5 сынып бойынша бақылау жұмыстағы оқушылардың дайындық деңгейiне қойылатын талаптар


Математикадан 6 сыныпта №8 ба›ылау ж±мысыныЈжүктеу 2.14 Mb.
бет5/8
Дата16.05.2018
өлшемі2.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Математикадан 6 сыныпта №8 ба›ылау ж±мысыныЈ

орытындысын элемент бойынша талдау


Мазм±ны Білімін

кйрсету Білімін ›олдану Білімін интеграция-

лау1Формуладан белгілі аргументі бойынша функцияныЈ мЩнін таба алуыФункция

у = 2х + 1

формуласымен

берілген.

1) х = 2; 0

мЩніне сЩйкес

у-тіЈ мЩнін;

2) у = - 1; 3 мЩніне сЩйкес х-тіЈ мЩнін табыЈдар2Дербес жа“дайда“ы сызы›тыЈ функцияныЈ аны›тамасынпайдалануf (x)

Функция формуламен

берілген:

1)у = 2х + 5;

2) у = - 2х + 4.

Графиктер

і у=2х


функциясыныЈ

графигіне;

а) параллель болатын;

Щ) ›иылысатын функцияларды

жеке-жеке жазыЈдар.3Сызы›ты› функция жЩне оныЈ графигі, дербес жа“дайлары жЩне йзара орналасуы.Бір координаталы›

жазы›ты›та

у = 4х жЩне у = 4

функциясыныЈ

графиктерін салыЈдар. ГрафиктердіЈ ›иылысу

нЇктесін


оординаталарымен

жазыЈдар:

Бір координаталы›

жазы›ты›та

у = 4х жЩне у = 4

функциясыныЈ

графиктерін салыЈдар. ГрафиктердіЈ ›иылысу

нЇктесін


оординаталарымен

жазыЈдар:

4Екі айнымалысы бар сызы›ты› теЈдеу ±“ымын білу7х +2у=14 теЈдеуініЈ

шешімдері:

1) (х;7); 2) (х;0). х-ті табыЈдар.

7х +2у=14 теЈдеуініЈ

шешімдері:

1) (х;7); 2) (х;0). х-ті табыЈдар.

5Сызы›ты› функцияны ›±ру жЩне салуЕкі айнымалысы

бар сызы›ты› теЈдеудіЈ

берілген

коэффициенттері

бойынша теЈдеу ›±рып, графигін салыЈдар:

a=5; b=3 ;c=15.Екі айнымалысы

бар сызы›ты› теЈдеудіЈ

берілген


коэффициенттері

бойынша теЈдеу ›±рып, графигін салыЈдар:

a=5; b=3 ;c=15.6ФункциясыныЈ графигіне тиісті нЇктені табу

.у=

функциясыныЈ

графигіне

А (0;2), В(-2;0)

нЇктелердіЈ

›айсысы тиісті?
Математикадан 6 сыныпта №9 ба›ылау ж±мысыныЈ

технологиялы› матрица
Мазм±ны Білімді кйрсету Білімін ›олдану Білімін

интерграциялау ТапсырмалардыЈ проценттік

›атынастар Екі айнымалысы бар сызы›ты› теЈдеулер жЇйесін графиктік тЩсілімен шешу1

12%Екі айнымалысы бар теЈдеулер жЇйесін ›±ру Щдісі ар›ылы мЩтінді есептерді шы“ара алуы1

126%Екі айнымалысы бар сызы›ты› теЈдеулер жЇйесі жЩне оныЈ шешу жолдарын білу112%ирнектіЈ мЩнін табу112%ТЇзудіЈ теЈдеуін ›±ру1126%Сызы›ты› теЈдеулер жЇйесініЈ шешімін аны›тау

112%ТапсырмалардыЈ проценттік ›атынастар48%26%26%100%Математикадан 6 сыныпта №9 ба›ылау ж±мысыныЈ

орытындысын элемент бойынша талдау


Мазм±ны Білімін

кйрсету Білімін ›олдану Білімін интеграция-

лау1Екі айнымалысы бар сызы›ты› теЈдеулер жЇйесін графиктік тЩсілімен шешуТеЈдеулер жЇйесін

графиктік тЩсілмен

шешіЈдер:

2Екі айнымалысы бар теЈдеулер жЇйесін ›±ру Щдісі ар›ылы мЩтінді есептерді шы“ара алуыТеЈдеулер жЇйесін

›±рып,

оны алмастырутЩсілімен шешіЈдер.

Бір жыл›ы мен

бір сиыр 7 кЇнде 105 кг шйп жейді.

Бір жыл›ыныЈ 2 кЇнде жеген шйбін бір сиыр 1. кЇнде жейді.

 2. Шрбір кЇн сайын бір жыл›ы неше килограмм шйп жейді? Бір сиыр неше килограмм кйп жейді?ТеЈдеулер жЇйесін

›±рып,

оны алмастыру

тЩсілімен шешіЈдер.

Бір жыл›ы мен

бір сиыр 7 кЇнде 105 кг шйп жейді.

Бір жыл›ыныЈ 2 кЇнде жеген шйбін бір сиыр

3кЇнде жейді.

4Шрбір кЇн сайын бір жыл›ы неше килограмм шйп жейді? Бір сиыр неше килограмм кйп жейді?

3Екі айнымалысы бар сызы›ты› теЈдеулер жЇйесі жЩне оныЈ шешу жолдарын білуТеЈдеулер жЇйесін

›осу тЩсілімен

шешіЈдер

:

4ирнектіЈ мЩнін табуЕсептеЈдер:

5ТЇзудіЈ теЈдеуін ›±ру тЇзуі

А (3;8), В (-4;1)

мына нЇктелер

ар›ылы йтеді.

ТЇзудіЈ теЈдеуін

жазыЈыз. тЇзуі

А (3;8), В (-4;1)

мына нЇктелер

ар›ылы йтеді.

ТЇзудіЈ теЈдеуінжазыЈыз.6Сызы›ты› теЈдеулер жЇйесініЈ шешімін аны›тауЖЇйеніЈ ›анша шешімі бар екенін аны›таЈдар

:


7 СЫНЫП БОЙЫНША БАљЫЛАУ Ж°МЫСТА’Ы ОљУШЫЛАРДЫў ДАЙЫНДЫљ ДЕўГЕЙIНЕ љОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

ТарауО›ушылардыЈ дайынды› деЈгейіне ›ойылатын талаптарНатурал жЩне бЇтiн кйрсеткiштi дЩреже

 • бірдей кйбейткіштердіЈ кйбейтіндісін дйреже тЇрінде жазу;

 • дЩреженіЈ ›асиеттері негізінде натурал корсеткішті дЩрежесі бар санды жЩне Щріпті йрнектерді ы›шамдау;

 • дЩреженіЈ ›асиеттері негізінде керсеткіштері нйл жЩне теріс бЇтін сан болып келетін дЩрежелері бар санды йрнектерді ы›шамдау;

 • калькулятор кймегімен санныЈ дЩрежесін табу.Бiр мЇшелiктер мен кйпмЇшелiктер

 • Щріпті йрнектердіЈ ішінен кйпмЇшелікті ажырата алу;

 • берілген кйпмЇшеліктіЈ дйрежесін табу;

 • бір айнымалылы кйпмЇшелікті айнымалысыныЈ дЩрежесініЈ кемуіне ›арай жазу;

 • екі кйпмЇшеліктіЈ ›осындысы мен айырмасын табу;

 • екі кйпмЇшеліктіЈ кйбейтіндісін табу;

 • орта› кйбейткішті жа›шаныЈ сыртына шыгару ар›ылы кйпмЇшеліктерді кйбейткіштерге жіктеу;

 • кйпмЇшеліктерді кйбейту, кйпмЇшеліктерді кйбейткіштерге жіктеу Їшін топтау тЩсілін ›олдану. љысаша кйбейту формулалары љыс›аша кйбейту формулаларын білу;

 • КйпмЇшеліктерді кйбейткіштерге жіктеу Їшін ›ыс›аша кйбейту формулаларын ›олдану.Алгебралыбйлшектер

 • Щріпті ернектердіЈ ішінен алгебралы› бйлшекті ажырата алу;

 • бйлшектерді ›ыс›арту“а алгебралы› бйлшектердіЈ негізгі ›асиеттерін ›олдану;

 • екі алгебралы› бйлшектіЈ ›осындысын, айырмасын, кйбейтіндісін жЩне бйліндісін табу;

 • кйпмЇшелігі, алгебралы› бйлшектері бар кЇрделі емес алгебралы› ернектерді теЈбе-теЈ тЇрлендіру.ЖуымЩндер

 • жуы› мЩнніЈ жазылуыныЈ негізгі формасын (а=6,3±0,1; а=6,45) ›олдану, есептеу нЩтижелерін алдын ала аны›тау жЩне ба“алау.Жиілік жЩне оианыЈ ытималдыы а›и›ат жЩне мЇмкін емес о›и“аларды ажырату жЩне олар“а мысалдар келтіру;

 • кездейсо› о›и“а Ї“ымын на›ты мысалдар ар›ылы тЇсіндіру;

 • кЇрделі емес жа“дайларда“ы о›и“алардыЈ ы›тималды“ын табу.


7 СЫНЫП БОЙЫНША БАљЫЛАУ Ж°МЫСТЫў

СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
Ба›ылау ж±мыстыЈ №Тексеретін мазм±ны1 - БЖ

«Натурал жЩне бЇтiн кйрсеткiштi дЩреже»

 • ДЩреже бар йрнектіЈ мЩнін табу;

 • Натурал кйрсеткішті дЩреженіЈ ›асиеттерін ›олдану;

 • ДЩреженіЈ ›асиеттерін пайдалана отырып, натурал кйрсеткішті жЩне бЇтін кйрсеткішті дЩрежелі йрнекті ы›шамдай алуы;

 • ДЩреженіЈ ›асиеттерін кЇрделі йрнектерге пайдалану;

 • ДЩреженіЈ ›асиеттерін пайдаланып, Щріпті йрнекті ы›шамдау“а ›олдану.2 БЖ

«Бiр мЇшелiктер мен кйпмЇшелiктер»

 • БірмЇшеніЈ мЩнін табу;

 • Жа›шаны ашып, ±›сас мЇшелерді біріктіру;

 • БірмЇшелерге амалдар ›олдану;

 • БірмЇшені кйпмЇшеге кйбейту, кйпмЇшені кйпмЇшеге кйбейту;

 • БірмЇше, кйпмЇше ережелерін пайдаланып, йрнекті ы›шамдау;

 • БірмЇшелерге амалдар ›олдану ар›ылы кестені толтыру.

3 - БЖ

«Бiр мЇшелiктер мен кйпмЇшелiктер » • Орта› кйбейткішті жа›шаныЈ сыртына шы“ару;

 • КйпмЇшеліктерді кйбейткіштерге жіктеу Їшін топтау тЩсілін ›олдану;

 • Кйбейткіштерге жіктеу ар›ылы йрнектіЈ мЩнін табу;

 • ®шмЇшені кйбейткіштерге жіктеу;

 • Кйбейткіштерге жіктеу ар›ылы теЈдеудіЈ шешімін немесе бйлінгіштік белгісін аны›тау4 - БЖ

«љыс›аша кйбейту формулалары»

 • љыс›аша кйбейту формулаларын пайдалану;

 • љыс›аша кйбейту формулалары ар›ылы йрнекті ы›шамдау;

 • љыс›аша кйбейту формулаларын пайдаланып, теЈдеуді шешу;

 • љыс›аша кйбейту формулалары ар›ылы амалдарды орындау;

 • љыс›аша кйбейту формулаларын кЇрделі йрнекке пайдалану.5 БЖ

«Алгебралы› бйлшектер»

 • Шріпті йрнектердіЈ арасынан алгебралы› бйлшектерді ажырата алуы;

 • Бйлшектерді ›ыс›арту Їшін алгебралы› бйлшектердіЈ негізгі ›асиеттерін пайдалана алуы;

 • Екі алгебралы› бйлшектердіЈ ›осындысын, айырмасын таба білу;

 • Алгебралы› бйлшектерді ›осу жЩне азайту ережелері ар›ылы йрнекті ы›шымдау;

 • љыс›аша кйбейту формулалары ар›ылы ›ызы›ты шаршыны шешу6 - БЖ

«Алгебралы› бйлшектер»

«Жуы› мЩндер »

 • «Жиілік жЩне оианыЈ ытималдыы»Екі алгебралы› бйлшектердіЈ кйбейтіндісі мен бйліндісін таба алуы;

 • Кері пропорционалды› функцияныЈ графигін салу;

 • КйпмЇшеліктіЈ мен алгебралы› бйлшектері бар алгебралы› йрнектерді тЇрлендіруді орындай алуы. 7 - БЖ

«Жуы› мЩндер »

 • «Жиілік жЩне оианыЈ ытималдыы»Абсолют жЩне салыстырмалы ›ателіктерді табу;

 • СанныЈ стандарт тЇрін жаза білу;

 • Жуы› мЩндерге амалдар ›олдану жЩне ба“алай алуы;

 • Жуы› мЩндер ар›ылы йрнектіЈ мЩнін табу;

 • КЇрделі емес жа“дайларда“ы уа›и“алардыЈ ы›тималды“ын таба алуы

1 -Ба›ылау ж±мысы.1н±с›а.

 1. ирнектіЈ мЩнін табыЈдар;

; Щ) , егер а=-18

 1. Амалдарды орындаЈдар;

; Щ) : б) ;

в) ; г) .

3. ЕсептеЈдер:

а) ; Щ) ; б) ; в) ; г)

4.Санды стандарт тЇрде жазыЈдар: а) 48,16; Щ) 0,0184;

5. ирнекті ы›шамдаЈдар;

а); Щ ) ; б)

6. ирнекті ы›шамдаЈдар:
2 н±с›а.
1. ирнектіЈ мЩнін табыЈдар;

а) ; Щ) , егер а = 0,8

2. Амалдарды орында:

а) ; Щ) ; б) ; в) ; г)

3. ЕсептеЈдер: а) ; Щ) ; б) ; в) ; г).

4.Санды стандарт тЇрде жазыЈдар: а)159,6 ; Щ)0,00043.

5. ирнекті ы›шамдаЈдар;

а) ; Щ) ; б) ;

6. ирнекті ы›шамдаЈдар:


2-Баылау ж±мысы.1н±с›а.

1.ирнектіЈ мЩнін табыЈдар:

26- 4а, егер а= 7,3

2. ирнекті ы›шамдаЈдар:

а) 15х+ 8у – х – 7у;

Щ) 2 (5b - 1)+ 3;

б) 3а – 2а – 4 + а -1;

в) 4(3b+2) – 2 (- 2b- 3).

3. Амалдарды орындаЈдар:

А в) 4(3b+2) – 2 (- 2b- 3);

а) ;

Щ) (- 3x4e2)3;

б) .

4. Кйбейтуді орындаЈдар:

а) ;

б) .

5. ирнекті ы›шамдаЈдар:

6. КестеніЈ сол ба“ына берілген шарттар орындау Їшін Їш бірмЇше жазыЈыз:

№ р/рЇш бірмЇше љосындыКйбейтіндісі12

2 н±с›а.
1.ирнектіЈ мЩнін табыЈдар:

8х – 3,7, егер х= - 2,6

2. ирнекті ы›шамдаЈдар:

а);

Щ):

б) ;

в) ;

3. Амалдарды орындаЈдар:

А) 4а7b5(- 2ab2);

Щ) ;

б) ;

4. Кйбейтуді орындаЈдар:

а) ;

б) .

5. ирнекті ы›шамдаЈдар:

.

6. КестеніЈ сол ба“ына берілген шарттар орындау Їшін Їш бірмЇше жазыЈыз:

№ р/рЇш бірмЇше љосындыКйбейтіндісі12

3 Баылау ж±мысы1 н±с›а.

1. Кйбейткіштерге жіктеЈдер:

а) 2х2 - ху;

Щ) ав + 3ав2;

б) 2у4 + 6у3- 4у2 ;

в) 2а (а-1)+3 (а-1);

г) 4х- 4у + ах- ау .

2. Кйбейтінді тЇрінде жазыЈдар:

а) 2а2в2-6ав3+2а3в;

Щ) а2(а-2)-а(а-2)2 ;

б) 3х – ху - 3у + у2 ;

в) ах – ау + су – сх + х - у .

3. ирнектіЈ мЩніп табыЈдар:

ху-х2-2у+2х, егер х= ; у=

4. Кйбейткіштерге жіктеЈдер:

х2+3х+2.

5. ТеЈдеуді шешіЈдер:

х2-4х=02-н±с›а.
1. Кйбейткіштерге жіктеЈдер:

а) 6а2 + ав - 5а;

Щ) 7х2у - ху2;

б) 12с5 + 4с3;

в) 3х (х+2) - 2(х-2);

г) ав+2ас+2в+4с.

2. Кйбейтінді тЇрінде жауыЈдар:

а) 3х3у+6х2у2-3х3у2;

Щ) х2(1-х)+х(х-1)2;

б) 2а + ав - 2в - в2;

в)5а - 5в – ха + хв – в + а.

4. Кйбейткіштерге жіктеЈдер: х2-5х+6


5. 76-74 айырмасы 48-ге бйлінетінін кйрсетіЈдер.

4– Ба›ылау ж±мысы1 н±с›а.

1.КйпмЇшені тЇрлендіріЈдер:

а) (у-4)2; Щ) ( 7х+а)2 ; б) (5с+1)(5с- 1); в) (3а+2в)(3а-2в); г) х33.

2ирнекті ы›шамдаЈдар:

( а-9)2 – (81+2а).

3.ТеЈдеуді шешіЈдер:

(2-х)2 – х (х+1,5)= 4

4.Амалдарды орындаЈдар:

а) ( у2-2а)(2а+у2);

Щ) (3х2+х)2;

б) (2+m)2(2-m)2;

в) (х-2у)(х2 +2ху+4у2)

5.ирнекті ы›шамдаЈдар:

2 -2у)2 – у2 (у+3) (у-3) +2у (2у2 +5).


2– н±с›а

1.КйпмЇшені тЇрлендіріЈдер:

а) (3а+4)2; Щ) ( 2х-в)2 ; б) (в+3) (3-в); в) (5у-2х)(5у+2х); г) х33.

2.ирнекті ы›шамдаЈдар:

( с+в)(с-в)-( 5с2 – в2).

3.ТеЈдеуді шешіндер:

12 – (4 - х)2 = х (3-х).

4. Амалдарды орындаЈдар:

а) (3х+у2) (3х-у2); Щ) (а3-6а)2;

б) (а-х)2 (х+а)2;

в) (3а+в) (9а2 -3 а в + в2)

5. ирнекті ы›шамдаЈдар:

(3а – а2)2 – а2 (а-2) (а+2) + 2а (7 +3а2)
5 Баылау ж±мысы

1 н±са.

1.Бйлшекті ›ыс›артыЈдар:


а); Щ) ; б).

2. Бйлшек тЇрінде жазыЈыз:

а) Щ) ; б) .

3. ирнектіЈ мЩнін табыЈдар, м±нда“ы4. ирнекті ы›шамдаЈдар:


5. Суреттегі шаршыныЈ бос тйркйздеріне бірмЇшелерді таЈдап ›ою керек. М±нда кез келген ба“ытта ЇшмЇше шы“у керек. ®шмЇшені екімЇшеніЈ квадраты тЇрінде кйрсету керек.

6
2 н±с›а.

1.Бйлшекті ›ыс›артыЈдар:

а); Щ) ; б).
2.Бйлшек тЇрінде жазыЈдар:

а) Щ) ; б)


3. ирнектіЈ мЩнін табыЈдар, м±нда“ы


4. ирнекті ы›шамдаЈдар:

5. Суреттегі шаршыныЈ бос тйркйздеріне бірмЇшелерді таЈдап ›ою керек. М±нда кез келген ба“ытта ЇшмЇше шы“у керек. ®шмЇшені екімЇшеніЈ квадраты тЇрінде кйрсету керек.
Каталог: uploads -> doc -> 0e13
doc -> Тест сынып Ұлы Отан соғысы нұсқа
doc -> Пєн атауы: Математика
doc -> Сабаќтыњ тарихы: ХІХ ѓасырдыњ 60-70 жылдарындаѓы ќазаќ халќыныњ отарлыќ езгіге ќарсы азаттыќ к‰ресі
doc -> 1 -сынып, аптасына сағат, барлығы 34 сағат Кіріспе (1 сағат)
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы Сабақтың мақсаты
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы
0e13 -> Жұмыстың мақсаты мен міндеттері
0e13 -> Сабақтын тақырыбы : Камзолдың алдынғы екі өңірі, омырау, етек бұрыштарын кестелеу


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет