«5В020500 Филология»жүктеу 1.14 Mb.
бет2/7
Дата21.04.2019
өлшемі1.14 Mb.
түріБілім беру бағдарламасы
1   2   3   4   5   6   7

БП/ТК

HGBZhKAT3215

KAMA3215ХХ ғасырдың бірінші жатысындағы қазақ әдебиетінің тарихы

Қазақ әдебиетіндегі модернистік ағымдарЕмтихан

5

4

7

БП/ТК

ААТ4216
ShA4216

Әлем әдебиетінің тарихы

Шығыс әдебиетіЕмтихан

7

35

Модуль бойынша барлығы
13

22
Әдебиеттану мен түркітану және бизнес экономикасы

БП/ТК

KPT3217
THA3217

Қазақ прозасының типологиясы

Түркі халықтары әдебиетіЕмтихан

5

3

5

Білікті болуы тиіс: туыстас түркі тілдерінің тілін үйрету, түркі тілдеріне лексика-грамматикалық талдау жасауды, негізгі ерекшеліктерінің сипатын қазіргі қазақ және басқа түркі тілдеріндегі көрінісімен салыстыруды және ерекшеліктерін себебін анықтауды үйрету. Коммерциялық кәсіпорындар және жеке бизнесті құқықтық қамтамасыз ету және оның қызметін әрі қарай құқықтық реттеу; Құрылтай құжаттарын дайындау, жоба келісім шарттарын және жергілікті актілерін дайындау, жеке бизнесінің бизнес жоспарын дайындау және бағалау оның тәуекелдері.

Білуі тиіс: тілдің туыстық ерекшеліктерінің себебін анықтау, қазіргі түркі тілдерінің фонетика лексикасы, морфологиясы, синтаксисіне қатысты ерекшеліктерін, тарихи дамуын меңгеруі керек. Коммерциялық кәсіпорындар және жеке бизнесті құқықтық қамтамасыз ету және оның қызметін әрі қарай құқықтық реттеу. Жеке бизнесті құрудағы және жүргізудегі экономикалық негіздерін білу.

Дағдылары болуы тиіс: түркі тілдерін салыстыра оқып, зерделеуге болады және түркі тілдерінің жалпы сипатына, жеке түркі тілдерінің өзіндік ерекшеліктеріне, қазіргі түркі тілдерінің мәтіндеріне лексика-грамматикалық талдау жасай білу және түркі тілдерінің фонетикасы мен лексикасындағы, грамматикасындағы ерекшеліктердің себебін аша білуге дағдыланады. Тиімді және табысты бизнесті ұйымдастыру, операциондық және бизнес үрдістерді оңтайландыру.

келісім шартқа отыру бойынша келіссөздер жүргізу.Құзыретті болуы тиіс: аталмыш пәнді оқу барысында қазіргі түркі тілдеріндерінің сипатын, дыбыстық, лексикалық, грамматикалық құрылысындағы негізгі белгілерін қазіргі қазақ немесе басқа түркі тілдерімен салыстыра отырып, тарихи-салыстырмалы зерттеуге қатысты білімдерін оқыту процесі кезіндегі кәсіби деңгейде қолдана алады. Тиімді және табысты бизнесті ұйымдастыру, операциондық және бизнес үрдістерді оңтайландыру; шағын бизнес қызметінің нәтижесін бағалау, келісім шартқа отыру бойынша келіссөздер жүргізу.

БП/ТК


TTSG3218

TK3218


Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы

Түркітануға кіріспеЕмтихан

5

3

5

БП/ТК


KB3219
BEOKKE3219

Қолданбалы бизнес

Бизнестің экономикасы және оны құқықтық қамтамасыз етуЕмтихан

6

2

6

Модуль бойынша барлығы
8

14
Лингвистика ілімдері және қазіргі қазақ әдебиеті

БП/ТК

AMIP3220
AG3220

Әдеби мұраны игеру проблемасы

Әдеби герменевтикаЕмтихан

5

3

5

Білікті болуы тиіс: әдеби мұраны игеру проблемасы әдебиеттанудың аса маңызды арнасы екеніне сай білім жүйесін меңгерту.Анықтама әдебиеттермен, әдеби ағымдар мен көркемдік әдіс теориясына арналған ғылыми еңбектермен жұмыс істеп, модернистік және постмодернистік ағымдар, көркемдік әдістер ерекшеліктерін, мәтін лингвистикасын талдау түрлерін, түсіну. әдеби және ғылыми мұраларын кешенді игеріп, рухани кемелденудегі көркемдік - эстетикалық маңызын айқындау. Қазақ тілі деңгейлеріндегі фонетикалық, лексика-грамматикалық заңдылықтарды, емле ережелері мен тыныс белгілерін дұрыс қоюды теориямен ұштастыра алады. Қазақ жазуының тарихынан толық мағлұмат алады.

Білуі тиіс: әдеби мұраны игерудің туу, қалыптасу, даму жолдарын саралау, бір негізге түсіру. Ғылыми әдіснамалық мәселеерін тани білу. қазақ прозасындағы әдеби ағымдар мен көркемдік әдістердің тарихын, әдеби ағымдардың әдеби бағыттардан айырмашылығын, теориялық мәселелерін, ұлттық әдебиеттану тарихындағы Алаштың классик қаламгерлерінің әдеби және ғылыми мұрасын білу керек. Орфографиялық ережелері мен пунктуацияны меңгереді; бағзы замандардан бері дамып келе жатқан түркі тілдерінің, атап айтқанда, қазақ тілі графикалық жүйесінің қалыптасу тарихынан түбегейлі білім алады.

Дағдылары болуы тиіс: әдебиеттану ғылымы өзекті арналарымен сабақтастығын ғылыми тұрғыда саралауға,.мәтінде қолданылған тілдік элементтердің эстетикалық қызметін анықтауға, мәтін фрагменттерін сөйлеуде қолдана білуге, әдебиеттану ғылымы өзекті арналарымен сабақтастығын ғылыми тұрғыда саралауға, қазақ әдебиетіндегі әдеби ағымдар мен әдістер теориясын, тарихын, Алаш әдебиеттануының әлемдік әдебиеттану үрдісіндегі ғылыми-әдіснамалық маңызын талдауға дағдыланады. Орфография ережелерін меңгеріп, тыныс белгілерін дұрыс қоюға машықтанады. Қазақ жазуының тарихы бойынша жазудың түрлерін, олардың қолданыстарын, қазақ графикасының дамуын айқындай алуға дағдыланады.

Құзыретті болуы тиіс: қазақ прозасындағы ағымдар мен әдістердің типологиялық ерекшеліктері, әдеби мұраны зерттеудегі әдістер мен әдіснамалық мәселелер туралы білімдерін оқытуда пайдалана алады. Қазақ тіл білімінің салаларына, емле мен тыныс белгілеріне және сауаттылыққа байланысты алған білімдерін, қазақ тілінің тәжірибе кезінде, кәсіби қызметінде қолдана алады. Жазу түрлері мен тарихына қатысты және бүгінгі жазудың өзектілігіне байланысты алған білімдерін тәжірибе кезінде қолдана алады.

БП/ТК

KPAAKA3219

AA3221


Қазақ прозасындағы әдеби ағымдар мен көркемдік әдіс

Алаш әдебиеттануы
Емтихан

6

2

4

БП/ТК

OPKM3222

ZhT3222


Орфография мен пунктуацияның қиын мәселелері
Жазу тарихы


Емтихан

6

3

5

Модуль бойынша барлығы
8

14
Қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі

БП/ТК

KAOA4223
KAIOA4223

Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі Қазақ әдебиетін интерактивті оқыту әдістемесі

Емтихан

7

3

5

Білікті болуы тиіс: қазақ тілі мен әдебиетін педагогика және психологиямен байланыста оқыта отырып, оқытудың түрлі әдіс-тәсілдерін, формаларын меңгереді. Ғылыми жұмысына сай қажет материалдарды меңгеру мен жинау, жүйелеу жұмыстарына бағыт беру. Синонимдік қатардан коммуникативтік жағдаятқа сәйкес фунционалды-стилистикалық бояулы тілдік құралдарды таңдау, тілдік құралдардың стилистикалық құрал болу мүмкіндіктері. Қазақстан қоғамының жаңғыру процесін зерттеу барысында пайда болатын мәселелердің тиімді шешімін таба білу; Қазақстан қоғамы жаңғыруының өзекті мәселелерін түсіну үшін тиісті кәсіби бағыттылыққа байланысты білімін қолдана білуі; Қазақстан қоғамы жаңғыру процесін талдау және зерттеудің қажетті әдістерін таңдай білуі; көзқарастық сипаттағы білімнің негізінде қазіргі заманғы әлеуметтік практиканың шындықтарын ұғыну және талдай білу.

Білуі тиіс: қазақ тіл білімі салаларын, әдебиетте оқытуда әдіс-тәсілдер, ұстанымдар, оқытудың формалары мен түрлерін меңгеру және ерекшеліктері мен тиімді тұстарын айқындау. Көркем шығарма жазу технологиясы-на үйрету. Көркем шығарма жазудағы негізгі басты әдіс-тәсілдерді қолдану жолын меңгерту. Белгілі бір қолданыс саласындағы түрлі ақпараттың түрліше кодталатыны, соған сәйкес тілдік бірліктердің стилистикалық реңкі болатынын білу. Әлеуметтік жаңғыру саласында мемлекеттік саясаттың негізгі принциптерін білу, қоғамдық сана жаңғыруымен байланысты бағдарламалық құжаттарды, әлеуметтік жаңғыру процесстерін сипаттаудың жаңа заманғы эпистемологиялық модельдерін білу.

Дағдылары болуы тиіс: қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесінен алған білімдерін практикада ұштастыра алады. Тілді меңгертуде әдіс-тәсілдердің тиімділігін сараптай алуға дағдыланады. Пән бойынша барлық қажетті ғылыми және оқу әдебиеттерімен таныс болуға, курс бойында пайдалануға қалыптастыру. Көркем әдебиет стиліне тән қолданыстарды ажырата білу, көріктегіш құралдарды қолдана білу, мәтін түзу заңдылықтарын игеру. Ойлау мәдениетін игеру мен сапалы кәсіби білімді талап ететін әлеуметтік жобалау саласындағы дербес ғылыми-зерттеу қызметін жүргізу; Қазақстан қоғамы жаңғыру процесіне белсенді түрде араласу үшін қажетті аксиологиялық бағыт бағдарларды дербес түрде таңдай білу.

Құзыретті болуы тиіс: алған білімдерін тіл мен әдебиет мәселелерін меңгертуде жүзеге асыра отырып, кәсіби деңгейде қолдана алады. Тұлғалық қатынасын көрсете білу, белсенді және дербес талдай білу іскерлігі, тұжырым жасай білу, оңтайлы және объективті шешімдер қабылдай білу, айрықша белгісіне динамикалық әлеуметтік құрылым, жоғарғы мобильділік, инновацияларға қабілеттілік пен сыншылдық жататын ашық, демократиялық, құқықтық қоғамды құруға белсенді түрде қатыса білу қабілеттілігі қалыптасады.

БП/ТК

KTOA4224
KTZhZhO4224


Қазақ тілін оқыту әдістемесі

Қазақ тілін жаңаша жаңғыртып оқытуЕмтихан

7

3

5
БП/ТК

KRZh3225

DS3225


Қазақстанның рухани жаңғыруы

Декодтау стилистикасыЕмтихан

6

2

4

Модуль бойынша барлығы
8

14
Тіл теориясы және әдебиет тарихы


ПП/МК


ККA3301

Қазіргі қазақ әдебиеті

Емтихан

635

Білікті болуы тиіс: тіл білімінің жалпы теориялық мәселелерін айқындауға үйретеді; қазіргі қазақ әдебиетінің типологиялық қырларын, жаңа тенденцияларын, жанрлық ерекшеліктерін біледі.

Білуі тиіс: жалпы тілдік теориялардың шығу негізін танып білу, оқыту процесі кезіндегі алған білімін кәсіби деңгейде қолдана білу. Қазақ әдебиетіне арналған ғылыми еңбектермен жұмыс істей біледі және әдебиетті жанрлық тұрғыдан жүйелеудің жолдарын айқындай, біледі.

Дағдылары болуы тиіс: тілдің адам қоғамында атқаратын рөлін зерделейді, тілді зерттеуде қолданылған әдіс-тәсілдерді, аталған кезең әдебиетіндегі көркем шығармаларды әдеби-теориялық талдай білуге дағдыланады.

Құзыретті болуы тиіс: тіл теориясынан, жинаған теориялық білімдерін мектепте жүзеге асырады. Қазіргі қазақ әдебиетінің жаңа тенденциялары туралы білімді ЖОО-ның жоғарғы курстарында және мектептердің жоғарғы сыныптарында оқытуда қолдана алады.

ПП/МК

ZhTB3302Жалпы тіл білімі


Емтихан


52


4

Модуль бойынша барлығы
5

9
Тіл тарихы және синтаксис мәселесі

ПП/ТК

KATT2303
АTFS2303

Қазақ әдеби тілінің тарихы

Әдеби тілдің функционалдық стильдеріЕмтихан

4


3

5


Білікті болуы тиіс: құрмалас сөйлемнің басты белгілері, мағыналық түрлері жайында, тілдік тұлға-бірліктердің белгілі бір қолданыс саласындағы мақсат-міндеттерге сай жұмсалатынын біліп, әдеби тілдің қалыптасу жолдары мен заңдылықтары бойынша білімдері толығады, біліктілігі көтеріледі.

Білуі тиіс: сөйлемді синтаксистік талдауда синтаксистік аспектілердің түрлерін, қазіргі қазақ әдеби тілінің синтаксистік жүйесін ғылыми тұрғыдан танып-біледі. Қазіргі қазақ әдеби тілінің нормалары, жеке стильдік тармақтарға саралануы, қоғамдық қызметі, тіл саясатына байланысты әдеби тілдің дамуына әсерін тигізетін ішкі (тілдік) және сыртқы (тілдік емес) жағдаяттар туралы, мәтін теориясы, мәтін түзуші құралдар жайында біледі.

Дағдылары болуы тиіс: мәтінтүзімдік тілдік құралдарды таңдау мүмкіндіктерін меңгеру. Сөйлем ішіндегі синтаксистік байланыс пен синтаксистік қатынастарды талдай білуге, әдебиеттану ғылымы өзекті арналарымен сабақтастығын ғылыми тұрғыда саралауға, қазақ әдебиетіндегі әдеби ағымдар мен әдістер теориясын, тарихын талдауға, әдеби тілдің функционалдық стильдері нормаларымен танысып, сөйлеу тіл мәдениеті жетіледі, ой түюге, пікір алмасуға дағдыланады.

Құзыретті болуы тиіс: алған білімдерін тәжірибе кезінде қолдана алады. Қазіргі қазақ әдеби тілінің нормалары, жеке стильдік тармақтарға саралануы, қоғамдық қызметі, тіл саясатына байланысты әдеби тілдің дамуына әсерін тигізетін ішкі (тілдік) және сыртқы (тілдік емес) жағдаяттарды түсінуге үйретеді. Мәтін синтакисіне қатысты және шығармалардың тілдік сипатына байланысты алған білімдерін тәжірибе кезінде қолдана алады.

ПП/ТК

KKTKS3304

MS3304


Қазіргі қазақ тілінің құрмалас сөйлемі

Мәтін синтаксисіЕмтихан

5

3

5


Модуль бойынша барлығы
6

10Әдебиеттану және тіл білімі мәселелеріПП/ТК

LIT3305
Koq3305

Лингвистика ілімдерінің тарихы Когнитология

Емтихан

6

3

5

Білікті болуы тиіс: тілдік таным, тілдік сана арқылы объективті ортаны тани алады, әлемнің тілдік бейнесін түсіндіре алады Қазіргі қазақ әдебиетінің көркемдік даму арналарын айқындау, әдебиеттің қоғамдық сана мен өнер түрі ретінде ерекшелігін аша білу. Әдеби туындыларды теориялық талдаудың ғылыми жолдарын меңгереді. Әдебиеттанудың ғылым ретіндегі тарихи даму заңдылығын игереді. Ғылыми әдіснаманың теориялары мен мектептері туралы филологиялық білімдер жиынтығын меңгеру. Тіл мен таным, тіл мен ойлау, тіл мен сөйлеу, тіл мен сана байланыстары арқылы студенттердің дүние танымын кеңейту.

Білуі тиіс тіл арқылы қоршаған ортаны танып-білуге үйретеді және тілдік білімнің табиғатын және оны қалай қолдану керектігі жайында білім алады. Когнитологияның ғылыми-теориялық негіздерін қалыптастырады. А.Байтұрсыновтың аударма, лингвистика, әдістеме саласындағы тұжырымдарымен танысу арқылы білімдері толығады. Әдебиет ұғымын, оның пәнін, мақсатын және міндетін; әдебиет феноменін, оның мазмұнын, түрлерін, типологиясын біледі. Әдебиет теориясының даму арналарын айқындау, әдебиеттің қоғамдық сана мен өнер түрі ретінде ерекшелігін аша білу. Әдебиеттану ғылымы тарихының бастаулары мен арналарын білу. Әдеби-теориялық, әдеби тарихи және сыншылдық ой-пікірдің қалыптасу кезеңдері туралы зерттеу еңбектердегі тұжырым мен қорытындыларды білу.

Дағдылары болуы тиіс: сөз өнеріне қосылған көркем шығармаларды талдаудың ғылыми принциптеріне теориялық тұрғыдан дәйекті дәлелдеу мен әдебиеттану ғылымындағы терминдер мен түсініктер жүйесін қамту. Ғылыми-зерттеу жұмыстарымен шұғылдануға бейімділігін қалыптастыру.тіл білімінің танымдық бағыттары мен аспектілерін, әр түрлі қырынан ғылыми негіздейді және адамның таным үдерісіне қатысты білімін тереңдетіп, тәжірибесін молайтып, кәсіби қызметте жүзеге асыруға дағдыланады.

Құзыретті болуы тиіс: курс студенттердің жалпы теориялық білімдерін жетілдіре, тереңдете түсуге, оны қоғамда дұрыс қолдана білуге үйретеді. Қазақ әдебиеттану ғылымының тарихы мен әдіснамасының ерекшеліктерін айқындай алып, әдеби туындыларды талдауда, қазақ әдебиетін теориялық тұрғыдан сараптауда қолдана алады алу. Адамның таным үдерісіне қатысты білімін молайтып, тәжірибесін кеңейтеді. Қоршаған орта, жаратылыс туралы танымдық білімін қоғамдық практикада жүзеге асыра алады.

ПП/ТК


AT4306

KAGT4306


Әдебиет теориясы

Қазақ әдебиеттану ғылымының тарихыЕмтихан

7

3

5

ПП/ТК


HGBKAT4307
AB4307

XX ғасыр басындағы қазақ әдеби тілі

Ахметтану бастамаларыЕмтихан

7

3

5

Модуль бойынша барлығы9

15
Көркем әдебиет дискурсы және тілдік тұлға

ПП/ТК

AAN2308
KAD2308

Әдеби аударма негіздері

Қазіргі әдеби дискурсЕмтихан

4

3

5

Білікті болуы тиіс: әдеби аудараманың қоғамдық қызметін, аударма және аудармаш міндеттерін айқындау. Шешендік өнер пәні ауызша өнер мен жазбаша сөз өнерін салғастыруға және оның теориялық негіздерін танып-білуге қызмет етеді. М.Әуезов туралы сыни және ғылыми еңбектерімен танысу, зерттеу жұмысын жасай білу, қазақ әдебиеттану ғылымындағы әуезовтану ілімінің зерттеушілік әдіснамасының соны ізденістері мен бағыттарын түсіндіре алу мен талдау жасай алу. Абай мұраларын тілдік тұрғыдан талдауды игеру Коммуникативтік жағдаятқа сәйкес сөз сапасын ескере білу мүмкіндіктері. Шешендік өнердің теориялық негіздерін түсініп, ұлттық даму ерекшелегін пайдалана алады.

Білуі тиіс: студенттер әдеби аударма ғылымының теориясы мен тарихы, ғылыми-практикалық мәселелерін жан-жақты жүйелі игеруі шарт. Тілдік бірліктердің стилистикалық реңкі, функционалдық бояуы болатынын білу. Абайдың ақындық мұрасының қазақ әдебиетінде қалыптастырған дәстүрлерін көркемдік сабақтастық тұрғыдан талдай білу. Әуезовтанудың алғашқы ізденістерден бастап, ұлттық әдебиеттануда әуезовтанудың қалыптасу жолдары мен негізгі бағыттары туралы филологиялық білімдер жүйесін меңгере білу керек. Тілдік тұлға-бірліктердің белгілі бір қолданыс саласындағы мақсат-міндеттерге сай бөлінетіні. Шешендік өнердің шығу тегі, қалыптасуы, түрлерін игеру және мәнерлеп оқу

Дағдылары болуы тиіс: пікір алысу, ой таластыру дағдылары қалыптасады. Мәдениеттер мен ғаламдық өркениеттер тоғысындағы аударма саласының маңызын, аударманың қоғамдық қызметін талдау. Оқыту нәтижесінде студенттердің ұлттық тілге деген білімі, біліктілігі жетілумен қатар халықтық салт-сананы игеріп, сөз бен саздың арасындағы олрганикалық байланысты жете түсінеді. Ұлттық әдебиеттанудың тарихындағы зерттеу әдіс-тәсілдерін М.Әуезов мұрасын ғылыми зерттеулер барысында қолдана білу. Функционалды стильдер типтеріне тән қолданыстарды, көріктегіш құралдарды қолдана білу. Қазақтың шешендік өнерінің және оны жасаушы байырғы өкіілдерінің таланты мен дарынын бағалау, келешек ұрпаққа үлгі өнеге ете білу. Функционалдық стиль қолданыстарын ажырата білу, стилистикалық құралдардың қызметін білу.

Құзыретті болуы тиіс Абайтанудың даму жолдары мен қазіргі даму сипаттарын айқындай алуды білім беру саласындағы әдебиетті оқытуда қолдана алады. Әдебиеттанушылық және салыстырмалы әдебиеттану, сыншылдық. Шешендік өнерді ұлттық және әлемдік тұрғыдан жанрлық мәселелерін игеріп, практика жүзінде қолдану. Теориялық алған білімді келешекте ғылыми көкейкесті мәселелерді шеше білуге, қолдана білуге үйрену. Сөйтіп өзінің кәсіби білімін үнемі шыңдау және білімділік жүйені, деңгейді қалыптастырып отыру, біліктілігін қазіргі ғылыми және әдіснамалық талаптарға сай арттыру. Алған білім, білік дағдыларын кәсіби қызметінде пайдалану.

ПП/ТК

ShO2309

ShSh2309


Шешендік өнер

Шығармашылық шеберханасыЕмтихан

4

3

5

ПП/ТК

TМ4310

Stl4310


Тіл мәдениеті

СтилистикаЕмтихан

7

3

5

ПП/ТК

Aba2311

Aue2311


Абайтану

ӘуезовтануЕмтихан

3

3

5

Каталог: file -> facultet
facultet -> Білім беру бағдарламасы «5B050800-Есеп және аудит»
facultet -> Білім беру бағдарламасы деңгейі: Бакалавриат Академиялық дәреже «5В020500 Филология» мамандығы бойынша гуманитарлық ғылымдар бакалавры
facultet -> «5В010400 -бастапқы әскери дайындық» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы: «Білім туралы»
facultet -> Білім беру бағдарламасы негізінде: ҚР «Білім туралы»
facultet -> «5B020800 – Археология және этнология»
facultet -> «5B020300 – Тарих»
facultet -> «5В071900-Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар»
facultet -> «5В020200- халықаралық қатынастар»
facultet -> Білім беру бағдарламасы «6М050400 Журналистика»
facultet -> «5В074800-Фармацевтикалық өндіріс техгологиясы» мамандығының типтік оқу жоспарына, типтік оқу бағдарламаларына сәйкес құрастырылған. «5В074800 – Фармацевтикалық өндіріс технологиясы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет