5 сынып бойынша бақылау жұмыстағы оқушылардың дайындық деңгейiне қойылатын талаптаржүктеу 2.14 Mb.
бет4/8
Дата16.05.2018
өлшемі2.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

2 н±с›а

1. ТеЈсіздіктіЈ ›асиеттерін пайдаланып:

1) 15>9 теЈсіздігініЈ екі жа› бйлігінен де 4-ті азайтыЈдар;

2) 18<30 теЈсіздігініЈ екі жа› бйлігін де 6-“а бйліЈдер.2 . ТеЈсіздіктерді мЇшелеп:

›осыЈдар: 27>15 жЩне 9>7;

кйбейтіЈдер: 12>7 жЩне 13>5 .

3 . Мына теЈсіздіктіЈ шемімдерін координаталы› тЇзуде кескіндеп, сан аралы“ымен жазыЈдар:

x <9; 4 ≤ x ≤ 10 .

4. ТеЈсіздікті шешіЈдер: 4 (х+2) < 5x + 3

5.Тік тйртб±рыштыЈ ±зынды“ы а см, ені в см. Тік тйртб±рыштыЈ периметрін ба“алаЈдар, м±нда“ы: ;

6. ТеЈсіздікті шешіЈдер:
8 -Баылау ж±мысы.

1н±с›а.
1 . Функция у = 2х + 1 формуласымен берілген.

1) х = 2; 0 мЩніне сЩйкес у-тіЈ мЩнін;

2) у = - 1; 3 мЩніне сЩйкес х-тіЈ мЩнін табыЈдар.

2 . f (x) = kx функциясынан k-ны табыЈдар:

1) f (2) = 3; 2) f (3) = 15; 3) f (-5) = 10

3.Бір координаталы› жазы›ты›та у = 3х жЩне у = 3 функциясыныЈ графиктерін салыЈдар. ГрафиктердіЈ ›иылысу нЇктесін координаталарымен жазыЈдар.

4.3х+5у=15 теЈдеуігіЈ шешімдері:

1) (5;у); 2) (-5;у). у-ті табыЈдар.

5.Екі айнымалысы бар сызы›ты› теЈдеудіЈ берілген коэффициенттері бойынша теЈдеу ›±рып, графигін салыЈдар: а=4; b=-3; c=-12.

6. у= функциясыныЈ графигіне А (0;-3), В(-2;8) нЇктелердіЈ ›айсысы тиісті?
2 н±с›а
1.у = 3х + 1 сызы›ты› функциясыныЈ графигін салыЈдар. Графиктен мынаны аны›таЈдар:

а) х = 2 мЩніне у-тіЈ ›андай мЩні сЩйкес?

Щ) х-тіЈ ›андай мЩнінде у = - 2 ?

2. Функция формуламен берілген:

1)у = 2х + 5; 2) у = - 2х + 4.

Графиктері у=2х функциясыныЈ графигіне; а) параллель болатын;

Щ) ›иылысатын функцияларды жеке-жеке жазыЈдар.

3.Бір координаталы› жазы›ты›та у = 4х жЩне у = 4 функциясыныЈ графиктерін салыЈдар. ГрафиктердіЈ ›иылысу нЇктесіноординаталарымен жазыЈдар:

4.7х +2у=14 теЈдеуініЈ шешімдері:

1) (х;7); 2) (х;0). х-ті табыЈдар.

5.Екі айнымалысы бар сызы›ты› теЈдеудіЈ берілген коэффициенттері бойынша теЈдеу ›±рып, графигін салыЈдар:a=5; b=3 ;c=15.

6.у= функциясыныЈ графигіне А (0;2), В(-2;0) нЇктелердіЈ ›айсысы тиісті?


9 -Баылау ж±мысы.

1н±с›а.
1.ТеЈдеулер жЇйесін графиктік тЩсілмен шешіЈдер:

2. ТеЈдеулер жЇйесін ›±рып, оны алмастыру тЩсілімен шешіЈдер.

Бір жыл›ы мен бір сиыр 7 кЇнде 105 кг шйп жейді. Бір жыл›ыныЈ 2 кЇнде жеген шйбін бір сиыр 3 кЇнде жейді. Шрбір кЇн сайын бір жыл›ы неше килограмм шйп жейді? Бір сиыр неше килограмм кйп жейді?

3.ТеЈдеулер жЇйесін ›осу тЩсілімен шешіЈдер:

4.ЕсептеЈдер:

.

5. тЇзуі А (3;8), В (-4;1) мына нЇктелер ар›ылы йтеді.ТЇзудіЈ теЈдеуін жазыЈыз.

6. ЖЇйеніЈ ›анша шешімі бар екенін аны›таЈдар:
  1. Н±с›а

1.ТеЈдеулер жЇйесін графиктік тЩсілмен шешіЈдер:

2. ТеЈдеулер жЇйесін ›±рып, оны алмастыру тЩсілімен шешіЈдер.

Екі тракторшы 6 кЇнде 84 га жер жыртты. Бірінші тракторшыныЈ 4 кЇнде жырт›ан жері екінші тракторшыныЈ 3 кЇнде жырт›ан жеріне теЈ. ТракторшылардыЈ Щр›айсысы бір кЇнде неше гектар жер жыртады?

3.ТеЈдеулер жЇйесін ›осу тЩсілімен шешіЈдер:4.ЕсептеЈдер:5. тЇзуі А (5;0), В (-2;21) мына нЇктелер ар›ылы йтеді.ТЇзудіЈ теЈдеуін жазыЈыз.

6. ЖЇйеніЈ ›анша шешімі бар екенін аны›таЈдар:Математикадан 6 сыныпта №1 ба›ылау ж±мысыныЈ

технологиялы› матрица
Мазм±ны Білімді кйрсету Білімін ›олдану Білімін

интерграциялау ТапсырмалардыЈ проценттік

›атынастар љатынас туралы ±“ымын ›алыптасуы1

123%љатынастардыЈ теЈдiгiн пропорция тЇрiнде жазу

111%Берілген сандардан пропорция ›±ру да“дасын ай›ындау1

122%ПропорцияныЈ негiзгi ›асиеттi пайдаланып пропорцияныЈ белгiсiз мЇшесiн табу1

11%ЕсептіЈ ма“ынасын тЇсене біліп, шешу жолдарын д±рыс таба білу1

122%ПропорцияныЈ негiзгi ›асиеттi пайдаланып, мЩтінді есепті шы“ару.

1

11%ТапсырмалардыЈ проценттік ›атынастар44%33%23%100%
Математикадан 6 сыныпта №1 ба›ылау ж±мысыныЈ

орытындысын элемент бойынша талдау

Мазм±ны Білімін

кйрсету Білімін ›олдану Білімін интеграция-

лау1љатынас туралы ±“ымын ›алыптасуы

љатынастыЈ белгісіз

мЇшесін табыЈдар:

а) х : 3 =8; Щ)

2љатынастардыЈ теЈдiгiн пропорция тЇрiнде жазу9; 28; 4; 63 сандарынан пропорция ›±рыЈдар3Берілген сандардан пропорция ›±ру да“дасын ай›ындауПропорцияныЈ белгісіз

мЇшесін табыЈдар:

а) ;

Щ) 12,5 : 15 ═ х : 6.

4ПропорцияныЈ негiзгi ›асиеттi пайдаланып пропорцияныЈ белгiсiз мЇшесiн табу16 кг ›оспада

6,4 кг темір бар.

Осындай неше килограмм

›оспада 2,4 кг темір бар?5ЕсептіЈ ма“ынасын тЇсене біліп, шешу жолдарын д±рыс таба білуТік б±рышты

параллелепипедтіЈ ±зынды“ыныЈ еніне,

оныЈ биіктігіне

›атынасы 8:6:5

›атынасындай.

Тік б±рышты

параллелепипедтіЈ

биіктігі

мен енініЈ

›осындысы 22 см.

Тік б±рышты

параллелепипедтіЈ

кйлемін табыЈдар.

Тік Тік б±рышты

параллелепипедтіЈ ±зынды“ыныЈ еніне,

оныЈ биіктігіне

›атынасы 8:6:5

›атынасындай.

Тік б±рышты

параллелепипедтіЈ

биіктігі


мен енініЈ

›осындысы 22 см.

Тік б±рышты

параллелепипедтіЈ

кйлемін табыЈдар

6ПропорцияныЈ негiзгi ›асиеттi пайдаланып, мЩтінді есепті шы“ару.ТауардыЈ ба“асы

алдымен 10 %- ке

›ымбаттады, ал

соЈынан 10% - ке

арзандады. Тауар

ба“асы ›алай

йзгереді?


Математикадан 6 сыныпта №2 ба›ылау ж±мысыныЈ

технологиялы› матрица
Мазм±ны Білімді кйрсету Білімін ›олдану Білімін

интерграциялау ТапсырмалардыЈ проценттік

›атынастар ОЈ жЩне теріс сандар туралы ±“ымын ›алыптасуы

1

116%Берiлген сан“а ›арама-›арсы санды табу жЩне жазу1

117%Берiлген санныЈ модулiн табу, оныЈ геометриялы› ма“ынасын ажырату1

1125%Модулі бар йрнектерді ы›шамдау да“дасын ай›ындау

18%ОЈ жЩне терiс сандарды бiр-бiрiмен жЩне нйлмен салыстыру1

1

125%ЕсептіЈ ма“ынасын тЇсене біліп, шешу жолдарын д±рыс таба білу1

8%ТапсырмалардыЈ проценттік ›атынастар42%33%25%100%Математикадан 6 сыныпта №2 ба›ылау ж±мысыныЈ

орытындысын элемент бойынша талдау


Мазм±ны Білімін

кйрсету Білімін ›олдану Білімін интеграция-

лау1ОЈ жЩне теріс сандар туралы ±“ымын ›алыптасуы Егер 1) -n=-(8+2,7);

2) -n= болса, n-ніЈ мЩнін табыЈдар2Берiлген сан“а ›арама-›арсы санды табу жЩне жазуТеЈсіздіктерді

›ана“аттандыратын

барлы› бЇтін

сандарды табыЈдар:

а)-4

3Берiлген санныЈ модулiн табу, оныЈ геометриялы› ма“ынасын ажыратух-ті

табыЈдар:

1);

2) ;

3) 4Модулі бар йрнектерді ы›шамдау да“дасын ай›ындауЕсептеЈдер:

5ОЈ жЩне терiс сандарды бiр-бiрiмен жЩне нйлмен салыстыруСалысты

рыЈдар:


1) -5 жЩне 0;

2) 2)-8,2 жЩне 3,1;

3) -жЩне -2.

6ЕсептіЈ ма“ынасын тЇсене біліп, шешу жолдарын д±рыс таба білух – тіЈ ›андай

мЩндерінде

теЈдігі тура болады?Математикадан 6 сыныпта №3 ба›ылау ж±мысыныЈ

технологиялы› матрица
Мазм±ны Білімді кйрсету Білімін ›олдану Білімін

интерграциялау ТапсырмалардыЈ проценттік

›атынастар Координаталар тЇзу туралы ±“ымныЈ ›алыптасуы. Берiлген координаталары бойынша нЇктенi белгiлеу1

1

23%љиылысатын тЇзулер , параллель тЇзулер жЩне перпендикуляр тЇзуле𠱓ымын білу.НЇктеден тЇзЇге дейінгі ›ашы›ты›ты таба білу1

122%Екі тЇзудіЈ ›иылысуынан пайда бол“ан б±рышты табу111%ШеЈбердіЈ диаметрі ар›ылы мЩтінді есепті шы“ару111%љоз“алыс графигін салу1

122%Координаталы› жазы›ты› ар›ылы фигураныЈ ауданын табу111%ТапсырмалардыЈ проценттік ›атынастар44%33%23%100%


Математикадан 6 сыныпта №3 ба›ылау ж±мысыныЈ

орытындысын элемент бойынша талдау

Мазм±ны Білімін

кйрсету Білімін ›олдану Білімін интеграция-

лау1Координаталар тЇзу туралы ±“ымныЈ ›алыптасуы. Берiлген координаталары бойынша нЇктенi белгiлеуБірлік кесінді

ретінде дЩптердіЈ

2 тор кйзініЈ ±зынды“ын

алып, координаталы›

тЇзу сызыЈдар:

1) координаталы› тЇзуде

А(-1), В(5) жЩне С(-4) нЇктелерін белгелеЈдер;

2) координаталар

А,В жЩне С

нЇктелерініЈ

координаталарына

›арама-›арсы сан

болатын D,E жЩне F

нЇктелерін белгілеп,

оларды

координаталарменжазыЈдар.

2љиылысатын тЇзулер , параллель тЇзулер жЩне перпендикуляр тЇзуле𠱓ымын білу.

НЇктеден тЇзЇге дейінгі ›ашы›ты›ты таба білуТік б±рышты

АВС б±рышын салып,

оныЈ ішінен

D нЇктесін белгілеЈдер:

a) D нЇктесінен ВС

›а быр“асына параллель тЇзу жЇргізіЈдер;

бD нЇктесінен ВС ›абыр“асынан неше миллиметр ›ашы›ты›та? 3Екі тЇзудіЈ ›иылысуынан пайда бол“ан б±рышты табуЕкі тЇзудіЈ

›иылысуынан

пайда бол“ан

вертикаль

екі б±рыштыЈ

›осындысы

1400 –›а теЈ. Осы

екі тЇзудіЈ

›иылысуынан

пайда бол“ан

б±рыштардыЈ

Щр›айсысыныЈ

градусты› йлшемін

табыЈдар.

4ШеЈбердіЈ диаметрі ар›ылы мЩтінді есепті шы“ару.ШеЈберініЈ радиусы

25 см доЈ“ала›

100 рет айнал“анда

неше метр

›ашы›ты››а барады?

5љоз“алыс графигін салуљайы› кйлде 5км/са“ жылдамды›пен t са“ жЇзді. М±нда“ы t = 1; 2; 3. љайы›тыЈ ›оз“алыс графигін салыЈдар.љайы› кйлде 5км/са“ жылдамды›пен t са“ жЇзді. М±нда“ы t = 1; 2; 3. љайы›тыЈ ›оз“алыс графигін салыЈдар.6Координаталы› жазы›ты› ар›ылы фигураныЈ ауданын табуКоординаталы› жазы›ты›та“ы А(-1;-1) нЇктесі тйбесі болатын ABCD квадратыныЈ К (1;1) нЇктесі симметрия центрі. ABCD квадратыныЈ ауданын табыЈдар. Бірлік кесінді 1 см-ге теЈ.


Математикадан 6 сыныпта №4 ба›ылау ж±мысыныЈ

технологиялы› матрица
Мазм±ны Білімді кйрсету Білімін ›олдану Білімін

интерграциялау ТапсырмалардыЈ проценттік

›атынастар Рационал сандар“а арифметикалы› амалдар ›олдана біліп , таЈбалардыЈ йзгеруін игеруі1

1

125%Жа›ша ашу ережесін меЈгеруі11

1

25%КесіндініЈ ±зынды“ын табу1117%КЇрделі теЈдеуді шешу18%Рационал сандар“а арифметикалы› амалдарды ›олданып, бйлшекті ›ыс›арту1117%љызы›ты шаршыны шешу18%ТапсырмалардыЈ проценттік ›атынастар49%33%18%100%

Математикадан 6 сыныпта №4 ба›ылау ж±мысыныЈ

орытындысын элемент бойынша талдау


Мазм±ны Білімін

кйрсету Білімін ›олдану Білімін интеграция-

лау1Рационал сандар“а арифметикалы› амалдар ›олдана біліп , таЈбалардыЈ йзгеруін игеруіЕсептеЈдер:

1) 14+(-6);

2) -3,6 + (-5,7);

3) -1,2 + (-)+32Жа›ша ашу ережесін меЈгеруі ирнектіЈ мЩнін табыЈдар:

а) 9 – а, м±нда“ы а= 14;

Щ) –в-5,65,

м±нда“ы в=4,35;

б) 6,32 – 8,5 – n,

м±нда“ы n = 4.

3КесіндініЈ ±зынды“ын табу. Координаталы› тЇзудегі А жЩне В нЇктелерініЈ координаталары берілген. Бірлік кесінді 1 см-ге теЈ: 1) А (-1); В (3); 2) А (-2); В(1) болса, АВ кесіндісініЈ ±зынды“ын табыЈдар4КЇрделі теЈдеуді шешуТеЈдеуді

шешіндер:

(-х-6,3) – (-3,9) = 2,8; 5Рационал сандар“а арифметикалы› амалдарды ›олданып, бйлшекті ›ыс›артуБйлшекті

›ыс›артыЈдар:

6.


Бйлшекті

›ыс›артыЈдар:6љызы›ты шаршыны шешуСуреттегі шаршыныЈ бос тйркйздеріне сандарды таЈдап ›ою керек. М±нда кез келген ба“ытта орналас›ан Їш саныныЈ ›осындысы 0-ге теЈ болу керек.Математикадан 6 сыныпта №5 ба›ылау ж±мысыныЈ

технологиялы› матрица
Мазм±ны Білімді кйрсету Білімін ›олдану Білімін

интерграциялау ТапсырмалардыЈ проценттік

›атынастар Рационал сандар“а арифметикалы› амалдар ›олдану1

11

131%Жай бйлшектерді тиісінше онды› бйлшекпен немесе периодты онды› бйлшекпен жазу11

121%ЕЈ Їлкен мЇмкін сан шы“у Їшін таЈбаларды ›ою17%ТеЈдеуді шешу

1

113%Рационал сандар“а арифметикалы› амалдарды ›олданып, есептіЈ мЩнін табу17%ЕсептіЈ ма“ынасын тЇсене біліп, шешу жолдарын д±рыс таба білу1121%ТапсырмалардыЈ проценттік ›атынастар45%34%21%100%

Математикадан 6 сыныпта №5 ба›ылау ж±мысыныЈ

орытындысын элемент бойынша талдау


Мазм±ны Білімін

кйрсету Білімін ›олдану Білімін интеграция-

лау1Рационал сандар“а арифметикалы› амалдар ›олдануЕсептеЈдер:

1) 5,2-(-1,7);

2) -32,32:(-1,6);

ЕсептеЈдер:

1) 5, 3) - : ;

4) 4) -9

2Жай бйлшектерді тиісінше онды› бйлшекпен немесе периодты онды› бйлшекпен жазу. Жай бйлшектерді

тиісінше онды›

бйлшекпен

немесе периодты

онды› бйлшекпен

жазыЈдар:

1) 2)

3)

3ЕЈ Їлкен мЇмкін сан шы“у Їшін таЈбаларды ›ою. ЕЈ Їлкен мЇмкін сан

шы“у Їшін мына

сандардыЈ

-3; 2; -5

арасынан керекті

таЈбаларды

›ойыЈыз.

4ТеЈдеуді шешу

ТеЈдеуді

шешіЈдер:

1) 4,3- ;ТеЈдеуд

і шешіЈдер:

2) 5 (8,1+3х) =0

5Рационал сандар“а арифметикалы› амалдарды ›олданып, есептіЈ мЩнін табуАмалдарды

орыЈдаЈдар:

12 : (-2,4) +(-3,5)

6ЕсептіЈ ма“ынасын тЇсене біліп, шешу жолдарын д±рыс таба білу®ш кЇнде элеватор“а

720 т асты›

›абылданды.

Элеватор“а

екінші кЇні

кабылдан“ан

асты› бірінші

кЇнгініЈ -іне теЈ,

Їшінші кЇнгіден

90т-“а кем. Элеватор“а

бірінші кЇні неше

тонна


асты› ›абылданды?

®ш кЇнде элеватор“а

720 т асты›

›абылданды.

Элеватор“а

екінші кЇні

кабылдан“ан

асты› бірінші

кЇнгініЈ -іне теЈ,

Їшінші кЇнгіден

90т-“а кем. Элеватор“а

бірінші кЇні неше

тонна

асты› ›абылданды?Математикадан 6 сыныпта №6 ба›ылау ж±мысыныЈ

технологиялы› матрица
Мазм±ны Білімді кйрсету Білімін ›олдану Білімін

интерграциялау ТапсырмалардыЈ проценттік

›атынастар Шріпті йрнектіЈ мЩнін табу1

10%Жа›ша ашу ережесін пайдаланып, ±›сас мЇшелерді біріктіру1

1130%Орта› кйбейткішті жа›ша сыртына шы“ару ережесі1

1

20%МЩтінді есептерді шы“аруды білу, алгаритм ›олдану1120%љарапайым теЈдеуді шешу110%Жа›ша ашу ережесін пайдаланып,кЇрделі йрнекті ы›шамдау110%ТапсырмалардыЈ проценттік ›атынастар50%30%20%100%Математикадан 6 сыныпта 6 баылау ж±мысыныЈ

орытындысын элемент бойынша талдау


Мазм±ны Білімін

кйрсету Білімін ›олдану Білімін интеграция-

лау1Шріпті йрнектіЈ мЩнін табуирнектіЈ мЩнін

табыЈдар: ,

м±нда“ы

,

2Жа›ша ашу ережесін пайдаланып, ±›сас мЇшелерді біріктіруирнекті

ы›шамдаЈдар:

а) 15х + 8у-х-7у;

Щ) 2 (5в - 1)+3;

ирнекті

ы›шамдаЈдар:б) .3Орта› кйбейткішті жа›ша сыртына шы“ару ережесіОрта› кйбейткішті

жа›ша сыртына

шы“арыЈыз:

а) 7а - 21в + 35;

Щ)4ху-8х.

4МЩтінді есептерді шы“аруды білу, алгаритм ›олдануТеЈдеу ›±ру ар›ылы шы“арыЈдар:

Тік тйртб±рыштыЈ

±зынды“ы

енінен 7 см ±зын.

Е Егер осы тік тйртб±рыштыЈ ±зынды“ы 3 есе ›ыс›артып,

енін 4 см-ге ±зартса, оныЈ периметрі

ал“аш›ыдан 24 см-ге кемиді.

Тік тйртб±рыштыЈ

ені неше сантиметр?

ТеЈдеу ›±ру ар›ылы шы“арыЈдар:

Тік тйртб±рыштыЈ

±зынды“ы

енінен 7 см ±зын.

Е Егер осы тік тйртб±рыштыЈ ±зынды“ы 3 есе ›ыс›артып,

енін 4 см-ге ±зартса, оныЈ периметрі

ал“аш›ыдан 24 см-ге кемиді.

Тік тйртб±рыштыЈ

ені неше сантиметр5љарапайым теЈдеуді шешуТеЈдеудіЈ

тЇбірін табыЈдар:6Жа›ша ашу ережесін пайдаланып,кЇрделі йрнекті ы›шамдауирнекті

ы›шамдаЈдар:

10у – (12у-(у-6))
Математикадан 6 сыныпта №7 ба›ылау ж±мысыныЈ

технологиялы› матрица
Мазм±ны Білімді кйрсету Білімін ›олдану Білімін

интерграциялау ТапсырмалардыЈ проценттік

›атынастар Санды теЈсіздікте𠱓ымы, ›асиеттерін білу1

119%Санды теЈсіздіктерге арифметикалы› амалдарды ›олдану1

118%Сан аралы›тарын білу1118%Бір белгісі бар сызы›ты теЈсіздікті шеше алуы19%Санды теЈсіздіктер ›асиеттерін мЩтінді есепте пайдалану1118%Санды теЈсіздіктердіЈ шешімдерін сан аралы›тарында белгілеуі жЩне модуль теЈсіздікті шешу аппаратын меЈгеруі1118%ТапсырмалардыЈ проценттік ›атынастар45%36%19%100%
Математикадан 5 сыныпта №7 ба›ылау ж±мысыныЈ

орытындысын элемент бойынша талдау


Мазм±ны Білімін

кйрсету Білімін ›олдану Білімін интеграция-

лау1Санды теЈсіздікте𠱓ымы, ›асиеттерін білу. ТеЈсіздіктіЈ

љасиеттерін

пайдаланып:

1) 12>8 теЈсіздігініЈ екі жа› бйлігінен де 5-ті азайтыЈдар;

2) 15<21

теЈсіздігініЈ екі

жа› бйлігін де 3-ке бйліЈдер.2Санды теЈсіздіктерге арифметикалы› амалдарды ›олдануТеЈсіздікерді

мЇшелеп:


›осыЈдар: 13>7

жЩне 8>3;

кйбейтіЈдер: 2<7

жЩне 8<10 .

3Сан аралы›тарын білуМына теЈсіздіктіЈ шемімдерін

координаталы›

тЇзуде кескіндеп ,

сан аралы“ымен

жазыЈдар:

x > -7


Мына теЈсіздіктіЈ

шемімдерін

координаталы›

тЇзуде кескіндеп ,

сан аралы“ымен

жазыЈдар:

3 ≤ x ≤ 84Бір белгісі бар сызы›ты теЈсіздікті шеше алуыТеЈсіздікті шешіЈдер:

12 (х-1) < 5x + 9

5Санды теЈсіздіктер ›асиеттерін мЩтінді есепте пайдалануЕгер болса,

›абыр“асы а-“а теЈ

квадраттыЈ

периметрі

мен ауданын

ба“алаЈдар.

Егер болса,

›абыр“асы а-“а теЈ квадраттыЈ

периметрі

мен ауданын

ба“алаЈдар.

6.


6Санды теЈсіздіктердіЈ шешімдерін сан аралы›тарында белгілеуі жЩне модуль теЈсіздікті шешу аппаратын меЈгеруіТеЈсіздікті шешіЈдер: ТеЈсіздікті шешіЈдер:

Математикадан 6 сыныпта №8 ба›ылау ж±мысыныЈ

технологиялы› матрица
Мазм±ны Білімді кйрсету Білімін ›олдану Білімін

интерграциялау ТапсырмалардыЈ проценттік

›атынастар Формуладан белгілі аргументі бойынша функцияныЈ мЩнін таба алуы1

118%Дербес жа“дайда“ы сызы›тыЈ функцияныЈ аны›тамасынпайдалану11

18%Сызы›ты› функция жЩне оныЈ графигі, дербес жа“дайлары жЩне йзара орналасуы.1118%Екі айнымалысы бар сызы›ты› теЈдеу ±“ымын білу1118%Сызы›ты› функцияны ›±ру жЩне салу1118%ФункциясыныЈ графигіне тиісті нЇктені табу110%ТапсырмалардыЈ проценттік ›атынастар45%36%19%100%


Каталог: uploads -> doc -> 0e13
doc -> Тест сынып Ұлы Отан соғысы нұсқа
doc -> Пєн атауы: Математика
doc -> Сабаќтыњ тарихы: ХІХ ѓасырдыњ 60-70 жылдарындаѓы ќазаќ халќыныњ отарлыќ езгіге ќарсы азаттыќ к‰ресі
doc -> 1 -сынып, аптасына сағат, барлығы 34 сағат Кіріспе (1 сағат)
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы Сабақтың мақсаты
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы
0e13 -> Жұмыстың мақсаты мен міндеттері
0e13 -> Сабақтын тақырыбы : Камзолдың алдынғы екі өңірі, омырау, етек бұрыштарын кестелеу


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет