5 сынып бойынша бақылау жұмыстағы оқушылардың дайындық деңгейiне қойылатын талаптар


Алгебрадан 8 сыныпта №5 ба›ылау ж±мысыныЈжүктеу 2.14 Mb.
бет8/8
Дата16.05.2018
өлшемі2.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Алгебрадан 8 сыныпта №5 ба›ылау ж±мысыныЈ

орытындысын элемент бойынша талдау

Мазм±ны Білімін

кйрсету Білімін ›олдану Білімін интеграция-

лау1Бйлшектерді ›ыс›арту Їшін алгебралы› бйлшектердіЈ негізгі ›асиеттерін пайдалана алуыБйлшекті ›ыс›артыЈдар:

а); 2Бйлшектерді ›ыс›арту Їшін алгебралы› бйлшектердіЈ негізгі ›асиеттерін пайдалана алуы. Щ) ; б).3Екі алгебралы› бйлшектердіЈ ›осындысын, айырмасын таба білуБйлшек тЇрінде жазыЈыз:

а) Щ) ; б) .4Алгебралы› бйлшектерді ›осу жЩне азайту ережелері ар›ылы йрнекті ы›шымдауирнектіЈ мЩнін табыЈдар, м±нда“ы

ирнектіЈ мЩнін табыЈдар, м±нда“ы

ирнектіЈ мЩнін табыЈдар, м±нда“ы

5љыс›аша кйбейту формулалары ар›ылы ›ызы›ты шаршыны шешуирнекті ы›шамдаЈдар:

ирнекті ы›шамдаЈдар:

Суреттегі

шаршыныЈ


бос

тйркйздеріне

бірмЇшелерді

таЈдап ›ою керек.

М±нда кез келген

ба“ытта ЇшмЇше

шы“у керек.

®шмЇшені


екімЇшеніЈ

квадраты


тЇрінде кйрсету

керек.
Алгебрадан 8 сыныпта №6 ба›ылау ж±мысыныЈтехнологиялы› матрица
Мазм±ны Білімді кйрсету Білімін ›олдану Білімін

интерграциялау ТапсырмалардыЈ проценттік

›атынастар Екі алгебралы› бйлшектердіЈ кйбейтіндісі мен бйліндісін таба алуы 1

1

1156%Кері пропорционалды› функцияныЈ графигін салу114%КйпмЇшеліктіЈ мен алгебралы› бйлшектері бар алгебралы› йрнектерді тЇрлендіруді орындай алуы1130%ТапсырмалардыЈ проценттік ›атынастар42%42%16%100%

Алгебрадан 8сыныпта №6 ба›ылау ж±мысыныЈ

орытындысын элемент бойынша талдау


Мазм±ны Білімін

кйрсету Білімін ›олдану Білімін интеграция-

лау1Екі алгебралы› бйлшектердіЈ кйбейтіндісі мен бйліндісін таба алуы Бйлшек тЇрінде жазыЈыз:

а) Щ)б) в)  ( - )2Кері пропорционалды› функцияныЈ графигін салуу= - функцияныЈ графигін сал. ФункцияныЈ аны›талу айма“ын табыЈдар. х - тіЈ ›андай мЩнінде функция оЈ мЩндерді ›абылдайды?3КйпмЇшеліктіЈ мен алгебралы› бйлшектері бар алгебралы› йрнектерді тЇрлендіруді орындай алуы- теЈдік болу Їшін, берілген йрнекте ж±лдызшаныЈ орнына тиісті таЈба ›ойыныз. (Жа›ша ›олдану“а болады)

9 СЫНЫП БОЙЫНША БАљЫЛАУ Ж°МЫСТА’Ы ОљУШЫЛАРДЫў ДАЙЫНДЫљ ДЕўГЕЙIНЕ љОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

 • ТарауОушылардыЈ дайындыдеЈгейінеойылатын талаптарТеЈдеулер, теЈсіздіктер жЩне олардыЈ жЇйесіекі айнымалысы бар ›арапайым теЈцеулер жЇйесін(екі теЈдеудіЈ біреуі екінші дережелі болып келетін жЇйе) шешу;

 • екі айнымалысы бар тендеулер жЇйесін ›Їру йдісімен мйтінді есептер шы“ару.Тригонометриялыорнектеркалькулятор кймегімен синустыЈ, косинустыЈ жйне тангенстіЈ мйнін табу;

 • синустыЈ, косинустыЈ жйне тангенстіЈ мйнін біреуініЈ берілген мЩні бойынша табу;

 • синустыЈ, косинустыЈ жйне тангенстіЈ мйндерін (кестелік) табу Їшін келтіру формулаларын ›олдану;

 • негізгі тригонометриялы› теЈбе-теЈціктерді, келтіру формулаларьш ›олдана отырьш, ›арапайым тригонометриялы› йрнектерді тЇрлендіру.Прогрессияларберілген формула бойынша арифметикалы› жйне геометриялы› прогрессиялардыЈ п-ші мЇшелерін, ал“аш›ы п мЇшесініЈ ›осындысын табу.

9 СЫНЫП БОЙЫНША БАљЫЛАУ Ж°МЫСТЫў

СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
Ба›ылау ж±мыстыЈ №Тексеретін мазм±ны1 - БЖ

«ТеЈдеулер, теЈсіздіктер жЩне олардыЈ жЇйесі»

 • Квадрат тЇбірлері бар йрнектіЈ мЩнін табу;

 • Квадрат тЇбірлердіЈ ›асиеттерін ›олдану;

 • Квадрат тЇбірлердіЈ ›асиеттерін пайдаланып теЈдеуді шешу;

 • функциясыныЈ ›асиеттерін пайдалану;

 • Квадрат тЇбірлердіЈ ›асиеттерін кЇрделі йрнектерге пайдалану;

 • Квадрат тЇбірлердіЈ ›асиеттерін пайдаланып, йрнекті салыстыру.2 БЖ

«ТеЈдеулер, теЈсіздіктер жЩне олардыЈ жЇйесі»

 • БірмЇшеніЈ мЩнін табу;

 • Жа›шаны ашып, ±›сас мЇшелерді біріктіру;

 • БірмЇшелерге амалдар ›олдану;

 • БірмЇшені кйпмЇшеге кйбейту, кйпмЇшені кйпмЇшеге кйбейту;

 • БірмЇше, кйпмЇше ережелерін пайдаланып, йрнекті ы›шамдау;

 • БірмЇшелерге амалдар ›олдану ар›ылы кестені толтыру.

3 - БЖ

«Тригонометриялы› орнектер» • Орта› кйбейткішті жа›шаныЈ сыртына шы“ару;

 • КйпмЇшеліктерді кйбейткіштерге жіктеу Їшін топтау тЩсілін ›олдану;

 • Кйбейткіштерге жіктеу ар›ылы йрнектіЈ мЩнін табу;

 • ®шмЇшені кйбейткіштерге жіктеу;

 • Кйбейткіштерге жіктеу ар›ылы теЈдеудіЈ шешімін немесе бйлінгіштік белгісін аны›тау4 - БЖ

«Тригонометриялы› орнектер»

 • љыс›аша кйбейту формулаларын пайдалану;

 • љыс›аша кйбейту формулалары ар›ылы йрнекті ы›шамдау;

 • љыс›аша кйбейту формулаларын пайдаланып, теЈдеуді шешу;

 • љыс›аша кйбейту формулалары ар›ылы амалдарды орындау;

 • љыс›аша кйбейту формулаларын кЇрделі йрнекке пайдалану.5 БЖ

«Прогрессиялар»

 • Шріпті йрнектердіЈ арасынан алгебралы› бйлшектерді ажырата алуы;

 • Бйлшектерді ›ыс›арту Їшін алгебралы› бйлшектердіЈ негізгі ›асиеттерін пайдалана алуы;

 • Екі алгебралы› бйлшектердіЈ ›осындысын, айырмасын таба білу;

 • Алгебралы› бйлшектерді ›осу жЩне азайту ережелері ар›ылы йрнекті ы›шымдау;

 • љыс›аша кйбейту формулалары ар›ылы ›ызы›ты е шаршыны шешу6 - БЖ

 • «Прогрессиялар»Екі алгебралы› бйлшектердіЈ кйбейтіндісі мен бйліндісін таба алуы;

 • Кері пропорционалды› функцияныЈ графигін салу;

 • Абсолют жЩне салыстырмалы ›ателіктерді табу;

 • Жуы› мЩндерге амалдар ›олдану жЩне ба“алай алуы;

 • Логикалы› есептіЈ ма“ынасын тЇсіну;

 • КйпмЇшеліктіЈ мен алгебралы› бйлшектері бар алгебралы› йрнектерді тЇрлендіруді орындай алуы.

1 -Ба›ылау ж±мысы.1н±с›а.

1.ТеЈдеулер жЇйесін шешіЈдер:2.Тік тйртб±рыштыЈ периметрі 28м, ал ауданы 40 . љабыр“аларын табыЈдар.

3.Графикті салмай-а› , у параболасы мен х+у тЇзудіЈ ›иылысатын нЇктелердіЈ координаталарын тап;

4. ТеЈдеулер жЇйесін шешіЈдер:

2н±с›а.
1.ТеЈдеулер жЇйесін шешіЈдер:

2.Тік тйртб±рыштыЈ бір ›абыр“асы екінші ›абыр“асынан 2 см ±зын. љабыр“аларын табыЈдар, егер ауданы 120 с теЈ болса.

3.Графикті салмай-а› , шеЈбері мен х+2у тЇзудіЈ ›иылысатын нЇктелердіЈ координаталарын тап;

4. ТеЈдеулер жЇйесін шешіЈдер:
4– Ба›ылау ж±мысы

І- н±с›а

1.Арифметикалы› прогрессияныЈ жиырма Їшінші мЇшесін тап, егер .

2.Арифметикалы› прогрессияныЈ ал“аш›ы он алты мЇшесініЈ ›осындысын табыЈдар, егер 8; 4; 0; ...

3.() тізбегініЈ алпыс мЇшесініЈ ›осындысын табыЈдар: егер 

4. жЩне 5,5 болса, онда 54,5 саны () арифметикалы› прогрессияныЈ мЇсшесі бола ма?

5. 100- ден аспайтын 3-ке еселік болатын натурал сандардыЈ ›осындысын табыЈдар.


ІІ- н±с›а

1.Арифметикалы› прогрессияныЈ он сегізінші мЇшесін тап, егер .

2.Арифметикалы› прогрессияныЈ ал“аш›ы жиырма мЇшесініЈ ›осындысын табыЈдар, егер -21; -18; -15; ...

3.() тізбегініЈ ›ыры› мЇшесініЈ ›осындысын табыЈдар: егер 

4. жЩне 17,2 болса, онда 30,4 саны () арифметикалы› прогрессияныЈ мЇсшесі бола ма?

5. 150- ден аспайтын 7-ге еселік болатын натурал сандардыЈ ›осындысын табыЈдар.

Ба›ылау ж±мысы

ЕсептеЈдер:

а) 6sin3-2tg 4 а) 3 sin 18-2 cos 6

Щ) 4 sin + 2cos Щ) 6 sin – 5 tg

б) cos(-24)-sin(30)+ tg22 б) sin (-39) – cos( -78) + 3 tg (-12)
ирнекті ы›шамда:

а) (1- sin) (1+ sin) а) (1- cos) (1+ cos)

Щ) 1- sin2 ctg2 Щ)1- sin cos ctg

sin =- cos=<< <<
Табу керек: cos Табу керек: sin
ирнекті ы›шамда:

+ +
ТеЈбе-теЈдікті дЩлелдеЈдер:

5– Ба›ылау ж±мысыІ- н±с›а

1.()Геометриялы› прогрессияныЈ жетінші мЇшесін тап, егер -32, q.

2. ()Геометриялы› прогрессияныЈ бірінші мЇшесі 2-ге теЈ, ал еселігі 3-ке теЈ. Осы прогрессияныЈ ал“аш›ы алты мЇшесініЈ ›осындысын тап;

3. Шектеусіз геометриялы› прогрессияныЈ ›осындысын тап: 24; -12; 6; ...

4. Геометриялы› прогрессияныЈ оЈ мЇшелерімен ал“аш›ы то“ыз мЇшесініЈ ›осындысын тап, егер жЩне .

5. Шектеусіз онды› бйлшекті жай бйлшек ретінде кйрсет:

а) 0,(27) ; б) 0,5(6)
ІІ- н±с›а

1.()Геометриялы› прогрессияныЈ алтыншы мЇшесін тап, егер 0,81, q.

2. ()Геометриялы› прогрессияныЈ бірінші мЇшесі 6-“а теЈ, ал еселігі 2-ге теЈ. Осы прогрессияныЈ ал“аш›ы жеті мЇшесініЈ ›осындысын тап;

3. Шектеусіз геометриялы› прогрессияныЈ ›осындысын тап: -40; 20; -10; ...

4. Геометриялы› прогрессияныЈ оЈ мЇшелерімен ал“аш›ы сегіз мЇшесініЈ ›осындысын тап, егер жЩне .

5. Шектеусіз онды› бйлшекті жай бйлшек ретінде кйрсет:

а) 0,(153) ; б) 0,3(2)
6– Ба›ылау ж±мысы

І- н±с›а

1.ирнектіЈ мЩнін тап:

a) sin15; b) tg

2.ирнекті ы›шамда:

a) cos()+sin(); b) sin()- sincos;

c)cos2

3.Тепе- теЈдікті дЩлелдеЈдер:

2sinsin4

3.ирнекті ы›шамда

a); b) .


І- н±с›а

1.ирнектіЈ мЩнін тап:

a) cos21; b) tg

2.ирнекті ы›шамда:

a) sin()+ cos (); b) cos() - coscos;

c)sin2

3.Тепе- теЈдікті дЩлелдеЈдер:

3.ирнекті ы›шамда

a); b) 

Пайдалан“ан Щдебиеттер
1.Алдамуратова Т.А.Математикадан та›ырыпты› Їлгі- жоспар жЩне ба›ылау ж±мыстарыныЈ жина“ы; Жалпы білім беретін мектептіЈ 5 –сынып 챓алімдеріне арнал“ан.- Алматы, 2010.-64 бет.

2.Алдамуратова Т.А.Математикадан та›ырыпты› Їлгі- жоспар жЩне ба›ылау ж±мыстарыныЈ жина“ы; Жалпы білім беретін мектептіЈ 6 –сынып 챓алімдеріне арнал“ан.- Алматы, 2006.-80 бет.

3.Алдамуратова Т.А.Жалпы білім беру мектептіЈ 5 сыныбына арнал“ан о›улы› .-Алматы,2005ж.336б.

4.Алдамуратова Т.А.Жалпы білім беру мектептіЈ 6сыныбына арнал“ан о›улы›.- Алматы 2006.-432б.

5.Шбіл›асымова А.Е.Алгебра: Есептер жина“ы. Жалпы білім беретін мектептіЈ 9-сыныбына арнал“ан о›у ›±ралы

6.Шыныбеков Ш.Н.Алгебра: Дидактикалы› материалдар: Жалпы білім беретін 9-сыныпа арнал“ан.-Алматы,2005.-160 бет

7.Слепенкова Е.В.Алгебра 9 класс. Тесты.Учебное по алгебре для 9 класса.- Москва,2000.-64стр.

8.Алдамуратова Т.А.Математика.Дидактикалы› материалдар: Жалпы білім беретін мектебіндегі 5-сыныбына арнал“ан .-Алматы,2005.-160бет.

9.Макарычев Ю.Н.Дидактические материалы по алгебре для 9 –класса. Учебное пособие для 9 –класса.- Москва,1998.-160 с.

10. Макарычев Ю.Н.Дидактические материалы для 7-класса.Москва ,1998.-160с

11.Шуба М.Ю.Занимательные задания в обучении математики: Книга для учителя.- Москва,1995.-222с.

12.Алдамуратова Т.А.Математика.Дидактикалы› материалдар: Жалпы білім беретін мектебіндегі 6-сыныбына арнал“ан .-Алматы,2006.-144бет.

13.Нурк Э.Р.Математика: Тетрадь для 6-класса.-Москва,1997.-64с.

14.Колягин Ю.М.Сборник задач по алгебре для 6-8 классов.-Москва,1995,207 стр.

15. Балаян Э.Н.555 олимпиадных и занимательных задач по математике 5-11 класс. Учебное пособие.-Ростов-на-Дону,2009.

16.Немков К.И.Дидактические материалы по математике для 4 класса: Пособие для учителя.- Москва,1995,128стр.

17.Жоков В.И.Дидактические материалы по алгебре для 8 класса: Учебное пособие, Москва, 1991.-144с

18.Алгебра: Жалпы білім беретін мектептіЈ 8 сыныбына арнал“ан о›улы›/ А.Шбіл›асымова.-Алматы,2008,144б.

19.Алгебра: Жалпы білім беретін мектептіЈ 9 сыныбына арнал“ан о›улы›/А.Шбіл›асымова.2009.-184б.

20.Шыныбеков А.Н.Алгебра: Жалпы білім беретін мектептіЈ 7 сыныбына арнал“ан о›улы›.Алматы.2007,176б.

21.Базаров љ.Алгебра: Дидактикалы› материалдар: Жалпы білім беретін мектептіЈ 8 сыныбына арнал“ан о›у ›±ралы. Алматы,2004, 80б.

Каталог: uploads -> doc -> 0e13
doc -> Тест сынып Ұлы Отан соғысы нұсқа
doc -> Пєн атауы: Математика
doc -> Сабаќтыњ тарихы: ХІХ ѓасырдыњ 60-70 жылдарындаѓы ќазаќ халќыныњ отарлыќ езгіге ќарсы азаттыќ к‰ресі
doc -> 1 -сынып, аптасына сағат, барлығы 34 сағат Кіріспе (1 сағат)
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы Сабақтың мақсаты
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы
0e13 -> Жұмыстың мақсаты мен міндеттері
0e13 -> Сабақтын тақырыбы : Камзолдың алдынғы екі өңірі, омырау, етек бұрыштарын кестелеу


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет