Алматы қ. 2012 ж. Бұдан былай «Сатып алушы»жүктеу 169.73 Kb.
Дата26.11.2018
өлшемі169.73 Kb.№ _____ ШАРТАлматы қ. «____» _________2012 ж.

Бұдан былай «Сатып алушы» деп аталатын «Қазақтелеком» АҚ «Алматытелеком» ҚТО атынан 2012.06.12 күнгі № 02/25-5045 сенімхат негізінде әрекет ететін Бас директордың орынбасары-Әкімшілік директор Б.Б. Мұстахитов бірінші тараптан және бұдан әрі «Сатушы» деп аталатын _____________________________ ___________________________ негізінде әрекет ететін, екінші тараптан (бұдан әрі – «Тараптар»), "Самұрық-Қазына" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген (2012.05.26. № 80 хаттама) "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімді басқару құқығымен "Самұрық-Қазына"АҚ-на тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу ережесінің (бұдан әрі - Ереже) және _____________ күнгі №___ бағалы ұсыныстар әдісімен сатып алу қорытынды хаттамасы негізінде сатып алу туралы осы шартты (бұдан былай - «Шарт») жасады және төмендегідей келісімге келді:
1. Шарттың мәні.
1.1. Осы шарттың талаптарына сәйкес, Сатушы Сатып алушыға осы Шарттың 1 Қосымшасында көрсетілген тізбе мен санға сәйкес, 2012 жылға «Алматытелеком» ҚТО КҚО үшін ;(бұдан былай - «Тауар») жеткізіп беруді, ал Сатып алушы жеткізілген тауарды қабылдап алуды және төлем жасауды міндетіне алады.

2. Шарттың жалпы сомасы.
2.1. Шарттың жалпы нақты құны ҚҚС-сыз есептегенде _______________________________ теңге 00 тиынды құрайды.

2.2. Төлем, Сатып алушының қоймасына Тауар жеткізілген сәттен бастап, 10 (он) банк күнінің ішінде, жеткізілген тауардың 100 % мөлшерінде жүргізіледі.
3. Жеткізіп беру шарты.
3.1. Тауардың жеткізілуі, осы Шарттың 1 Қосымшасында көрсетілген тізім мен санына сәйкес, осы шарт жасалған сәттен бастап, 10(он) жұмыс күннің ішінде жүзеге асырылуы тиіс.

3.2. Тауар Алматы қаласы , 2 -Шанырақ ықшам ауданы,Бірлік көшесі ,2 мекенжайы бойынша орналасқан Сатып алушының қоймасына жеткізіліп беріледі.

3.3. Жеткізіп беру, Сатушы Сатып алушыға Тауарды осы шарттың 1 Қосымшасында көрсетілген тізбе мен санға сәйкес толық жеткізіліп берілген кезде ғана орындалды деп есептеледі.

3.4. Жеткізіп беру күні, Тауарды қабылдап-өткізу Актісіне немесе жөнелтпе құжатқа қол қойған күн деп есептеледі. Тауарды қабылдап-өткізу актісіне екі тараптың өкілетті өкілдері қол қояды. Осы жағдайда Сатып алушы Сатушы тауарды жеткізіп берген күннен бастап, 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде қабылдап-өткізу актісіне қол қоюды міндетіне алады.

3.5. Тауар Алматы қ, Инкотермс 2000. DDP талаптары бойынша жеткізіліп беріледі.

3.6. Сатып алушы Сатушының тауарды жеткізіп беруі үшін қойманың дайын болуын қамтамасыз етуге тиісті.

3.7. Тауар, тізбесін Сатушы өз еркімен белгілеген тауардың ілеспе құжаттарымен бірге жеткізілуі тиіс.

3.8."Сатушы" СТ-КZ" нысаны бойынша тауардың өтуі туралы сертификатты немесе аталған тауар Қазақстанда жасалмайтынын растайтын хатты ұсынады.
4. Тауардың сапасы
4.1 Осы Шарт шегінде жеткізілетін тауарға «Сатушы» кепілдік береді:

4.1.1.Материалы мен орындалуы ақаусыз, зауыттың орауышында, жаңа түрінде жеткізіледі;

4.2.Тауар осы Шарттың 1.1 т. көрсетілген тізбе мен санға сәйкес жеткізілмеген немесе жеткізілген Тауардың орауышын ашқан кезде, жасырын зауыт ақауы анықталған немесе тауардың сапасы шығарушының техникалық жағдайына толық сәйкес келмеген жағдайда, Сатып алушы жиырма күннің ішінде рекламациялық акт жасайды және оны Сатушыға береді, ал Сатушы рекламациялық акт негізді болып табылған жағдайда 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде және өзінің есебінен тауарды жаңа тауарға ауыстырады немесе өз жағдайына қарай отырып тауардағы кемшіліктерді түзетеді. Сатып алушы ақауы бар тауарды мына мекенжайға жібереді: ____________ __________________

4.2.1. Осы шартта көрсетілген жағдайларға сәйкес келмеген Тауарды Сатушының атына жіберу қаупінің барлығын Сатушы өз жауапкершілігіне алады.

4.2.2. Ауыстырылған/түзетілген тауарды Сатып алушының атына жіберу шығыны мен қаупін Сатушы өз жауапкершілігіне алады.

4.2.3. Осы Шартта көрсетілген талаптарға сәйкес келмейтін Тауарды Сатушының атына жөнелтуді Сатып алушы DDP Алматы қ. Инкотермс 2000 талаптары бойынша жүзеге асырады.

4.2.4 Түзетілген/ауыстырылған Тауарды Сатып алушының атына жөнелтуді Сатушы DDP Алматы қ.Инкотермс 2000. талаптары бойынша жүзеге асырады.

4.3. Сатып алушының осы Шарттың 4.2. т. көрсетілген мерзімді сақтамауы Сатушыны Сатып алушының алдында қандай да бір міндеттен босатады.

4.4. Тауардың гарантиялық мерзімі тауарды жеткізіп берген күннен бастап, кейінгі 12 (он екi) күнтізбелік ай кезегін құрайды.

Осы жағдайда жөнделген/түзетілген тауардың мерзімі жаңадан басталады. Сатушы тауардың осы тармақта көрсетілген кепілдік мерзімі өткен соң оның сапасына жауап бермейді.
5. Тараптардың жауапкершілігі.

5.1. Осы шарттың шегінде, Тараптар өз міндеттерін орындамаса немесе тиісті дәрежеде орындамаса, барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңына сәйкес шешіледі.

5.2. Осы Шарттың 3.1. т. сәйкес, Сатушы жеткізіп беру мерзімін өткізіп алатын болса, Сатып алушыға әрбір мерзімі өткен күн үшін Шарттың жалпы құнының 0,05% мөлшерінде өсім төлейді, бірақ ол Шарттың жалпы құнының 10%-нан аспауы тиіс.

5.3. Сатушы Тауарды жеткізіп беруден бас тартқан немесе жеткізіп беру мерзімін 10 күнтізбелік күннен асырып алған жағдайда, Сатып алушы Сатушыдан 10 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлеттіріп, бір жақты тәртіпте шартты бұзуға құқы бар.

5.4. Тараптардың осы бапқа сәйкес төлеуге тиесілі барлық сомасы, жазбаша ескертілген күннен бастап, 5 (бес) банк күннің ішінде тиісті Тараптың есепшотына аударылуы тиіс.
5.5. Осы Шарттың 4т. сәйкес, кепілдік міндеттері бұзылған және Сатып алушының Сатушыға берген ескерту сәтінен бастап зақымдануын жоюды 10 (он) күнтізбелік күннен аса кідірткен жағдайда, Сатушы:

      1. Жарамсыз Тауардын құнының 20% мөлшерінде

тұрақсыздық айыппұлын төлеуге;

5.6. Төлем кешіктірілген жағдайда Сатып алушы Сатушыға төлем мерзімі кешіктірген әр күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,5% мөлшерінде өсім төлейді, бірақ ол Шарттың жалпы құнының 10% аспауы тиіс.

5.7."Сатушыға" СТ-КZ" нысаны бойынша тауардың өтуі туралы сертификат немесе аталған тауар Қазақстанда жасалмайтынын растайтын хат ұсынылмағаны үшін шарттың құнына байланысты 0,1% мөлшерінде айыппұл салынады.

5.8. Осы Шарт бойынша Тараптардың жауапкершілігі айыпты Тараптың екінші Тарапқа нақты келген зиянды өтеумен шектеледі.
6. Төтенше жағдайлар.

6.1. Сатып алушы немесе Сатушы төтенше жағдайлардың себептері бойынша өз міндеттерін орындау мүмкін емес жағдайда болса, оңда Тараптардыың әрқайсысының міндеттерді орындау мерзімі осы жағдай болып отырған мерзімге ұзартылады. Төтенше жағдайға бағынбайтын күш жағдайы, яғни жарияланған немесе жарияланбаған әскери іс-әрекеттер, ереуіл, азаматтық толқын, сұрапыл апат немесе Тараптардың ақылы мен бақылауынан тыс болған және Тараптардың осы Шарт бойынша міндеттерін орындауға кедергі жасайтын басқадай үшінші күштің қандай да бір іс-қимылдары деп түсіндіріледі.
6.2. Егер төтенше жағдай кейінгі 2 (екі) айдан астам мерзімге үздіксіз жалғаса берсе, онда Тараптардың кез келгені, осы Шартты бұзуға құқы бар. Мұндай жағдайда, Тараптардың ешқайсысының осындай құбылыстың әсерінен келтірілген шығынның орнын толтыруды талап етуге құқы жоқ.
7. Басқа талаптар
7.1. Осы Шарт күшінің мерзімі, екі Тарап оған қол қойған сәттен басталады және Тараптар өз міндеттерін толық орындағанға дейін қолданылады.

7.2. Осы Шарт заңдылық күші бірдей қазақ және орыс тілдерінде, алты беттен тұратын екі данадан жасалды. Егерде Шарттың мәтіндерінде айырмашылық болса, Шарттың мемлекеттік тілдегі нұсқасының басымдылық мәні болады.

7.3. Осы Шартқа енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар, екі тараптың адамдары жазбаша түрде орындап қол қойган жағдайда ғана күшіне енеді.

7.4. Осы Шартқа оның ажырамас бөлігі ретінде 1 Қосымша(үш беттен) ұсыналады.


8. Тараптардың заңды мекенжайлары мен деректемелері:
«АЛМАТЫТЕЛЕКОМ» қалал

телекоммуникациялар орталығы

050004 АЛМАТЫ қ.

Панфилов к-сі 72/74,

тел.(3272)58-77-59

(қабылдау бөлмесі)

«ҚАЗКОММЕРЦБАНК» АҚ

е/ш KZ529261802101416005

СТН 600900017520


Резиденттік белгісі “1”

Экономика секторы - “7”
Осы Шартқа екі тараптан қол қойылды:
«АЛМАТЫТЕЛЕКОМ»

қалалық телекоммуникациялар

орталығы

Бас директоры орынбасары-

Әкімшілік директор

_______________Б.Б.Мустахитов ______________

«______»______________2012ж. « ____»_____________2012ж.

М.О. М.О.ДОГОВОР №_____г. Алматы «____» ___________2012г.

Городской центр телекоммуникаций "Алматытелеком" филиала АО "Казахтелеком", в лице зам. Генерального директора административного директора Мустахитова Б.Б.,действующего на основании доверенности № 02/25-5045 от 12.06.2012г., именуемый в дальнейшем «Покупатель»,с одной стороны, и ___________________________________именуемый в дальнейшем «Продавец», действующего на основании _______________________________________-______ с другой стороны (далее - «Стороны»), на основании «Правилами закупок товаров, работ и услуг Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Ќазына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Ќазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Ќазына» (протокол № 80 от 26.05.2012 г.) (далее - Правила) и протокола об итогах[ закупок способом запроса ценовых предложение №________________________ заключили настоящий договор о закупках (далее – «Договор») и пришли к соглашению о нижеследующем:1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Продавец обязуется поставить Покупателю для ЦТО ГЦТ "Алматытелеком"на 2012г. (далее - «Товар») в соответствии с перечнем и количеством, указанным в Приложении 1 к настоящему Договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

2. Общая сумма Договора
2.1. Общая фиксированная сумма Договора составляет _______________________________ тенге 00 тиын, без учёта НДС.

2.2. Оплата производится в размере 100 % за поставленный Товар в течение 10 (десяти) банковских дней с момента поставки Товара на склад Покупателя.


3. Условия поставки
3.1. Поставка Товара, в соответствии с перечнем и количеством, изложенном в Приложении 1 к настоящему Договору, должна осуществляться в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.

3.2. Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя, расположенный по адресу: г. Алматы, микрорайон Шанырак -2, ул.Бирлик,2 .

3.3. Поставка считается выполненной при условии полной передачи Продавцом Покупателю Товара в точном соответствии с перечнем и количеством, указанном в Приложении 1 к настоящему Договору.

3.4. Датой поставки считается дата подписания Акта приема-передачи Товара или накладной. Акт приема-передачи Товара подписывается уполномоченными представителями Сторон. При этом Покупатель обязуется подписать Акт приема-передачи Товара в течение 10 (десять) календарных дней с даты его предоставления Продавцом.

3.5. Товар поставляется на условиях DDP г. Алматы, Инкотермс 2000.

3.6. Покупатель должен обеспечить готовность склада для поставки Продавцом Товара.

3.7.Товар должен сопровождаться товаросопроводительными документами, перечень которых определяется Продавцом самостоятельно.

3.8. «Продавец» предоставляет сертификат о происхождении товара по форме "СТ-КZ", или письмо подтверждающее, что данный товар в Казахстане не производится
4. Качество Товара
4.1. Продавец гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора:

4.1.1. Поставляется новым, в заводской упаковке, свободным от каких-либо дефектов в материале и исполнении.

4.2. В случае обнаружения недопоставки Товара, согласно перечню и количеству, указанному в п.1.1 настоящего Договора, или обнаружения в поставленном Товаре каких либо скрытых заводских дефектов на момент вскрытия упаковки, или если качество Товара не полностью соответствует техническим условиям изготовления, Покупатель в двадцатидневный срок (с даты обнаружения соответствующих дефектов) составляет и предоставляет Продавцу рекламационный акт, а Продавец в случае обоснованности рекламационного акта, в течение 20 (двадцати) календарных дней и за свой счет заменяет Товар новым и/или по своему усмотрению устраняет соответствующие недостатки. Покупатель отправляет дефектный Товар Продавцу по следующему адресу:

___________________________________4.2.1. Все риски, связанные с отправкой несоответствующего настоящему Договору Товара в адрес Продавца несет Продавец.

4.2.2. Все риски и расходы, связанные с отправкой отремонтированного/замененного Товара в адрес Покупателя несет Продавец.

4.2.3. Отправка Покупателем несоответствующего настоящему Договору Товара в адрес Продавца осуществляется на условиях DDP г. Алматы, Инкотермс 2000.

4.2.4. Отправка Продавцом отремонтированного/замененного Товара в адрес Покупателя осуществляется на условиях DDP г. Алматы, Инкотермс 2000.

4.3. Несоблюдение Покупателем срока, установленного п. 4.2. настоящего Договора освобождает Продавца от каких-либо обязательств перед Покупателем.

4.4. Гарантийный срок на Товар составляет 12 (двенадцать) календарных последовательных месяцев с даты поставки Товара. При этом гарантийный срок на отремонтированный/замененный Товар начинается заново. Продавец не несет ответственность за качество Товара после истечения гарантийного срока, установленного настоящим пунктом.

  1. Ответственность Сторон


5.1. В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.2. В случае просрочки сроков поставки, согласно п.3.1. настоящего Договора Продавец выплачивает Покупателю пеню в размере 0,05 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.

5.3. В случае отказа Продавца от поставки Товара или просрочки даты поставки более чем на 10 (десять) календарных дней Покупатель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке с взысканием с Продавца неустойки в размере 10 % от общей суммы Договора.

5.4. Все суммы, причитающиеся к выплате Сторонами в соответствии с настоящим договором, должны быть перечислены на расчетный счет соответствующей Стороны в течение 5 (пяти) банковских дней с даты письменного уведомления.

5.5. В случае нарушения гарантийных обязательств, согласно п.4. настоящего Договора и задержки устранения повреждений более, чем на 10 (десять) календарных дней, считая с момента уведомления Покупателем Продавца, последний обязан:

5.5.1. Заплатить неустойку в размере 20 % от стоимости непригодного Товара..

5.6. В случае задержки оплаты Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,5% от общей суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.

5.7. За не предоставление «Продавцом» сертификата о происхождении товара по форме "СТ-КZ" или письма подтверждающего, что данный товар в Казахстане не производится, взымается штраф в размере 0,1% от стоимости договора

5.8. Ответственность Сторон по настоящему Договору ограничивается возмещением виновной Стороной другой Стороне фактически причиненного ущерба.

6. Форс-мажор
6.1. В случае, если Покупатель или Продавец находятся в обстоятельствах невозможности исполнения своих обязательств по настоящему Договору по причине форс-мажорных обстоятельств, тогда сроки исполнения обязательств каждой из Сторон продлеваются на период действия этих обстоятельств. Под обстоятельствами форс-мажора понимаются обстоятельства непреодолимой силы, такие как объявленные или необъявленные военные действия, забастовки, гражданские волнения, стихийные бедствия или какие-либо другие действия третьих сил, находящихся вне разумного влияния и контроля Сторон и препятствующих выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

6.2. Если обстоятельства форс-мажора продолжаются более 2 (два) последовательных месяцев непрерывно, любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор. При этом ни одна из Сторон не будет иметь право требовать компенсации за причиненные убытки, вызванные таким прекращением.
7. Прочие условия
7.1. Срок действия настоящего Договора распространяется на период с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах из шести страниц, на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу. В случае расхождения текстов Договора, превалирующее значение имеет русский вариант Договора.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только при условии, если они выполнены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

7.4. К настоящему Договору прилагается в качестве его неотъемлемой части Приложение 1(в трех стр.).
8. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Городской центр

телекоммуникаций

«АЛМАТЫТЕЛЕКОМ»

050004, г. АЛМАТЫ,

ул. Панфилова 72/74,

тел. (3272) 58-77-59 (приемная)

ИИК KZ529261802101416005 в

в АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»

РНН 600900017520

Признак резидентства – “1”

Сектор экономики – “7”
Настоящий Договор подписан за и от имени:
Зам.Генерального директора-

Административный директор .

городского центра

телекоммуникаций

«АЛМАТЫТЕЛЕКОМ»

______________ Мустахитов Б.Б. ________________

«______»________________2012г. « _____»_____________2012г.

М.П. М.П.


«АЛМАТЫТЕЛЕКОМ» ќалалыќ телекоммуникациялар орталығы мен
2012 ж. __________«___» күнгі №_____ шартына

1 ЌОСЫМША


Приложение № 1

К Договору № ________ от «____»__________________ 2012г.

Между Городским центром телекоммуникаций «Алматытелеком» ир.№

п.№

SAP-тағы атауы/

Наименование из SAP

SAP-тағы коды/ код из SAP

Техникалық ерекшелігі/техническая спецификация

Саны

Кол-во


Өлш. бірл.

Ед. изм.

Бағасы

Цена

(тенге)

Сомасы

Сумма

(тенге)

1


Сумма:2


Сумма:3


Сумма:4


Сумма:5


Сумма:


Барлығы:

Итого: 

 

НДС %

0,00

Осы шартқа екі тараптан қол қойылды:

Настоящий Договор подписан за и от имени:

"Алматытелеком" ҚТО


Зам. Генерального директора-

Административный директор

ГЦТ "Алматытелеком"


Бас директоры орынбасары-

Әкімшілік директор___________ ____Б.Б. Мустахитов
__________________
"______"__________2012 ж/г.
"_____"____________ 2012 ж/г.
М.О
М.О.


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет