2016 жылғы қаңтардағы өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына заңды тұлғаларды аттестаттау туралы ақпарат Информация по аттестованным юридическим лицам на право проведения работ в области промышленной безопасности за январь 2016жүктеу 120.55 Kb.
Дата07.05.2019
өлшемі120.55 Kb.

2016 жылғы қаңтардағы өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына заңды тұлғаларды аттестаттау туралы ақпарат

Информация по аттестованным юридическим лицам на право проведения работ в области промышленной безопасности за январь 2016 года

Кәсіпорын атауы, мекен-жайы /

Наименование юридического лица, адрес

Жұмыс түрі, сала / Вид деятельности, отрасль

Берілген күні, аттестат № /

Дата, № выдачи

1

ТОО «НУР-Мастер-САМРУК»

140000, г. Павлодар, ул. Ак. Сатпаева 245, кв 2.

Тел.: 8(7181) 78-23-78,

78-24-34.

Сот.: 8-705-88-88-773

Е-mail:


Nur-samruk@mail.ru

Өнеркәсіптің тау-кен металлургия, мұнай-химия, энергетика, машина жасау, газ салаларындағы қауіпті өндірістік объектілерінде:

- қауіпті өндірістік объектінің өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу;

- өнеркәсiптiк қауiпсiздiк сараптамасын жүргiзу;

- өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мамандарды, жұмыскерлерді даярлау, қайта даярлау;

- газ тұтыну жүйелеріне техникалық қызмет көрсетуді жүргізу.


№ KZ64VEK00004527

от 18.01.2016г.На опасных производственных объектов горно-металлургической, нефтехимической, энергетической, машиностроительной, газовой отраслей промышленности:

- разработка декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта;

- проведение экспертизы промышленной безопасности;

- подготовка, переподготовка специалистов, работников в области промышленной безопасности;

- проведение технического обслуживания газопотребляющих систем.


2

ТОО «АТП Энергострой»

040000, г. Талдыкорган, ул. Абая 337/339Өнеркәсіптің тау-кен өндіру, гелогиялық барлау, энергетика, құрылыс қауіпті өндірістік объектілерінде қызмет түрі бойынша жұмысты жүргізуге құқық беретін аттестат беруге болады деп санайды:

- өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мамандарды, жұмыскерлерді даярлау, қайта даярлауKZ91VEK00004526

от 16.01.2016На опасных производственных объектах горнодобывающей, геологоразведочной, энергетической, строительной отраслей промышленности по виду деятельности:

- подготовка, переподготовка специалистов, работников в области промышленной безопасности.3

ТОО «Entellekto»

Инд. 060000, г.Атырау, ул. Кулманова дом 113Мұнай өңдеу, газ, мұнай химия салаларында,сонымен қатар қазандық шаруашылығы, жүк көтергіш механизмдер және қысыммен жұмыс істейтін ыдыстар және құбыр желісін пайдаланатын объектілерінде:

- қауіпті өндірістік объектінің өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу;

- өнеркәсiптiк қауiпсiздiк сараптамасын жүргiзу;

- өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мамандарды, жұмыскерлерді даярлау, қайта даярлау.KZ21VEK00004525

от 16.01.2016г.Нефтеперерабатывающей, газовой, нефтехимической отраслей, а также на объектах котлогазового хозяйства и грузоподъемных механизмов, сосудов и трубопроводов работающих под давление:

- подготовка, переподготовка специалистов, работников области промышленной безопасности;

- проведение экспертизы в области промышленной безопасности;

- разработка декларации промышленной безопасности.4

ТОО «Жайық-Сараптама»

090000, г. Уральск, ул. Курмангазы 177, кв.32Мұнай газ, тау-кен өндіру, мұнай химия, энергетика, тау-кен металлургия, машина жасау, жүк көтергіш механизмдер, қазандық шаруашылық және қысыммен жұмыс істейтін ыдыстар, электрэнергетика, жылу энергетика:

- қауіпті өндірістік объектінің өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу;

- өнеркәсiптiк қауiпсiздiк сараптамасын жүргiзу;

- өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мамандарды, жұмыскерлерді даярлау, қайта даярлауKZ80VEK00004530

от 19.01.2016 г.Нефтегазовая, горнодобывающая, нефтехимическая, энергетическая, горно-металлургическая, машиностроительная, грузоподъемные механизмы, котельное хозяйство и сосуды, работающие под давлением, электроэнергетическая, теплоэнергетическая:

- проведение экспертизы промышленной безопасности;

- подготовка, переподготовка специалистов, работников в области промышленной безопасности;

- разработка декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта5

ТОО «АлемПром»

г. Уральск, ул. Полевая, д. 1/2Мұнай газ өндіру, мұнай өңдеу, энергетика, құрылыс, жүк көтергіш және газ:

- қауіпті өндірістік объектінің өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу;

- өнеркәсiптiк қауiпсiздiк сараптамасын жүргiзу;

- өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мамандарды, жұмыскерлерді даярлау, қайта даярлауKZ84VEK00004555

от 28.01.2016г.Нефтегазодобывающей, нефтеперерабатывающей, энергетической, строительной, грузоподъемные и газовые:

- подготовка, переподготовка специалистов, работников в области промышленной безопасности;

- проведение экспертизы в области промышленной безопасности;

- разработка деклараций промышленной безопасности опасного производственного объекта6

ТОО «INDUSTRIAL SAFETY CENTER LTD»

130000, г. Актау, 29 мкр.,

д. 16, кв. 54


Мұнай химия және газ:

- өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мамандарды, жұмыскерлерді даярлау, қайта даярлауKZ30VEK00004557

от 29.01.2016г.Нефтехимической и газовой:

- подготовка, переподготовка специалистов, работников в области промышленной безопасности7

ТОО «Киат ЛТД»,

г. Актобе, пр. 312 Стрелковой дивизии, 247,

тел. 8(7132)548-477


Өнеркәсіптің газ саласындағы:

- газ тұтыну жүйелеріне техникалық қызмет көрсетуді жүргізу.KZ15VEK00004536 от 22.01.2016 года

Газовая отрасль промышленности:

- проведение технического обслуживания газопотребляющих систем.8

ТОО «ПолисМунайКурылыс», 030000, г. Актобе, проспект Абулхаир-хана, 60/2-5,

тел. +7 (7132) 515-546Өнеркәсіптің мұнай-газ саласындағы:

- газ тұтыну жүйелеріне техникалық қызмет көрсетуді жүргізу.KZ58VEK00004538 от 22.01.2016 года

Нефтегазовая отрасль промышленности:

- проведение технического обслуживания газопотребляющих систем.9

ТОО «ЛИСЭНЕРГОМЕТ» г. Рудный, ул. Ленина 153-2

Өнеркәсіп салалары: энергетикалық, тау-кен, металлургия, құрылыс, материалдар құрылыс өндірісі, тамақ, сондай-ақ қысымда, жұмыс істейтін, қазандықтар шаруашылығында:

-өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында сараптама жүргізу.KZ20VEK00004543 от 25.01.2016

Отрасли промышленности: энергетическая, горнорудная, металлургическая, строительная, производство строительных материалов, пищевая, а также котельного хозяйства, сосудов, работающих под давлением:

-проведение экспертизы в области промышленной безопасности.10

«Учебный центр Маман» ЖШС Астана к, Таусіздік 43/4, к. оф. 28

Өнеркәсіп салалары: мұнай-газ, мұнай-химия, тау-металлургия, машина жасау, құрылыс, энергетикалық, сондай-ақ қысымда, жұмыс істейтін, қазандықтар, газ шаруашылығында, жүк көтергіш механизмдерді:

-өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды, жумысшыларды даярлау, қайта даярлауKZ90VEK00004544 от 26.01.2016

Отрасли промышленности: нефтегазовой, нефтехимической, горно-металлургической, машиностроительной, строительной, энергетической, а также на объектах использующих сосуды, работающие под давлением, грузоподъемные механизмы и котельное и газовое хозяйство:

-подготовка, переподготовка специалистов, работников в области промышленной безопасности.11

НАО «Холдинг Кәсіпқор»

г. Астана, ул. Туркестан 2Өнеркәсіп салалары: энергетикалық, мұнай-газ, құрылыс, көлік, металлургия, химия, тау-кен, машина жасау, жеңіл, азық- түлік, сондай-ақ қысымда, құбыр жұмыс істейтін, қазандықтар, газ шаруашылығында, жүк көтергіш механизмдерді:

-өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды, жумысшыларды даярлау, қайта даярлау.KZ43VEK00004517 от 06.01.2016

Отрасли промышленности: горнорудная, металлургическая, машиностроительная, легкая, пищевая, нефтегазовая, химическая, строительная, транспортная, энергетическая, а также на объектах использующих сосуды, трубопроводы работающих под давлением, грузоподъемные механизмы и котлогазовое хозяйство:

- подготовка, переподготовка специалистов, работников в области промышленной безопасности.12

«EXIM пром эксперт»» ЖШС

120000, Қазақстан Республикасы, Қызылорда қ-сы, Кожа Ахмет Яссауи-2 тұиығы, 1 үй
Атом:

- өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мамандарды, жұмыскерлерді даярлау, қайта даярлау

- өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасын жүргізу

- қауіпті өндірістік объектінің өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу


KZ31VEK00004539 22.01.2016Атомная:

- подготовка, переподготовка специалистов, работников в области промышленной безопасности

- проведение экспертизы промышленной безопасности

- разработка деклараций промышленной безопасности опасного производственного объекта13

ТОО «Асыл Казына 2010»

010000, Республика Казахстан, г.Астана, ул. Сейфуллина, оф. 117


Қазандық пен газ шаруашылығы, көтергіш механизмдер, қысыммен жұмыс жасайтын ыдыстар, металлургия, мұнайгаз өңдіру, нан өнімдер мекемелері, тағамдық, жылуэнергетика, машина құрастыру, құрылыс:

- өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мамандарды, жұмыскерлерді даярлау, қайта даярлау

- өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасын жүргізу

- қауіпті өндірістік объектінің өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу


KZ37VEK00004528

19.01.2016


Объектов котельного и газового хозяйства, грузоподъемных механизмов, сосудов работающих под давлением, металлургических, нефтегазодобывающих, предприятий хлебопродуктов, пищевой, теплоэнергетических, машиностроительных, строительных отраслях:

- подготовка, переподготовка специалистов, работников в области промышленной безопасности

- проведение экспертизы промышленной безопасности

- разработка деклараций промышленной безопасности опасного производственного объекта14

ТОО «КазЛифтЭкспертиза» 010000, Астана қ-сы,

Потанин к-сі, 5Өнеркәсіп салалары: құрылыс, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және әлеуметтік сала нысандары (лифтерді, эскалатордын техникалық жағдайын тексеру, соның ішінде нормативті қызмет мерзімі өткенге, паспорт дубликатын беру):

- өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды және жұмысшыларды даярлау, қайта даярлау арттыру;


- өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында сараптама жүргізу.

KZ36VEK00004546 27.01.2016

Отрасли промышленности: строительная, объекты социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства (техническое обследование лифтов, эскалаторов, в том числе отработавших нормативный срок службы, выдача дубликатов паспортов):

- подготовка, переподготовка специалистов, работников в области промышленной безопасности;


- проведение экспертизы в области промышленной безопасности.

15

ТОО "ПМФ Лифт" 110001, Қостанай қ-сы, Строительная к-сі, 49

Өнеркәсіп салалары: құрылыс, энергетика (лифтер,эскалаторлар мен фуникулерді техникалық куәландыру, лифтер мен жүк көтергіш механизмдердін, жолаушылар көтергіштерінің техникалық жағдайын тексеру):

- өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында сараптама жүргізу.KZ85VEK00004537 22.01.2016

Отрасли промышленности: строительная, энергетическая (проведение технических освидетельствований лифтов, эскалаторов и фуникулеров, обследование технического состояния лифтов и грузоподьемных механизмов, пассажирских подъемников):

- проведение экспертизы в области промышленной безопасности.16

ТОО "СемейЛифтИнвест" 071400, Семей қ-сы,

Ленин к-сі, 9, 408 кеңсеӨнеркәсіп салалары: құрылыс, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және әлеуметтік сала нысандары (лифтерді, қанатты жолдардың техникалық жағдайын тексеру, соның ішінде нормативті қызмет мерзімі өткенге, паспорт дубликатын беру), ауыл-шаруашылық, машина құрастыру, газ, соңдай-ақ қысыммен жұмыс жасайтын жабдықтар нысандарында:

- өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды және жұмысшыларды даярлау, қайта даярлау арттыру;


- өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында сараптама жүргізу.

KZ14VEK00004554 26.01.2016

Отрасли промышленности: строительная, объекты социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства (техническое обследование лифтов, эскалаторов, канатных дорого в том числе отработавших нормативный срок службы, выдача дубликатов паспортов), сельская, машиностроительная, газовая, а так же на объектах эксплуатирующих оборудование, работающее под давлением:

- подготовка, переподготовка специалистов, работников в области промышленной безопасности;


- проведение экспертизы в области промышленной безопасности.

17

ТОО «Учебный центр «Максимум»

010000, РК, г.Астана,

мкр.3, дом 26, кв.37


Өнеркәсіп салалары: мұнай, газ, құрылыс, энергетикалық, қазандық, газ шаруашылығында және көтергіш құрылғылар объектілерінде: қысымда жұмыс істейтін қазандықтар, ыдыстар, құбырлар:

- өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мамандарды, жұмыскерлерді даярлау, қайта даярлау;

- өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында сараптама жүргізу;

- қауіпті өндірістік объектінің өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу.KZ69VEK00004534

от 22.01.2016
В отраслях промышленности - нефтянная, газовая, строительная, энергетическая, а также на объектах котлогазового хозяйства и подъемных сооружений, котлы, сосуды, трубопроводы, работающие под давлением:

- подготовки, переподготовки специалистов, работников в области промышленной безопасности;

- проведение экспертизы в области промышленной безопасности;

- разработка деклараций промышленной безопасности опасного производственного объекта.18

19


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет