А. Д. Тастенов Энергетика факультетінің әдістемелік кеңесімен құпталдыжүктеу 173.17 Kb.
Дата12.05.2019
өлшемі173.17 Kb.

Әдістемелік нұсқаулық Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/05


Қазақстан Республикасының білім және ылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Радиотехника және телекоммуникациялар кафедрасы
Әдістемелік нұсқаулық
«Сымсыз байланыс технологиялары»
050719 «Радиотехника, электроника және телекоммуникация»

мамандығының студенттері үшін зертханалық жұмыстар

Павлодар
Әдістемелік нұсқаулықты Нысан

бекіту парағы ПМУ ҰС Н 7.18.1/05БЕКІТЕМІН

Энергетика

факультетінің деканы

___________А.П.Кислов

20___ ж. «___»____

Құрастырушы: аға оқытушы _______ Д.Т. Амренова


Радиотехника және телекоммуникациялар кафедрасы
Әдістемелік нұсқаулық
ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРҒА
«Электромагниттік толқындарды тарату теориясы» пәні бойынша
050719 «Радиотехника, электроника және телекоммуникация»

мамандығының студенттеріне арналған

Кафедра отырысында ұсынылған

20___ж. «_____»______________, №__хаттама


Кафедра меңгерушісі____________________ А.Д. Тастенов

Энергетика факультетінің әдістемелік кеңесімен құпталды

20___ ж. «___»_______№ ___ хаттама

ӘК төрағасы_________________ Кабдуалиева М.М.


1 Зертханалық жұмыс. Фидерлі сызықтар


Жұмыстың мақсаты: Бағдарлама бойынша фидерлі сызықтарының ρ толқындық кедергінің олардың геометриялық өлшемдерінен тәуелділігін есептеу. Алынған мәндер бойынша графиктерді салу.
Теориялық мәліметтер
Фидерлі сызықтар арқылы электромагниттік энергия беріледі, ал олардың бөліктерінен жоғары жиілікті құрылғылары қалыптасады. Фидерлі сызықтардың мынадай түрлері жиі кездеседі:

 • Коаксиалды (1.1, а суреті);

 • Диэлектрикте орналасқан екісымды экрансыз (1.1, б суреті);

 • Симметриялы микрожолақты (1.1, в суреті);

 • Симметриясыз микрожолақты (1.1, г суреті).


1.1 Сурет


1.1, в, г суретінде келесідей шарттар белгіленген: 1 – орталық өткізгіш, 2 – жерленген өткізгіштік бет, 3 – диэлектрик өтімділігі бар материалды төс етегіш.

Фидерлі сызықтардың барлық түрлерінің параметрлері келесідей сипатталады: • пішіні мен геометриялық өлшемдердің көлденең сызықтарының қимасына тәуелді және диэлектрик сызықтарын толықтыратын толқындық кедергі ρ;

 • диэлектрик өтімділігінің әсерінің мәні;

 • сызықта таралатын толқын ұзындығының коэффициенті;

 • сызық ұзындығының бірлік шығындары;

 • жиілік шекарасы және одан кем болатын жиілікке тәуелсіз алғашқы екеуінің сызық параметрлері;

 • толқын кернеуінің амплитудалық жорамал мәндері және сызықтан өтетін қуат сигналдары.

ρ (өлшем бірлігі Ом) толқындық кедергінің және диэлектрик өтімділігінің әсерлік мәндерінің формулаларын қорытамыз.

Коаксиалды сызықтар (1.1, а суреті):

,

(1.1)

мұндағы D, d – сыртқы және ішкі сызықтардың диаметрлері; - сызықты толтыратын материал-диэлектриктің диэлектрик өтімділігі.

Диэлектриктің =1 болмаған жағдайы.

Диэлектрикте орналасқан екісымды экрандалмаған сызық (1.1, б суреті):

,

(1.2)

мұндағы а, d – 1.1, б суретінде көрсетілген геометриялық өлшемдер; - материал-диэлектриктің диэлектрик өтімділігі.Симметриялы микрожолақты сызық (1.1, в суреті):

,

(1.3)

мұндағы W, b – 1.1, в суретінде көрсетілген геометриялық өлшемдер; - төс етегінің диэлектрик өтімділігі.Симметриясыз микрожолақты сызық (1.1, г суреті):

,

(1.4),

(1.5)

мұндағы W, һ – 1.1, г суретінде көрсетілген геометриялық өлшемдер; - төс етегінің диэлектрик өтімділігі.

Берілген  сызығында электр қуат сызықтары ауада ε=1 шамасымен өтеді.

Аталған барлық сызықтарда диэлектриктің әсерінен толқын ұзындығының қысқаруы өтеді:
,

(1.6)

мұндағы λ – бос кеңістіктегі толқын ұзындығы.

(1.6) формуласына сәйкес фидерлі сызықтарда толқын ұзындығының қысқару коэффициенті мынаған тең

,

(1.7)

Сызықтардағы сигналдардың өшуі өтетін қабатта диэлектриктің шығындалуы мен сәулеленуіне байланысты болады. Өшу келесідей өрнектеледі β=αL, мұндағы α [дБ/м] – өшудің бірлік ұзындығына сәйкес келуі, L – фидерлі сызықтың ұзындығы.

Фидерлі сызықтардағы өтімділік қуатының максималды мәні электрлік және жылулық тесілу арқылы анықталады. Кернеу өрісінің сындық мәнін жоғарлатқан нәтижесінде электрлік тесілу пайда болады. Жылулық тесілу фидерлі сызықтардың және қуат тепе-теңдігінің бұзылу нәтижесінде пайда болады. Нәтижесінде фидерлі сызықтардың температурасы үздіксіз жоғарылайды да, оның бұзылуына әкеледі.

1.2 Сурет


ρ (өлшем бірлігі Ом) толқындық кедергінің есептелуі 2 суретінде берілген, мұндағы ρ1 – коаксиалды сызықтардың толқындық кедергісі (1.1), ρ2 – екісымды кедергінің толқындық кедергісі (1.2), ρ3 – симметриялы микрожолақты сызықтардың толқындық кедергісі, ρ4 – симметриясыз микрожолақты сызықтардың толқындық кедергісі, εf – симметриясыз микрожолақты сызықтардың эффективті диэлектрик өтімділігі (1.5).

1.2 суретіндегі формулалардың графиктері 1.3 суретінде келтірілген.1.3 Сурет


Зертханалық жұмысты орындаудағы тапсырмалар


 1. 1.2 суретіндегі формулалар бойынша фидерлі сызықтарының ρ (өлшем бірлігі Ом) толқындық кедергінің биэлектрик өтімділігі ε=3 және 12 кезіндегі геометриялық өлшемдерін есептеу. 1.3 суреті бойынша графиктер салу.

 2. Фидерлі сызықтардың толқындық кедергіге мәнінің әсер етуін есептеу.

 3. Фидерлі сызықтардың геометриялық мәндерінің оның толқындық кедергіге әсерін етуін анықтау.

 4. ρ =50 Ом толқындық кедергіні алу үшін графиктер арқылы фидерлі сызықтардың барлық түрлерінің және олардың геометрилық өлшемдерін анықтау.

2 Зертханалық жұмыс. Фидерлі сызықтарда толқынның таралуы


Жұмыстың мақсаты: Фидер сызығының кіріс кедергісін және шағылу коэффициентін, шағылған және түсірілген толқындардың қуатын, сызық бойындағы кернеудің амплитудаларын анықтайтын бағдарлама құру.
Теориялық мәліметтер
Фидер сызығының типіне тәуелсіз оның ішінде жүзеге асатын электромагнитті толқындардың таралуымен байланысқан үрдістер жалпы физика заңдарына бағынады. Сондықтан бұл үрдістерді бірыңғай екі сымды ұзын сызық мысалын қарастыра отырып талдауға болады. толқындық кедергісі бар сызықта оның басына жиілігіне ие генераторды қосқан жағдайда, соңындағы комплексті жүктемеде екі толқын таралады: генератор-жүктеме бағытымен түсірілген және жүктеме-генератор бағытымен шағылған толқын (сурет 2.4).

2.1 Сурет


Сызық бойындағы кернеудің комплексті амплитудасы х координатасына тәуелді және екі құраушыдан тұрады: біреуі түсірілген, ал екіншісі шағылған толқынмен анықталады. Активті шығынды есепке алмағандағы сызықтың кернеуі былай жазылады:

,

(2.1)

мұндағы - жүктемеден бастап саналатын ұзындық (2.1 суретке қараңыз), - фазалық тұрақты, - сызықтағы толқынның ұзындығы.

Түскен және шағылған толқындардың комплекстік амплитудаларының қатынасы – шағылу коэффициенті болып саналады.

,

(2.2)

мұндағы - жүктеменің шағылу коэффициенті.

Шағылу коэфициенті комплексті кедергімен келесі қатынаста байланысқан:

,

(2.3)

Сызықта таралатын түскен және шағылған толқындардың қуаттары осы толқындардың кернеулерінің амплитудаларына тәуелді:,

(2.4)(2.5)

Бұл қуаттардың (2.4) және (2.5) есепке алғандағы айырмасы өтпелі қуат болып саналады.


,

(2.6)

Сызықта шығындардың қатысуынсыз өтпелі қуат толығымен жүктеменің активті бөлігімен жұтылады: . Сондықтан (2.2) – (2.6) есепке алғанда, қуаттың үш мәні бір-бірімен келесі қатынаста байланысқан:,

(2.7)(2.8)

Комплексті кедергімен жүктелген (2.1 суретті қараңыз) сызықты кіріс кедергісінің көмегімен сипаттауға болса, шағылу коэффициентімен де Г деп сипаттауға болады. Сонымен бірге, нақты жиіліктер ауданында кедергісінің нақты бөлігі комплексті айнымалы жазықтығының жарты ауданын, ал шағылу коэффициенті бірлік радиусты шеңбердің ауданын алады (сурет 2.2, а, б).


2.2 Сурет


(2.2) сәйкес, кез келген ұзындықта шығынсыз шағылу коэффициент модулі – тұрақты шама: , ал фаза сағат тілімен бұрышымен айналады (сурет 2.2, в).

жүктемесінен қашықтықта орналасқан кіріс кедергісі:

,

(2.9)

Мұндағы – фазалық тұрақты.белгілі болған жағдайда (2.3) сәйкес шағылу коэффициенті Г анықталады.

Ұзын сызықтың жұмыс режимін сипаттау үшін шағылу коэффициентінен Г басқа екі параметр қолданылады:

тоқтаулы толқын коэффициенті (ТТК) ,

ағынды толқын коэффициенті (АТК)

Келтірілген өрнектерге сәйкес 2.3 суретінде Фидер сызығының кіріс кедергісін және шағылу коэффициентін, шағылған және түсірілген толқындардың қуатын, сызық бойындағы кернеудің амплитудаларын анықтайтын бағдарлама көрсетілген.

Бағдарламада келесідей белгілеулер қабылданған:

RH – жүктеме кедергісінің активті құраушысы, Ом;

XH – жүктеме кедергісінің реактивті құраушысы, Ом;

ZH – жүктеменің комплекстік кедергісі, Ом;

λ – сызықтағы толқын ұзындығы;l – сызықтың ұзындығы (λ мен l өлшемдері бірдей);

UPAD – түскен толқын кернеуінің амплитудасы, В;

ρ – сызықтың толқындық кедергісі, Ом;

SH – жүктеме шағылысының комплекстік коэффициенті;

SHM – жүктеме шағылысы коэффициентінің модулі;

ΘH – жүктеме шағылысы коэффициентінің фазасы, град.;

PPAD – түсу толқынының қуаты, Вт;

POTR – шағылысқан толқынның қуаты, Вт;

PH – өтетін қуат D, немесе жүктемедегі қуат, Вт;

R(l) – сызықтың кіріс кедергісінің активті құраушысы, Ом;

X(l) – сызықтың кіріс кедергісінің реактивті құраушысы, Ом;

Z(l) – сызықтың комплекстік кіріс кедергісі, Ом;

UM(l)- сызық бойындағы кернеудің амплитудасы, В.

Бағдарлама бойынша есептеу нәтижесінің үлгісі 2.3 суретінде, ал бағдарлама бойынша есептелген графиктер 2.4 суретінде көрсетілген.Зертханалық жұмысты орындауға арналған тапсырмалар

 1. Комплекстік жүктеменің басқа берілгендері бойынша бағдарламаны пайдалана отырып (2.3 суретін қараңыз) есептеулер жүргізіңіз. Мысалы, Z=30+j25. 2.4 суретіндегі көрсетілгендей графиктер құру.

 2. Жүктеменің тым аз кедергісі кезінде, яғни қысқа тұйықталу режиміне жақын болғанда, бағдарламаны пайдалана отырып (2.3 суретін қараңыз) есептеулер жүргізіңіз. Мысалы, Z=0,0001+j0,0001 Ом.

 3. Жүктеменің тым үлкен кедергісі кезінде, яғни бос жүріс режиміне жақын болғанда, бағдарламаны пайдалана отырып (2.3 суретін қараңыз) есептеулер жүргізіңіз. Мысалы, Z=106+j106 Ом.


2.3 Сурет

2.4 Сурет

3 Зертханалық жұмыс. Коаксиалды контур


Жұмыстың мақсаты: Бағдарлама бойынша коаксиалдың сызықтың ұзындығын l олардың геометриялық өлшемдерінен тәуелділігін есептеу. Алынған мәндер бойынша графиктерді салу.

Теориялық мәліметтер
lД/4 ұзындығына ие коаксиалды сызықтың бір соңын қысқа тұйықталу кезінде ол өзін параллель тербелмелі контур ретінде таныстырады (λД - диэлектрик әсері ескерілген сызықтағы қысқартылған толқын ұзындығы). lД/4 кезінде қысқа тұйықталған сызық индуктивтілікке эквивалентті. Бұл жағдайда параллель тербелмелі контурды сызықтың алшақтанған соңына қосымша сыйымдылық С қосу арқылы алуға болады. (3.1 сурет)

3.1 Сурет

Индуктивтілік қызметін қысқа тұйықталған сызық бөлігі атқаратын контурдағы резонанс шарты келесі түрде беріледі:(3.1)

мұндағы, ρ – коаксиалды сызықтың толқындық кедергісі. Ол Оммен өлшеніп (1.1) бойынша анықталады.

(3.1) өрнегінен сиымдылық С таңдалған кездегі сызықтың ұзындығын анықтаймыз:(3.2)

мұндағы, f – МГц-пен өлшенетін жилік, С – пФ-мен өлшенетін сиымдылық.

Коаксиалды контур есебі бойынша бағдарлама 3.2 суретінде мысалмен көрсетілген. Бағдарламада келесідей белгілеулер қабылданған:

D, d - см-мен берілген ішкі және сыртқы сызықтың диаметрі;

εr - сызықты толтыратын материал-диэлектриктің диэлектрлік өтімділігі (1.1, а сурет). Диэлектрик жоқ болған кезде: εr =1;

C - пФ-мен өлшенетін сиымдылық;

λ - см-мен берілген толқын ұзындығы;

λD - см-мен берілген диэлектрик әсерімен қысқартылған толқын ұзындығы;

f - МГц-пен өлшенетін жилік;

L - см-мен берілген коаксиалды сызықтың есептелген ұзындығы;

ρ - сызықтың толқындық кедергісі, Ом.


  1. Сурет


Зертханалық жұмысты орындауға арналған тапсырмалар


 1. Басқа берілгендер бойынша бағдарламаны пайдалана отырып (6.9 суретін қараңыз) есептеулер жүргізіңіз. Мысалы, λ=30см және С=3пФ.

 2. Сыйымдылықтың өзгеруі, контурдағы басқа параметрлерінің өзгермеген кезінде, коаксиалды сызықтың ұзындығына ықпалы қандай болатынын анықтаңыз.

 3. Диаметрдің өзгеруі, контурдағы басқа параметрлерінің өзгермеген кезінде, коаксиалды сызықтың ұзындығына ықпалы қандай болатынын анықтаңыз.

 4. Диэлектрик өтімділігінің өзгеруі, контурдағы басқа параметрлерінің өзгермеген кезінде, коаксиалды сызықтың ұзындығына ықпалы қандай болатынын анықтаңыз.

4 Зертханалық жұмыс. Көлемді резонаторлар


Жұмыстың мақсаты: Бағдарлама бойынша резонансты толқынның ұзындығын арқылы көлемді резонаторлың түрін таңдай алу. Алынған мәндер бойынша графиктерді салу.
Теориялық мәліметтер
Толқын қозғаушының қолдауына байланысты екі типті көлемді резонаторлар бар: тіктөртбұрышты және цилиндрлік типті.

4.1 Сурет


Типтердің екеуінде де резонансты жиілігі, толқын қозғаушының әртүрлі қабырғаларында орналасқан жарты толқындардың санымен анықталады. Сондықтан бір резонаторда үлкен санды резонансты жиіліктер болуы мүмкін. Тіктөртбұрышты типтерде (сурет 4.1,а қара) резонансты толқындардың ұзындығы келесі өрнекпен анықталады:(4.1)мұнда m,n,p - бүтін оң сандар m=0 немесе n=0 болуы да мүмкін. Сөйтіп, (4.1) өрнегіне сәйкес m=0, n=1, p=1 немесе m=1, n=0, p=1 немесе тіктөртбұрышты резонатордың резонансты толқын ұзындығы ең үлкен мәнге ие болады.

4.1 кестесінде, λ толқын ұзындығына байланысты таңдалатын, тіктөртбұрышты толқын қозғаушының кейбір стандартты типтердің өлшемдері келтірілген.

4.1 суретінде тіктөртбұрышты резонатордың есептелу бағдарламасы мысалымен келтірілген.


4.1 Кесте

Толқын ұзындығы ,см

Толқын қозғаушының өлшемі а,см

Толқын қозғаушының өлшемі b,см

Толқын ұзындығы ,см

Толқын қозғаушының өлшемі а,см

Толқын қозғаушының өлшемі b,см

0,76...1,16 0,72 0,34

1,16...1,75 1,1 0,55

2,6...3,6 2,3 1,0

4,2...6,2 4,0 2,0

7,5...11,5 7,2 3,4


11,5...17 11,0 5,5

17,0...26,0 16,0 8,0

21,0...32,0 19,6 9,8

26,0...40,0 24,8 12,4

  1. Сурет

Бағдарламаға келесі белгіленулер енгізілген:

λ - толқын ұзындығы, см-мен өлшенеді.

a,b,c - резонатор тіктөртбұрышының қабырғалар ұзындығы см-мен өлшенеді (4.1,а суретке қара)

m, n, p - бүтін сандар.

Бағдарлама бойынша есептелу келесі ретпен орындалады. Алдымен резонатордың қажетті толқынның резонансты ұзындығына λ -ға байланысты 4.1 кесте бойынша а, b өлшемдерімен толқын қозғаушы типі таңдалады (4.1, а суретке қара). Қозғаушы толқынның түрі және m,n,p коэффиценттердің мәндері таңдалады. Одан кейін толқынның резонансты ұзындығының қажетті мәндерін табу үшін резонантордың 3-ші өлшемі λ = Ф(с) тәуелділіктегі графиктің көмегімен құрастырылады. Бағдарлама бойынша есептелу дәл сол 4.2 суретінде келтірілген.

Цилиндрлік резонатор толқынының резонансты ұзындығы күрделі әдіспен анықталады және тек бір формуламен өрнектеледі. Цилиндрлік резонатордағы көптеген резонансты жиіліктердің ішінен ең ұзын толқындардың қоздырылуы кезіндегі,сол цилиндрлік резонатордың есептелу формуласын келтірейік.

Н111 типті тербелістің қоздырылуы кезіндегі резонансты толқынның ұзындығы.

(4.2)

Е011 типті тербелістің қоздырылуы кезіндегі резонансты толқынның ұзындығы.

(4.3)

Н011 типті тербелістің қоздырылуы кезінденгі резонансты толқынның ұзындығы.

(4.4)

Цилиндрлік резонатордың бағдарлама бойынша есептелуі мысалымен 4.3 суретінде көрсетілген. Алдымен, екі өлшемді резонаторлардың қатынасы таңдалады: X = L/R (4.1,б суретке қара). Содан кейін,бағдарлама бойынша резонатордағы үш түрлі толқындардың қоздырылуы кезіндегі сол резонатордың өлшемдері есептеленеді.

Бағдарламаға келесі белгілер енгізілген:

λ - толқын ұзындығы, см-мен өлшенеді.

L,R - резонатордың радиусы және ұзындығы см-мен өлшенеді (4.1, б суретке қара)

4.3 СуретЗертханалық жұмыстың орындалуына байланысты тапсырмалар

1. λ =5 және 12 см немесе басқа λ мәндерімен берілген тіктөртбұрышты типті резонансты жиілікті резонатордың өлшемдерін анықта.

2. 3 түрлі толқындардың резонатордағы қоздырылуы кезіндегі өлшемдерін анықта.
5 Зертханалық жұмыс. Төмен жиілікті сүзгі

Жұмыстың мақсаты: Төмен жиілікті сүзгінің амплитудалық-жиілікті сипаттамасын алу, параметрлерін анықтайтын бағдарлама құру.
Теориялық мәліметтер
5.1 суретте бірүзбелі төмен жиілікті сүзгісінің схемасы мен амплитудалық-жиілікті сипаттамасы (АЖС), ал 5.2 суретте екіүзбелінікі берілген. Бірүзбелі сүзгінің элементтерінің параметрлері шығыста қиықтан қажет ететін жиілік f0 мен қабылданған толқын кедергісі  арқылы есептеледі. Қарастырылып отырған мысалда f0=1 МГц және =50 Ом.
мкГн,

нФ.

Берілген параметрлер арқылы алынған АЖС сүзгі шығысындағы кернеудің генератор кернеуіне қатынасы ретінде 5.1 суретте берілген. Схемада кіріс дабылының жиілігінің өзгерісін экранда АЖС-ның «виртуалды» осциллографын алуға мүмкіндік беретін генератор жиілігінің қайта құрылуымен көрсеткен.

5.1 Сурет

5.2 Сурет


5.1 және 5.2 суреттерді салыстырсақ, екіүзбелі сүзгі бірүзбелі сүзбіге қарағанда сипаттамасын құламалы аумақ арқылы алуға болады.
Зерханалық жұмысты орындауға арналған тапсырмалар.


 1. 5.1 және 5.2 суреттердегі схемада көрсетілген параметрлер бойынша төмен жиілікті бірүзбелі және екіүзбелі сүзгінің АЖС-н салу.

 2. Толқын кедергісінің мәнін өзгертіп (мысалы, =100 Ом деп алу), сыйымдылық С пен индуктивтіліктің L жаңа мәндерін есептеу, оларды сәйкесінше схемаға енгізу және жаңадан АЖС салу.

 3. АЖС-ға -ның мәні қалай әсер ететіндерін анықтау.

 4. Қиық жиілігінің мәнін өзгертіп (мысалы, f0=20 МГц деп алу), сыйымдылық С пен индуктивтіліктің L жаңа мәндерін есептеу, оларды сәйкесінше схемаға енгізу және жаңадан АЖС салу.

6 Зертханалық жұмыс. Жоғары жиілікті сүзгіЖұмыстың мақсаты: Жоғары жиілікті сүзгінің амплитудалық-жиілікті сипаттамасын алу, параметрлерін анықтайтын бағдарлама құру.
Теориялық мәліметтер
6.1 суретте бірүзбелі жоғары жиілікті сүзгінің схемасы мен амплитудалық-жиілікті сипаттамасы (АЖС), ал 6.2 суретте екіүзбелінікі берілген. Бірүзбелі сүзгінің элементтерінің параметрлері шығыста қиықтан қажет ететін жиілік f0 мен қабылданған толқын кедергісі  арқылы есептеледі. Қарастырылып отырған мысалда f0=1 МГц және =50 Ом.
мкГн,

нФ.

Берілген параметрлер арқылы алынған АЖС фильтр шығысындағы кернеудің генератор кернеуіне қатынасы ретінде 6.1 суретте берілген. Схемада кіріс дабылының жиілігінің өзгерісін экранда АЖС-ның «виртуалды» осциллографын алуға мүмкіндік беретін генератор жиілігінің қайта құрылуымен көрсеткен.

6.1 Сурет

6.2 Сурет


6.1 және 6.2 суреттерді салыстырсақ, екіүзбелі сүзгі бірүзбелі сүзгісіне қарағанда сипаттамасын құламалы аумақ арқылы алуға болады.
Зерханалық жұмысты орындауға арналған тапсырмалар.


 1. 6.1 және 6.2 суреттердегі схемада көрсетілген параметрлер бойынша төмен жиілікті бірүзбелі және екіүзбелі сүзгісінің АЖС-н салу.

 2. Толқын кедергісінің мәнін өзгертіп (мысалы, =100 Ом деп алу), сыйымдылық С пен индуктивтіліктің L жаңа мәндерін есептеу, оларды сәйкесінше схемаға енгізу және жаңадан АЖС салу.

 3. АЖС-ға -ның мәні қалай әсер ететіндерін анықтау.

 4. Қиық жиілігінің мәнін өзгертіп (мысалы, f0=30 МГц деп алу), сыйымдылық С пен индуктивтіліктің L жаңа мәндерін есептеу, оларды сәйкесінше схемаға енгізу және жаңадан АЖС салу.

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет