5 сынып бойынша бақылау жұмыстағы оқушылардың дайындық деңгейiне қойылатын талаптаржүктеу 2.14 Mb.
бет2/8
Дата16.05.2018
өлшемі2.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

н±с›а.

1.Онды› бйлшек тЇрінде жазыЈдар:

а)Щ) б) в)

2. ЕсептеЈдер:

а) 6,91+ (5,76- 3,413);

Щ) 8,2 - (1,032 +0,93).

3. СалыстырыЈдар:

а) 9,86 * 9,09; Щ) 8,71 *8,9; б) 0,3 * 0,30.

4. Кййлек 2,35 м матадан тігіледі, ал жейде одан 1,2 м кем матадан тігіледі.Жейде неше метр матадан тігіледі?

5. ТеЈдеуді шешіЈдер: х + 7,04= 14,86.

6. ТеЈдеуді шешіЈдер:


  1. н±с›а.

1.Онды› бйлшек тЇрінде жазыЈдар: а)Щ) б) в)

2. ЕсептеЈдер:

а) 5,86+ (6,35 – 2,516);

Щ) 9,3 – (1,027+0,86).

3. СалыстырыЈдар:

а) 8,74 * 8,07;

Щ) 6,85 *6,9;

б)0,7 * 0,70.

4. Жол жйндеушілер бірінші кЇні 4,85 км жолды жйндеді, ал екінші кЇні одан 1,26 км арты› жйндеді. Жол жйндеушілер екінші кЇні неше километр жол жйндеді?

5. ТеЈдеуді шешіЈдер: у+8,03 = 13,56.

6. ТеЈдеуді шешіЈдер:
7 - Ба›ылау ж±мысы.

1 – н±с›а.

1. ЕсептеЈдер:

8 : 25 : 0,01 + (3,7 – 1,65) · 4;

2. Сандарды дйЈгелектеЈдер:

а) онды› Їлеске дейін: 0, 821; 3,654; 0, 786.

Щ) мыЈ Їлеске дейін: 0, 9385; 6, 2148; 8, 3972.

3. љатардыЈ йзгеріс ау›ымын, модасын табыЈдар:

9 ,5 ; 4; 8,3; 4; 7, 8.

4. Тік б±рышты параллелепипед пішінді ыдыста“ы судыЈ кйлемі 92, 16 дм і, судыЈ биіктігі 3,2 дм. ЫдыстыЈ табан ауданыЈ табыЈдар.

5. Екі санныЈ арифметикалы› ортасы 6,9 теЈ. Бір сан 7,86 теЈ. Екінші санды табыЈдар.

6. ирнектеЈдер:

а) граммен: 0,27кг; 350кг;

Щ) тоннамен: 254кг; 50,75кг.

2 – н±с›а.


  1. ЕсептеЈдер:

2,4 : 6,4 : 0,01 + (2,5 – 1,27) 3;

  1. Сандарды дйЈгелектеЈдер:

а) онды› Їлеске дейін: 0,713; 2, 857; 0,679.

Щ) мыЈ Їлеске дейін: 0, 8275; 7, 9183 ; 9, 2138.  1. љатардыЈ йзгеріс ау›ымын, модасын табыЈдар:

8,3; 5; 7, 1; 5; 8.

  1. Тік б±рышты параллелепипедтіЈ кйлемі 129, 6 дмі. ОныЈ табаныныЈ ауданы 40, 5 дмІ. Биіктігін табыЈдар.

5. Екі санныЈ арифметикалы› ортасы 6,3 теЈ. Бір сан 7,2 теЈ. Екінші санды табыЈдар

6. ирнектеЈдер:

а) граммен: 0,64кг; 360кг;

Щ) тоннамен: 354кг; 50,25кг


8 - Ба›ылау ж±мысы.1– н±с›а.

1. ЕсептеЈдер:2. Кітапханада 35000 кітап бар. ОныЈ 22% - і Щдеби кітаптар. Кітапханада“ы Щдеби кітаптардыЈ саны ›анша?

3. Бензин ›±й“ан соЈ біраз жол мЇргеннен кейін машинаныЈ бензин ›±ятын ба“ында 25 л бензин ›алды. Б±л ал“аш›ыда ›±йыл“ан бензинніЈ 50%- індей. МашинаныЈ бензин ›±ятын ба“ында Щуелде неше литр бензин бол“ан?

4. Сынып о›ушылардыЈ 40% - і шаЈ“ы тебе біледі. љал“андары конькимен сыр“анай алады.Сынып о›ушыларыныЈ шаЈ“ы тебе білетіндерініЈ жЩне конькимен сыр“анай алатындарыныЈ дйЈгелек диаграммасын салыЈдар.

5. ABC б±рышы1120 – ›а теЈ. ВЕ сЩулесі оны екі б±рыш›а бйледі.Бірінші б±рыштыЈ градусты› йлшемі АВС б±рышыныЈ градусты› йлшемініЈ - іне теЈ. Екінші б±рыштыЈ градусты› йлшемін табыЈдар.

6 .Тік тйртб±рыштыЈ ›абыр“алары – 15 см жЩне 25 см. Егер Щрбір ›абыр“асын 10 см- ге арттырса, онда тік тйртб±рыштыЈ периметрі процентке йседі?2– н±с›а.

1. ЕсептеЈдер:2. Мектепте барлы“ы 1500 о›ушы бар. ОныЈ 42% - і±л балалар. Мектепте ›анша ±л бар?

3. О›ушы кітаптыЈ 124 бетін о›ыды. Б±л кітаптыЈ барлы› бетініЈ 62% - і еді. Кітапта неше бет бар?

4. Мектеп кітапханасында кітаптардыЈ 80% -і о›улы›тар, ›ал“аны Щдеби кітаптар. Мектеп кітапханасында“ы кітаптардыЈ дйЈгелек диаграммасын салыЈдар.

5. ABC б±рышы 720 – ›а теЈ. ВD сЩулесі оны екі б±рыш›а бйледі.Бірінші б±рыштыЈ градусты› йлшемі АВС б±рышыныЈ градусты› йлшемініЈ - іне теЈ. Екінші б±рыштыЈ градусты› йлшемін табыЈдар.

6 Тік тйртб±рыштыЈ ›абыр“алары – 15 см жЩне 20 см. Тік тйртб±рыштыЈ Щрбір ›абыр“асын 20 % -ке ±л“айтса›, тік тйртб±рыштыЈ ауданы ›анша процентке йседі?


9 - Ба›ылау ж±мысы

1 – н±с›а.


  1. ирнектіЈ мЩніЈ табыЈдар:

а) 4 в – 3с; Щ) 98 : в+с; б) (63 - в)*с

м±нда“ы в = 7, с = 3.  1. ирнекті ы›шамдаЈдар:

а) 4 а* 8; Щ) 11 в+ 8 в – 15 в; б) 4 (с+17)

  1. ТеЈдеу ›±ру ар›ылы шы“арыЈдар:

О›ушы бір сан ойлады, одан 27 – ні азайтып, нЩтижесін 2 – ге кйбейткенде 144 саны шы›ты. О›ушы ›андай сан ойлады?

  1. Тік тйртб±рыштыЈ ±зыЈды“ы а см, ені в см. Тік тйртб±рыштыЈ периметрін табыЈдар. М±нда“ы а = 17; в = 9.

5. ЕсептеЈдер:

(19 * 6 + 198) : 26.

6. ТеЈдеуді шешіЈдер:

96 : (23 - х) + 37 = 45.


2– н±с›а.
1.ирнектіЈ мЩніЈ табыЈдар:

а) 5 а – 2 в; Щ) 96 : а – в; б) (57 - а) * в.

м±нда“ы а = 8, в = 5.

2.ирнекті ы›шамдаЈдар:

а) 5m * 9; Щ) 13m + 9m- 15m; б) 6 (m+12)

3.ТеЈдеу ›±ру ар›ылы шы“арыЈдар:

Асхат а›шасыныЈ жартысына фломастер сатып ал“ан соЈ, о“ан атасы 130 теЈге а›ша берді. Сонда АсхаттыЈ а›шасы 205 теЈге болды. Асхатта ал“аш›ыда неше теЈге а›ша бол“ан?

4. љабыр“асы а см квадраттыЈ периметрін табыЈдар.

М±нда“ы а = 8; 12.
5. ЕсептеЈдер:

(17 * 8 + 248) : 24.

6.ТеЈдеуді шешіЈдер:

144 : (27 - х) + 52 = 68.Математикадан 5 сыныпта №1 ба›ылау ж±мысыныЈ

технологиялы› матрица
Мазм±ны Білімді кйрсету Білімін ›олдану Білімін

интерграциялау ТапсырмалардыЈ проценттік

›атынастар Натурал сандардыЈ бйлгіштерін жЩне еселігін таба білу1

118%љосындыныЈ, кйбейтіндініЈ берілген натурал сан“а бйлінгіштігін ›олдана білу1

118%љ±рама сандарды жай кйбейткіштерге жіктей білу19%СандардыЈ ЕКОЕ жЩне Е®ОБ таба білуі1

1

128%СандардыЈ Е®ОБ-ті мЩтінді есептерде пайдалану1118%Жай санныЈ аны›тамасын кЇрделі есепке пайдалану1

9%ТапсырмалардыЈ проценттік ›атынастар46%36%18%100%Математикадан 5 сыныпта №1 ба›ылау ж±мысыныЈ

орытындысын элемент бойынша талдау


Мазм±ны Білімін

кйрсету Білімінолдану Білімін интеграциялау1Натурал сандардыЈ бйлгіштерін жЩне еселігін таба білуа) 28саныныЈ бйлгіштерін жазыЈдар.

Щ) 7 саныныЈ еселіктерініЈ ал“аш›ы тйртеуін жазыЈдар.

2љосындыныЈ, кйбейтіндініЈ берілген натурал сан“а бйлінгіштігін ›олдана білуСандардыЈ бйлінгіштік белгілерініЈ ережесі

а)68+36 ›осындысы 4 –ке бйліне ме, Щлде 5- ке бйлінеме ?

Щ) 45 · 91 кйбейтіндісі 3 –ке бйліне ме?3љ±рама сандарды жай кйбейткіштерге жіктей білуа) 42 санын жай кйбейткіштерге жіктеЈдер;

4СандардыЈ ЕКОЕ жЩне Е®ОБ таба білуі72 мен 96;

40 пен 17 сандарыныЈ еЈ кіші орта› еселіктерін табыЈдар.

Щ) 10,15,21 сандарынан йзара жай сандар ж±бын ›±растырыЈдар5СандардыЈ Е®ОБ-ті мЩтінді есептерде пайдалануВелосипедші бірінші кЇні 65 км, екінші кЇні 39 км жол жЇрді.

Велосипедші барлы› уа›ытта т±ра›ты жылдамды›пен

жЇргенде екі кЇнде неше са“ат жол жЇрді?Велосипедші бірінші кЇні 65 км, екінші кЇні 39 км жол жЇрді.

Велосипедші барлы› уа›ытта т±ра›ты жылдамды›пен

жЇргенде екі кЇнде неше са“ат жол жЇрді?6КЇрделі теЈдеулердіЈ тЇбірін табу жолын аЈы›тауа-ныЈ ›андай мЩнінде 31а йрнегі жай сан болады?Математикадан 5 сыныпта 2 баылау ж±мысыныЈтехнологиялы› матрица
Мазм±ны Білімді кйрсету Білімін ›олдану Білімін

интерграциялау ТапсырмалардыЈ проценттік

›атынастар Жай бйлшектер туралы ±“ым жЩне оныЈ негізгі ›асиеті1

1

125%Б±рыс бйлшекті аралас сан“а айналдыру1117%Жай бйлшектердіЈ аны›тамасын мЩтінді есептерде пайдалану1117%Жай бйлшектерді ›ыс›арту1

117%Бйлімдері бірдей бйлшектерді ›осу, азайту ережесі1

116%Бйлімдері бірдей бйлшектерді салыстыру ережесін кЇрделі есепке ›олдану1

8%ТапсырмалардыЈ проценттік ›атынастар48%34%18%100%Математикадан 5 сыныпта 2 баылау ж±мысыныЈ

орытындысын элемент бойынша талдау
Мазм±ны Білімін

кйрсету Білімін ›олдану Білімін интеграция-

лау1Жай бйлшектер туралы ±“ым жЩне оныЈ негізгі ›асиетіа) ; Щ) ; б) . 2Б±рыс бйлшекті аралас сан“а айналдыру3Жай бйлшектердіЈ аны›тамасын мЩтінді есептерде пайдалануљабыр“асы 6 см квадрат ауданыныЈ бйлігі боялды. КвадраттыЈ боял“ан бйлігініЈ ауданын табыЈдар.

КвадраттыЈ боялма“ан бйлігініЈ ауданын табыЈдар.Оларды салыстырыЈдар.4Жай бйлшектерді ›ыс›арту5Бйлімдері бірдей бйлшектерді ›осу, азайту ережесіб)6Бйлімдері бірдей бйлшектерді салыстыру ережесін кЇрделі есепке ›олдану 5

теЈсіздігі тура болатындайа –ныЈ барлы› натурал сан мЩндерін табыЈдар.

Математикадан 5 сыныпта №3 ба›ылау ж±мысыныЈ

технологиялы› матрица
Мазм±ны Білімді кйрсету Білімін ›олдану Білімін

интерграциялау ТапсырмалардыЈ проценттік

›атынастар Бйлімдері Щр тЇрлі бйлшектерді ›осу, азайту ережесі1

1

127%Натурал саннан жай бйлшекті, аралас санды азайту ережелері11

127%Бйлімдері Щр тЇрлі бйлшектерді азайту ережесі19%Аралас сандарды ›осу жЩне азайту ережелері19%Аралас сандарды пайдаланып, амалдарды орындау

19%КЇрделі теЈдеуді шешу1119%ТапсырмалардыЈ проценттік ›атынастар45%36%19%100%

Математикадан 5 сыныпта №3 ба›ылау ж±мысыныЈ

орытындысын элемент бойынша талдау


Мазм±ны Білімін

кйрсету Білімін ›олдану Білімін интеграция-

лау1Бйлімдері Щр тЇрлі бйлшектерді ›осу, азайту ережесіа) + ;

Щ) 1 + 5 ;

б) + .2Натурал саннан жай бйлшекті, аралас санды азайту ережелеріа) 6 - Щ)15 – 7 ;

б) 4 - 1 .3Бйлімдері Щр тЇрлі бйлшектерді азайту ережесіО›ушылар йздеріне бйлінген жер учаскесініЈ бірінші кЇні - ін тазартты, екінші кЇні одан - ге арты› (кйп) тазартты. О›ушылар екі кЇнде йздеріне бйлінген жер учаскесініЈ ›андай бйлігін тазартты?

4Аралас сандарды ›осу жЩне азайту ережелері°зынды“ы 9 м сымнан 6 м сым кесіліп алынды. љал“ан сымныЈ ±зынды“ын табыЈдар.5Аралас сандарды пайдаланып, амалдарды орындау8 - (2 + 3 )6КЇрделі теЈдеуді шешу( 3 + у)- 1 = 4( 3 + у)- 1 = 4

Математикадан 5 сыныпта №4 ба›ылау ж±мысыныЈ

технологиялы› матрица
Мазм±ны Білімді кйрсету Білімін ›олдану Білімін

интерграциялау ТапсырмалардыЈ проценттік

›атынастар Кері санныЈ аны›тамасы1

123%Жай бйлшекті кйбейту ережесі1

122%СанныЈ бйлігін табу1

122%Жай бйлшекті кйбейту ережесін мЩтінді есепте пайдалануы111%СанныЈ бйлігін табу ережесін мЩтінді есепте ›олдануы111%Амалдарды пайдаланып, жай бйлшектерді салыстыру111%ТапсырмалардыЈ проценттік ›атынастар44%33%23%100%Математикадан 5 сыныпта №4 ба›ылау ж±мысыныЈ

орытындысын элемент бойынша талдау


Мазм±ны Білімін

кйрсету Білімін ›олдану Білімін интеграция-

лау1Кері санныЈ аны›тамасы

; 202Жай бйлшекті кйбейту ережесі а) 4 · 2 ;Щ) 7 · 6 · 3СанныЈ бйлігін табуа) 8 кг – ныЈ -ін;

Щ) 6 са“аттыЈ - сін.

4Жай бйлшекті кйбейту ережесін мЩтінді есепте пайдалануыБір кййлек 2 м матадан тігіледі.Осындай 6 кййлек неше метр матадан тігіледі ?

5СанныЈ бйлігін табу ережесін мЩтінді есепте ›олдануыРуданыЈ бйлігі мыс.450 г рудада ›анша мыс бар ?

6Амалдарды пайдаланып, жай бйлшектерді салыстыруЕсептеЈдер жЩне салыстырыЈдар:

жЩне

Математикадан 5 сыныпта №5 ба›ылау ж±мысыныЈ

технологиялы› матрица
Мазм±ны Білімді кйрсету Білімін ›олдану Білімін

интерграциялау ТапсырмалардыЈ проценттік

›атынастар Жай бйлшекті бйлу ережесі1

1

127%Жай бйлшекті бйлу ережесін мЩтінді есепте пайдалануы19%Бйлігі бойынша санды табу1118%ирнектіЈ мЩнін табу1

118%Бйлігі бойынша санды табу ережесін мЩтінді есепте пайдалануы19%Амалдарды пайдаланып, жай бйлшектерді салыстыру.1

119%ТапсырмалардыЈ проценттік ›атынастар45%36%19%100%

Математикадан 5 сыныпта №5 ба›ылау ж±мысыныЈ

орытындысын элемент бойынша талдау


Мазм±ны Білімін

кйрсету Білімін ›олдану Білімін интеграция-

лау1Жай бйлшекті бйлу ережесіа) Щ)

б)

2Жай бйлшекті бйлу ережесін мЩтінді есепте пайдалануыљадамыныЈ ±зынды“ы м бала неше ›адам жаса“анда м ›ашы›ты››а барады?3Бйлігі бойынша санды табуа) -і 45 – ке теЈ;

Щ) -і 75 – ке теЈ.

4ирнектіЈ мЩнін табуа)

Щ)

5Бйлігі бойынша санды табу ережесін мЩтінді есепте пайдалануыАлма екі себетке салын“ан. Бірінші себетте 48 алма бар. Б±л екінші себеттегі алманыЈ - сындай. Екі себетте ›анша алма бар?6Амалдарды пайдаланып, жай бйлшектерді салыстыруа) мен Щ) мен

Математикадан 5 сыныпта №6 ба›ылау ж±мысыныЈ

технологиялы› матрица
Мазм±ны Білімді кйрсету Білімін ›олдану Білімін

интерграциялау ТапсырмалардыЈ проценттік

›атынастар Онды› бйлшектіЈ жазуын1

1

1124%Онды› бйлшектерге амалдарды ›олдануды білу1

116%Онды› бйлшектерді салыстыру1

1

124%МЩтінді есептерді шы“аруды білу, алгоритм ›олдану112%љарапайым теЈдеуді шешу112%КЇрделі теЈдеуді шешу112%ТапсырмалардыЈ проценттік ›атынастар48%40%12%100%Математикадан 5 сыныпта 6 баылау ж±мысыныЈорытындысын элемент бойынша талдау
Мазм±ны Білімін

кйрсету Білімін ›олдану Білімін интеграция-

лау1Онды› бйлшектіЈ жазуына)Щ) б) в) 2Онды› бйлшектерге амалдарды ›олдануды білу а) 6 а)6,91+ (5,76- 3,413);

Щ) 8,2 - (1,032 +0,93). 3Онды› бйлшектерді салыстыру а) 9,86 * 9,09; Щ) 8,71 *8,9;

б) 0,3 * 0,30. 4МЩтінді есептерді шы“аруды білу, алгоритм ›олдануКййлек 2,35 м матадан тігіледі, ал

жейде одан 1,2 м кем

матадан тігіледі.

Жейде неше метр

матадан тігіледі?5љарапайым теЈдеуді шешух + 7,04= 14,86. 6КЇрделі теЈдеуді шешу

Математикадан 5 сыныпта №7 ба›ылау ж±мысыныЈ

технологиялы› матрица
Мазм±ны Білімді кйрсету Білімін ›олдану Білімін

интерграциялау ТапсырмалардыЈ проценттік

›атынастар Онды› бйлшектерге амалдарды ›олдануды білу1119%Онды› бйлшектерді дйЈгелектей білу1

118%СандардыЈ йзгеріс ау›ымын, модасын табу19%МЩтінді есептерді шы“аруды білу, алгоритм ›олдану19%Онды› бйлшектердіЈ арифметикалы› ортасын таба білу19%КЇрделі есепті йрнектеу1

1

1

136%ТапсырмалардыЈ проценттік ›атынастар45%36%19%100%Математикадан 5 сыныпта №7 ба›ылау ж±мысыныЈ

орытындысын элемент бойынша талдау


Мазм±ны Білімін

кйрсету Білімін ›олдану Білімін интеграция-

лау1Онды› бйлшектерге амалдарды ›олдануды білу8 : 25 : 0,01 +

(3,7 – 1,65) * 48 : 25 : 0,01 +

(3,7 – 1,65) * 42Онды› бйлшектерді дйЈгелектей білуа) онды› Їлеске дейін:

0, 821; 3,654; 0, 786

Щ) мыЈ Їлеске дейін:

0, 9385; 6, 2148; 8, 39723СандардыЈ йзгеріс ау›ымын, модасын табуљатардыЈ йзгеріс ау›ымын, модасын табыЈдар: 9,5 ; 4; 8,3; 4; 7, 8.4МЩтінді есептерді шы“аруды білу, алгоритм ›олдануТік б±рышты параллелепипед пішінді ыдыста“ы судыЈ кйлемі 92, 16

дм і, судыЈ биіктігі 3,2 дм. судыЈ биіктігі 3,2 дм. ЫдыстыЈ табан ауданыЈ табыЈдар.5Онды› бйлшектердіЈ арифметикалы› ортасын таба білуЕкі Екі санныЈ арифметикалы› ортасы 6,9 теЈ.

Бір сан 7,86 теЈ.

Екінші санды табыЈдар.

6КЇрделі есепті йрнектеу.ирнектеЈдер:

а) граммен: 0,27кг; 350кг;

Щ) тоннамен: 254кг; 50,75кг.

ирнектеЈдер:

а) а) граммен: 0,27кг; 350кг;

Щ)тоннамен:254кг;

50,75 кгМатематикадан 5 сыныпта №8 ба›ылау ж±мысыныЈ

технологиялы› матрица
Мазм±ны Білімді кйрсету Білімін ›олдану Білімін

интерграциялау ТапсырмалардыЈ проценттік

›атынастар Онды› жЩне жай бйлшектерді пайдаланып, кЇрделі есептіЈ мЩнін табу1118%Процентін аны›тамасын пайдаланып, мЩтінді есепті шы“ару;1

118%Процентке берілген мЩтінді есепті шешу19%ДйЈгелек диаграмманы салу19%Б±рыштыЈ градусты› йлшемін табу1119%Процентін аны›тамасын пайдаланып, кЇрделі мЩтінді есепті шы“ару111

27%ТапсырмалардыЈ проценттік ›атынастар45%36%19%100%

Математикадан 5 сыныпта №8 ба›ылау ж±мысыныЈ

орытындысын элемент бойынша талдау


Мазм±ны Білімін

кйрсету Білімін ›олдану Білімін интеграция-

лау1Онды› жЩне жай бйлшектерді пайдаланып, кЇрделі есептіЈ мЩнін табу2Процентін аны›тамасын пайдаланып, мЩтінді есепті шы“аруКітапханада 35000 кітап бар. ОныЈ 22% - і Щдеби кітаптар. Кітапханада“ы Щдеби кітаптардыЈ саны ›анша?Кітапханада 35000 кітап бар. ОныЈ 22% - і Щдеби кітаптар. Кітапханада“ы Щдеби кітаптардыЈ саны ›анша?3Процентке берілген мЩтінді есепті шешуБензин ›±й“ан соЈ біраз жол мЇргеннен кейін машинаныЈ бензин ›±ятын

ба“ында 25 л бензин ›алды. Б±л ал“аш›ыда ›±йыл“ан бензинніЈ

50%- індей. МашинаныЈ бензин ›± ›±ятын ба“ында Щуелде неше литр бензин бол“ан?4ДйЈгелек диаграмманы салуСынып о›ушылардыЈ

40% - і шаЈ“ы тебе біледі.

љал“андары конькимен сыр“анай алады.Сынып о›ушыларыныЈ шаЈ“ы тебе білетіндерініЈ жЩне

конькимен сыр“анай алатындарыныЈ дйЈгелек диаграммасын салыЈдар.5Б±рыштыЈ градусты› йлшемін табу ABC б±рышы1120 – ›а

теЈ.

ВЕ сЩулесі оны екіб±рыш›а бйледі.

Бірінші б±рыштыЈ

градусты› йлшемі

АВС б±рышыныЈ

градусты› йлшемініЈ

- іне теЈ.

Екінші б±рыштыЈ

градусты› йлшемін табыЈдар. ABC б±рышы1120 – ›а

теЈ.


ВЕ сЩулесі оны екі

б±рыш›а бйледі.

Бірінші б±рыштыЈ

градусты› йлшемі

АВС б±рышыныЈ

градусты› йлшемініЈ- іне теЈ.

Екінші б±рыштыЈ

градусты› йлшемін табыЈдар.6Процентін аны›тамасын пайдаланып, кЇрделі мЩтінді есепті шы“аруТік тйртб±рыштыЈ

›абыр“алары – 15 см

жЩне 25 см.

Егер Щрбір ›абыр“асын

10 см- ге арттырса,

онда тік тйртб±рыштыЈ

периметрі процентке йседі?

Тік тйртб±рыштыЈ

›абыр“алары – 15 см

жЩне 25 см.

Егер Щрбір ›абыр“асын

10 см- ге арттырса,

онда тік тйртб±рыштыЈ

периметрі процентке

йседі?

Тік тйртб±рыштыЈ›абыр“алары – 15 см

жЩне 25 см.

Егер Щрбір ›абыр“асын

10 см- ге арттырса,

онда тік тйртб±рыштыЈ

периметрі процентке

йседі?


Каталог: uploads -> doc -> 0e13
doc -> Тест сынып Ұлы Отан соғысы нұсқа
doc -> Пєн атауы: Математика
doc -> Сабаќтыњ тарихы: ХІХ ѓасырдыњ 60-70 жылдарындаѓы ќазаќ халќыныњ отарлыќ езгіге ќарсы азаттыќ к‰ресі
doc -> 1 -сынып, аптасына сағат, барлығы 34 сағат Кіріспе (1 сағат)
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы Сабақтың мақсаты
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы
0e13 -> Жұмыстың мақсаты мен міндеттері
0e13 -> Сабақтын тақырыбы : Камзолдың алдынғы екі өңірі, омырау, етек бұрыштарын кестелеу


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет