5 сынып бойынша бақылау жұмыстағы оқушылардың дайындық деңгейiне қойылатын талаптаржүктеу 2.14 Mb.
бет6/8
Дата16.05.2018
өлшемі2.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

6 Баылау ж±мысы

1 – н±с›а
1. Бйлшек тЇрінде жазыЈыз:

а) Щ)

б) в)

2. функциясыныЈ графигін сал.ФункцияныЈ аны›талу айма“ын табыЈдар. х - тіЈ ›андай мЩнінде функция теріс мЩндерді ›абылдайды?

3. ()*() берілген теЈбе- теЈдікте ж±лдызшаныЈ орнына тиісті таЈбаны ›ойыЈыз.

2 - н±с›а

1. Бйлшек тЇрінде жазыЈыз:

а) 17х2у; б) ;

Щ) : ; в)  ( - )

2. у= - функцияныЈ графигін сал. ФункцияныЈ аны›талу айма“ын табыЈдар. х - тіЈ ›андай мЩнінде функция оЈ мЩндерді ›абылдайды?

3. теЈбе- теЈдік болу Їшін, берілген йрнекте ж±лдызшаныЈ орнына тиісті таЈба ›ойыныз. (Жа›ша ›олдану“а болады)

7 Баылау ж±мысы

1 – н±с›а
1.Мына санды онды› Їлеске дейінгі дЩлдікпен дйЈгелектеЈдер 2,53.

Абсолют жЩне салыстырмалы ›ателіктерін табыЈдар.

2. Санды стандарт тЇрде жазыЈдар: а) 48,16; Щ) 0,0184;

3.Амалдарды орында (Жауабын 0,01-ге дейінгі дЩлдікпен алыЈдар):

а) 4,12 + 26,1872. Щ) 3,2 · 21,34;

б) 37,12 -19,268. в) 9,162: 3,25.

4. Мектепте 370 о›ушы бар. ЕЈ болма“анда екі о›ушы ту“ан кЇндерін бір кЇнде атап йтетінін дЩлелдеЈдер.

2 - н±с›а

1 Мына санды онды› Їлеске дейінгі дЩлдікпен дйЈгелектеЈдер 0,38.

Абсолют жЩне салыстырмалы ›ателіктерін табыЈдар.

2. Санды стандарт тЇрде жазыЈдар: а) 159,6; Щ) 0,00043;

3. Амалдарды орында (Жауабын 0,01-ге дейінгі дЩлдікпен алыЈдар):

а) 12,784+5,36. Щ)4,5 · 16,64.

б) 47,184-5,26. в) 16,45:2,51.

4. Сыныпта 30о›ушы бар. ОлардыЈ 18-і баскетболмен, 10-ы жЇзумен, 3-еуі екі секция“а да ›атысады. СыныптыЈ ›анша о›ушысы ешбір секция“а ›атыспайды?Алгебрадан 7 сыныпта №1 ба›ылау ж±мысыныЈ

технологиялы› матрица
Мазм±ны Білімді кйрсету Білімін ›олдану Білімін

интерграциялау ТапсырмалардыЈ проценттік

›атынастар ДЩреже бар йрнектіЈ мЩнін табу1

115%Натурал кйрсеткішті дЩреженіЈ ›асиеттерін ›олдану1

1

1

1129%ДЩреженіЈ ›асиеттерін пайдалана отырып, натурал кйрсеткішті жЩне бЇтін кйрсеткішті дЩрежелі йрнекті ы›шамдай алуы1

1117%ДЩреженіЈ ›асиеттерін кЇрделі йрнектерге пайдалану1

115%ДЩреженіЈ ›асиеттерін пайдаланып, Щріпті йрнекті ы›шамдау“а ›олдану.11

1124%ТапсырмалардыЈ проценттік ›атынастар48%36%16%100%Алгебрадан 7 сыныпта №1 ба›ылау ж±мысыныЈ

орытындысын элемент бойынша талдау

Мазм±ны Білімін

кйрсету Білімін ›олдану Білімін интеграция-

лау1ДЩреже бар йрнектіЈ мЩнін табуирнектіЈ мЩнін табыЈдар;

;

Щ) , егер а=-18

2Натурал кйрсеткішті дЩреженіЈ ›асиеттерін ›олдануАмалдарды орындаЈдар;

; Щ) : б) ;

в) ; г) . 3ДЩреженіЈ ›асиеттерін пайдалана отырып, натурал кйрсеткішті жЩне бЇтін кйрсеткішті дЩрежелі йрнекті ы›шамдай алуыЕсептеЈдер:

а ) ; Щ) ;

б) ; 4ДЩреженіЈ ›асиеттерін кЇрделі йрнектерге пайдалануа) ;

Щ) 5ДЩреженіЈ ›асиеттерін пайдаланып, Щріпті йрнекті ы›шамдау“а ›олдану.ирнекті ы›шамдаЈдар; а); Щ ) ; б) ирнекті

ы›шамдаЈдар:


Алгебрадан 7 сыныпта №2 ба›ылау ж±мысыныЈ

технологиялы› матрица
Мазм±ны Білімді кйрсету Білімін ›олдану Білімін

интерграциялау ТапсырмалардыЈ проценттік

›атынастар БірмЇшеніЈ мЩнін табу1

8%Жа›шаны ашып, ±›сас мЇшелерді біріктіру1

1

1131%БірмЇшелерге амалдар ›олдану111

21%БірмЇшені кйпмЇшеге кйбейту, кйпмЇшені кйпмЇшеге кйбейту1

116%БірмЇше, кйпмЇше ережелерін пайдаланып, йрнекті ы›шамдау1116%БірмЇшелерге амалдар ›олдану ар›ылы кестені толтыру18%ТапсырмалардыЈ проценттік ›атынастар46%37%17%100%

Алгебрадан 7 сыныпта №2 ба›ылау ж±мысыныЈ

орытындысын элемент бойынша талдау


Мазм±ны Білімін

кйрсету Білімін ›олдану Білімін интеграция-

лау1БірмЇшеніЈ мЩнін табу ирнектіЈ мЩнін табыЈдар:

26- 4а,


егер а= 7,32Жа›шаны ашып, ±›сас мЇшелерді біріктіруирнекті

ы›шамдаЈдар:

а) 15х+ 8у – х – 7у;

Щ) 2 (5b - 1)+ 3;

б) 3а – 2а

– 4 + а -1;

в) 4(3b+2) –

2 (- 2b- 3).

3БірмЇшелерге амалдар ›олдануАмалдарды орындаЈдар:

а) ;

Щ) (- 3x4e2)3;б) .4БірмЇшені кйпмЇшеге кйбейту, кйпмЇшені кйпмЇшеге кйбейтуКйбейтуді

орындаЈдар:

а) ;

б) . 5БірмЇше, кйпмЇше

ережелерін пайдаланып, йрнекті ы›шамдауирнекті

ы›шамдаЈдар:ирнекті

ы›шамдаЈдар:6БірмЇшелерге амалдар ›олдану ар›ылы кестені толтыруКестеніЈ сол

ба“ына берілген

шарттар орындау

Їшін Їш бірмЇше

жазыЈыз:

Алгебрадан 7 сыныпта №3 ба›ылау ж±мысыныЈ

технологиялы› матрица
Мазм±ны Білімді кйрсету Білімін ›олдану Білімін

интерграциялау ТапсырмалардыЈ проценттік

›атынастар Орта› кйбейткішті жа›шаныЈ сыртына шы“ару1

1

11

142%КйпмЇшеліктерді кйбейткіштерге жіктеу Їшін топтау тЩсілін ›олдану1

1

1

133%Кйбейткіштерге жіктеу ар›ылы йрнектіЈ мЩнін табу19%®шмЇшені кйбейткіштерге жіктеу18%Кйбейткіштерге жіктеу ар›ылы теЈдеудіЈ шешімін немесе бйлінгіштік белгісін аны›тау18%ТапсырмалардыЈ проценттік ›атынастар42%33%25%100%
Алгебрадан 7 сыныпта №3 ба›ылау ж±мысыныЈ

орытындысын элемент бойынша талдау

Мазм±ны Білімін

кйрсету Білімін ›олдану Білімін интеграция-

лау1Орта› кйбейткішті жа›шаныЈ сыртына шы“ару Кйбейткіштерге жіктеЈдер:

а) 2х2 - ху;

Щ) ав + 3ав2;

б) 2у4 + 6у3- 4у2 ;

в) 2а (а-1)+3 (а-1);

г) 4х- 4у + ах- ау . 2КйпмЇшеліктерді кйбейткіштерге жіктеу Їшін топтау тЩсілін ›олдануКйбейтінді тЇрінде жазыЈдар:

а) 2а2в2-6ав3+2а3в;

Щ) а2(а-2)-а(а-2)2 ;

б) 3х – ху - 3у + у2 ;

в) ах – ау + су – сх + х - у . 3Кйбейткіштерге жіктеу ар›ылы йрнектіЈ мЩнін табуирнектіЈ мЩніп табыЈдар:

ху-х2-2у+2х, егер х= ; у= 4®шмЇшені кйбейткіштерге жіктеуКйбейткіштерге жіктеЈдер:

х2+3х+2. 5Кйбейткіштерге жіктеу ар›ылы теЈдеудіЈ шешімін немесе бйлінгіштік белгісін аны›тауТеЈдеуді шешіЈдер:

х2-4х=0

Алгебрадан 7 сыныпта №4 ба›ылау ж±мысыныЈ

технологиялы› матрица

Мазм±ны Білімді кйрсету Білімін ›олдану Білімін

интерграциялау ТапсырмалардыЈ проценттік

›атынастар љыс›аша кйбейту формулаларын пайдалану1

1

1

1138%љыс›аша кйбейту формулалары ар›ылы йрнекті ы›шамдау18%љыс›аша кйбейту формулаларын пайдаланып, теЈдеуді шешу1116%љыс›аша кйбейту формулалары ар›ылы амалдарды орындау1

1

1130%љыс›аша кйбейту формулаларын кЇрделі йрнекке пайдалану18%ТапсырмалардыЈ проценттік ›атынастар46%38%16%100%


Алгебрадан 7 сыныпта №4 ба›ылау ж±мысыныЈ

орытындысын элемент бойынша талдау


Мазм±ны Білімін

кйрсету Білімін ›олдану Білімін интеграция-

лау1љыс›аша кйбейту формулаларын пайдалануКйпмЇшені тЇрлендіріЈдер:

а) (у-4)2; Щ) ( 7х+а)2 ;

б) (5с+1)(5с- 1); в) (3а+2в)(3а-2в); г) х33.2љыс›аша кйбейту формулалары ар›ылы йрнекті ы›шамдау ирнекті ы›шамдаЈдар:

( а-9)2 – (81+2а).

3љыс›аша кйбейту формулаларын пайдаланып, теЈдеуді шешуТеЈдеуді шешіЈдер:

(2-х)2 – х (х+1,5)= 4

ТеЈдеуді шешіЈдер:

(2-х)2 – х (х+1,5)= 4

4љыс›аша кйбейту формулалары ар›ылы амалдарды орындауАмалдарды орындаЈдар:

а) ( у2-2а)(2а+у2);

Щ) (3х2+х)2;

б) (2+m)2(2-m)2;в) (х-2у)(х2 +2ху+4у2)

5љыс›аша кйбейту формулаларын кЇрделі йрнекке пайдалануирнекті ы›шамдаЈдар:

2 -2у)2 – у2 (у+3) (у-3) +2у (2у2 +5).Алгебрадан 7 сыныпта №5 ба›ылау ж±мысыныЈ

технологиялы› матрица

Мазм±ны Білімді кйрсету Білімін ›олдану Білімін

интерграциялау ТапсырмалардыЈ проценттік

›атынастар Бйлшектерді ›ыс›арту Їшін алгебралы› бйлшектердіЈ негізгі ›асиеттерін пайдалана алуы110%Бйлшектерді ›ыс›арту Їшін алгебралы› бйлшектердіЈ негізгі ›асиеттерін пайдалана алуы1

120%Екі алгебралы› бйлшектердіЈ ›осындысын, айырмасын таба білу11

130%Алгебралы› бйлшектерді ›осу жЩне азайту ережелері ар›ылы йрнекті ы›шымдау1

1130%љыс›аша кйбейту формулалары ар›ылы ›ызы›ты шаршыны шешу110%ТапсырмалардыЈ проценттік ›атынастар40%40%20%100%
Алгебрадан 7 сыныпта №5 ба›ылау ж±мысыныЈ

орытындысын элемент бойынша талдау

Мазм±ны Білімін

кйрсету Білімін ›олдану Білімін интеграция-

лау1Бйлшектерді ›ыс›арту Їшін алгебралы› бйлшектердіЈ негізгі ›асиеттерін пайдалана алуыБйлшекті ›ыс›артыЈдар:

а); 2Бйлшектерді ›ыс›арту Їшін алгебралы› бйлшектердіЈ негізгі ›асиеттерін пайдалана алуы. Щ) ; б).3Екі алгебралы› бйлшектердіЈ ›осындысын, айырмасын таба білуБйлшек тЇрінде жазыЈыз:

а) Щ) ; б) .4Алгебралы› бйлшектерді ›осу жЩне азайту ережелері ар›ылы йрнекті ы›шымдауирнектіЈ мЩнін табыЈдар, м±нда“ы

ирнектіЈ мЩнін табыЈдар, м±нда“ы

ирнектіЈ мЩнін табыЈдар, м±нда“ы

5љыс›аша кйбейту формулалары ар›ылы ›ызы›ты шаршыны шешуирнекті ы›шамдаЈдар:

ирнекті ы›шамдаЈдар:

Суреттегі

шаршыныЈ


бос

тйркйздеріне

бірмЇшелерді

таЈдап ›ою керек.

М±нда кез келген

ба“ытта ЇшмЇше

шы“у керек.

®шмЇшені


екімЇшеніЈ

квадраты


тЇрінде кйрсету

керек.
Алгебрадан 7 сыныпта №6 ба›ылау ж±мысыныЈтехнологиялы› матрица
Мазм±ны Білімді кйрсету Білімін ›олдану Білімін

интерграциялау ТапсырмалардыЈ проценттік

›атынастар Екі алгебралы› бйлшектердіЈ кйбейтіндісі мен бйліндісін таба алуы 1

1

1156%Кері пропорционалды› функцияныЈ графигін салу114%КйпмЇшеліктіЈ мен алгебралы› бйлшектері бар алгебралы› йрнектерді тЇрлендіруді орындай алуы1130%ТапсырмалардыЈ проценттік ›атынастар42%42%16%100%

Алгебрадан 7 сыныпта №6 ба›ылау ж±мысыныЈ

орытындысын элемент бойынша талдау


Мазм±ны Білімін

кйрсету Білімін ›олдану Білімін интеграция-

лау1Екі алгебралы› бйлшектердіЈ кйбейтіндісі мен бйліндісін таба алуы Бйлшек тЇрінде жазыЈыз:

а) Щ)

б) в)  ( - )2Кері пропорционалды› функцияныЈ графигін салуу= - функцияныЈ графигін сал. ФункцияныЈ аны›талу айма“ын табыЈдар. х - тіЈ ›андай мЩнінде функция оЈ мЩндерді ›абылдайды?3КйпмЇшеліктіЈ мен алгебралы› бйлшектері бар алгебралы› йрнектерді тЇрлендіруді орындай алуы- теЈдік болу Їшін, берілген йрнекте ж±лдызшаныЈ орнына тиісті таЈба ›ойыныз. (Жа›ша ›олдану“а болады)


Алгебрадан 7 сыныпта №7 ба›ылау ж±мысыныЈ

технологиялы› матрица
Мазм±ны Білімді кйрсету Білімін ›олдану Білімін

интерграциялау ТапсырмалардыЈ проценттік

›атынастар Абсолют жЩне салыстырмалы ›ателіктерді табу1

120%СанныЈ стандарт тЇрін жаза білу;1

120%Жуы› мЩндерге амалдар ›олдану жЩне ба“алай алуы1

10%Жуы› мЩндер ар›ылы йрнектіЈ мЩнін табу1

1

1

140%КЇрделі емес жа“дайларда“ы уа›и“алардыЈ ы›тималды“ын таба алуы1110%ТапсырмалардыЈ проценттік ›атынастар50%40%10%100%
Алгебрадан 7 сыныпта №7 ба›ылау ж±мысыныЈ

орытындысын элемент бойынша талдау


Мазм±ны Білімін

кйрсету Білімін ›олдану Білімін интеграция-

лау1Абсолют жЩне салыстырмалы ›ателіктерді табуМына санды онды› Їлеске дейінгі дЩлдікпен дйЈгелектеЈдер 2,53.

Абсолют жЩне салыстырмалы ›ателіктерін табыЈдар.2СанныЈ стандарт тЇрін жаза білу;Санды стандарт тЇрде жазыЈдар: а) 48,16; Щ) 0,0184;3Жуы› мЩндерге амалдар ›олдану жЩне ба“алай алуыЖуы› мЩндерге амалдар ›олдану4Жуы› мЩндер ар›ылы йрнектіЈ мЩнін табуАмалдарды орында (Жауабын 0,01-ге дейінгі дЩлдікпен алыЈдар):

а) 4,12 + 26,1872.

Щ) 3,2 · 21,34;

б) 37,12 -19,268.

в) 9,162: 3,25.5КЇрделі емес жа“дайларда“ы уа›и“алардыЈ ы›тималды“ын таба алуыМектепте 370 о›ушы бар. ЕЈ болма“анда екі о›ушы ту“ан кЇндерін бір кЇнде атап йтетінін дЩлелдеЈдер.
8 СЫНЫП БОЙЫНША БАљЫЛАУ Ж°МЫСТА’Ы ОљУШЫЛАРДЫў ДАЙЫНДЫљ ДЕўГЕЙIНЕ љОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

 • ТарауОушылардыЈ дайындыдеЈгейінеойылатын талаптарКвадрат тЇбiрлер кестелер мен калькуляторды пайдалана отырып, квадрат тЇбірлердіЈ жуы› мЩндерін табу;

 • санды орнектерді ы›шамдау Їшін квадрат тЇбірлердіЈ ›асиеттерін ›олдану.ハ籵蓿瑣 Ј蒟褞бір айнымалысы бар екінші дйрежелі тендеулерді ажырата алу;

 • бір айнымалысы бар екінші дйрежелі теЈцеулерді шешу;

 • кЇрделі емес рационал теЈдеуге келгірілетін теЈдеулер ›Їру Щдісімен мЩтінді есептер шы“ару.Квадраттыфункцияквадрат ЇшмЇшелікті кобейткіштерге жіктеу;

 • квадрат ЇшмЇшеліктен квадрат екімЇшелікті боліп алу;

 • квадратты› функцияныЈ графигін салу;

 • квадратты› функцияныЈ нелдері мен таЈба тЇра›тылы› аралы›тарын табу;

 • график кймегімен квадратты› функцияныЈ осу жЩне кему аралы›тарын табу. Квадрат теЈсіздіктербір айнымалысы бар ›арапайым квадрат теЈсіздіктерді шешу.

 • бір айнымалысы бар квадрат теЈсіздіктерді интервал Щдісімен шешу.

8 СЫНЫП БОЙЫНША БАљЫЛАУ Ж°МЫСТЫў

СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
Ба›ылау ж±мыстыЈ №Тексеретін мазм±ны1 - БЖ

«Квадрат тЇбiрлер»

 • Квадрат тЇбірлері бар йрнектіЈ мЩнін табу;

 • Квадрат тЇбірлердіЈ ›асиеттерін ›олдану;

 • Квадрат тЇбірлердіЈ ›асиеттерін пайдаланып теЈдеуді шешу;

 • функциясыныЈ ›асиеттерін пайдалану;

 • Квадрат тЇбірлердіЈ ›асиеттерін кЇрделі йрнектерге пайдалану;

 • Квадрат тЇбірлердіЈ ›асиеттерін пайдаланып, йрнекті салыстыру.2 БЖ

«Квадрат тЇбiрлер»

 • БірмЇшеніЈ мЩнін табу;

 • Жа›шаны ашып, ±›сас мЇшелерді біріктіру;

 • БірмЇшелерге амалдар ›олдану;

 • БірмЇшені кйпмЇшеге кйбейту, кйпмЇшені кйпмЇшеге кйбейту;

 • БірмЇше, кйпмЇше ережелерін пайдаланып, йрнекті ы›шамдау;

 • БірмЇшелерге амалдар ›олдану ар›ылы кестені толтыру.

3 - БЖ

«ハ籵蓿瑣 Ј蒟褞» • Орта› кйбейткішті жа›шаныЈ сыртына шы“ару;

 • КйпмЇшеліктерді кйбейткіштерге жіктеу Їшін топтау тЩсілін ›олдану;

 • Кйбейткіштерге жіктеу ар›ылы йрнектіЈ мЩнін табу;

 • ®шмЇшені кйбейткіштерге жіктеу;

 • Кйбейткіштерге жіктеу ар›ылы теЈдеудіЈ шешімін немесе бйлінгіштік белгісін аны›тау4 - БЖ

«ハ籵蓿瑣 Ј蒟褞»

 • љыс›аша кйбейту формулаларын пайдалану;

 • љыс›аша кйбейту формулалары ар›ылы йрнекті ы›шамдау;

 • љыс›аша кйбейту формулаларын пайдаланып, теЈдеуді шешу;

 • љыс›аша кйбейту формулалары ар›ылы амалдарды орындау;

 • љыс›аша кйбейту формулаларын кЇрделі йрнекке пайдалану.5 БЖ

«Квадратты› функция»

 • Шріпті йрнектердіЈ арасынан алгебралы› бйлшектерді ажырата алуы;

 • Бйлшектерді ›ыс›арту Їшін алгебралы› бйлшектердіЈ негізгі ›асиеттерін пайдалана алуы;

 • Екі алгебралы› бйлшектердіЈ ›осындысын, айырмасын таба білу;

 • Алгебралы› бйлшектерді ›осу жЩне азайту ережелері ар›ылы йрнекті ы›шымдау;

 • љыс›аша кйбейту формулалары ар›ылы ›ызы›ты е шаршыны шешу6 - БЖ

 • «Квадрат теЈсіздіктер»Екі алгебралы› бйлшектердіЈ кйбейтіндісі мен бйліндісін таба алуы;

 • Кері пропорционалды› функцияныЈ графигін салу;

 • Абсолют жЩне салыстырмалы ›ателіктерді табу;

 • Жуы› мЩндерге амалдар ›олдану жЩне ба“алай алуы;

 • Логикалы› есептіЈ ма“ынасын тЇсіну;

 • КйпмЇшеліктіЈ мен алгебралы› бйлшектері бар алгебралы› йрнектерді тЇрлендіруді орындай алуы.

1 -Ба›ылау ж±мысы.1н±с›а.

1. ЕсептеЈдер:

а);

Щ) 2 ;

б)

2. ирнектіЈ мЩнін табыЈдар:

а) ;

Щ) ;

б) ;

в) ;

г) .


 1. ТеЈдеулерді шешіЈдер:

а) ; Щ)

4. функцияныЈ графигін салыЈдар. А(25; -5) В(1,21;1,1) берілген нЇктелерден ›айсысы осы графикке тиісті болады.

5. х-тіЈ ›андай мЩндерінде йрнектердіЈ ма“ынасы бар болады;

а) Щ) .

6. Не Їлкен: + + ... + немесе · ... ·

n ›осыл“ыш n кйбейткіш


 1. Каталог: uploads -> doc -> 0e13
  doc -> Тест сынып Ұлы Отан соғысы нұсқа
  doc -> Пєн атауы: Математика
  doc -> Сабаќтыњ тарихы: ХІХ ѓасырдыњ 60-70 жылдарындаѓы ќазаќ халќыныњ отарлыќ езгіге ќарсы азаттыќ к‰ресі
  doc -> 1 -сынып, аптасына сағат, барлығы 34 сағат Кіріспе (1 сағат)
  doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы Сабақтың мақсаты
  doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы
  0e13 -> Жұмыстың мақсаты мен міндеттері
  0e13 -> Сабақтын тақырыбы : Камзолдың алдынғы екі өңірі, омырау, етек бұрыштарын кестелеу


  Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет