5 сынып бойынша бақылау жұмыстағы оқушылардың дайындық деңгейiне қойылатын талаптаржүктеу 2.14 Mb.
бет7/8
Дата16.05.2018
өлшемі2.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

н±с›а.

1. ЕсептеЈдер:

а) ;

Щ) 1,5- 7;

б)

2. ирнектіЈ мЩнін табыЈдар:

а) ;

Щ) ;

б)

в)

г)

3.ТеЈдеулерді шешіЈдер: а) ; Щ) .

4. функцияныЈ графигін салыЈдар. А(36;- 6), В(1,44;1,2) берілген нЇктелерден ›айсысы осы графикке тиісті болады.

5. х-тіЈ ›андай мЩндерінде йрнектердіЈ ма“ынасы бар болады;

а) ; Щ)


6. Не Їлкен: + + ... + немесе · ... ·

n ›осыл“ыш n кйбейткіш
2 -Ба›ылау ж±мысы.

1н±са.

1. ирнекті ы›шамдаЈдар:

а) ; Щ) ;

б) .

2. Бйлшекті ›ыс›артыЈдар:

а) ; Щ) .

3. Бйліміндегі иррационалды›тан арылыЈдар:

а) ;

Щ) ;

4. Кйбейткішті тЇбір таЈбасыныЈ астына алындар:

а) ; Щ) ,

5. Берілген йрнектіЈ мЩні рационал сан болатын екенін дЩлелдеЈдер:6. Суреттегі шаршыныЈ бос тйркйздеріне сандарды таЈдап ›ою керек. М±нда кез келген ба“ытта орналас›ан Їш саныныЈ кйбейтіндісі 16-га теЈ болу керек.
2н±са.

1. ирнекті ы›шамдаЈдар:

а) ; Щ) ;

б) .

2. Бйлшекті ›ыс›артыЈдар:

а) ; Щ) .

3. Бйліміндегі иррационалды›тан арылыЈдар:

а) ;

Щ) .

4. Кйбейткішті тЇбір таЈбасыныЈ астына алындар:

а) ; Щ) , а<0

5. Берілген йрнектіЈ мЩні рационал сан болатын екенін дЩлелдеЈдер:6. Кез келген ба“ытта орналас›ан Їш саныныЈ кйбейтіндісі т±ра›ты сан екенін дЩлелдеЈдер.3-Ба›ылау ж±мысы

1н±са.

1.ТеЈдеулердіЈ тЇбірлерін табыЈдар:

а) 8х-2х=0; Щ) 9х=25; б) 3х-14х-5=0;

в) х-5х+5=0; г) 4х+4х+4=х+3.
2.ТеЈдеулерді шешіЈдер:

а) (х-3)(2х+10) = (х+2); Щ) =х+3;

3. х-рх -18=0 теЈдеуініЈ тЇбірлерініЈ біреуі -9- “а теЈ. Екінші тЇбірді жЩне р коэффициентін табыЈдар.

4. с-ныЈ ›андай мЩндерінде теЈдеудіЈ тек бір “ана шешімі бар болады:

-2х+с=0 ?

5. х +6х + 9=0 – ге теЈ екені белгілі. х+4х+3 йрнегініЈ мЩнін табыЈдар.2 н±са.

1.ТеЈдеулердіЈ тЇбірлерін табыЈдар:

а) 25х= 5х; Щ) 100х- 16=0; б) 3х-11х-4=0;

в) х-3х+1=0; г) 2х+5х+9=х+2.
2.ТеЈдеулерді шешіЈдер:

а) (х-4)(4х+6) = (х-5); Щ) = 4-2х.

3. х+11х + q =0 теЈдеуініЈ тЇбірлерініЈ біреуі -7- “а теЈ. Екінші тЇбірді жЩне q коэффициентін табыЈдар.

4. с-ныЈ ›андай мЩндерінде теЈдеудіЈ тек бір “ана шешімі бар болады:

сх-6х+3=0 ?

5. х +6х + 9=0 – ге теЈ екені белгілі. 2х - х -15 йрнегініЈ мЩнін табыЈдар.


4-Ба›ылау ж±мысы

1н±с›а.

1.ТеЈдеулерді шешіЈдер: =.


2. а-ныЈ ›андай мЩндерінде бйлшек мЩні нйлге теЈ:

?
3.Тіктйртб±рыштыЈ периметрі 20 см, ауданы 24 см болса, оныЈ ›абыр“аларын табыЈдар.
4. Электропойыз 200 км жолдыЈ ортасында 2 –мин-›а то›тады. Машинист кешікпеу Їшін ›ал“ан жолда жылдамды›ты 10 км/са“-›а арттырды. ЭлектрпойыздыЈ бастап›ы жылдамды“ы ›андай?

5. х1 жЩне х2 - х+7 х -11=0 теЈдеуініЈ тЇбірлері. ТеЈдеуді шешпей- а›, йрнегініЈ мЩнін табыЈдар.2н±с›а.

1.ТеЈдеулерді шешіЈдер: =.

2. а-ныЈ ›андай мЩндерінде бйлшек мЩні нйлге теЈ:

?
3.Тіктйртб±рыштыЈ периметрі 30 м, ауданы 56 см болса, оныЈ ›абыр“аларын табыЈдар.
4. А жЩне В станцияларыныЈ арасында“ы жолдыЈ ортасында пойыз 4 мин-›а то›тады. Машинист В-“а кестеде кйрсетілген уа›ытта жету Їшін ›ал“ан 20 км жолда жылдамды›ты 10 км/са“- ›а арттырды. Осы аралы›та“ы жылдамды›ты табыЈдар.

5. х1 жЩне х2 - х -9 х -17=0 теЈдеуініЈ тЇбірлері. ТеЈдеуді шешпей- а›, йрнегініЈ мЩнін табыЈдар.

5-Ба›ылау ж±мысы

1н±с›а.

1.Квадратты› ЇшмЇшені кйбейткіштерге жікте:

а) ; б)  .

2. у графигініЈ функциясын сал. ГрафиктіЈ кймегімен:

а) х-1,5 бол“анда“ы у –тіЈ мЩнін;

Щ) у=3 бол“анда“ы х- тіЈ мЩндерін;

б) у, у0, у=0 бол“анда“ы х- тіЈ мЩндерін;

в) функцияныЈ йсетін аралы›ты табыЈдар.

3. Бйлшекті ›ыс›артыЈдар: 

4.  квадратты› ЇшмЇшеніЈ еЈ кіші мЩнін тап;

5. Графикті салмай-а›, у параболасы мен у тЇзуі ›иылыса ма, аны›таЈдар. Егер ›иылысатын нЇктелері болса, олардыЈ координаталарын тап.
2н±с›а.

1.Квадратты› ЇшмЇшені кйбейткіштерге жікте:

а) ; б)  .

2. у графигініЈ функциясын сал. ГрафиктіЈ кймегімен тап:

а) х0,5 бол“анда“ы у –тіЈ мЩнін;

Щ) у = 3 бол“анда“ы х- тіЈ мЩндерін;

б) у, у0, у=0 бол“анда“ы х- тіЈ мЩндерін;

в) функцияныЈ йсетін аралы›ты табыЈдар.

3. Бйлшекті ›ыс›артыЈдар: 

4.  квадратты› ЇшмЇшеніЈ еЈ кіші мЩнін тап;

5. Графикті салмай-а›, у  параболасы мен у тЇзуі ›иылыса ма,аны›таЈдар. Егер ›иылысатын нЇктелері болса, олардыЈ координаталарын тап.

6-Ба›ылау ж±мысы1н±с›а.

1.ТеЈсіздікті шешініз:

а)  б) -9 в) 

2. Интервал Щдісін ›олданып, теЈсіздікті шешіЈіз:

а) (х+8)(х-4) ; б) ;

3. ТеЈдеуді шешіЈіз:

а)  б) -;

4.Биквадратты› теЈдеуді шешіЈдер : 

5. t- ніЈ ›андай мЩнінде 3 tх+3 теЈдеудіЈ екі шешімі болады?

6. у функциясыныЈ аны›талу облысын табыЈдар.


2н±с›а.
1.ТеЈсіздікті шешіЈіз:

а)  б) -16 в) 

2. Интервал Щдісін ›олданып, теЈсіздікті шешіЈіз:

а) (х+11)(х-9) ; б) ;

3. ТеЈдеуді шешіЈіз:

а)  б) -;

4.Биквадратты› теЈдеуді шешіЈдер: 

5. t- ніЈ ›андай мЩнінде 2 tх+8 теЈдеудіЈ шешімі болмайды?

6. у функциясыныЈ аны›талу облысын табыЈдар.

Алгебрадан 8 сыныпта №1 ба›ылау ж±мысыныЈ

технологиялы› матрица
Мазм±ны Білімді кйрсету Білімін ›олдану Білімін

интерграциялау ТапсырмалардыЈ проценттік

›атынастар Квадрат тЇбірлері бар йрнектіЈ мЩнін табу

1

115%Квадрат тЇбірлердіЈ ›асиеттерін ›олдануКвадрат тЇбірлердіЈ ›асиеттерін пайдаланып теЈдеуді шешу11

1

1129% функциясыныЈ ›асиеттерін пайдалану1

1117%Квадрат тЇбірлердіЈ ›асиеттерін кЇрделі йрнектерге пайдалану1

115%Квадрат тЇбірлердіЈ ›асиеттерін пайдаланып, йрнекті салыстыру.11

1124%ТапсырмалардыЈ проценттік ›атынастар48%36%16%100%Алгебрадан 8 сыныпта №1 ба›ылау ж±мысыныЈ

орытындысын элемент бойынша талдау

Мазм±ны Білімін

кйрсету Білімін ›олдану Білімін интеграция-

лау1Квадрат тЇбірлері бар йрнектіЈ мЩнін табу

2Квадрат тЇбірлердіЈ ›асиеттерін ›олдану3Квадрат тЇбірлердіЈ ›асиеттерін пайдаланып теЈдеуді шешу4 функциясыныЈ ›асиеттерін пайдалану5Квадрат тЇбірлердіЈ ›асиеттерін кЇрделі йрнектерге пайдалануКвадрат тЇбірлердіЈ ›асиеттерін пайдаланып, йрнекті салыстыру.Алгебрадан 8 сыныпта №2 ба›ылау ж±мысыныЈ

технологиялы› матрица
Мазм±ны Білімді кйрсету Білімін ›олдану Білімін

интерграциялау ТапсырмалардыЈ проценттік

›атынастар БірмЇшеніЈ мЩнін табу

1

8%Жа›шаны ашып, ±›сас мЇшелерді біріктіру11

1131%БірмЇшелерге амалдар ›олдану1

11

21%БірмЇшені кйпмЇшеге кйбейту, кйпмЇшені кйпмЇшеге кйбейту1116%БірмЇше, кйпмЇше ережелерін пайдаланып, йрнекті ы›шамдау1116%БірмЇшелерге амалдар ›олдану ар›ылы кестені толтыру18%ТапсырмалардыЈ проценттік ›атынастар46%37%17%100%

Алгебрадан 8 сыныпта №2 ба›ылау ж±мысыныЈ

орытындысын элемент бойынша талдау


Мазм±ны Білімін

кйрсету Білімін ›олдану Білімін интеграция-

лау1БірмЇшеніЈ мЩнін табу

2Жа›шаны ашып, ±›сас мЇшелерді біріктіру3БірмЇшелерге амалдар ›олдану4БірмЇшені кйпмЇшеге кйбейту, кйпмЇшені кйпмЇшеге кйбейту5БірмЇше, кйпмЇше ережелерін пайдаланып, йрнекті ы›шамдау6БірмЇшелерге амалдар ›олдану ар›ылы кестені толтыруАлгебрадан 8 сыныпта №3 ба›ылау ж±мысыныЈ

технологиялы› матрица
Мазм±ны Білімді кйрсету Білімін ›олдану Білімін

интерграциялау ТапсырмалардыЈ проценттік

›атынастар Орта› кйбейткішті жа›шаныЈ сыртына шы“ару

1

11

1

142%КйпмЇшеліктерді кйбейткіштерге жіктеу Їшін топтау тЩсілін ›олдану11

1

133%Кйбейткіштерге жіктеу ар›ылы йрнектіЈ мЩнін табу19%®шмЇшені кйбейткіштерге жіктеу;18%Кйбейткіштерге жіктеу ар›ылы теЈдеудіЈ шешімін немесе бйлінгіштік белгісін аны›тау18%ТапсырмалардыЈ проценттік ›атынастар42%33%25%100%
Алгебрадан 8 сыныпта №3 ба›ылау ж±мысыныЈ

орытындысын элемент бойынша талдау

Мазм±ны Білімін

кйрсету Білімін ›олдану Білімін интеграция-

лау1Орта› кйбейткішті жа›шаныЈ сыртына шы“ару

2КйпмЇшеліктерді кйбейткіштерге жіктеу Їшін топтау тЩсілін ›олдану3Кйбейткіштерге жіктеу ар›ылы йрнектіЈ мЩнін табу4®шмЇшені кйбейткіштерге жіктеу;

5Кйбейткіштерге жіктеу ар›ылы теЈдеудіЈ шешімін немесе бйлінгіштік белгісін аны›тау

Алгебрадан 8 сыныпта №4 ба›ылау ж±мысыныЈ

технологиялы› матрица

Мазм±ны Білімді кйрсету Білімін ›олдану Білімін

интерграциялау ТапсырмалардыЈ проценттік

›атынастар ТапсырмалардыЈ проценттік ›атынастар46%38%16%100%


Алгебрадан 8 сыныпта №4 ба›ылау ж±мысыныЈ

орытындысын элемент бойынша талдау


Мазм±ны Білімін

кйрсету Білімін ›олдану Білімін интеграция-

лау1љыс›аша кйбейту формулаларын пайдалануКйпмЇшені тЇрлендіріЈдер:

а) (у-4)2; Щ) ( 7х+а)2 ;

б) (5с+1)(5с- 1); в) (3а+2в)(3а-2в); г) х33.2љыс›аша кйбейту формулалары ар›ылы йрнекті ы›шамдау ирнекті ы›шамдаЈдар:

( а-9)2 – (81+2а).

3љыс›аша кйбейту формулаларын пайдаланып, теЈдеуді шешуТеЈдеуді шешіЈдер:

(2-х)2 – х (х+1,5)= 4

ТеЈдеуді шешіЈдер:

(2-х)2 – х (х+1,5)= 4

4љыс›аша кйбейту формулалары ар›ылы амалдарды орындауАмалдарды орындаЈдар:

а) ( у2-2а)(2а+у2);

Щ) (3х2+х)2;

б) (2+m)2(2-m)2;в) (х-2у)(х2 +2ху+4у2)

5љыс›аша кйбейту формулаларын кЇрделі йрнекке пайдалануирнекті ы›шамдаЈдар:

2 -2у)2 – у2 (у+3) (у-3) +2у (2у2 +5).Алгебрадан 8 сыныпта №5 ба›ылау ж±мысыныЈ

технологиялы› матрица

Мазм±ны Білімді кйрсету Білімін ›олдану Білімін

интерграциялау ТапсырмалардыЈ проценттік

›атынастар Бйлшектерді ›ыс›арту Їшін алгебралы› бйлшектердіЈ негізгі ›асиеттерін пайдалана алуы110%Бйлшектерді ›ыс›арту Їшін алгебралы› бйлшектердіЈ негізгі ›асиеттерін пайдалана алуы1

120%Екі алгебралы› бйлшектердіЈ ›осындысын, айырмасын таба білу11

130%Алгебралы› бйлшектерді ›осу жЩне азайту ережелері ар›ылы йрнекті ы›шымдау1

1130%љыс›аша кйбейту формулалары ар›ылы ›ызы›ты шаршыны шешу110%ТапсырмалардыЈ проценттік ›атынастар40%40%20%100%


Каталог: uploads -> doc -> 0e13
doc -> Тест сынып Ұлы Отан соғысы нұсқа
doc -> Пєн атауы: Математика
doc -> Сабаќтыњ тарихы: ХІХ ѓасырдыњ 60-70 жылдарындаѓы ќазаќ халќыныњ отарлыќ езгіге ќарсы азаттыќ к‰ресі
doc -> 1 -сынып, аптасына сағат, барлығы 34 сағат Кіріспе (1 сағат)
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы Сабақтың мақсаты
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы
0e13 -> Жұмыстың мақсаты мен міндеттері
0e13 -> Сабақтын тақырыбы : Камзолдың алдынғы екі өңірі, омырау, етек бұрыштарын кестелеу


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет