3 АҚпараттық ЖҮйені жасауға кеткен шығындарды бағалау àҚпараттық Өнімнің коммерциялық ЖҮзеге асыру қорытындысын сараптау және сипаттау


АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕНІҢ ДЕҢГЕЙІН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ОНЫ ҚОЛДАНАТЫН АУДАНДАРжүктеу 1.23 Mb.
бет10/10
Дата14.01.2018
өлшемі1.23 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 1. АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕНІҢ ДЕҢГЕЙІН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ОНЫ ҚОЛДАНАТЫН АУДАНДАР

3.1. АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕНІ ЖАСАУҒА КЕТКЕН ШЫҒЫНДАРДЫ БАҒАЛАУ

 

Àºïàðàòòûº æ¾éеíi ïàéäàëàíó¹à æàñàó¹à æ¸íå åíãiçóãå øû¹ûíäàðäû áà¹àëàó æ¾éåíiң ºîðûòûíäûñûí øû¹àð¹àíäà Ақпараттық жүйені тұрғызуға, ендіруге және өмірде кең көлемде қолдануды бағалау және оған кеткен шығындарды есептеу ақпараттық жүйені жасаудағы ең маңызды да жұмыстардың бірі болып есептеледі.Øû¹ûíäàðäûң åñåái 26 кестеде ê¼ðñåòiëãåí. Òàáëèöàäàí êåéií ò¾ñiíäiðìåñi æàçûë¹àí.
 

Åñåïòåó ¾øií áàñòàïºû äåðåêòåð

26-кестеп/ п

ʼðñåòêiøòåðäiң àòàëóû

Áåëãiëåíói


´ëøåì

бiðëiãi


ʼðñåòêiø-òåðäiң ì¸íi

Åñêåðòó


 

´íäiðiñòiê

øû¹ûíäàð


Кп

Ìûң. тг

35,8

 

1

Ïðèâÿçêà¹à æ¸íå

æîáàíû åíãiçóãå êåòåòií øû¹ûíäàð


Кп 1

Ìûң. тг

10,0

 

 

Æîáàíû ñàòûï àëó¹à

êåòåòií øû¹ûíäàðКп 2

Ìûң. тг

25,8

 

2

Дербес компьютердің құны º½íû

Кэвм

Ìûң. тг

108,0

 

3

Æûëäûº ïàéäàëàí¹àí

øû¹ûíäàð


Зэ

Ìûң. тг

21,06

 

4

Ұéûìäàðäûң æ½ìûñ

á¼ëiìäåðiíäåðiíäåãi


æ½ìûñøûëàðäûң ñàíû

Ч

Àäàì


5

 

5

ƽìûñøûíûң îðòàøà ñà¹àòòû

ì¼ëøåðëåìåñiЗ

Тг.

0,85

 

6

²îñûìøà æàëàºûíû

åñêåðåòií

êîýôôèöèåíò


g

 

0,7

 

7

Ïåíñèîíäûº ôîíäòàð¹à

åñêåðåòií

êîýôôèöèåíò


C

 

0,14

 

8

²îñûìøà øû¹ûíäàðäû åñêåðåòií

êîýôôèöèåíòH

 

0,33

 

9

ÏÊ –íû ºîëäàíó

êîýôôèöèåíòiV

 

0,0875

 

10

ÏÊ-¹à áåðiëåòií áàñòàïºû ê¼ëåìiíåí

áàñòàï æ½ìûñ

ïàéûçûí àíûºòàéòûí

êîýôôèöèåíòp

%

75,0

 

11

ÏÊ æ½ìûñûíûң æûëäûº


ôîíäòûº àóºûòû

Тэвм

Час

2214,0

Åñåïòåëi-íói

12

Åñåïòi øû¹àðó


àóºûòû

Треш

Час

30,0

Предварит.

расчет


13

Åíãiçiëãåí àºïàðàòòûң

ê¼ëåìi


Овв

мың.таңба.

 

Расчетные

данные


14

´íäiðiëãåí àºïàðàòòûң

ê¼ëåìi


Ообр

Кбайт

 

Расчетные

данные


 

Øû¹àòûí àºïàðàòòû”

ê¼ëåìi


Овыв

тыс. симв

 

Расчетные

данные


16

Íàºòû (åñåïòåëãåí)

 

 

 

Мәліметтер

 

Æûëäûº ôîíäòûң óàºûòû

Фвр

сағат

11022,0

таблициясы

17

Óàºûò ôàêòîðûíà áiðäåé

óàºûòòû øû¹ûíäàðäû

êåëòiðó íîðìàòèâi


Енп

сағат

0,1

 

 

26-кестеде êåëòiðiëãåí ò¾ñiíäiðìåñi
 1. Ñàòûï àëó¹à êåòåòií øû¹ûíäàð ¸çiðëåãiø åñåïòåéäi æ¸íå òåõíèêàëûº ìåêåìåíiң, òåõíèêàëûº æ¸íå æ½ìûñ æîáàíûң æàñàó¹à êåòåòií øû¹ûíäàð æèûíòû¹ûí º½ðàéäû. Æîáàíû åíãiçóãå êåòåòií øû¹ûíäàð, åíãiçó óàºûòû iøiíäå, ¸çiðëåãiøòåðäiң æàëàºûñûíûң ñîìàñûí åñêåðiï àíûºòàëàäû. Æîáàëàðäûң ïðèâÿçêà¹à øû¹ûíäàððû æîáàíû åíãiçó øû¹ûíäàðûíà åñåïòåëiíåäi.

2. ДК-дің º½íû Ïðàéñ ëèñò º½æàòûíàí àëûíàäû.

 1. Æûëäûº ïàéäàëàíûë¹àí øû¹ûíäàð (20 òàáëèöà).

 2. Åñåïòåóìåí àéíàëûñºàí æ½ìûñøûëàðäûң ñàíû.

 3. Îñû æ½ìûñøûëàðäûң îðòàøà óàºûòòûº ì¼ëøåðëåìåñi.

6,7,8 æîáà åíãiçiëåòií ìåêåìåíiң åñåï-øîò á¼ëiìiìåí åñåïòåëiíåäi.

9. ÏÊ-íû ºîëäàíó êîýôôèöèöåíòi æàñàëûíàòûí åñåïòåð (êîìïëåêñòi åñåïòåð) ¾øií 1- äåí àñïàóû êåðåê æ¸íå æ½ìûñ óàºûòûí æàëïû ºîëäàíóäûң ¾ëåñií ê¼ðñåòåäi.

10. Àë¹àøºû ê¼ëåìiíåí æ½ìûñ ïàéçûí åñêåðåòií, дербес компьютерге áåðiëåòií êîýôôèöèåíò åñåïòåð ê¼ëåìiíå ïàéçäûº ºàòûíàñûí º½ðàéäû, ºîëûìåí åñåïòåëiíãåí.

11. Дербес компьютерді æ½ìûñ óàºûòûíûң æûëäûº ºîðû 18 òàáëèöàäà åñåïòåëiíãåí.

 

 

Дербес компьютерді æ½ìûñ óàºûòûíûң æûëäûº ºîðû27-кесте

 

1 ñìåíàäà¹û óàºûò ñàíû

Ñìåíà

ñàíû

ƽìûñøûëàð ñàíûíûң æûëäûң ñìåíàñû

ДК-дің æûëäûқ ôîíäûíûң

æ½ìûñû

ÏÊ ò¾ði

 

 

 

 

Pentium

8,2

1

270

2214

 

12. Åñåïòi øû¹àðó óàºûòû ¼íäåëãåí ôîðìàíûң ñàíûí åñêåðiëiï, ýìïïèðèêàëûº æîëìåí åñåïòåëiíåäi.

13. Åíãiçiëãåí àºïàðàòòûң ê¼ëåìi ¸ðáið êiðiñ ôîðìàäà¹û àºïàðàò ê¼ëåìiíiң ºîñûíäûñû ðåòiíäå åñåïòåëiíåäi. Áið ôîðìà àðºûëû àºïàðàò ê¼ëåìi êåëåñi æîëìåí àíûºòàëàäû: áið æîëäà¹û òàңáàëàðäûң ìàõñèìàë ñàíû ái𠺽æàòòà¹û æîëäàð ñàíûíà ê¼áåéòiëåäi.

14. Òàңáà ðåòiíäå ¼ңäåëåòií àºïàðàò ê¼ëåìi åíãiçiëåòií àºïàðàò ê¼ëåìiíiң æ¸íå àºïàðàòòûң ºîñûíäûñûíàí ò½ðàäû, îë åñåïòåð æèûíûí åñåïòåó ¾øií ì¸ëiìåòòåð ºîðûíäà ºîëäàíûëàäû. ´ңäåëåòií àºïàðàò ê¼ëåìií Êáàéòºà àóäàðó ¾øií àëûí¹àí ºîñûíäûíû 6-¹à ê¼áåéòiï 8-ãå á¼ëó êåðåê.

15. Øûººàí àºïàðàò ê¼ëåìi ¸ðáið øû¹ûñ ôîðìàñûíäà¹û àºïàðàò ê¼ëåìiíi” ºîñûíäûñû ðåòiíäå åñåïòåëiíåäi. Áið ôîðìà àðºûëû àºïàðàò ê¼ëåìi êåëåñi æîëìåí àíûºòàëûíàäû: áið æîëäà¹û òàңáàëàðäûң ìàкñèìàë ñàíû ái𠺽æàòòà¹û æîëäàð ñàíûíà ê¼áåéòiëåäi.

 1 æ½ìûñøû¹à æûëäûº æ½ìûñ óàºûòûí åñåïòåó28-кесте

ʼðñåòêiøòåð

´ëøåì áiðëiãi

Ñàíäàð

Êàëèíäàðü óàºûòû

ʾíäåð

366

Äåìàëûñòàð ê¾íäåði

ʾíäåð

53

Ìåéðàìäàð ê¾íäåði

ʾíäåð

8

Íîìèíàëäû óàºûò

ʾíäåð

305

ƽìûñºà øûºïàó:

 

 

Îòïóñêòàð

ʾíäåð

24

Àóырған күндері

ʾíäåð

11

Мемлекеттік ìiíäåòòåð

ʾíäåð

0

1 æûëäà¹û ôàêòèêàëûº æ½ìûñ

ê¾íäåð ñàíûʾíäåð

270

Ìåéðàì àëäûíäà¹û ê¾íäåð ñàíû

ʾíäåð

7

Íàºòû(øû¹ûí)

 

 

Óàºûòòû” æûëäûº ºîðû

Ñà¹

2204,4

 

Ôâð = (1 æûëäà¹û ôàêòèêàëûº æ½ìûñ ê¾íäåð ñàíû – Ìåéðàì àëäûíäà¹û ê¾íäåð ñàíû) * 8,2 + Ìåéðàì àëäûíäà¹û ê¾íäåð ñàíû * 7 = (270-8)*8,2 + 8*7 = 2204,4 ñà¹

Æîáàíû åíãiçó àëäûíäà¹û ïåðñîíàëìåí îðûíäàëàòûí æ½ìûñ ê¼ëåìi ìûíà ôîðìóëàìåí àíûºòàëàäû (Do):

 

Do = ÷*Ôâð , ( 1 )̽íäà¹û

×– àäàì, ïåðñîíàë ñàíû;

Ôâð –1 æ½ìûñøû¹à æûëäûº æ½ìûñ óàºûòûí åñåïòåó,ñà¹.

 

 Ôâð åñåái òàáëèöàäà ê¼ðñåòiëãåí 3.

Do = 5 * 2204,4 = 11022,0 ñà¹

Æîáàíû åíãiçó àëäûíäà¹û ïåðñîíàëìåí iñòåëiíãåí æ½ìûñ º½íû (Ñî), ôîðìóëàìåí àíûºòàëàäû:

 

Ñî= Do * Ç *[(1+g) * (1+C) + H], (2)̽íäà¹û:

Do – æîáàíû åíãiçó àëäûíäà¹û ïåðñîíàëäû” æ½ìûñ ê¼ëåìi;

Ç – áið æ½ìûñøûíûң îðòàøà ñà¹àòòûº ñòàâêàñû;

G – ºîñûìøà æîëîºûíû åñêåðåòií êîýôôèöèåíò;

Ñ - ïåðñîíàëäû ôîíäºà åñåïòåóäi åñêåðåòií êîýôôèöèåíò;

Í - ºîñûìøà øû¹ûíäàðäû åñêåðåòií êîýôôèöèåíò.

 

Ñî= 11022,0 * 0,85 * [ (1+0.7)*(1+0.14) + 0,33 ] = 21248,2116 = 21,25 ìû”.òã. 

Àºïàðàòòûң àâòîìàòòàíäûð¹àí ¼ңäåó øàðòûíäà æ½ìûñ ê¼ëåìií ïåðñîíàëäàí ºàë¹àí æ½ìûñïåí ºîñûëàäû ñîíûìåí ºàòàð ДЭЕМ-ның ýêñïëîòàöèÿñûíàí

ÀÐÌ æîáàíû åíãiçãåííåí êåií æ½ìûñòû ½éûìäàñòûðóìåí àéíàëûñºàí ïåðñîíàëäàí ºàë¹àí æûëäûº æ½ìûñ ê¼ëåìi ìûíà ôîðìóëà àðºûëû àíûºòàëûíàäû (Dîñò ):

 

Dîñò = Do * ( 1 – p / 100 ), ( 3 )̽íäà¹û:

Do – ÀÐÌ æîáàíû åíãiçó àëäûíäà¹û ïåðñîíàëìåí iñòåëiíãåí æûëäûº æ½ìûñ ê¼ëåìi,ñà¹;

– коэффициент, алғашқы жұмыс көлемін дербес электронды есептеуіш машинаға бергенін есепке алғандағы үлесі.

Dост = 11022,0 * ( 1-75/100 ) = 2755,5 час.

 Персоналға міндеттелген жобаны енгізу барысындағы істелген жұмыстың құнын(Сост) келесі өрнек арқылы анықтаймыз:

 

Сост = Dост * з *[ (1+g) * (1+C) + H ], ( 4 ) 

Сост = 2755,5 *0,85 * [ (1+0.7)*(1+0.14) + 0,33 ] = 5312,0529 тг = 5

 

 

Dост = 11022,0 * ( 1-75/100 ) = 2755,5 ñà¹.Æîáàíû åíãiçó øàðòòàðûíäà, ïåðñîíàëäàí ºàë¹àí æ½ìûñòàðäûң º½íû (Ñîñò) ìûíà ôîðìóëà àðºûëû àíûºòàëàäû:

 

Ñîñò = Dост * з *[ (1+g) * (1+C) + H ], ( 4 ) 

Ñîñò = 2755,5 *0,85 * [ (1+0.7)*(1+0.14) + 0,33 ] = 5312,0529 тг = 5,3 ìûң.òã.

ДЭЕМ (ДК) êåòêåí æûëäûº ýêñïëóàòàöèÿëûº øû¹ûíäàð 20 òàáëèöàäà ê¼ðñåòiëãåí.

 

 


ДЭЕМ (ДК) êåòêåí æûëäûº ýêñïëóàòàöèÿëûº øû¹ûíäàð29-кесте

à


п/п

Øû¹ûíäàðäûң ñòàòüÿëàðûíûң àòàëóû

²½íû(ìûң.òã)

1

Êåçåêòi æ¸íå ïðîôèëàêòèàêëûº æ¼íäåóãå

5,4

 

(ДЭЕМ º½íûíûң 5%)

12,96

2

ДЭЕМ àìîðòèçàöèÿñû

(ДЭЕМ º½íûíûң 12%)2,16

3

Ìàòåðèàëääàð¹à øû¹ûíäàð

(ДЭЕМ º½íûíûң 2%)0,54

4

²àë¹àí øû¹ûíäàð (ÏÝÂ̺½íûíûң 0,5%)

 

 

²îðûòûãäû ýêñïëóàòàöèÿëûº øû¹ûíäàð

21,06

 

ÀÐÌ æîáàñûíûң æ½ìûñ iñòåóiíå áàéëàíûñòû, ýêñïëóàòàöèÿëûº øû¹ûíäàð ¾ëåñi ìûíà ôîðìóëàìåí àíûºòàëàäû:


 

Ððåø*Òððåø*Çý


Ñâö = ______________ , (5)

Òýâì


ì½íäà¹û

Ððåø-æûë áîéû åñåïòiң øåøiìiíiң ìåðçiìäiëiãi;

Çý-æûëäûº ýêñïëóàòàöèÿëûº øû¹ûíäàð(4 òàáëèöà), ìûң.òã;

Òýâì-ДК-дің æ½ìûñ óàºûòûíûң æûëäûº ºîðû (2 òàáëèöà), ñà¹;

 

Æîáàäà¹û åñåïòåðäi øåøó ìåðçiìäiëiãi ¸ðò¾ðëi áîëñà, îíäà îë åêi ºîñûë¹ûøòûң ºîñûíäûñû ò¾ðiíäå ê¼ðñåòiëåäi. Áiçäiң ìûñàëäà îë: 

Ñâö=Ñâö1+Ñâö2.

 

Ñâö1=(60*15*21,060)/2214=8,5609 ìû”.òã 

Ñâö2=(17*15*21,060)/2214=2,4256 ìû”.òã

 

Æèíàºòûң áàðëûº åñåïòåði ¾øií:Ñâö=8,5609+2,4256=10,9865 ìûң.òã

Æîáàíû åíãiçó æà¹äàéûíäà, àºïàðàòòû ¼ңäåóãå æ½ìñàëàòûí æûëäûº øû¹ûíäà𠺽ðàéäû (Ñàâò):

 

Ñàâò=Ñâö+Ñîñò , (6 )ì½íäà¹û:

Ñâö- æîáàíû åíäiðó æà¹äàéûíäà àºïàðàòòû ¼ңäåéòií ýêñïëóàòàöèÿëûº øû¹ûíäàð, ìûң.òã;

Ñîñò- ÀÐÌ æîáàíûң ýêñïëóàòàöèÿ øàðòûíäà¹û ïåðñîíàëäàí ºàë¹àí æ½ìûñòàðäûң áà¹àñû, ìûң.òã

Ñàâò=10,9865+5,3=16,2865 ìû”.òã

 

ÀÐÌ (åñåïòåð æèíà¹ûíûң) åíãiçóäåãi æûëäûº ¾íåìäiëiãi (Ñàðì) º½ðàéäû:Ñàðì=Ñî-Ñàâò (7),

ì½íäà¹û:


Ñî-ÀÐÌ åíãiçóãå äåéiíãi àºïàðàòòû ¼íäåóãå æ½ìñàë¹àí øû¹ûíäàð, ìûң.òã.

Ñàâò- ÀÐÌ åíãiçó øàðòòàðûíäà àºïàðàòòû ¼íäåóãå æ½ìñàë¹àí øû¹ûíäàð, ìûң.òã.

 

Ñàðì=21,25+16,2865=4,9635 ìû”.òã


3.2. ÀҚПАРАТТЫҚ ӨНІМНІҢ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҚОРЫТЫНДЫСЫН САРАПТАУ ЖӘНЕ СИПАТТАУ
«Банктің қаржылық сенімділігін бағалау» àºïàðàòòûº æ¾éåсіíiң òèiìäiëiãiíåí ¼çiíiң ºîëäàíóûíà áàéëàíûñòû ä¸ðåæåíi ò¾ñiíåäi, òàңäàë¹àí ìåêåìåíiң åñåïòåó ïðîöåñòåðiíiң ä½ðûñòû¹û æ¸íå æàºñû èêåìäiëiê ºàìòàìàñûç åòó ìàºñàòûìåí ñ½ðàíûñòàðäû ºàëûïòàñòûðó, îíûң òåõíèêàëûº æ¸íå ìåòîäîëîãèÿëûº æåòiëãåíäiëiãi æ¸íå ýêîíîìèÿëûº ìàºñàòòûëû¹û.

Àºïàðàòòûº æ¾éåíiң òèiìäiëiãi ¼íäiðiñòiëiê, ä¸ëäiê, ñåíiìäiëiê, èêåìäiëiê, èíòåðôåéñòiң æàºûíäûëû¹û, èíòåðàêòèâòi æ¾éåäå æ½ìûñ iñòåó ì¾ìêiíäiãi æ¸íå ò.á. ñèÿºòû ê¼ðñåòêiøòåðäiң àíûºòàìàñûí ¼çiíå êiðãiçåäi.

Àºïàðàòòûº - içäåó ñàëó æ¾éåñií ôóíêöèÿíàëäàó øàðòòàðû ¾çäiêñiç ¼çãåðói ì¾ìêií, ¸ñiðåñå îë ï¸íäiê àóäàí¹à òèiñòi, îë íàºòû ºîñûìøàëàð¹à, ¼ңäåëiíåòií àºïàðàòòûң ê¼ëåìiíå, ñîíûìåí ºàòàð øåøiëåòií åñåïòåðäiң òiçiìi, îëàðäûң ìàçì½íû. Îñû æà¹äàéäà áåðiëãåí àºïàðàòòûº - içäåó ñàëó æ¾éåñi ýëåìåíòòåðäiң àðàñûíäà¹û åñåïòåëãåí æ½ìûñòûң ê¼ëåìií îïåðàòèâòi ºàéòà òàðàòó¹à ºàáiëåòòiëiãií ºàìòàìàñûçäàíäûðó¹à, ñîíûìåí æàңà åñåïòåðäi ºîñó¹à áîëàòûíäàé êåң ê¼ëåìäi æåòêiëiêòi èêåìäi áîëàäû.

Ñîíûìåí ºàòàð, åñêåðiï êåòåòií æàéò àºïàðàòòûº æ¾éå ï¸íäiê àóäàííûң ìàçì½íûí ¼çãåðãå ì¾ìêiíøiëiãi áàð. ̸ëiìåòòåð ºîðûíäà¹û àºïàðàòòûң øàìàäàí òûñ àðòóû æ½ìûñòûң áàÿóëàòóûíà àëûï êåëìåéäi, îë ì¸ëiìåòòåð ºîðûíûң ä½ðûñ òàңäàóûíà áàéëàíûñòû- Paradox 7.0. ѽðàíûñòà¹û ðåàêöèÿ óàºûòû øèðåê ìèíóò óàºûòòû º½ðàéäû, îë æ¾éåíiң ¼òå æî¹àðû ¸ìáåáàïòûëû¹ûíûң æ¸íå æûëäàìäû¹ûíûң ä¸ëåëi, æèíàºòû åñåïòåðäiң ôóíêöèîíàëäàóäûң æî¹àðû ¼íäiðiñòiê ê¼ðñåòêiøií ê¼ðñåòåäi.

Ýêñïëóàòàöèÿ êåçiíäå ì¸ëiìåòòåðäiң áiðò½òàñòû¹û æ¸íå ºàóiïñiçäiãi, îëàðäû ñàºòàëóû æ¸íå àêòèâòi æ¾éåäå ½ñòàëóû ºàìòàìàñûç åòiëåäi.

Æèíàºòû àºïàðàòòûº ºàìòàìàñûçäàíäûðó æ¾éåãå ò¾ñåòií ì¸iëiìåòòåðäi áiðòåêòiëåíäiðóãå ì¾ìêiíäiê áåðäi, ¼ңäåóãå ûң¹àéëû ò¾ðãå êåëòiðäi.

ƾéåíiң ìîäóëüäi ñàëûíóû îíûң ê¼ëåìäåíóií æ¸íå á¼ëåê á¼ëøåêòåðäiң ôóíêöèîíàëäû òèiìäiëåíóií, ëîãèêàëûº áàéëàíûñòû æ¸íå ñòðàòåãèÿëûº áåëãiëåíóií á½çáàé, ºàðàñòûðàäû.

Ïàéäàëàíóøûíûң äåңãåéiíäå, æ¾éå áàñºàðûëàòûí áîëûï òàáûëàäû. Îë æàºûí èíòåðôåéñòiң, ñûáûð æ¾éåñi æ¸íå ïàéäàëàíóøû ¾øií àíûºòàìà ºîëäàíó åñåáiíäå.

Æèíàºòàë¹àí àºïàðàò ñàºòàó¹à áåðiëåäi - àðõèâòi ì¸ëiìåòòåð ºîðûíà òàñûìàë¹à.

Àºïàðàòòûң ºàëäû¹ûí ïàéäà áîë¹àí êåçäå, æ¾éåäå æèíàºòàë¹àí, àðòûº àºïàðàòòû æîþ ôóíêöèÿñû ºàðàñòûðûë¹àí. Îë íåãiçãi ì¸ëiìåòòåðãå ¸ñåðií òèãiçáåéäi.

«Банктің қаржылық сенімділігін бағалау» àºïàðàòòûº æ¾éåñi æ½ìûñòûº, ìàòåðèàëäûº æ¸íå ôèíàíñòûº ðåñóðñòàðäû, ñîíûìåí áiðãå íàðûºòûº øàðòòàðäà ¼òå ºàæåòòi ðåñóðñòы - óàºûòòû ¾íåìäåóãå ì¾ìêiíäiê áåðäi.

Áåðiëãåí æ¾éåäåãi êîììåðöèàëûº í½ñºà òîëûº áîëàäû, åãåð îíû æåòiëäiðiëãåí ñûáûð æ¾éåñiìåí, òðàíñïîðòûº º½ðàëäàð¹à æ¸íå îëàðäûң äâèãàòåëüäåðiíå òîëûº æ¸íå íàºòû êàòàëîãûìåí ºàìòàìàñûçäàíäûðñà.ҚОРЫТЫНДЫ
Банктің қаржылық сенімділігін анықтаудың анықтаудың экономикалық ақпарат жүйесінің бұрынғы функционалдық мүмкіндіктері талданған және жаңа ЭАЖ-н құру керек екендігіне көз жетті.

ААҚ «Тұран Әлем Банкі» өтімділік бөлімінің қызметіне талдау жасалған. ЭАЖ әзірлегенде OЖ Windows XP және Delphi программалық саланы пайдалануға негізделген. Программалық, математикалық, ақпараттық, лингвистикалық, ұйымдық жабдықтауға негізгі талаптар бірітірілген.

ЭАЖ алдына қойылған талаптарға негізделіп, мәліметтер базасын қоса функционалдық программалық жабдықтау дайындалды.

Бірітірілген программа Delphi-ді пайдалану стандартты объектілерін қолданып, программаны қалыптастыруға мүмкіндік береді. Пайда болған нәтиже тез арада монитор терезесіне шығады. Осы арқылы уақытты үнемдеуге қол жеткіздік.

Дипломдық жұмыс өңделген, автоматтандырылған ақпараттық жүйесін ұсынады, бұл банктық қызметтердің нарығында бәсеке қабілеттілігінің жоғарлауы негізгі қызмет болып табылады.

Экономикалық жүйеде есептер орны анықталған, қамтамасыз етуші бөлімдердің барлық талаптары қарастырылған. Есептер комплексінің коммерциялық жалға беру рекомендациялары берілген және оның әмбебаптылығы, үнемділігі, барынша көп сервисті пайдаланушыға арналған түсініліктің және қол жетерліктің, сонымен қатар есеп комплексінің ақпараттық технологияларын әрі қарай жетілдіру көрсетілген.OЖ Windows XP пайдалану жай және қолайлы экрандық нысандар жиынтығын құруға мүмкіндік берді. Ашық архитектура және программалық жабдықтауға кеңейтуге мүмкіндігі жеке тұлғалар үшін несиелеу шарттарын анықтаудың экономикалық ақпарат жүйесінің бұрынғы кез келген автоматты банктық жүйесіне жеткізді.

Қолданылған Әдебиеттер тізімі

 1. Назарбаев Н.А. Казахстан - 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев. Послание Президента страны народу Казахстана. - Казахстанская Правда, 11 октября 1997 года.

 2. Конституция Республики Казахстан.- Алматы.-1995.

 3. Мақышев С.Б. ''Комерциялық банктер операциялары'', Алматы: ФиС, 1996. – 5,3 б.б.

 4. Лаврушина О.И. ''Банковские операции'', М.: Инфор М, Банковское дело, часть I, 1995.

 5. Ширинская Е.Б. ''Операции комерческих банков'', М.: Финансы и Статистика, 1995.

 6. Усоскин В.М. ''Современный коммерческий банк'', М.: Возраждение, 1994.

 7. Қадырбаев А.Г. ''Финансовые услуги коммерческих банков РК(Регион. аспекты)'', Алматы: Банковская деятельность, 2003.

 8. Бралиева Н.Б., Байшоланова Қ.С. Гагарина Н.Л. ''Бизнестегі ақпарат жүйелері'', Алматы: Ротапринт КазГАУ, 1994. – 6,6 б.б.

 9. Бралиева Н.Б., Байшоланова Қ.С. Гагарина Н.Л. ''Экономикадағы ақпарат жүйелері'', Алматы: НҰР, 2001. – 6. б.б.

 10. Бралиева Н.Б., Байбөлекова Л.А., Балашов Қ.Т. ''Ақпараттық менеджмент негізі''.- Алматы: Экономика, 2001.- 5,8 б.б.

 11. Программа Информатизации Казахской ССР на 1991-1995 годы и на период до 2005 года (Постановление Кабинета Министров Казахской ССР №474 от 18 августа 1991 года).

 12. Постановление Правительства Республики Казахстан № 492 от 4 апреля 2000 года "О развитии единого информационного пространства в Республике Казахстан и создание ЗАО "Национальные информационные технологии"

 13. Указ Президента Республики Казахстан № 359 от 14 марта 2000 года "О государственной программе обеспечения информационной безопасности Республики Казахстан на 2000 - 2003 годы"

 14. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения ЭИС. - М.: Финансы и статистика, 2000

 15. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных.- Киев, 1998

 16. Диго С.М. Проектирование и использование баз данных. - М.: Финансы и статистика, 1995

 17. Неверова Е.Г. Технология проектирования баз данных и знаний. - Алматы, Институт развития Казахстана, 2000

 18. Ульман Джеффи Д. Введение в системы баз данных. - М, 2000

 19. Бухгалтерские информационные системы: Учебное пособие/ Тулегенов Э.Т., Бралиева Н.Б., Л.А. Стороженко, И.А. Матвеева. – Алматы: Экономика,1999. – 120 с.

 20. Диго С.М. Проектирование баз данных: Учебник. – М.:Финансы и статистика, 1998. – 216 с.

 21. Когаловский М.Р. Технология баз данных на персональных ЭВМ. –М.: Финансы и статистика, 1992. – 85 с.

 22. Козлова Е.П., Галанина Е.Н. Бухгалтерский учет в коммерческих банках. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 306 с.

 23. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. – М.:Инфра – 1996.- 432 с.

 24. Банковское дело Учебник для ВУЗов, Колесников В. И., Кроливецкая Л. П. и др. Под ред. В. И. Колесникова и Кроливецкой Л. П. – М.: Финансы и статистика, 1995, -469с., стр.6, 18, 131.

 25. Системы управления базами данных и знаний: Справочное издание / А.Н.Наумов, А.М.Вендров, В.К.Иванов и др. / Под ред. А.Н.Наумова. - Москва:Финансы и статистика, 1991, -352с.

 26. Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.С.Сейткасымова. - Алматы: Каржы-Каражат, 1998, - 576с.

 27. Годовой отчет АО "АТФ Банк" за 2004г.

 28. Экономическая документация "Информационные системы АО "АТФ Банк".

 29. Информация с сайта "АО "АТФ Банк" в Internet.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 010 000, г
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №21 хаттама
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №2 хаттама
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №6 хаттама
2013 -> Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 010 000, г
2013 -> Тақырыптың өзектілігі
2013 -> «Алаш» либералдық-демократиялық қозғалысы идеологиясының маңызд


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет