№2(53), 2011 ОҢТҮстік қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясыныңжүктеу 0.71 Mb.
бет1/5
Дата17.02.2018
өлшемі0.71 Mb.
  1   2   3   4   5
2(53), 2011ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА АКАДЕМИЯСЫНЫҢ
ХАБАРШЫСЫ
2 (53), 2011

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Основан с мая 1998 г.
Учредитель: «Республиканское государственное

казенное предприятие «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия»

Журнал зарегистрирован в

Министерстве информации и

общественного согласия

Республики Казахстан

Регистрационное свидетельство

№ 106-ж от 20 01. 1998 года.

ISSN 1562-2967

На основании решения коллегии Комитета по надзору и аттестации в сфере образования и науки Министерства науки и образования Республики Казахстан, журнал «Вестник» включен в Перечень изданий для публикации основных результатов диссертаций.

Компьютерный набор и верстка:

Суюнбаева Н.С., Жилин Д.А.
Адрес редакции:

160019 Республика Казахстан,

г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 1

Тел.: 8(725-2) 40-22-08, 40-82-22(113)Факс: 40-82-19

Е-.Маil: medacadem@rambler.ru

http:// www. Ukgma.kz

Тираж 50 экз., объем 20,6 п.л.


Главный редактор

Сексенбаев Б.Д, доктор медицинских наук, профессор


Заместитель главного редактора

Нурмашев Б.К.., кандидат медицинских наук, доцент


Редактор научного журнала

Шаймерденова Р.А.


Редакционная коллегия:

Анартаева М.У., доктор мед.наук, профессор

Арыстанов Ж.М., доктор фарм.наук, профессор

Баймухамбетов Ж.Ж. – доктор мед.наук, профессор

Булешов М.А., доктор мед наук, профессор

Дущанова Г.А., доктор мед.наук, профессор

Карабеков А.К., доктор мед.наук, профессор

Крыкбаев Ф.П., начальник КТИЦ

Малгаждарова Б.С. доктор мед.наук, доцент

Махатов Б.К., доктор фарм.наук, профессор

Орманов Н.Ж., доктор мед.наук, профессор

Оспанова С.А., доктор мед.наук, профессор

Сагиндыкова Б.А., доктор фарм.наук, профессор

Сисабеков. К.Е., доктор мед. наук, профессор
Редакционный совет:
Азизов И.К. (г. Ташкент, Узбекистан)

Галимзянов Х.М. (г. Астрахань, Россия)

Исупов С.Д. (г. Душанбе, Таджикистан)

Костенко Н.В. (г. Астрахань, Россия)

Маркарян А.А.(г. Москва, Россия)

Попков В.А. (г. Москва, Россия)

Тихонов А.И.(г. Харьков, Украина)

Чолпонбаев К.С. (г. Бишкек, Кыргызстан)ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА, ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

УДК 616-036.8:343.211


АНАЛИЗ ЭКСПЕРТИЗ В СВЯЗИ С ИНЦИДЕНТАМИ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Э.И.Джубаев

Южно-Казахстанский филиал РГКП ЦСМ МЗ РК, г.Шымкент
ТҮЙІН

Бұл мақалада емдеу мекемелерінде жүргізілген емдік іс шаралардың нәтижесінде анықталған кемшіліктер жайлы мағлұматтар берілген. Кілтті сөздер: дәрігерлік көмек көрсетудің кемістіктері мен емдеу мекемелеріндегі әртүрлі мамандар.SUMMARY

This article is about the disadvantages of the medical cave in hospitals. Key words: disadvantages and different specialists of medical cave.


УДК 61:340.6.1613.851.312.2


К ВОПРОСУ О СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ АСПЕКТАХ СМЕРТЕЛЬНЫХ ОТРАВЛЕНИЙ НАРКОТИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ
К.А. Кульмаханов

Южно-Казахстанский филиал РГКП ЦСМ МЗ РК, г.Шымкент

ТҮЙІН

Бұл мақалада Оңтүстік Қазақстан сот медицина сараптамасының жылдық есептері жинағы бойынша өлімге әкелуін дәрежесіндегі есірткімен улану қарастырылған. Бұл қазіргі кездегі улану құрылымын толық айқындауға және алдын алу сипатына мүмкіндік береді.SUMMARY

This article is about the annual veport of judicial and medical experts of south Kazakhstan on fatal endings of drug poisoning.

УДК 612:613.6:357.53
КӨЛІК ЖҮРГІЗУШІЛЕРІНІҢ ЖҮЙКЕ ЖҮЙЕСІ ӨЗГЕРІСТЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ
Г.Қ.Сауытбекова

Қалалық емхана №5.Шымкент қаласы

РЕЗЮМЕ

Условия труда водителей южных регионов Республики характеризуются множественными вредными производственными факторами: в основном это повышенная температура воздуха рабочей зоны, чрезмерные психоэмоциональные и физические нагрузки, воздеиствие на органы дыхания загрезнений атмосферного воздуха вредными химическими веществами. Эти опасные факторы в первую очередь негативно влияют на органов дыхания и сердечно-сосудистую систему, что приводит к разном хроническим заболевания.


SUMMARY

Work conditions of fouth Kazakhstan drivers ave characterized by a number of harmful factors of a plant: essentially it is a high temperature of work zane air, over phsychoemotional and physical job, influince on organs of respiratory system, atmaspheric contamination with chemical substances. These clangerous factors negatively affect on organs of vespiratory system and cardiovascular system, which lead to different chroncic diseases.

УДК-618.1-006.6.04-084:614.2(57475)
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ АУЫЛДЫҚ ЕЛДІ МЕКЕНДЕРІНДЕГІ ОНКОГИНЕКОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ ЖАҒДАЙЫН БАҒАЛАУ
С.Н. Кульбаева

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы, Шымкент қаласы
РЕЗЮМЕ

Экономический, социальный и медико-демографический ущерб, наносимый злокачественными новобразованиями (ЗНО), является актуальной социально-гигиенической проблемой современности.


SUMMARY

Economical, social, medical and demographical damage, which lead to cancerous growth are actual social and hygenic problems of modernity..

УДК 618.31: 616-072.1-089
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИИ ПРИ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Г.М. Азимкулова

Областная клиническая больница, г.Тараз
ТҮЙІН

Берілген нәтиже бойынша, эктопиялық жүктілік кезіндегі лапапароскопиялық операцияның терапиядағы жоғары әсері тәсіл екенін және науқастардың толық реабилитациялық емделуіне аз қаржы жұмсалатындығы дәлелдеді.SUMMARY

Assessment of the effectiveness of endoscopy operations in the case of ectopic pregnancy. Asimkulova G.M. – doctor of high doctor and hospital physician of departament regional enambyl hospital.: Given results testify that surgical laparoscopy presents very effective method of ectopic pregnancy treatment, providing complete recovery of patients with minimal economical expenses.

УДК 616.33-002.2: 612.017.34
МОРФОЛОГИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ПРИ КОЛОНИЗАЦИИ ХЕЛИКОБАКТЕР ПИЛОРИ
М.А. Арынгазин

Областная клиническая больница, г.Тараз
ТҮЙІН

Асқазанның қабынуы eң алдымен хеликобактер пилори микробының асқазанды жайлауымен пайда болады, мүмкін бала кезiнен әлде есейгеннен кейiн. Осының салдары асқазан жарасына coқmыруы мүмкін.


SUMMARY

Iпflammatory respoпse оf chroпic gastritis caused, bу oпly Helicobacter pylori coloпizatioп. Further iпtestiпal metaplasia.


УДК 616.24


АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ РЕЗИСТЕНТНЫХ ФОРМ ТУБЕРКУЛЕЗА И НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
Г. К. Нуржанов, М. И. Кошанов

Сайрамский противотуберкулезный диспансер

ТҮЙІН

Туберкулездің резистентті түрлерімен 60 науқас емделді, оның 41,6% түрмелерден келгендер, тұрақты ішкіштер мен наркомандар болды. Зерттеуіміз науқастарға әлеуметтік көмектің және сауықтырудың керектігін көрсетті.SUMMARY

60 patients were treated with resistant forms of tuberculosis, 25th (41,6 %) of them were arrived from prison L these suffering from chronic alcoholism L drug addiction. Our research is showed that patients need in social support L rehabilitation.


УДК 616.24


СОСТОЯНИЕ ИНФИЦИРОВАННОСТИ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ СРЕДИ ДЕТЕЙ
Г. К. Нуржанов

Сайрамский районный противотуберкулезный диспансер, ЮКО. с. Аксукент
ТҮЙІН

Туберкулез ауруымен емделген 21 баланың емдеу нәтижесі сарапталды. Педиатрлар жиі ауыратын, жөтелетін балаларды тіркеп, оны сауықтыруға көңіл бөлу қажет. Туберкулезбен қатынасы бар және қауіпті топқа жататын балаларды оқшаулап, сауықтыру үшін ауданда балалардың туберкулезге қарсы санаториін ашу қажет.SUMMARY

21 cases of tuberculosis were analyzed in children. The research is showed that pediatricians are registered children with cougtht L freguent episades. In this area need to open tuberculosis sanatorium for isolation L treatment of children which contacted with patient L children which consist in group of risk.

УДК 616.24
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ДЕСТРУКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
Г. К. Нуржанов

Сайрамский районный противотуберкулезный диспансер, с. Аксукент, ЮКО
ТҮЙІН

Деструктивті өкпе туберкулезімен 57 наукас тексерілді. Емдеудің нәтижелігі қабынудың таралуына, кавернаның көлеміне, оның орналасуына және біліну дәрежесіне байланысты болды.


SUMMARY

57 patients were examined with pulmonary tuberculosis. Effectiveness of treatment cepenced from (an the) prevalence of inflammation, the caverns of value its lacation.


УДК 616-085:544.032.65


СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ
А. Алданжар

Областной медицинский центр, г. Кызылорда
ТҮЙІН

Лазер терапиясының түрліше әдістері клиникалық медицинаның барлық аумақтарында сәтті қолданылып жүр. Ол онын жоғары тиімділігі мен айтарлықтай қауіпсіздігін көрсетеді.


SUMMARY

Now the laser medicine L laser therapy intensively develop all over the world, including Republic of Kazakhstan. Various methods of laser therapy are used with success in all branches of clinical medicine. That is connected with their high efficiency L relative safety.


УДК 614.258.1:001.895


ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ
С.Н.Кульбаева, Р.Т.Тлеужан, Д.Д Ермекбаева, Н.И. Калдыбекова, Р.М. Назаров, А.О. Тулекеева, А.У. Измагамбетова

ЮКГФА,г. Шымкент

Медицинский колледж «Авиценна», г.Шымкент
ТҮЙІН

Бұл мақала инновациялық процесс мағынасы жаңалық енгізуді ұйымдастыруды және оны дамытуды қарастырады. Иннновациялық процесс жалпы алғанда жаңалықты құрастыру, ұғындыру, қолдану және таратудан тұрады. Ғылыми әдебиеттерде «новация» және «инновация» түсініктерін ажыратады.


SUMMARY

Meaning of innovative process consists in formation, development of the maintenance and organization of the new. As a whole innovative process is understood as complex activity on creation, development, use and distribution of innovations. In the scientific literature distinguish consepts «innovation» «L innovation».


УДК: 615.825К ВОПРОСУ О ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И ЗДОРОВЬЕ
Л. Е. Аликанова, Е. Б. Куралбаев, П. Л. Лесбек, С. С. Серикбай

Международный Казахско-Турецкий Университет им. Х.А.Ясави, г. Шымкент

Учебно – клиническая база, г.Шымкент
ТҮЙІН

Мақалада белсенділігі – адам денсаулығының жағдайын және қозғалыс деңгейін анықтайтын өмірге қажетті факторлар айтылады. Ағзаның табиғи қозғалысқа қанағаттануына қолайлы ортаның болуы – денсаулықты нығайтуға және қорғауға бағытталған негізгі мақсаттарының бірі.


SUMMARY

The activity of movement is a vitally necessary factors, which defines the degree of agility and condition of human health. The satisfactions of natural invironment of organism in movement, the creations of conditions, which provide with optimal activity of movement – one of the main tasks on guarding L strengthening the health.


УДК 616.1:364.046.22 (574.5)


ОРГАНИЗАЦИЯ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗА 2009-2010 ГОДЫ ПО ШГП №2
Г.М. Курманбекова

Шымкентская городская поликлиника №2, г.Шымкент
ТYЙІН

Мақалада №2 Шымкент қалалық емханасына қарасты тұрғындарының арасындағы жүрек – қан тамыры ауруларына салыстырмалы талдау және көрсетілген амбулаториялық емханалық диспансерлеу сапасын көтеру әдісімен дер кезінде емдеу тәсілдерін қолдану арқылы мүгедектікті және өлімді азайту шаралары көрсетілген.SUMMARY

Organization of cardiological service and relative analyze of the main cardio-vascular ciseases curing 2009-2010, in Shymkent city policlinic №2.

УДК 616-08-039.57 (574.5)
ОРГАНИЗАЦИЯ АМБУЛАТОРНО ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА РАБОТЫ ГККП «ШЫМКЕНТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ №2» ЗА 2008-2010 ГОДЫ
Г.М. Курманбекова

Шымкентская городская поликлиника №2, г.Шымкент
ТҮЙІН

Мақалада №2 Шымкент қалалық емхана аумағында тіркелген тұрғындарына алғашқы медицина-санитарлық көмек көрсетуі бойынша және атқарылған жоспарлы жұмыстар бойынша 2008-2010 жылдар аралығына талдау жасалынған, сапалы медициналық көрсеткіштер бойынша мәліметтер көрсетілген, медициналық материалды жабдықтау және тұрғындар арасындағы аурушаңдықты азайту жодары қарастырылған.SUMMARY

The first medical-sanitary aid of the registered patients of policlinic № 2 and review of planned work during 2008-2010, quality of medical measures, medical material support and ways of decreasing incidence of populations illness are considered in this article.

УДК 615.356-085-053.2
АЛГОРИТМ ВЫБОРА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В ПЕДИАТРИИ
Б.М. Арысбаева

Областной реабилитационный центр «Мейірім» г. Шымкент
ТҮЙІН

Мақалада микронутриеттердің жетіспеушілігі баланы соматикалық және иммундық жүйесіне кері әсерін тигізіп, баланың психомоторлы дамуын тежейтіндігі әртүрлі жастағы балаларда виатинді – минералды қалпына келтіру анық эжәне оған күмәндану қажет еместігі қарастырылған.


SUMMARY

Micronutrient deficiency affects the somatic and immune status of the child's psychomotor development. The need for mineral vitamin correction in children of all ages is obvious and undeniable.


УДК 614.8.027:796.81/.86


ТРАВМАТИЗМ В ЕДИНОБОРСТВАХ
О.И.Зайцева

ГККП «Областной врачебно-физкультурный диспансер», г. Шымкент
РЕЗЮМЕ

Мақалада (еркiн күрес, грек-рим күрес, бокс, сайыс) жекпе-жектердегi оқшау бөлiгi және тiрек-қимыл аппараттың жарақаттарының сипатының тәуелдiлiгi қаралады.


SUMMARY

The article discusses the dependence of the localization and nature of injuries to the locomotor apparatus in the martial arts (wrestling freestyle, Greco-Roman wrestling, boxing, fencing).


УДК 616.6 (574.5)


АЩЫСАЙ, БАЙЫЛДЫР, ҚАРНАҚ, ҚҰШАТА ЕЛДІ МЕКЕНДЕРІНІҢ ЖӘНЕ КЕНТАУ ҚАЛАСЫНЫҢ ХАЛҚЫНЫҢ УРОЛОГИЯЛЫҚ АУРУЛАРМЕН СЫРҚАТТАНУЫ

Р.І. Тұрсынбеков, Н.А. Жақай, Қ.А.Сейілбеков, Х.Б. Байтереков, А.А Бабаев.

Орталық қалалық ауруханасы, Кентау қаласы

ӘОЖ 614.771:550.378 (574.5)


ОҚО ТОПЫРАҒЫНДАҒЫ ТАБИҒИ РАДИОНУКЛИДТЕРДІҢ ТӨРТ ЖЫЛДЫҚ ДЕҢГЕЙІ
Б.К.Торғаутов, Ә.Ж.Ештай, Қ.Т.Дарбишев, М.А.Бейсенов, Ш.А.Айботаева, Б.М.Нақбаев

«ОҚО санитарлық эпидемиологиялық сараптама орталығы», Шымкент қаласы

Абай аудандық санитарлық эпидемиологиялық қадағалау басқармасы, Шымкент қаласы
Резюме

Одной из форм контроля радиационной безопасности населения является определение концентраций радионуклидов преимущественно в тех объектах окружающей среды, которые имеют непосредственное отношение к жизнедеятельности человека: в атмосферном воздухе, воде, почве, пищевых продуктах и т.д. Посредством контроля за радионуклидным составом в почвах Южно-Казахстанской области соблюдается один из принципов радиационной безопасности – принцип нормирования.


Summary

One of the control form of radiation safety of the populationis a definition of radionuclide concentrations mainly in the environmental objects, which have direct relevance to human life: in the air, water, soil, food, etc. A control of radionuclide composition in the soils in the south Kazakhstan region influinces one of the principles of radiation protection -the principle of normalization.

ӘОЖ 613.97-034.822 (574.5)
Шу-Сарысу уран кен провинциясы КызЕМШЕК елді мекеніндегі ересек тұрғындардың денсаулық сипатының талдамасы
Б.К.Торғаутов, Ә.Ж.Ештай, Қ.Т.Дарбишев, М.А.Бейсенов, Ш.А.Айботаева, Б.М.Нақбаев

«ОҚО санитарлық эпидемиологиялық сараптама орталығы», Шымкент қаласы

Абай аудандық санитарлық эпидемиологиялық қадағалау басқармасы, Шымкент қаласы
Резюме

По научным данным, при производстве урана радионуклиды, попадая в почву, переходят в растения. Кроме того, радионуклиды, распростряняясь в пространстве, негативно влияют на здоровье человека. В населенном пункте Кыземшек среди взрослых 18 лет и старше за 50 лет динамика заболеваемости выросло на 70%.Summary

According to The scientific evidence in manufacturing uranium the radionuclides precipitating in the soils penetrate into the plants. In addition,radionuclides spreading in a certain space affects theadversely human health. In Kyzemshek the dynamics of morbidity has chcreased by 70% among the adults frona 18 and over for 5 years.


ӘОЖ 613.955-034.822 (574.5)


Таукент елді мекеніндегі жас балалардың денсаулық сипатының КӨПЖЫЛДЫҚ ДИНАМИКАСЫ
Б.К.Торғаутов, У.Ш.Илесов, Қ.Т.Дарбишев, М.А.Бейсенов Ш.А.Айботаева, Б.М.Нақбаев

«ОҚО санитарлық эпидемиологиялық сараптама орталығы», Шымкент қаласы

Абай аудандық санитарлық эпидемиологиялық қадағалау басқармасы, Шымкент қаласы
Резюме

Учитывая те факты, что при добыче урана радионуклиды, оседая в почвах переходят к растительностям, распостраняясь на территориях, оказывают негативное влияние на здоровье человека. Исследовано влияние радионуклидов на здоровье населения. Связующими факторами являются социальное положение населения, окружающая среда бытовые условия.


Summary

Taking into account those facts, that the with uranium mining radionuclidesprecipitating in the soils penetrate into plants,spread in certain spaces causing adverse effects on the human health. It is necessary to investigate this effect on and health of population, linking social status of the population, environmental hazards, and living conditions.

УДК 614.88.615
Подходы к совершенствованию скорой и неотложной медицинской помощи населению крупного промышленного города
М.А.Булешов, Е.Б. Абдраимов

ЮКГФА, г.Шымкент

Түйін

Ғылыми мақалада ірі өндірістік қала тұрғындарына жедел медициналық көмекті ұйымдастыруды жетілдіру қарастырылған. Бұл қызметтің кемістектеріне жедел жәрдем қызметі мен алғашқы медициналық санитарлық және ауруханалық көмекті ұйымдастырушы дәрігерлер арасындағы байланыстың нашарлығы, осы көмекті көрсететін дәрігерлер біліктілігінің төмендегі, жедел жәрдем көрсетуді ұйымдастырудың жөнді жолға қойылмағандығы сияқты маңызды мәселелер жатады. Осы қызметті жетілдірудің ең тиімді жолы ретінде жедел жәрдемді көрсететін барлық сала дәрігерлерінің біліктілігін арттыруды біріңғай бағдарлама негізінде Біліктілікті арттыру институты мен факультеттерінде жедел қолға алу қажетSummary

The issue of Emergency Call service improvement to the population of a big industrial city is presented in this

work. Vivid disadvantages in this service organization comprising a Lack in Emergency Call service doctors, ambulance and emergency medical services enhancement.

УДК 616-022.363:613.88-084.4


Инфекции, передаваемые половым путем,- важная проблема современного здравоохранения
М.А.Булешов, Ж.Б.Кольбаева

ЮКГФА, г. Шымкент
ТҮЙІН

Ғылыми еңбекте жыныстық жолмен берілетін инфекциялардың эпидемиологиясынан туындайтын өзекті мәселелер қарастырылған. Бұл патологиялар бірінші кезекте репродуктивтік қызметің жұмысына кері әсерін тигізеді, отбасы мен демографиялық ақуал нашарланды. Жыныс жолдары арқылы тарайтын инфекцияның профилактикасын белсенді ұйымдастыру жұмыстары міндетті түрде салауатты өмір салтын қалыптастыру, вакцинацияны сапалы ұйымдастыру, иммунитетті арттыру, жыныстық қатынас гигиенасына тәрбиелеу және тері- венерологиялық және амбулаторлық- емханалық мекеме дәрігерлерінің осы бағыттағы біліктіліктерін арттыру арқылы жүзеге асырылуы тиіс.SUMMARY

Issues related to epidemiology of sexually transmitted infections are observed in this work. Primarily, these pathologies affect the reproductive capacity of women leading to infertility development resulting from fallopian tubes obstruction. Current preventive measures against SII have been discussed, among which healthy lifestyle propaganda, vaccianation, immunoprophylaxis, advanced training of dermatovenirologists occupy the main place.К Л И Н И Ч Е С К А Я М Е Д И Ц И Н А
УДК 616.12-008.46-036.12]: 312.6
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ БОЛЬНЫХ

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
М. Т.Серикбаева, Р. Н Кенжеханова, Э. З Баймуханбетова, Л. И.Николаева, Ж. Д Мусабаева, Н. Я Шойбекова

ЮКГФА, г.Шымкент

Городская поликлиника №1, г.Шымкент

МКТУ им.Ясави, г.Шымкент
ТҮЙІН

Бұл мақалада жасы үлкен ер кісінің жас адамдарға қарағанда жүрек функциясының бұзылу қабілеті жоғарытуралы айтылады. Сонымен әйелдердің жүрек өлшемі кішкентай, жүректің фракциясы жоғарылау және соңғы диастолалық көлемі ер кісілердікінен төмен. Жүрек кантамырларының жүйесінің структуралық-функционалдық өзгерістері бізде айтылады жасы мен жыныс факторының өзгерісінің жүрек жетіспеушлігін тудырады.SUMMARY

Elderly age men are more exposed to heart abnormalities than to other age-related illnesses. Womens heart is smaller, its heart fracture is gigher and diastolic volume is lower than in men. The article reveals the anatomic and functional changes in the cardiovascular system and the gender factor one, which lead to heart failure.

УДК: 616.34-007.272-053.2
ОСТРАЯ КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ ИНОРОДНОГО ТЕЛА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Н.С. Нарходжаев, К.А. Таджибаев, С.М.Сарыбай, М.С. Турегельдиев

ЮКГФА, г.Шымкент

Областная детская клиническая больница,г. Шымкент
ТҮЙІН

Екі магниттік пластинка себебінен дамыған жіті түйнек, көптеген перфорациямен асқынған ерекше оқиға көрсетілді.SUMMARY

A unique case of acute intestinal obstruction with multiple perforations caused by two plates of the magnet. Is presented in this article.

УДК-617-52.001.17.08Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет