану салаларын істей білуге;

 • техника қауіпсіздігі ережелерін сақтай отырып, химиялық экспериментті дайындау және жүргізуде практикалық дағдыларды меңгеруге.Айрықша деректемелер


Берілген пәнді оқу үшін келесі пәндерді (бөлімдерді(тақырыптарды)көрсетумен меңгеру қажет:


Пән

Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы

1Жоғарғы математика

Барлық бөлімдері

2Физика

Барлық бөлімдері

3.Информатика

Бағдарламалық қамту негіздері және техникалық бағдарламалау


Тұрақты деректемелер “ Химия” пәнін оқу кезінде алынған білімдер келесіпәндерді техникалық термодинамика, сұйық және газдар механикасы, жылу массалар алмасу, жылу энергетикалық жүйе және энергияны пайдалану, қазан қондырғысы және бу генераторлары, коррозия және электроқұбырлар пәндерін меңгеру барысында қолданылады.

Пәннің тақырыптық жоспарыБөлімнің (тақырыптың )атауы

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы,с

Лекциялар

Практи-калық

Зертха-налық

ОСӨЖ

СӨЖ

1.1Кіріспе. Химия ғылымы.Материя және қозғалыс туралы түсінік.Химияның жаратылыстану ғылымдарының жүйесіндегі орны. Өнеркәсіптік өндірісті химияландыру. Химияның табиғаттану мен техника дамуындағы маңызы, оның жылуэнергетика саласында қолданылуы

1

1

1

4

4

1.2Атом –молекулалық ілімнің негіздері. Химияның негізгі түсініктері: атом, молекула, жай зат, химиялық қосылыс, элемент, моль,молярлық масса.Химияның негізгі заңдары. Химиялық жүйе туралы ұғым. Фаза, компонент. Гомо және гетерогенді жүйелер. Газ, сұйық, қатты денелер. Ерітінділер. Ерітіндідегі зат күйі.

1

1

1

4

4

1.3Атом құрылысы және периодтық заң. Атомның квант- механикалық моделі. Кванттық сандар, олардың өзгеру шектері. Көпэлектронды атом. Паули принципі, Хунд ережесе және Клечковский ережелері. Электрон қауызының құрылысының преиодтылығы. Иондану потенциалдары, электрон тратқыштығы, элементтердің электртерістігі. Периодтық заңның мазмұны периодтық жүйедегі элементтердің маңызды қасиеттерінің топ және период бойынша өзгеруі

1

1

1

3

3

1.4 Химиялық байланыс. Химиялық байланыстар түзілуінің себептері. Химиялық байланыстар табиғаты. Валенттік байланыс(ВБ) және молекулалық орбиталдар(МО) әдістері. Атомдық орбиталдардың бүркесу қабілеттіліктері және сигма , пи байланыстар ВБ әдісі және орбиталдардың гибридтенуі. Атомның валенттік күйі. Коваленттік, иондық және металдық байланыстар. Донорлы- акцепторлы әрекеттесу. Сутектік байланыс.Ван-дер –Ваальс күштері.

1

1

1

2

2

1.5 Вернердің координациялық теориясы және комплексті қосылыстардың құрылысы туралы қазіргі көзқарастар Вернердің координациялық теориясының негізгі қағидалары. Комплексті қосылыстардың құрылымы. Негізгі түсініктер: орталық ион, лиганд, комплексті бөлшек, сыртқы сфералық ион, координациялық сан, дентаттылық. Комплексті қосылыстардың жіктелуі және номемклатурасы. Комплексті қосылыстардың түзілуінің донорлы – акцепторлы механизмі. Комплексті қосылыстардың тұрақсыздық және тұрақтылық константалары. КҚ изомериясы.. КҚ – табиғатта және техникадағы маңызы.

1

1

1

4

4

1.6Химиялық процестердің энергетикасы. Химиялық термодинамикаХимиялық реакциялардың энергетикалық сипаттамалары. Интенсивтік және экстенсивтік параметрлер. Термодинамиканың 1-ші бастамасы. Энтальпия туралы ұғым. Эндо және экзотермиялық реакциялар. Гесс заңы. Стандартты күй және зат түзілуінің стандартты энтальпиясы. Реакциялардың жылу эффектісін есептеу. Термодинамиканың 2-ші бастамасы. Энтропия ұғымы. Фазалы және химиялық айналулар кезіндегі энтропияның өзгеруі. Химиялық реакциялардағы энтропия өзгерісінің таңбасын бағалау. Гиббс энергиясы. Реакциядағы Гиббс энергиясының стандартты өзгеруі.

1

1

1

4

4

1.7Химиялық кинетика. Кинетика және химиялық реакциялардың механизмі. Химиялық реакциялардың жылдамдығы және оған әсер ететін факторлар. Активтену энергиясы. Аррениус теңдеуі. Реакцияның молекулалығы мен реттілігі. Катализ және катализатор. Ингибиторлар. Химиялық тепе-теңдік. Қайтымды және қайтымсыз химиялық реакциялар. Химиялық тепе-теңдікті сипаттаудағы кинетикалық және термодинамикалық тәсілдер. Химиялық тепе-теңдіктің тұрақтысы және оны өрнектеудің тәсілдері. Химиялық тепе-теңдіктің жағдайлардың өзгеруіне орай ығысуы. Ле-Шателье принциптер.

1

1

1

3

3

1.8Ерітінділердің жалпы қасиеттері. Сұйық ерітінділер. Ерігіштік. Еру жылуы. Ерітінділердің концентрациясын көрсету жолдары. Қаныққан, аса қаныққан, сұйытылған және концентрлі ерітінділер,сльватация,гидротация. Ерітінді үстіндегі қысым және бу құрамы. Генри, Дальтон, Сеченов заңдары. Ерітінділердің коллигативті қасиеттері. Рауль заңдары. Осмос және осмостық қысым. Криоскопия және эбуллиоскопия. Изотондық коэффициет.

1

1

1

4

4

1.9 Электролит ерітінділеріндегі реакциялар. Судың электролиттік диссоциациясы. Судың иондық көбейтіндісі, сутектік көрсеткіш. Электролиттердің су ерітінділері. Остальдтың сұйылту заңы. Ерітінділердің активтілігі және иондық күші туралы ұғым. Ерігіштік. Еру процесінің термодинамикасы. Ерігіштік көбейтіндісі. Тұнбасы бар ерітіндідегі иондар тепе-теңдігі. Тұздардың гидролизі. Гидролиздену тұрақтысы мен дәрежесі. Гидролиздің сатылану сипаты.

1

1

1

4

4

1.10 Сулы ерітінділердегі тотығу- тотықсыздану реакциялары. ТТР түрлері. Тотықтырғыштар мен тотықсыздандырғыштар. Судың тотығу –тотықсыздану реакцияларына қатысуы.Сулы ерітінділерде жүретін тотығу тотықсыздану реакцияларының теңдеулерін құрастыру. Иондық –молекулалық жарты реакция әдісі.

1

1

1

4

4

1.11Электрохимиялық процестер. Электрохимиялық процестердің жіктелуі. Металдардың электродтық потенциалдары. Гальваникалық элемент. ЭҚК және оны өлшеу. Газ электродтары. Сутектік электрод және потенциалдарды есептеудің сутекті нөлі. Стандартты жағдайлар және жарты реакцияның стантдартты потенциалы. Нернст теңдеуі. Стандартты тотықсыздану потенциалдарының кестелері. Концентрациялық және электрохимиялық поляризация. Электролит ерітінділерінің және балқымаларының электролизі. Еритін және ерімейтін анодтармен жүретін электролиз. Фарадей заңдары. Ток бойынша шығым. Электродтық реакциялардың кинетикасы.

1

1

1

2

2

1.12 Металдардың коррозиясы және одан қорғау. Корозионды процестердің анықтамасы және жіктелуі. Химиялық және электрохимиялық коррозияның механизмі, термодинамикасы және кинетикасы. Қаңғыма тоқтарының әсерінен жүретін коррозия. Коррозиядан қорғайтын әдістер. Коррозия ингибиторлары.

1

1

1

3

3

1.13 Металдар химиясы. Металдардың физикалық және химиялық қасиеттері. p,d ауыспалы металдардың қасиеттері. Темір үштігіндегі элементтер химиясы, олардың құймалары және химиялық қосылыстары. Платиналық металдардың химиясы. Металдарды алудың негізгі әдістері. Металдар құймалары мен композиттер. Интерметалдық қосылыстар мен металдардың қатты ерітінділері.

1

1

1

3

3

1.14 Су және отын химиясы. Қоршаған ортаны қорғау. Судың физикалық және химиялық қасиеттері. Табиғи және ағынды сулардың сипаттамасы, олардың құрамы. Судың кермектілігі, оны жұмсарту, тұзсыздандыру және зарарлансыздыру әдістері. Отынның жіктелуі. Отынның қайта өңдеу және жану өнімдері. Химия және экология. Қоршаған ортаның ластануы. Экологиялық проблемаларды шешудегі химияның ролі. Су және ауа бассейндерін ластанудан қорғау.

1

1

1

2

2

1.15 Полимерлі материалдар және олардың қолданылуы. Негізгі түсініктер. Полимерлі материалдарды алу әдістері, полимеризация және поликонденсация реакциялары. Тізбекті және кеңістікті полимерлер. Полимерлер қасиеттерінің олардың құрылысына тәуелділігі. Полимерлердің конструкциялық және электротехникалық материалдар ретінде қолданылуы.

1

1

1

2

2

Барлығы

15

15

15

45

45Практикалық ( семенарлық ) сабақтардың тізімі


 1. Электролит және бейэлектролит ерітінділері Ерітінділердің концентрациясын көрсету жолдары

 2. Химиялық термодинамика

 3. Химиялық реакциялардың кинетикасы. Химиялық тепе- теңдік

 4. Металдардың кернеу қатары. Гальваникалық элементтер

 5. Электролиз. Коррозия

Зертханалық сабақтардың тізімі

 1. Тұздарды, оксидтерді, қышқылдарды, негіздерді аалу және химиялық қасиеттерін зерттеу

 2. Элементтің эквивалентін анықтау

 3. Химиялық реакцияның жылдамдығын анықтау. Химиялық тепе-теңдіктің ығысуына әртүрлі факторлардың әсерін зерттеу

 4. Тұздар гидролизінің реакцияларын зерттеу

 5. Тотығу- тотықсыздану реакцияларын зерттеу

 6. Металдардың тотықсыздандырғыш қасиеттерін зерттеу. Гальваникалық элементті құрастыру және ЭҚК өлшеу

 7. Электролиз процестерін зерттеу

 8. Металдардың жемірленуін зерттеу және одан қорғау

 9. Полимерлердің физика- химиялық қасиеттерін зерттеу


Оқытушымен студенттің өздік жұмысының тақырыптық жоспары

ОСӨЖ

тақырыбының атауыСабақтың мақсаты

Сабақтың түрі

Тапсырманың мазмұны

Ұсынылатын әдебиет

1 Атом –молекулалық ілімнің негіздері

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

Есептерді шығару

№1-№16 эквивалент және газ заңдарына

[ 1,3.5]

Атом құрылысы және периодтық заң

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

Есептерді шығару

№14-20

[ 1,2,5]

Химиялық байланыс

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

Зертханалық жұмысты орындау

Тақырып бойынша жаттығулар

[ 4-5]

Вернердің координациялық теориясы және кокплексті қосылыстардың құрылысы туралы көзқарастар

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

Жаттығуларды орындау

№175,176,,179,

184,188


[ 1-5]

Химиялық процестердің энергетикасы. Химиялық термодинамика

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

Есептер шығару


№240,243,259,274

[ 1-5]

Химиялық кинетика

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

Есептер шығару

және зертханалық тәжірибелер жасауТеңдеулерді теңестіру

[ 1-5]

Ерітінділердің жалпы қасиеттері

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

Есептер шығару

№284, 286, 308

[ 1-5]

Электролит ерітінділеріндегі реакциялар

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

Есептер шығару

№325,326,

№363,364[ 1-5]

Сулы ерітінділердегі тотығу –тотықсыздану реакциялары

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

Есептер шығару және тәжірибе арқылы гидролиз жүруді бақылау

№651,653,

698,712


[ 1-5]

Тұздардың гидролизі Гидролиздену тұрақтысы мен дәрежесін анықтау

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

Есептер шығару тәжірибе арқылы бақылау

№651,653,

698,702


[ 1-5]

Электрохимиялық процестер

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдетужәне есептер шығару

Есептер шығару

№391-410

[ 1-5]

Металдардың коррозиясы және одан қорғау

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

Коррозиядан қорғану әдістерімен танысу

№719-№724

[ 1-5]

Металдар химиясы

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

Металдардың жалпы химиясымен оқып танысу

№719-№729

[ 1-5]

Су және отын химиясы. Қоршаған ортаны қорғау

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

Тақырып бойынша тереңдете оқу

Судың қасиеттері, отынның түрлерімен танысу

[ 1-5]

Полимерлі материалдар және олардың қолданылуы

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

Полимерлердің түрлерімен танысу

Формулаларын құрастыру

[ 1-5]

СӨЖ арналған бақылау жұмыстарының тақырыбы

  1. Атом құрылысы және химиялық элементтердің жүйеленуі

  2. Химиялық байланыс

  3. Химиялық реакцияларының энергетикасы . Химиялық ынтықтылық

  4. Химиялық кинетика және тепе-теңдік

  5. Химиялық эквивалент

  6. Ерітінділердің концентрациясы

  7. Электролит және бейэлектролит ерітінділері

  8. Тотығу- тотықсыздану реакциялары

  9. Электродтық потенциалдар және ЭҚК.

  10. Электродтық процестердің кинетикасы Электролиз

  11. Металдардың коррозиясы және оны қорғау

  12. Комплексті қосылыстар

  13. Металдар химиясы

  14. Органикалық қосылыстар

Полимерлер

Студенттердің білімін бағалау белгілері

Пән бойынша емтихан бағасы межелік бақылау бойынша үлгерімнің барынша үлкен көрсеткіштерінің (60% дейін) және қорытынды аттестацияның (емтиханның) (40% дейін) қосындысы ретінде анықталады және кестеге сәйкес 100% дейінгі мәнді құрайды.
Әріптік баға бойынша бағалау

Балдар

Проценттік құрамы

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

А цифрлық балама

4.0

95-100

Өте жақсы

А-

3.67

90-94

В+

3.33

85-89

Жақсы

В

3.0

80-84

В-

2.67

75-79

С+

2.33

70-74

Қанағаттанарлық

С

2.0

65-69

С-

1.67

60-64

D+

1.33

55-59

D

1.0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз

Z

0

0-29

Қанағаттанарлықсыз

«А» (өте жақсы) деген баға, студент семестр барысында пәннің барлық бағдарламалық сұрақтары бойынша өте жақсы білім көрсеткен, сонымен қатар, өздік жұмыс тақырыптары бойынша жиі аралық білімін тапсырған, оқылатын пән бойынша негізгі бағдарлама бойынша теориялық және қолданбалы сұрақтарды оқуда дербестік көрсете білген жағдайда қойылады.

«А-» (өте жақсы) деген баға негізгі заңдар мен процестерді, ұғымдарды, пәннің теориялық сұрақтарын жалпылауға қабілетін өте жақсы меңгеруін, аудиториялық және дербес жұмыс бойынша аралық тапсырмалардың жиі тапсырылуын болжайды.

«В+» (жақсы) деген баға, студент пәннің сұрақтары бойынша жақсы және өте жақсы білімдер көрсеткен, семестрлік тапсырмаларды көбінесе «өте жақсы» және кейбіреулерін «жақсы» бағаларға тапсырған жағдайда қойылады.

«В» (жақсы) деген баға, студент, пәннің нақты тақырыбының негізгі мазмұнын ашатын сұрақтары бойынша жақсы және өте жақсы білімдер көрсеткен, семестрлік тапсырмаларды уақытында «өте жақсы» және «жақсы» бағаларға тапсырған жағдайда қойылады.

«В-» (жақсы) деген баға студентке, егер ол аудиториялық қалай болса, дәл солай СӨЖ тақырыптары бойынша пәннің теориялық және қолданбалы сұрақтарына жақсы бағытталады, бірақ семестрде аралық тапсырмаларды жиі тапсыратын және пән бойынша семестрлік тапсырмаларды қайта тапсыру мүмкіндігіне ие болған жағдайда қойылады.

«С+» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол аудиториялық сабақтардың және СӨЖ барлық түрлері бойынша зейінділік сипаттағы сұрақтарға ие, пәннің жеке модульдарының мазмұнын аша білген, семестрлік тапсырмаларды «жақсы» және «қанағаттанарлық» бағаға тапсырған жағдайда қойылады.

«С» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол аудиториялық сабақтардың және СӨЖ барлық түрлері бойынша зейінділік сипаттағы сұрақтарға ие, пәннің жеке модульдарының мазмұнын аша білген, семестрлік тапсырмаларды «қанағаттанарлық» бағаға тапсырған жағдайда қойылады.

«С-» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол аудиториялық сабақтардың және СӨЖ барлық түрлері бойынша жалпы мағлұматтандырылған және нақты тақырыптың шеңберінде ғана жеке заңдылықтар мен олардың ұғымын түсіндіре алатын жағдайда қойылады.

«D+» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол аудиториялық сабақтардың және СӨЖ барлық түрлері бойынша семестрлік тапсырмаларды уақытында тапсырмаған және нақты тақырыптың шеңберінде ғана жеке заңдылықтар мен олардың ұғымын түсіндіре алатын жағдайда қойылады.

«D» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол семестрлік тапсырмаларды уақытында тапсырмаған және аудиториялық сабақтар мен СӨЖ бойынша білімі төмен, сондай-ақ, сабақтар босатқан жағдайда қойылады.

«F» (қанағаттанарлықсыз) деген баға студент, СӨЖ және сабақтардың түрлері бойынша теориялық және практикалық білімнің төмен деңгейіне де ие емес, сабақтарға жиі қатыспайтын және уақытында семестрлік тапсырмаларды тапсырмайтын жағдайда қойылады.

«Z» (қанағаттанарлықсыз) деген баға студент, СӨЖ және сабақтардың түрлері бойынша теориялық және практикалық білімнің төмен деңгейіне де ие емес, сабақтардың жартысынан көп қалатын және семестрлік тапсырмаларды ұсынбаған жағдайда қойылады

Аралық бақылау оқытудың 7-ші, және 14-ші апталарында жүргізіледі жәнебақылудың келесі түрлерінен алғанда қалыптасады


Бақылау түрі

%-тік құрамы


Оқытудың акдемиялық кезеңі, апта

Барлығы, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Сабаққа қатысуы

1

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

15

Лекция конспектісі

1
*
*


**

4

Прак. жұмыстар

2

*


*

*


*


*
10

Аралық бақылау

3**
6

Модуль

1,5


*
*
3

СДЖ

2*


*

4

Лабора-ториялық жұмыс*

*

*

**

*
*

*

*16

Барлығы аттеста-ция бойынша


3030
60

Емтихан

40

Барлығы

100

Саясаты және рәсімдер

«Химия » пәнін зерделеу кезінде келесі ережелерді сақтауды өтінеміз: 1. Сабаққа кешікпей келуді.

 2. Дәлелді себепсіз сабақ босатпауды, ауырған жағдайда – анықтама, ал басқа жағдайларда түсіндірме хат ұсынуды.

3.Студенттің міндетіне барлық сабақтарға қатысу кіреді.

4.Оқу процесінің күнтізбелік жоспарына сәйкес бақылаудың барлық түрлерін тапсыру.

5.Жіберілген практикалық және зертханалық сабақтар оқытушы белгілеген уақытта қайта тапсыру.

6.Оқытушының рұқсатынсыз аудиториядан себепсіз шықпау.

7.Курстастармен және оқытушылармен шыдамды, ашық, қалтықсыз және тәртіпті болу керек.

Оқу- әдістемелік қамтамасыз етілушілік

Автордың

аты-жөніОқу-әдістемелік әдебиеттің атауы

Баспа, басылып шығатын күні

Даналар саны

Кітапха-нада

Кафед-рада

Негізгі әдебиеттер

1.Глинка Н.Л

Общая химия

Л., 1975

150

1

2.Ахметов Н.С.

Неорганическая химия

М., 1975

100

1

3.Некрасов Б.В

Учебник общей химии

М., 1972

100

1

Глинка Н.Л

Задачи и упражнения по общей химии

Л., 1987

50

1

Коровин В.В

Лабораторные работы по химии

М., 2001

50

1

Аханбаев К.

Химия

Алматы 1993

100

1

Қосымша әдебиеттер тізіміУгай Я.А.

Общая неорганическая химия

М.: 2000

1

1

Паничев С.А

Химия. Основные понятия и термины.

М.: 2000

2

1

Коровин Н.В. Общая химия .
М.: 2000

1

1

Оралова А.Т.

Вопросы общей химии. Теоретические и тестовые материалы

Караганда 2002

50

1


Хаускрофт К., Констебл Э.

Современный курс химии

М.: Мир, Т1-2002

1

1

Сидоров Н.В. , Платонова Е.Е.

Общая химия

М.: 2004

1

1


Коровин Н.В

Общая химия

М.: ВШ ,2005

1

-Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі


Бақылау түрі

Тапсырманың мақсаты және мазмұны

Ұсынылатын әдебиет

Орында

лу ұзақтығыБақылау түрі

Тапсыру мерзімі

№1Практикалық сабақ

Теориялық білімдерін эквивалент және газ заңдарына байланыстырып есептер шығару

Бақыланатын сабақтар бойынша материалдар мен лекция конспектісі

Біріккен сағаттар

ағымдағы

1апта

№1 зертханалық жұмыс

Металдың эквивалентін аспап бойынша алынған көлемі арқылы айқындау

Бақыланатын сабақтар бойынша материалдар мен лекция конспектісі

1 апта

ағымдағы

2апта

№2 зертханалық жұмыс

Металдың эквивалентін аспап бойынша алынған көлемі арқылы айқындау

Бақыланатын сабақтар бойынша материалдар мен лекция конспектісі

1 апта

Ағымдағы

3 апта

СӨЖ (колоквиум)

Есептер шығару мүмкіндігін тексеру

Бақыланатын сабақтар бойынша материалдар мен лекция конспектісі

1 сағат

Ағымдағы

3 апта

№2 практикалық сабақ

Бейорганикалық қосылыстар

Кластары


Бақыланатын сабақтар бойынша материалдар мен лекция конспектісі

1 апта

ағымдағы

4 апта

Лекция конспектісі

Бейорганикалық қосылыстарды оқып зерттеу

Бақыланатын сабақтар бойынша материалдар мен лекция конспектісі

1 апта

ағымдағы

4 апта

Модуль

Теориялық білімдер мен машықтану дағдыларын бекіту

[1],[2],[4] дәрістер конспектісі

Біріккен сағаттар

Ағымдағы

5 апта

№4 Зертханалық жұмыс

Тотығу-тотықсыздану реакцияларының өту бағытын оқып үйрену

Бақыланатын сабақтар бойынша материалдар мен дәрістер конспектісі

1 апта

Ағымдағы


5 апта

Практикалық сабақ №3

Химиялық байланыс

Бақыланатын сабақтар бойынша материалдар мен дәрістер конспектісі

1 апта

Ағымдағы

6 апта

Аралық

бақылау жұмысы
Теориялық білімдер мен машықтану дағдыларын бекіту


Лекция тақырып

бойынша сабақ материалдары
3 апта

Аралық

7 апта

№5 Зертханалық жұмыс

Теориялық білімдер мен машықтану дағдыларын тексеру

Дәрістер бақыланатын тақырып

бойынша сабақ материалдары
1 апта

Ағымдағы

8 апта

№6 Зертханалық жұмыс

Теориялық білімдерін есептер шығару арқылы толықтыруДәрістер тақырыбы

бойынша сабақ материалдары
1 апта

Ағымдағы

9 апта

№4 практикалық сабақ

Теориялық білімдерін есептер шығару арқылы толықтыру


Дәрістер тақырыбы

бойынша сабақ материалдары1 апта

Ағымдағы

10 апта

№7 Зертханалық жұмыс

Теориялық білімдерін есептер шығару арқылы толықтыру

Дәрістер тақырыбы

бойынша сабақ материалдары1 апта

Ағымдағы

11 апта

СӨЖ (колоквиум)

Теориялық білімдер мен машықтану дағдыларын тексеру

Дәріс тақырыбы

бойынша сабақ материалдарыБіріккен сағаттар

Ағымдағы

11 апта

№8 Зертханалық жұмыс

Теориялық білімдер мен машықтану дағдыларын тексеру

Дәріс тақырыбы

бойынша сабақ материалдары1 апта

Ағымдағы

12 апта

Модуль

Теориялық білімдер мен машықтану дағдыларын тексеру

Дәріс тақырыбы

бойынша сабақ материалдары1 апта

Ағымдағы

13 апта

№9 Зертханалық жұмыс

Теориялық білімдер мен машықтану дағдыларын тексеру

Дәріс тақырыбы

бойынша сабақ материалдары1 апта

Ағымдағы

13 апта

№5 практикалық сабақ

Теориялық білімдер мен машықтану дағдыларын тексеру

Дәріс тақырыбы

бойынша сабақ материалдары1 апта

Ағымдағы

14 апта

Аралық

Жұмысы бақылауТеориялық білімдер мен машықтану дағдыларын тексеру

Дәрістер тақырыбы

бойынша сабақ материалдарыБіріккен сағаттар

Аралық

14 апта

Лекция конспектісі

Теориялық білімдер мен машықтану дағдыларын тексеру

Дәрістер тақырыбы

бойынша сабақ материалдары1 апта

Ағымдағы

15 апта

Емтихан

Пән материалының меңгерілу деңгейін тексеру

Негізгі және қосымша әдебиеттің жалпы тізімі

3Біріккен сағаттар

Қорытын

ды


Сессия кезеңіндеӨзін -өзі бақылауға арналған сұрақтар

 1. Д.И Менделеевтің периодтық жүйесін қазіргі тұжырымдарымен салыстырыңыздар, айырмашылығын айтыңыз

 2. Салыстырмалы атомдық массалары 35және 37 хлор атомының жақындығын айырмашылығын түсіндіріңіз

 3. 4 периодта қай атомда 4S немесе 3d деңгейшелері толтырылады

 4. ЭО2, Э2О3, Э2О5, ЭО4мына формулалар бойынша топ нөмірімен жоғарғы тотықтарын анықтаңыз

 5. Элементтің периодта, топта, топшаларда орналасуы қалай анықталынады.

 6. Неге элементтер негізгі және қосымша топшаларда орналасқан

 7. Әр период қандай элемент түрімен аяқталынады

 8. Неге атомның ішкі энергетикалық деңгейінде сегіз электроннан артық болмайды

 9. Лантан мен актенияға қандай электрондық конфигурация тән

 10. Мына қосылыстың реттік нөмірі мен элементтің атын жаз. 5S2,4P5,4d96f12 толық теңдеуін жаз

 11. Мына электронды формуланы түсіндір: 1S22S22P63S23P64S24P64d105S2элементтің

реттік нөмірін, Д.И Менделеевтің кестесі бойынша қай элемент, тобын, топшасын анықта

12 Мына 2, 8, 18, 32, 32, 10,2 осы элементтің толық электрондық теңдеуін жаз. Осы атомың қай периодта топта және оның реттік нөмірі мен элементті атаңыз

13 Хунда ережесін пайланып, толық электрондық формуласын жаз. 5f137S2

элементінің электрондық конфигурациясының сипаттамасы.

14.110. 122 элементтің электрондық формуласын жаз, ол қай периодқа жатады

15.Валеттілік және тотығу дәрежесін анықтау.

16. Fe,FeO,Fe2O3Fe3O4 -тотығу дәрежелерін анықтау

17. Мына қосылыстардың бір-бірінен айырмашылығы неде F-,Na+,Ne0 18.N2O5,CO2,CL2O5SO3 мына оксидтерді қышқылдық қасиеттері

өсу бойынша орналастыр. Металдық байланыстың табиғатын түсіндір. Бұл байланысқа металдың

қандай қасиеттері сипаттайды.

NH3 тек қана оттегінде жанады, ал PH3 –ауада жанады.

Fe2 (SO4)3 қосылысының эквиваленттік массасы нешеге тең ...

Массасы 142 г CL2 қандай көлем алады ...

Массасы 8г O2 молекула саны нешеге тең

2А+ 2В ↔ 3С+Д реакциясының энтальпиясы (∆Н) өзгерісін есептеңіз,

егер ∆НА= 100, 0 кдж/ моль; ∆НВ =200кдж /моль; ∆НС = 75, 0 кдж /моль 6

∆НД =130 кдж/ моль Энтальпияға анықтама беріп мысалдар келтір

.Химиялық реакцияның Гиббс энергиясын есептеңіз, егер ∆Н0=800кдж/моль, ∆S=150 ДЖ/ моль*К , T =900К болса ...

Реакцияның түрлеріне мысалдар келтір (экзо және эндотермиялық реакциялар) Гесс заңы мен оның салдары

2NH3 = N2+ 3H2 (ΔS>O) энтропия өзгерісін дәлелде

Химиялық реакциясының энтальпиясы (∆Н) өзгерісін есептеңіз,

егерде 60г С2Н6 жанғанда нәтижесінде көмір қышқыл газ және су түзіледі.

Бастапқы мәндерін кестеден аласыз.


 1. Zn + HNO3 = Zn(NO3)2 + NH3NO3 + H2O

 2. KNO2 + K2Cr2O7 + H2SO4 = KNO3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

 3. HCL + MnO2 = CL2 + MnCL2 + H2O

 4. Na2SO3 + KMnO4 + NaOH = Na2SO4+ K2MnO4+ Na2MnO4+ H2O

 5. KMnO4 + H2O2 + H2SO4 = MnSO4+O2 + K2SO4 + H2O

6.FeCL3 + KI = FeCL2 + CL2 + KCL

Егерде 800г 10 % ерітінді мен 200г 40 % ерітіндіні араластырсақ, онда алынған ерітіндінің проценттік концентрациясы нешеге тең?2.Егерде10,0 литр ерітіндіде 120,0г MgSO4 шамасы болса, онда ерітіндінің молярлық концентрациясы нешеге тең?

Егерде 600г 5 % ерітінді мен 400г 30 % ерітіндіні араластырсақ, онда алынған ерітіндінің проценттік концентрациясы нешеге тең?


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет