5 сынып бойынша бақылау жұмыстағы оқушылардың дайындық деңгейiне қойылатын талаптаржүктеу 2.14 Mb.
бет1/8
Дата16.05.2018
өлшемі2.14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Педагог мамандар біліктілігіЈ арттыру институты

Математика пЩнінен

5-9 сыныптар“а арнал“ан

о›ушылардыЈ жетістіктерін

ба“алау технологиясы бойынша

ба›ылау ж±мыстар

Павлодар, 2011


љ±растыр“андар: Математика пЩнінен шыармашылытобы
Рецензент: (Пікір жаз“ан)

Облысты› педагог мамандар біліктілігін арттыру институтында“ы математика Щдіскері Жаукенова Б.А.

Берілген ба›ылау ж±мыстар жина“ы 5- 9 сыныптардан математика пЩнінен арнал“ан

Ба›ылау ж±мыстар о›ушылардыЈ о›у жетістіктерін ба›ылау технологиясы бойынша ›±растырылып, 5-9 сыныптарда істейтін 챓алімдерге пайдалану“а ±сынылМАЗМ°НЫ

1.Математика 5 сынып. Бет1.1Ба›ылау ж±мыста“ы о›ушылардыЈ дайынды› деЈгейіне ›ойылатын талаптар.1.2Ба›ылау ж±мыстыЈ спецификациясы1.3Ба›ылау ж±мыстар1.4Технологиялы› матрица1.5Талдау2.Математика 6 сынып. Бет2.1Ба›ылау ж±мыста“ы о›ушылардыЈ дайынды› деЈгейіне ›ойылатын талаптар.2.2Ба›ылау ж±мыстыЈ спецификациясы2.3Ба›ылау ж±мыстар2.4Технологиялы› матрица2.5Талдау3.Алгебра 7 сынып. Бет3.1Ба›ылау ж±мыста“ы о›ушылардыЈ дайынды› деЈгейіне ›ойылатын талаптар.3.2Ба›ылау ж±мыстыЈ спецификациясы3.3Ба›ылау ж±мыстар3.4Технологиялы› матрица3.5Талдау4.Алгебра 8 сынып. Бет4.1Ба›ылау ж±мыста“ы о›ушылардыЈ дайынды› деЈгейіне ›ойылатын талаптар.4.2Ба›ылау ж±мыстыЈ спецификациясы4.3Ба›ылау ж±мыстар4.4Технологиялы› матрица4.5Талдау5.Алгебра 9 сынып. Бет5.1Ба›ылау ж±мыста“ы о›ушылардыЈ дайынды› деЈгейіне ›ойылатын талаптар.5.2Ба›ылау ж±мыстыЈ спецификациясы5.3Ба›ылау ж±мыстар5.4Технологиялы› матрица5.5ТалдауПайдалан“ан Щдебиеттер5 СЫНЫП БОЙЫНША БАљЫЛАУ Ж°МЫСТА’Ы ОљУШЫЛАРДЫў ДАЙЫНДЫљ ДЕўГЕЙIНЕ љОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

ТарауО›ушылардыЈ дайынды› деЈгейіне ›ойылатын талаптарНатурал сандардыЈ бйлiнгiштiгi

 • СанныЈ бйлгіші мен еселігін табу;

 • Натурал сандардыЈ 2, 3, 5 жЩне 10-“а бйлiнгiштiк белгiлерiн аны›тау;

 • Жай жЩне ›±рама санды табу;

 • Натурал сандарды жай кйбейткіштерге жіктеу Щдісін ›олдану;

 • Е®ОБ,ЕКОЕ табу Щдісін білу;

 • МЇмкiн варианттарды iрiктеу (толы› iрiктеу) ар›ылы комбинаторикалы› есептердi шы“ару;

 • кЇрделi емес комбинаторикалы› есептердi шы“ару барысында ›ажеттi варианттарды таЈдай алу, йз ойын жеткiзе алу;Жай бйлшектер

 • Алымы мен бйлiмiн кйрсете отырып жай бйлшектердi о›у жЩне жазу;

 • Бйлiмдерi бiрдей жай бйлшектердi салыстыру;

 • Алымы мен бйлiмдерiнiЈ орта› бйлгiшiне ›ыс›арту ар›ылы жай бйлшектердi ы›шамдау;

 • Б±рыс бйлшекті аралас сан“а айналдыру жЩне кері тЇрлендіру;

 • Бйлiмдерi бiрдей жай бйлшектердi ›осу жЩне азайтуЖай бйлшектерге амалдаролдану

 • љарапайым жа“дайда жай бйлшектердi еЈ кiшi орта› бйлiмге келтiру;

 • Жай бйлшектерге арифметикалы› амалдар ›олдану;

 • Берілген санныЈ бйлігін табу жЩне бйлігі бойынша санды табуОндыбйлшектер жЩне олара амалдаролдану

 • Разрядтарын ажырата отырып онды› бйлшектердi д±рыс о›у жЩне оларды жазу;

 • Жай бйлшектер мен онды› бйлшектердiЈ йзара байланысын аны›тау, сандардыЈ жазылуыныЈ бiр фомасынан ›арапайым тЇрде екiншi формасына йту;

 • Жиi кездесетiн сия›ты ›атынастарды пайдалану;

 • Кез келген онды› бйлшектердi салыстыру;

 • Берiлген разряд›а дейiн онды› бйлшектердi дйЈгелектеу;

 • Онды› бйлшектерге арифметикалы› амалдар ›олдану;

 • Жай жЩне онды› бйлшектерi бар санды йрнектердiЈ мЩнiн есептеу.Проценттер

 • Берiлген санныЈ процентiн, процентi бойынша санды табу;

 • СандардыЈ ›атынасын процент ар›ылы йрнектеу, проценттi бйлшек тЇрiнде жазу;

 • ”Процент” терминiн ›олдану жЩне оныЈ кЇнделiктi ймiрдегi ›олданымына мысалдар келтiру;

 • Арифметикалы› тЩсiлдер (бйлшектерге, процентке берiлген негiзгi есептермен бiрге) мен теЈдеулер кймегiмен мЩтiндi есептер шы“ару;

 • Арифметикалы› ортаны, моданы, медиананы, ау›ымды табу;

 • Геометриялы› фигураларды ажырата алу жЩне салу;

 • Сыз“ыштыЈ, б±рыштыЈ, траспортирдiЈ, циркульдiЈ кймегiмен кЇрделi емес йлшеулер мен салуларды орындау;ирнектер. Формулалар

 • Натурал санды йрнектiЈ мЩнiн есептеу;

 • СЩйкес формуланыЈ кймегiмен шамалардыЈ мЩнiн есептеу;

 • Арифметикалы› тЩсiлдер (бйлшектерге, процентке берiлген негiзгi есептермен бiрге) мен теЈдеулер кймегiмен мЩтiндi есептер шы“ару.


5 СЫНЫП БОЙЫНША БАљЫЛАУ Ж°МЫСТЫў

СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
Ба›ылау ж±мыстыЈ №Тексеретін мазм±ны1 - БЖ

«Натурал сандардыЈ бйлiнгiштiгi»

 • Натурал сандардыЈ бйлгіштерін жЩне еселігін таба білу;

 • СандардыЈ бйлінгіштік белгілерін білу жЩне ›олдана білу;

 • љосындыныЈ, кйбейтіндініЈ берілген натурал сан“а бйлінгіштігін ›олдана білу;

 • љ±рама сандарды жай кйбейткіштерге жіктей білу;

 • СандардыЈ ЕКОЕ жЩне Е®ОБ таба білуі.

 • Жай санныЈ аны›тамасын кЇрделі есепке пайдалану.2 - БЖ

«Жай бйлшектер»

 • Жай бйлшектер туралы ±“ым жЩне оныЈ негізгі ›асиеті;

 • Б±рыс бйлшекті аралас сан“а айналдыру ;

 • Жай бйлшектердіЈ аны›тамасын мЩтінді есептерде пайдалану;

 • Жай бйлшектерді ›ыс›арту;

 • Бйлімдері бірдей бйлшектерді ›осу, азайту ережесі.

 • Бйлімдері бірдей бйлшектерді салыстыру ережесін кЇрделі есепке ›олдану.3 - БЖ

«Жай бйлшектерге амалдар ›олдану»

 • Бйлімдері Щр тЇрлі бйлшектерді ›осу, азайту ережесі;

 • Натурал саннан жай бйлшекті, аралас санды азайту ережелері;

 • Бйлімдері Щр тЇрлі бйлшектерді азайту ережесі;

 • Аралас сандарды ›осу жЩне азайту ережелері;

 • Аралас сандарды пайдаланып, амалдарды орындау.

 • КЇрделі теЈдеуді шешу.4 - БЖ

«Жай бйлшектерге амалдар ›олдану»

 • Кері санныЈ аны›тамасы;

 • Жай бйлшекті кйбейту ережесі;

 • СанныЈ бйлігін табу;

 • Жай бйлшекті кйбейту ережесін мЩтінді есепте пайдалануы;

 • СанныЈ бйлігін табу ережесін мЩтінді есепте ›олдануы;

 • Амалдарды пайдаланып, жай бйлшектерді салыстыру.

5 – БЖ

«Жай бйлшектерге амалдар ›олдану» • Жай бйлшекті бйлу ережесі;

 • Жай бйлшекті бйлу ережесін мЩтінді есепте пайдалануы;

 • Бйлігі бойынша санды табу;

 • ирнектіЈ мЩнін табу;

 • Бйлігі бойынша санды табу ережесін мЩтінді есепте пайдалануы;

 • Амалдарды пайдаланып, жай бйлшектерді салыстыру.6 - БЖ

«Онды› бйлшектер жЩне олар“а амалдар ›олдану»

 • Онды› бйлшектіЈ жазуын;

 • Онды› бйлшектерге амалдарды ›олдануды білу;

 • Онды› бйлшектерді салыстыру;

 • МЩтінді есептерді шы“аруды білу, алгаритм ›олдану;

 • љарапайым теЈдеуді шешу;

 • КЇрделі теЈдеуді шешу.7 - БЖ

«Онды› бйлшектер жЩне олар“а амалдар ›олдану»

 • Онды› бйлшектерге амалдарды ›олдануды білу;

 • Онды› бйлшектерді дйЈгелектей білу;

 • СандардыЈ йзгеріс ау›ымын, модасын табу;

 • МЩтінді есептерді шы“аруды білу, алгоритм ›олдану;

 • Онды› бйлшектердіЈ арифметикалы› ортасын таба білу

 • КЇрделі есепті йрнектеу.8 - БЖ

«Проценттер»

 • Онды› жЩне жай бйлшектерді пайдаланып, есептіЈ мЩнін табу;

 • Процентін аны›тамасын пайдаланып, мЩтінді есепті шы“ару;

 • Процентке берілген мЩтінді есепті шешу;

 • ДйЈгелек диаграмманы салу;

 • Б±рыштыЈ градусты› йлшемін табу.

 • Процентін аны›тамасын пайдаланып, кЇрделі мЩтінді есепті шы“ару.9- БЖ

ирнектер. Формулалар

 • Айнымалысы бар йрнектіЈ санды› мЩнін табу;

 • Айнымалысы бар йрнектерді тЇрлендіре білу;

 • МЩтінді есепті теЈдеуді ›±ру ар›ылы шы“ару;

 • Тік тйртб±рыштыЈ периметр формуласын д±рыс пайдалану;

 • ЕсептіЈ мЩнін табу.

 • Шріпті йрнектерді жЩне олардыЈ ›асиеттерін кЇрделі теЈдеулерді шешкенде ›олдана білу

1 -Ба›ылау ж±мысы.


1- н±с›а.

1. а) 28саныныЈ бйлгіштерін жазыЈдар.

Щ) 7 саныныЈ еселіктерініЈ ал“аш›ы тйртеуін жазыЈдар.

2. а)68+36 ›осындысы 4 –ке бйліне ме, Щлде 5- ке бйлінеме ?

Щ) 45 · 91 кйбейтіндісі 3 –ке бйліне ме?

3.а) 42 санын жай кйбейткіштерге жіктеЈдер.

Щ) 10,15,21 сандарынан йзара жай сандар ж±бын ›±растырыЈдар.

4. Велосипедші бірінші кЇні 65 км, екінші кЇні 39 км жол жЇрді. Велосипедші барлы› уа›ытта т±ра›ты жылдамды›пен жЇргенде екі кЇнде неше са“ат жол жЇрді?

5. 72 мен 96; 40 пен 17 сандарыныЈ еЈ кіші орта› еселіктерін табыЈдар.

6. а-ныЈ ›андай мЩнінде 31а йрнегі жай сан болады?2 - н±са.

1. а) 32 саныныЈ бйлгіштерін жазыЈдар.

Щ) 13 саныныЈ еселіктерініЈ ал“аш›ы тйртеуін жазыЈдар.

2. а) 72+54 ›осындысы 7 –ге бйліне ме, Щлде 9- “а бйлінеме ?

Щ) 60·28 кйбейтіндісі 5 –ке бйліне ме?

3. а) 84 санын жай кйбейткіштерге жіктеЈдер.

Щ) 14,20,63 сандарынан йзара жай сандар ж±бын ›±растырыЈдар.

4. 6«А » жЩне 5 «А» сынып о›ушылары алма терді. СыныптардыЈ Щр›айсысынан алма теруге ›атыс›ан о›ушылар сандары бірдей 6«А» сынып о›ушылары 252 кг алма терді, 5 «А» сынып о›ушылары 105 кг алма терді. СыныптардыЈ Щр›айсысынан алма теруге неше о›ушыдан ›атысты?

5. 72 жЩне 120; 35 жЩне 63 сандарыныЈ еЈ кіші орта› еселіктерін табыЈдар.

6. Тік б±рышты параллелепипедтіЈ кйлемі 286 см3. Егер ›ырларыныЈ ±зынды“ы жай сандармен йрнектелетін болса, онда берілген параллелепипедтіЈ йлшемдерін табыЈдар.

2 -Ба›ылау ж±мысы

1- н±с›а.


 1. Ж±лдызшаныЈ орнына ›андай санды ›ой“анда бйлшектердіЈ теЈдігі са›талады:

а) ; Щ) ; б) .

2. Б±рыс бйлшектерді аралас сан тЇрінде жазыЈдар:3.љабыр“асы 6 см квадрат ауданыныЈ бйлігі боялды. КвадраттыЈ боял“ан бйлігініЈ ауданын табыЈдар. КвадраттыЈ боялма“ан бйлігініЈ ауданын табыЈдар.Оларды салыстырыЈдар.


4. Жай бйлшектерді ›ыс›артыЈдар:

5.Жай бйлшектерге амалдар орындаЈдар:б)

6. теЈсіздігі тура болатындай а –ныЈ барлы› натурал сан мЩндерін табыЈдар.


2 - н±с›а.
1.Ж±лдызшаныЈ орнына ›андай санды ›ой“анда бйлшектердіЈ теЈдігі са›талады:

а) ; Щ) ; б)

2. Б±рыс бйлшектерді аралас сан тЇрінде жазыЈдар:

3.°зынды“ы 7 см, ені 4 см тік тйртб±рыштыЈ бйлігі боялды. Тік тйртб±рыштыЈ боял“ан бйлігініЈ ауданын табыЈдар. Тік тйртб±рыштыЈ боялма“ан бйлігініЈ ауданын табыЈдар. Оларды салыстырыЈдар.


4. Жай бйлшектерді ›ыс›артыЈдар:

5.Жай бйлшектерге амалдар орындаЈдар:

а) Щ)

6. теЈсіздігі тура болатындай п –ніЈ барлы› натурал сан мЩндерін табыЈдар.

3 Баылау ж±мысы.

1-н±с›а.
1. Бйлшекті ›осыЈдар :

а) + ; Щ) 1 + 5 ; б) + .

2. Бйлшекті азайтыЈдар:

а) 6 - ; Щ)15 – 7 ; б) 4 - 1 .

3. Сйз есепті шы“арыЈдар:

О›ушылар йздеріне бйлінген жер учаскесініЈ бірінші кЇні - ін тазартты, екінші кЇні одан - ге арты› (кйп) тазартты. О›ушылар екі кЇнде йздеріне бйлінген жер учаскесініЈ ›андай бйлігін тазартты?

4. °зынды“ы 9 м сымнан 6 м сым кесіліп алынды. љал“ан сымныЈ ±зынды“ын табыЈдар.

5.Амалдарды орындаЈдар:

8 - (2 + 3 )

6.ТеЈдеуді шешіЈдер:

( 3 + у)- 1 = 4

2 -н±с›а.

1. Бйлшекті ›осыЈдар :

а) + ; Щ) 2 + 1 ; б) +

2. Бйлшекті азайтыЈдар:

а) 7 - ; Щ) 12 – 8 ; б) 5 - 2 .

3. Сйз есепті шы“арыЈдар:

Компьютерде теруші шы“арманыЈ бірінші кЇні - ін терді, екінші кЇні - ін кем терді. Компьютерде теруші екі кЇнде шы“арманыЈ ›андай бйлігін терді?

4.АВ кесіндісініЈ ±зынды“ы 7 см, СД кесіндісініЈ ±зынды“ы 4см. АВ кесіндісі СД кесіндісінен ›анша ±зын ?

5.Амалдарды орындаЈдар:

6 - ( 4 + 2).

6. ТеЈдеуді шешіЈдер:

( х + 4) - 3 = 3

4 – Ба›ылау ж±мысы.

1-н±с›а.


 1. Мына сандар“а кері сандарды табыЈдар:

; 20

2. Кйбейтуді орындаЈдар:

а) 4 · 2 ; Щ) 7 · 6 ·

3.Бйлігін табыЈдар:

а) 8 кг – ныЈ -ін;

Щ) 6 са“аттыЈ - сін.

4. Бір кййлек 2 м матадан тігіледі.Осындай 6 кййлек неше метр матадан тігіледі ?

5. РуданыЈ бйлігі мыс.450 г рудада ›анша мыс бар ?

6. ЕсептеЈдер жЩне салыстырыЈдар : жЩне

2 -н±с›а.

1.Мына сандар“а кері сандарды табыЈдар:;9
2. Кйбейтуді орындаЈдар:

а) 2· 1; Щ) 5 · 1 · 1


3.Бйлігін табыЈдар:

а) 9 кг – ныЈ - сін;

Щ) 8 са“аттыЈ - ін

4. Бір орамда кг кЩмпит бар. Осындай 20 орамда неше килограмм кЩмпит бар?

5. СаматтыЈ 182 тг а›шасы бар еді. Ол осы а›шаныЈ - іне кітап сатып алды. КітаптыЈ ба“асы неше теЈге ?

6. ЕсептеЈдер жЩне салыстырыЈдар : жЩне


5 -Ба›ылау ж±мысы1-н±с›а.

 1. Бйлуді орындаЈдар:

а) Щ) б)

2. љадамыныЈ ±зынды“ы м бала неше ›адам жаса“анда м ›ашы›ты››а барады?

3. Бйлігі бойынша санды табыЈдар:

а) -і 45 – ке теЈ;

Щ) -і 75 – ке теЈ.

4. ЕсептеЈдер:

а)

Щ)


5. Алма екі себетке салын“ан. Бірінші себетте 48 алма бар. Б±л екінші себеттегі алманыЈ - сындай. Екі себетте ›анша алма бар?

6. Салыстырып, теЈсіздік белгісімен жазып, нЩтижесін ›орытындылаЈдар:

а) мен Щ) мен

2- н±с›а.
1. Бйлуді орындаЈдар:

а) Щ) б)

2. Сыныпта 18 ›ыз о›иды. Б±л сыныпта“ы барлы› о›ушылардыЈ - індей. Сыныпта неше о›ушы бар?

3. Бйлігі бойынша санды табыЈдар:

а) -і 60 – ›а теЈ;

Щ) -і 69 – “а теЈ.

4. ЕсептеЈдер:

а)

Щ) ]

5. Саяхатшылар бірінші кЇні 72 км жол жЇрді. Б±л олардыЈ екінші кЇнгі жЇрген жолыныЈ - сіндей. Саяхатшылар екі кЇнге неше километр жол жЇрді?

6. Салыстырып, теЈсіздік белгісімен жазып, нЩтижесін ›орытындылаЈдар:

а) мен Щ) мен

6 -Ба›ылау ж±мысы 1. Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет