Ағто «Ертіс дарыны» облыстық сырттай оқу олимпиадалық резерв мектебіне қабылдау турының тапсырмаларыжүктеу 41.74 Kb.
Дата10.05.2019
өлшемі41.74 Kb.

АҒТО «Ертіс дарыны» облыстық сырттай оқу олимпиадалық резерв мектебіне қабылдау турының тапсырмалары.

2013-2014 оқу жылы
ХИМИЯ
8 сынып


 1. Ұнтақ тәріздес қоспаны қалай айыру керек екенін түсіндіріңіз: ағаш көмір, өзен құмы, ас тұзы.

3 балл

 1. Массасы бойынша ең артығы қайсысы: а) көміртек атомы немесе су молекуласы, б) йод атомы немесе оттек молекуласы? Жауабыңызды түсіндіріңіз.

4 балл

 1. ZnS, Cu2S, CO, Al2S3, SnS2, P2S5, H2S, PH3, SiH4, Cr2O3 формулаларының ішіндегі қосылыстардың элементтерінің валенттіліктері қандай?

5 балл

 1. Реакция соңында мыс (ІІ) оксидінің түзілуіне мысалдар келтіріңіз: а) қосылу; б) ыдырату.

4 балл

 1. Берілген оксидтердің ішінде CaO, SiO2, CuO, Al2O3, CO, N2O3, K2O, SO3, Fe2O3 формулалары қайсы кәдімгі жағдайда сумен әрекеттеседі және қандай зат түзіледі? Мүмкін болатын реакция теңдеулерін жазыңыз.

6 балл

 1. Егер формулалары MgBr2, Ca(PO3)2, KMnO4, Na2CO3, AlPO4, CuSO4, Fe(NO3)3, Al2S3, PbCl4, KI болса, қышқыл қалдықтары қай тұздар құрамына кіреді және қышқылдардың формуласын жазыңыз. Тұздарды және қышқылдарды атаңыз.

10 балл

 1. Сөндірілмеген әктен қалай кальций хлориді мен кальций нитратын алады? Реакция теңдеуін жазыңыз.

4 балл

 1. Теңіз суы құрамында 3,5% тұз жетеді. Теңіз суының 10 кг буландырғаннан кейін қанша масса тұз қалады?

6 балл

 1. Сонша атом болу үшін қанша темір алу керек және 1г сутекте қанша болуы тиіс.

6 балл

 1. 1 атом күмістің массасын граммен есептеңіз. 4 балл

Жалпы 50 балл

9 сынып


 1. Азоттың сутекпен қосылысының молярлық массасы 32 г/моль тең. Егер азоттың массалық үлесі 0,875 болса, осы қосылыстың формуласын анықтаңыз.

5 балл

 1. 4,9 г күкірт қышқылы бар 200г ерітіндіге 10 г темір үгінділерін салды. 20ºС түзілген газдың көлемін және нормальды қысымын есептеңіз.

5 балл

 1. 49 г күкірт қышқылының молекула санын, осы қышқылдың құрамындағы оттек атомының санын және күкірт қышқылының молекулалық массасын грамм бойынша есептеңіз.

5 балл

 1. 40,7 г мырышқа жоғары температурада натрий гидроксидінің сулы ерітіндісінің көп мөлшерде әсер етті. Түзілген тұздың массасын есептеңіз.

5 балл

 1. Қышқыл ерітіндісінің 1 литрінде 10-2 моль сутек ионы бар. Тұз қышқылының қанша мөлшері бұған сәйкес келеді?

5 балл

 1. Этикеткасыз төрт сынауыққа натрий карбонаты, тұз қышқылы, натрий сульфаты, барий хлоридінің ерітінділері берілген. Әрбір сынауықта берілген заттарды ешбір көмексіз қалай анықтауға болады?

5 балл
Жалпы 30 балл

Задания вступительного тура областной заочной школы олимпийского резерва РНПЦ «Ертіс дарыны»

на 2013-2014 учебный год
ХИМИЯ
8 класс


 1. Придумайте, как разделить растёртую в порошок смесь: древесный уголь, речной песок, поваренную соль.

3 балла

 1. Что имеет больше массу: а) атом углерода или молекула воды, б) атом йода или молекула кислорода? Ответ обоснуйте.

4 балла

 1. Какова валентность элементов в соединениях, формулы которых ZnS, Cu2S, CO, Al2S3, SnS2, P2S5, H2S, PH3SiH4, Cr2O3?

5 баллов

 1. Приведите примеры образования оксида меди (II) в результате реакции: а) соединения; б) разложения.

4 балла

 1. Какие из оксидов, формулы которых CaO, SiO2, CuO, Al2O3, CO, N2O3, K2O, SO3, Fe2O3 будут реагировать с водой при обычных условиях и что при этом образуется? Напишите уравнения возможных реакций.

6 баллов

 1. Напишите формулы кислот, кислотные остатки которых входят в состав солей, формулы которых MgBr2, Ca(PO3)2, KMnO4, Na2CO3, AlPO4, CuSO4, Fe(NO3)3, Al2S3, PbCl4, KJ. Назовите соли и кислоты.

10 баллов

 1. Как из негашеной извести получить хлорид кальция и натрат кальция? Напишите уравнения реакций.

4 балла

 1. Содержание солей в морской воде достигает 3,5%. Какая масса соли остается после выпаривания 10 кг морской воды?

4 балла

 1. Сколько граммов железа нужно взять, чтобы иметь столько же атомов, сколько их содержиться в 1 г водорода?

6 баллов

 1. Вычислите массу в граммах одного атома серебра.

4 балла

Всего: 50 баллов
9 класс


 1. Молярная масса соединения азота с водородом равна 32 г/моль. Определите формулу этого соединения, если массовая доля азота в нем 0,875.

5 баллов

 1. В 200 г раствора, содержащего 4,9 г серной кислоты, поместили 10 г железных опилок. Вычислите объем выделившегося газа при 20ºС и нормальном давлении.

5 баллов

 1. Вычислите число молекул, содержащихся в 49 г серной кислоты, число атомов кислорода в этом количестве кислоты и массу молекулы серной кислоты в граммах.

5 баллов

 1. На 4,07 г цинка подействовали при повышенной температуре избытком водного раствора гидроксида натрия. Определите массу образовавшейся соли.

5 баллов

 1. В литре раствора кислоты содержится 10-2 моль ионов водорода. Какому количеству соляной кислоты это соответствует?

5 баллов

 1. В четырех пробирках без этикеток находятся растворы карбоната натрия, хлороводородной кислоты, сульфата натрия, хлорида бария. Как без помощи других веществ определитьсодержимое каждой пробирки?

5 баллов


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет