5 сынып бойынша бақылау жұмыстағы оқушылардың дайындық деңгейiне қойылатын талаптар


Математикадан 5 сыныпта №9 ба›ылау ж±мысыныЈжүктеу 2.14 Mb.
бет3/8
Дата16.05.2018
өлшемі2.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Математикадан 5 сыныпта №9 ба›ылау ж±мысыныЈ

орытындысын элемент бойынша талдау


Мазм±ны Білімін

кйрсету Білімін ›олдану Білімін интеграция-

лау1Айнымалысы бар йрнектіЈ санды› мЩнін табу а) 4 в – 3с;

Щ) 98 : в+с;

б) (63 - в)*с

м±нда“ы в = 7, с = 3.2Айнымалысы бар йрнектерді тЇрлендіре білу а) 4 а* 8;

Щ)11 в+ 8 в – 15 в;

б) 4 (с+17)

3МЩтінді есепті теЈдеуді ›±ру ар›ылы шы“аруО›ушы бір сан ойлады,

одан 27 – ні азайтып,

нЩтижесін 2 – ге кйбейткенде 144 саны шы›ты. О›ушы ›андай сан ойлады?4Тік тйртб±рыштыЈ периметр формуласын д±рыс пайдалануТік тйртб±рыштыЈ ±зыЈды“ы а см,

ені в см. Тік тйртб±рыштыЈ периметрін табыЈдар. М±нда“ы а = 17; в = 9.5ЕсептіЈ мЩнін табу(19 * 6 + 198) : 26.

6Шріпті йрнектерді жЩне олардыЈ ›асиеттерін кЇрделі теЈдеулерді шешкенде ›олдана білу96 : (23 - х) + 37 = 45.

Математикадан 5 сыныпта №9 ба›ылау ж±мысыныЈ

технологиялы› матрица
Мазм±ны Білімді кйрсету Білімін ›олдану Білімін

интерграциялау ТапсырмалардыЈ проценттік

›атынастар Айнымалысы бар йрнектіЈ санды› мЩнін табу1

1

130%Айнымалысы бар йрнектерді тЇрлендіре білу11

130%МЩтінді есепті теЈдеуді ›±ру ар›ылы шы“ару110%Тік тйртб±рыштыЈ периметр формуласын д±рыс пайдалану110%ЕсептіЈ мЩнін табу110%Шріпті йрнектерді жЩне олардыЈ ›асиеттерін кЇрделі теЈдеулерді шешкенде ›олдана білу110%ТапсырмалардыЈ проценттік ›атынастар50%40%10%100%
6 СЫНЫП БОЙЫНША БАљЫЛАУ Ж°МЫСТА’Ы ОљУШЫЛАРДЫў ДАЙЫНДЫљ ДЕўГЕЙIНЕ љОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР • ТарауО›ушылардыЈ дайынды› деЈгейіне ›ойылатын талаптарљатынастар жЩне пропорцияларљатынастардыЈ теЈдiгiн пропорция тЇрiнде жазу;

 • Негiзгi ›асиеттi пайдаланып пропорцияныЈ белгiсiз мЇшесiн табу;

 • МЩтiндi есептердiЈ шарты бойынша пропорция ›±руОЈ жЩне терiс сандар. СанныЈ модулi

 • Берiлген сан“а ›арама-›арсы санды табу жЩне жазу;

 • Берiлген санныЈ модулiн табу, оныЈ геометриялы› ма“ынасын ажырату;

 • ОЈ жЩне терiс сандарды бiр-бiрiмен жЩне нйлмен салыстыруЖазытытаы координаталарБерiлген координаталары бойынша нЇктенi белгiлеу, координаталы› тЇзу бойынан, координаталы› жазы›ты›тан нЇктенiЈ координатасын аны›тау;

 • Центрлiк жЩне йстiк симметрияныЈ кЇнделiктi ймiрдегi, йнердегi ›олданымына мысалдар келтiре алу;

 • Кестелер мен диаграммалар ар›ылы берiлген статистикалы› а›параттарды мазм±нды ба“алауРационал сандар СЩйкес ережелер негiзiнде оЈ жЩне терiс сандарды ›осу жЩне азайтуды орындау;

 • ТаЈбалар“а ›атысты ережелердi пайдалана отырып оЈ жЩне терiс сандарды кйбейту жЩне бйлудi орындау;

 • ОЈ жЩне терiс сандары бар санды йрнектiЈ мЩнiн есептеуирнектер жЩне тЇрлендiрулерСан мЩнiн ›ою ар›ылы Щрiптi йрнектiЈ мЩнiн табу;

 • Санды жЩне Щрiптi йрнектердегi жа›шаларды ашу;

 • Шрiптi йрнектiЈ ±›сас ›осыл“ыштарын бiрiктiруСызыты теЈдеулер мен теЈсiздiктерСанныЈ берiлген теЈдеудiЈ тЇбiрi болатынын орнына ›ою ар›ылы тексеру Щдiсiн ›олдану;

 • Бiр белгiсiзi бар сызы›ты теЈдеулердi шешу;

 • ТеЈдеу ›±ру Щдiсi ар›ылы мЩтiндi есептердi шы“ару;

 • Бiр белгiсiзi бар сызы›ты теЈсіздіктi шешу;ФункцияФункцияныЈ аны›тамасын, аны›талу облысын білу;

 • ФункцияныЈ берілу тЩсілдері;

 • ФункцияныЈ графигін сала білу;

 • Сызы›ты функция аны›тамасын білу, жЩне оныЈ

 • графигiн салу;

 • Сызы›ты функцияныЈ ›асиеттерiн ›олдануСызыты теЈдеулер мен теЈсiздiктер жЇйесiЕкi айнымалылы сызы›ты теЈдеулер жЇйесiн шешу тЩсілдері;

 • Екi айнымалылы сызы›ты теЈсiздiктер жЇйесiн шешу;

 • ТеЈдеулер жЇйесiн ›±ру Щдiсiмен мЩтiндi есептер шы“ару;

 • Бiр айнымалылы сызы›ты теЈсiздiктер жЇйесiн шешу.


6 СЫНЫП БОЙЫНША БАљЫЛАУ Ж°МЫСТЫў

СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
Ба›ылау ж±мыстыЈ №Тексеретін мазм±ны1 - БЖ

«љатынастар жЩне пропорциялар»

 • љатынас туралы ±“ымын ›алыптасуы;

 • љатынастардыЈ теЈдiгiн пропорция тЇрiнде жазу;

 • Берілген сандардан пропорция ›±ру да“дасын ай›ындау;

 • ПропорцияныЈ негiзгi ›асиеттi пайдаланып пропорцияныЈ белгiсiз мЇшесiн табу;

 • ЕсептіЈ ма“ынасын тЇсене біліп, шешу жолдарын д±рыс таба білу;

 • ПропорцияныЈ негiзгi ›асиеттi пайдаланып, мЩтінді есепті шы“ару.2 - БЖ

«ОЈ жЩне терiс сандар. СанныЈ модулi»

 • ОЈ жЩне теріс сандар туралы ±“ымын ›алыптасуы;

 • Берiлген сан“а ›арама-›арсы санды табу жЩне жазу;

 • Берiлген санныЈ модулiн табу, оныЈ геометриялы› ма“ынасын ажырату;

 • Модулі бар йрнектерді ы›шамдау да“дасын ай›ындау;

 • ОЈ жЩне терiс сандарды бiр-бiрiмен жЩне нйлмен салыстыру;

 • ЕсептіЈ ма“ынасын тЇсене біліп, шешу жолдарын д±рыс таба білу.3 - БЖ

«Жазы›ты›та“ы координаталар»

 • Координаталар тЇзу туралы ±“ымныЈ ›алыптасуы;

 • Берiлген координаталары бойынша нЇктенi белгiлеу;

 • љиылысатын тЇзулер , параллель тЇзулер жЩне перпендикуляр тЇзуле𠱓ымын білу;

 • НЇктеден тЇзЇге дейінгі ›ашы›ты›ты таба білу.

 • Екі тЇзудіЈ ›иылысуынан пайда бол“ан б±рышты табу;

 • ШеЈбердіЈ диаметрі ар›ылы мЩтінді есепті шы“ару;

 • љоз“алыс графигін салу;

 • Координаталы› жазы›ты› ар›ылы фигураныЈ ауданын табу.4 - БЖ

«Рационал сандар»

 • Рационал сандар“а арифметикалы› амалдар ›олдана біліп , таЈбалардыЈ йзгеруін игеруі;

 • Жа›ша ашу ережесін меЈгеруі;

 • КесіндініЈ ±зынды“ын табу;

 • КЇрделі теЈдеуді шешу;

 • Рационал сандар“а арифметикалы› амалдарды ›олданып, бйлшекті ›ыс›арту;

 • љызы›ты шаршыны шешу.5 БЖ

«Рационал сандар»

 • Рационал сандар“а арифметикалы› амалдар ›олдану;

 • Жай бйлшектерді тиісінше онды› бйлшекпен немесе периодты онды› бйлшекпен жазу;

 • ЕЈ Їлкен мЇмкін сан шы“у Їшін таЈбаларды ›ою;

 • ТеЈдеуді шешу

 • Рационал сандар“а арифметикалы› амалдарды ›олданып, есептіЈ мЩнін табу;

 • ЕсептіЈ ма“ынасын тЇсене біліп, шешу жолдарын д±рыс таба білу6 БЖ

«ирнектер жЩне тЇрлендiрулер»

«Сызы›ты теЈдеулер»

 • Шріпті йрнектіЈ мЩнін табу;

 • Жа›ша ашу ережесін пайдаланып, ±›сас мЇшелерді біріктіру;

 • Орта› кйбейткішті жа›ша сыртына шы“ару ережесі;

 • МЩтінді есептерді шы“аруды білу, алгаритм ›олдану;

 • љарапайым теЈдеуді шешу;

 • Жа›ша ашу ережесін пайдаланып,кЇрделі йрнекті ы›шамдау.7 БЖ

 • «Сызыты теЈсiздiктер»Санды теЈсіздікте𠱓ымы, ›асиеттерін білу:

 • Санды теЈсіздіктерге арифметикалы› амалдарды ›олдану;

 • Сан аралы›тарын білу;

 • Бір белгісі бар сызы›ты теЈсіздікті шеше алуы;

 • Санды теЈсіздіктер ›асиеттерін мЩтінді есепте пайдалану;

 • Санды теЈсіздіктердіЈ шешімдерін сан аралы›тарында белгілеуі жЩне модуль теЈсіздікті шешу аппаратын меЈгеруі.8 - БЖ

«Функция»

 • Формуладан белгілі аргументі бойынша функцияныЈ мЩнін таба алуы;

 • Дербес жа“дайда“ы сызы›тыЈ функцияныЈ аны›тамасынпайдалану;

 • Сызы›ты› функция жЩне оныЈ графигі, дербес жа“дайлары жЩне йзара орналасуы.

 • Екі айнымалысы бар сызы›ты› теЈдеу ±“ымын білу;

 • Сызы›ты› функцияны ›±ру жЩне салу;

 • ФункциясыныЈ графигіне тиісті нЇктені табу9- БЖ

 • «Сызыты теЈдеулер мен теЈсiздiктер жЇйесi»Екі айнымалысы бар сызы›ты› теЈдеулер жЇйесін графиктік тЩсілімен шешу;

 • Екі айнымалысы бар теЈдеулер жЇйесін ›±ру Щдісі ар›ылы мЩтінді есептерді шы“ара алуы;

 • Екі айнымалысы бар сызы›ты› теЈдеулер жЇйесі жЩне оныЈ шешу жолдарын білу;

 • ирнектіЈ мЩнін табу;

 • ТЇзудіЈ теЈдеуін ›±ру;

 • Сызы›ты› теЈдеулер жЇйесініЈ шешімін аны›тау.

1 -Ба›ылау ж±мысы.Масаты: Мемлекеттік стандарт талаптарына о›ушылардыЈ білім, білік, да“дыларыныЈ сЩйкестік деЈгейін тексеру.
1н±с›а.

1.љатынастыЈ белгісіз мЇшесін табыЈдар:

а) х : 3 =8; Щ)

2. 9; 28; 4; 63 сандарынан пропорция ›±рыЈдар.

3. ПропорцияныЈ белгісіз мЇшесін табыЈдар:

а) ; Щ) 12,5 : 15 ═ х : 6.

4. 16 кг ›оспада 6,4 кг темір бар. Осындай неше килограмм ›оспада 2,4 кг темір бар?

5. Тік б±рышты параллелепипедтіЈ ±зынды“ыныЈ еніне, оныЈ биіктігіне ›атынасы 8:6:5 ›атынасындай. Тік б±рышты параллелепипедтіЈ биіктігі мен енініЈ ›осындысы 22 см. Тік б±рышты параллелепипедтіЈ кйлемін табыЈдар.

6.ТауардыЈ ба“асы алдымен 10 %- ке ›ымбаттады, ал соЈынан 10% - ке арзандады. Тауар ба“асы ›алай йзгереді?
2н±с›а.

1.љатынастыЈ белгісіз мЇшесін табыЈдар:

а) х : 6 =7; Щ)

2. 7; 24; 21; 8 сандарынан пропорция ›±рыЈдар.

3. ПропорцияныЈ белгісіз мЇшесін табыЈдар:

а) ; Щ) 3 : 8 ═ х : 20

4. 9 кг ›оспада 1,5 кг мыс бар. Осындай 1,8 кг ›оспада ›анша мыс бар?

5. Тік б±рышты параллелепипедтіЈ ±зынды“ыныЈ еніне, оныЈ биіктігіне ›атынасы 6:5:4 ›атынасындай. Тік б±рышты параллелепипедтіЈ ±зынды“ы биіктігінен 6 см арты›. Тік б±рышты параллелепипедтіЈ кйлемін табыЈдар.

6. Зат ал“аш›ыда 10 %- ке арзандатылды, сонан соЈ 10% - ке ›ымбаттатылды.ЗаттыЈ ба“асы ›алай йзгерді?

2 -Ба›ылау ж±мысы.1н±с›а.
1. Егер 1) -n=-(8+2,7); 2) -n= болса, n-ніЈ мЩнін табыЈдар

2. ТеЈсіздіктерді ›ана“аттандыратын барлы› бЇтін сандарды табыЈдар:

а)-4

3. х-ті табыЈдар:

1); 2) ; 3)

4. СалыстырыЈдар:

1) -3 жЩне 0; 2) -4,9 жЩне 2,7; 3) -жЩне -4.

5. ЕсептеЈдер:

6. х – тіЈ ›андай мЩндерінде теЈдігі тура болады?

2 н±с›а.

1. Егер 1) -n=-(10-3,9); 2) -n= болса, n-ніЈ мЩнін табыЈдар.


2. ТеЈсіздіктерді ›ана“аттандыратын барлы› бЇтін сандарды табыЈдар:

а)-6

3. х-ті табыЈдар:

1); 2) ; 3)

4. СалыстырыЈдар:

1) -5 жЩне 0; 2) -8,2 жЩне 3,1; 3) -жЩне -2.

5. ЕсептеЈдер:

6. х – тіЈ ›андай мЩндерінде теЈдік орындалады: ?


3 -Ба›ылау ж±мысы.

1н±с›а.

1. Бірлік кесінді ретінде дЩптердіЈ 2 тор кйзініЈ ±зынды“ын алып, координаталы› тЇзу сызыЈдар:

1) координаталы› тЇзуде А(-1), В(5) жЩне С(-4) нЇктелерін белгелеЈдер;

2) координаталар А,В жЩне С нЇктелерініЈ координаталарына ›арама-›арсы сан болатын D,E жЩне F нЇктелерін белгілеп, оларды координаталармен жазыЈдар.

2. Тік б±рышты АВС б±рышын салып, оныЈ ішінен D нЇктесін белгілеЈдер:

a) D нЇктесінен ВС ›абыр“асына параллель тЇзу жЇргізіЈдер;

б) D нЇктесінен ВС ›абыр“асынан неше миллиметр ›ашы›ты›та?

3.ШеЈберініЈ радиусы 25 см доЈ“ала› 100 рет айнал“анда неше метр ›ашы›ты››а барады?

4.Екі тЇзудіЈ ›иылысуынан пайда бол“ан вертикаль екі б±рыштыЈ ›осындысы 1400 –›а теЈ. Осы

екі тЇзудіЈ ›иылысуынан пайда бол“ан б±рыштардыЈ Щр›айсысыныЈ градусты› йлшемін табыЈдар.

5. љайы› кйлде 5км/са“ жылдамды›пен t са“ жЇзді. М±нда“ы t = 1; 2; 3. љайы›тыЈ ›оз“алыс графигін салыЈдар.

6.Координаталы› жазы›ты›та“ы А(-1;-1) нЇктесі тйбесі болатын ABCD квадратыныЈ К (1;1) нЇктесі симметрия центрі. ABCD квадратыныЈ ауданын табыЈдар. Бірлік кесінді 1 см-ге теЈ.


2 н±с›а.

1. Бірлік кесінді ретінде дЩптердіЈ 2 тор кйзініЈ ±зынды“ын алып, координаталы› тЇзу

сызыЈдар:

1) координаталы› тЇзуде А(-2), В(3) жЩне С(-5) нЇктелерін белгелеЈдер;

2) координаталар А,В жЩне С нЇктелерініЈ координаталарына ›арама-›арсы сан болатын D,E жЩне F нЇктелерін белгілеп, оларды координаталармен жазыЈдар.

2. Градусты› йлшемі 800 CDE б±рышын салып, оныЈ ішінен A нЇктесін белгілеЈдер:

a) A нЇктесінен DE ›абыр“асына параллель тЇзу жЇргізіЈдер;

б) A нЇктесі DE ›абыр“асынан неше миллиметр ›ашы›ты›та?

3. ШеЈберініЈ радиусы 50 см доЈ“ала› 150 рет айнал“анда неше метр ›ашы›ты››а барады?

4. Екі тЇзудіЈ ›иылысуынан пайда бол“ан вертикаль екі б±рыштыЈ ›осындысы 1200 –›а теЈ. Осы екі тЇзудіЈ ›иылысуынан пайда бол“ан б±рыштардыЈ Щр›айсысыныЈ градусты› йлшемін табыЈдар.

5. Жаяу адам 4км/ са“ жылдамды›пен t са“ жЇрді. М±нда“ы t = 1; 2; 3. Жаяу адамныЈ ›оз“алыс графигін салыЈдар.

6.Координаталы› жазы›ты›та“ы А(-3;1) нЇктесі тйбесі болатын ABCD тік тйртб±рышыныЈ Е (0;2) нЇктесі симметрия центрі. ABCD тік тйртб±рышыныЈ ауданын табыЈдар. Бірлік кесінді 1 см-ге теЈ.

4 -Баылау ж±мысы.

1н±с›а.
1.ЕсептеЈдер:

1) 14+(-6); 2) -3,6 + (-5,7); 3) -1,2 + (-)+3

2. ирнектіЈ мЩнін табыЈдар:

а) 9 – а, м±нда“ы а= 14;

Щ) –в-5,65, м±нда“ы в=4,35;

б) 6,32 – 8,5 – n, м±нда“ы n = 4.

3. Координаталы› тЇзудегі А жЩне В нЇктелерініЈ координаталары берілген. Бірлік кесінді 1 см-ге теЈ: 1) А (-1); В (3); 2) А (-2); В(1) болса, АВ кесіндісініЈ ±зынды“ын табыЈдар.

4. ТеЈдеуді шешіндер:

(-х-6,3) – (-3,9) = 2,8;

5. Бйлшекті ›ыс›артыЈдар:

6. Суреттегі шаршыныЈ бос тйркйздеріне сандарды таЈдап ›ою керек. М±нда кез келген ба“ытта орналас›ан Їш саныныЈ ›осындысы 0-ге теЈ болу керек.
-3573

2н±с›а.
1.ЕсептеЈдер:

1) 18+(- 9); 2) -5,2 + (-7,6); 3) -2,8 + (-)+4

2. ирнектіЈ мЩнін табыЈдар

а) 7 – n, м±нда“ы n = 5;

Щ) – n - 6,37, м±нда“ы n = 3,63;

б) 5,84 – 7,6 – n, м±нда“ы n = 8.

3. Координаталы› тЇзудегі С жЩне D нЇктелерініЈ координаталары берілген. Бірлік кесінді 1 см-ге теЈ: 1) C (1); D (7); 2) C (-2); D(3) болса, CD кесіндісініЈ ±зынды“ын табыЈдар.

4.ТеЈдеуді шешіндер:

(-х-5,2) – (-1,2) = 3,8;

5. Бйлшекті ›ыс›артыЈдар:

6. Суреттегі шаршыныЈ бос тйркйздеріне -3, 5, -6, -7, -9 мына сандарды таЈдап ›ою керек. М±нда кез келген ба“ытта орналас›ан Їш саныныЈ кйбейтіндісі оЈ сан болу керек.
2-1-48

5 -Ба›ылау ж±мысы.1н±с›а.

1. ЕсептеЈдер:

1) 5,2-(-1,7); 2) -32,32:(-1,6); 3) - : ; 4) -9

2. Жай бйлшектерді тиісінше онды› бйлшекпен немесе периодты онды› бйлшекпен жазыЈдар:

1) 2) 3)

3. ЕЈ Їлкен мЇмкін сан шы“у Їшін мына сандардыЈ -3; 2; -5 арасынан керекті таЈбаларды ›ойыЈыз.

4. ТеЈдеуді шешіЈдер:

1) 4,3- ; 2) 5 (8,1+3х) =0

5.Амалдарды орыЈдаЈдар:

7,8 : (-2,6) +(-5,2)

6.®ш кЇнде элеватор“а 720 т асты› ›абылданды. Элеватор“а екінші кЇні кабылдан“ан асты› бірінші кЇнгініЈ -іне теЈ, Їшінші кЇнгіден 90т-“а кем. Элеватор“а бірінші кЇні неше тонна асты› ›абылданды?

2н±с›а.

1. ЕсептеЈдер:

1) 4,8-(-1,9); 2) -28,28:(-1,4); 3) - : ; 4) -7:

2. Жай бйлшектерді тиісінше онды› бйлшекпен немесе периодты онды› бйлшекпен жазыЈдар:

1) 2) 3)

3. ЕЈ кіші мЇмкін сан шы“у Їшін мына сандардыЈ -3; 2; -5 арасынан керекті таЈбаларды ›ойыЈыз.

4. ТеЈдеуді шешіЈдер:

1) 5,6- ; 2) 3 (4х-7,6) =0

5.Амалдарды орыЈдаЈдар:

12 : (-2,4) +(-3,5)

6.®ш жЇйекте 72 тЇн ›±лпынай бар. Екінші жЇйектегі ›±лпынай тЇптерініЈ саны бірінші жЇйектегініЈ -іне теЈ, ал Їшінші жЇйектегіден 4 тЇпке кем. Бірінші неше тЇп жЇйекте ›±лпынай бар?

6 -Ба›ылау ж±мысы.1н±с›а.

1 ирнектіЈ мЩнін табыЈдар: , м±нда“ы ,

2. ирнекті ы›шамдаЈдар:

а) 15х + 8у-х-7у;

Щ) 2 (5в - 1)+3;

б) .

3. Орта› кйбейткішті жа›ша сыртына шы“арыЈыз:

а) 7а - 21в + 35;

Щ)4ху-8х.

4. ТеЈдеу ›±ру ар›ылы шы“арыЈдар:

Тік тйртб±рыштыЈ ±зынды“ы енінен 7 см ±зын. Егер осы тік тйртб±рыштыЈ ±зынды“ы 3 есе ›ыс›артып, енін 4 см-ге ±зартса, оныЈ периметрі ал“аш›ыдан 24 см-ге кемиді. Тік тйртб±рыштыЈ ені неше сантиметр?

5. ТеЈдеудіЈ тЇбірін табыЈдар:6. ирнекті ы›шамдаЈдар: 10у – (12у-(у-6))


2 н±с›а

1 ирнектіЈ мЩнін табыЈдар: , м±нда“ы ,

2. ирнекті ы›шамдаЈдар:

а)3а -7в -6а +8в;

Щ) 3 (4х+2) -6;

б) .

3. Орта› кйбейткішті жа›ша сыртына шы“арыЈыз:

а)14х+7у+21;

Щ)2ху + 2х

4.ТеЈдеу ›±ру ар›ылы шы“арыЈдар:

Тік тйртб±рыштыЈ ені оныЈ ±зынды“ынан 9 см ›ыс›а. Егер осы тік тйртб±рыштыЈ ±зынды“ын 2 есе ›ыс›артып , енін 5 см-ге ±зартса , оныЈ периметрі ал“аш›ыдан 14 см-ге ›ыс›арады . Тік тйртб±рыштыЈ ±зынды“ы неше сантиметр?

5.ТеЈдеудіЈ тЇбірін табыЈдар:6. ирнекті ы›шамдаЈдар: с– (3с - (5с-1))


7 -Ба›ылау ж±мысы.

1н±с›а.

1 . ТеЈсіздіктіЈ ›асиеттерін пайдаланып:

1) 12>8 теЈсіздігініЈ екі жа› бйлігінен де 5-ті азайтыЈдар;

2) 15<21 теЈсіздігініЈ екі жа› бйлігін де 3-ке бйліЈдер.

2.ТеЈсіздікерді мЇшелеп:

›осыЈдар: 13>7 жЩне 8>3;

кйбейтіЈдер: 2<7 жЩне 8<10 .

3.Мына теЈсіздіктіЈ шемімдерін координаталы› тЇзуде кескіндеп , сан аралы“ымен жазыЈдар:

x > -7; 3 ≤ x ≤ 8

4. ТеЈсіздікті шешіЈдер: 12 (х-1) < 5x + 9

5. Егер болса, ›абыр“асы а-“а теЈ квадраттыЈ периметрі мен ауданын ба“алаЈдар.

6. ТеЈсіздікті шешіЈдер:


Каталог: uploads -> doc -> 0e13
doc -> Тест сынып Ұлы Отан соғысы нұсқа
doc -> Пєн атауы: Математика
doc -> Сабаќтыњ тарихы: ХІХ ѓасырдыњ 60-70 жылдарындаѓы ќазаќ халќыныњ отарлыќ езгіге ќарсы азаттыќ к‰ресі
doc -> 1 -сынып, аптасына сағат, барлығы 34 сағат Кіріспе (1 сағат)
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы Сабақтың мақсаты
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы
0e13 -> Жұмыстың мақсаты мен міндеттері
0e13 -> Сабақтын тақырыбы : Камзолдың алдынғы екі өңірі, омырау, етек бұрыштарын кестелеу


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет