Ауданның және электрмен жабдықтау жүйесінің қысқаша сипаттамасыжүктеу 0.9 Mb.
бет6/6
Дата25.10.2017
өлшемі0.9 Mb.
1   2   3   4   5   6

Сам =238+428,4+190,4=856,8 мың теңге


Жалақы

Жалақыға кететін шығындарға кіреді:

Сзм=Cзм*осн+СЗП.ДОП+ Ссс

мұнда Cзм*осн - негізгі жалақы, теңге /жыл; ,

Сзп.доп - қосымша жалақы, теңге/жыл; .

Ссс - элеуметтік қамсыздандыру жэне зейнеткерлер қорының аударымдарына жұмсалатын шығындар теңге/жыл.

Негізгі жалақы Сзм,осн келесі өрнекпен анықталады

мұнда: п пр - қызметкерлер саны (жұмысшылар, ИТҚ) және басқалар адам саны Сср — жыл бойындағы орташа жалақы, теңге/жыл

Сзпосн= 17-222 = 3774 мың теңге ;

Қосымша жалақы келесі өрнекпен анықталады:

Сзп.доп =(0,1...0,15) Сзп.доп мың теңге

Сзп.доп =0,1-3774 = 377,4 мың теңге

Әлеуметтік сақгандыру мен зейнетқорына кететі аударымдар

в - әлеуметтк сақтандыруға және зенетқорына мемлекеттк мекемелердің нормативтері боиынша салыстырмалы бірліктеш аударылған қаржының

Ссс = 0,25 (3774 + 377,4) = 1037,85 мың теңге

Сзм = 3774 + 377,4 + 1037,85 = 5189,25 мың теңге — негізгі жалақы, теңге /жыл;


Жабдықтың қажетін өтеуге жұмсалған қаржылар.

Бүл шығындар кезектегі жөндеуге кеткен қаржылардың барлық түрлерін, қосалқы материалдардың құнын, сырт мекемелердің көрсеткен қызметін және басқа шыгындарды қосады, және амортизациялық аударымдардың біршама үлесі ретінде қабылданады:

С0бс =Р* Сам ,теңге/жыл ;

мұнда р=0,2-0,3 (төменгі кернеулі тораптар үшін үлкен мэні қабылданады). С0бс=0,25*856,8 = 214,2 мын теңге
Жалпы тораптық шығындар

Жалпы тораптық шығындар келесі өрнекпен анықталады:

Coc=nрау*Ccpay+γ(Caм+Coбс) ,

мүнда npaу - басқару аппараты жүмыскерлерінің саны;

Ссрау - басқару аппараты жұмыскерлерінің орташа жылдық жалақысы теңге/жыл;

ү - 0,025-0,05 тең қылып алынатын коэффициент

Сос= 2-2,58 + 0,04(856,8 + 214,2)= 558,84 мың тенге.
Электр энергиясы шығындарының құны

Электр энергиясы шығындарының қүнын келесі өрнекпен анықтайды

мұнда: ΔА — электр энергиясының жылдық шығындары, кВт-саг;

α- электр энергияға тұйықталатын меншікті шығындар, теңге/жыл.

Энергияның жалпы шыгындары ДА ауа желілерінің сымдарьщдағы ДА вл және трансформаторлардағы ДА то шығындарынан түрады. АЖ сымдарындағы шығындар(кВт-сағ) келесі өрнекпен табылады:

ΔА=∑[S2 / U2 *r0*li]τ*10-3 ,

мүнда: i - желінщ есептік аиланының нөмірі;

п - айландар саны;

Sj - айланындагы есептік қуаты, кВА;

Uh- АЖ-ң номиналдық кернеуі, кВ;

г оіэ 1; - меншікті активтік кедергІ,(Ом/км) жэне і айланының ұзындығы (км); т - шығындар уақыты (car).


Осыған үқсастырып 110 кВ АЖ-ң қалган фидерлерінің сымдарындағы энергия шығындары анықталады:

ΔАаж=187318кВт-сағ;

ΔАаж =8281 кВт-сағ;

ΔАа;ІС169856кВт-сағ ;

110 кВ АЖ-ң сымдарындагы энергия шығындары кВт-пен келесі өрнекпен аңықталады:

ΔА=258773+187318+8281+169856+624188 кВт-сағ ;

Трансформаторлардағы энергия шығындары кВт-саг-пен келесі өрнекпен анықталады

мұнда: ΔРст, ΔРм - трансформатордың болаты және мысындағы шығындар, кВт; S, Sн - трансформатордың есептік қуаты, кВА.

Энергия жүйелерінің ауылдық электр тораптарының бөлек элементтеріндегі электр энергия шығындарына жүмсалатын Ааж және Атр меншікті қаржылары теңге/кВт-сағ-пен [1] деректеріне сэйкес қабылданады.

Тораптың бөлек элементтері үшін шыгындар уақытының орташа мэні [1] сәйкес тең:

τвлзз = 2500 сағ τвл10 = 1900 car

τпсзз/ю = 2000 сағ τпс10/од=1800 сағ.

Төртінші фидерде орналасқан трансформаторлардагы энергия шығындары анықталадыОсыган ұқсастырып қалган 110 кВ желілерінде орналасқан трансформатордағы энергия шығындары анықталады:

ΔАтрАЖ =117640 кВт-саг;

ΔАтрАЖ =123412 кВт-сағ;

ΔАгрАж=9372кВт-сағ ;

Трансформаторлардагы энергия шығындары қосылады: ΔАтр=108768+117640+123412+9372=359192 кВт-сағ ;

Oнда қосынды шығындар қүрайды:

ΔА = ΔАдж +ΔАтр =624188+359192=983380 кВт-сағ;

Спотһ983380*1,2-103=1180 мың теңге

Жіберілетін электр энергиясының 1 кВт-сағ-ң толық құны

Берілістің толық өзіндік құны келесі өрнекпен табылады:

q=Спол/Апо, теңге/кВт-caғ ;

мүнда, Спол - берілістің толық өзіндік құны, теңге ;

Ап0- жіберілген пайдалы электрэнергия, кВт-сағ.

An- мәні келесі формуламен анықталады

Ano =Sрасч-соsφТтах*ΔА ,

мұнда: Spac4 -желінің басындағы есептік қуат;

соsφ -қуат коэффициентінің орташа мэні (0,8-0,85);

Tmax - максималдық жүктемені пайдалану сагаттарының саны

Ano=3098.3-0.8-3500-983380=7691860kBт*caғ ;

Спол=6819.1+1180=7991мьІңтеңге ;

q=79991000/7691860=1.03 теңге/кВтсағ ,

Қосалқы станцияның 10B (0,38кВ) шиналарынан жіберілетін электр энергияньщ өзіндік құны келесі шамамен анықталады

qотп=qc+q ,

мүнда: qc - энергия жүйелерінде электр энергиясына жүмсалатын орташа меншікті келтірілген қаржылар (qc тенге/ кВт-сағ, директивтік материал^дар негізінде қабылдану керек)

qотп = 1,2 +1.03=2.23 теңге/кВт сағ .

Қосалқы станцияның 10 кВ (0,38кВ) шиналарындагы электр энергияньң құны банк несиесін алғанда келесі өрнекпен анықталады

β =E*n*k/A+q+q=(1,1*1,2*8000*1,2/7631860)+1,03=3,6 ,

мұнда: Eб -банк несие өтемін ескеретін күрделі қаражаттардың ақталу

коэффициенті;

nб - банк несиесі бойынша пайыздарды қайтарудың жылдық нормасы;

К-банк несиесі, теңге.

Қосалқы станцияның 110 B (10 кВ) шиналарынан жіберілетін электр энергияның таза табысты ескергендегі құны

β’=β+mβ ,

мүнда: m-салыстырмалы бірліктердегі рентабельділік деңгейі t

Қосалқы станция 110 кВ (10 кВ) шиналарынан жіберілетін электр энергияның қосылған қүнының салығын (ҚҚС) ескеретін бағасы

β”=β’+m’β’ ,

мүнда: m'-салыстырмалы бірліктердегі ҚҚС қүраушысы β"=4,32+0,15*4,32=4,97 теңге/кВт сағ ,

Тәуекелдің (риск) бағасы

Өндірістік, нарықтық жэне қаржылық кауіптен сақтану үшін тәуекел жәйттерін (факторы риска) зерттеу керек, ол үшін графикалық әдіс пайдаланылады.

Графикты құру үшін келесі шамаларды анықтау керек:

Түрақты жылдық шығындар:

мұнда Сам - амортизация шығындары;

C3n - элеуметтік сақтандыру және зейнеткерлік қордың аударымдарын

ескергендегі жалақыға кететін шығындар;

Сос - жалпы тораптық шығындар;

Сб - банк несиесі бойынша қайтарылатын ақшалардың жыл сайынғы сомасы

(егер банктен қарыз алынса)

Итұр = 856,8 + 5189,25 + 518,84 + 3800 = 9805 мың теңге. Айнымалы жылдық

шығындар:

Иайн=Спот+qc*Aп0 ,

мүнда: Спот - электр энергия шығындарының құны;

qc - энергия жүйесіндегі электр энергияға жұмсалатын орташа меншікті келтірілген шығындар;

Ап0 - жыл бойында берілген пайдалы электр энергия.

Иайн = 803,6+ 1,2* 12631144- 10-3= 15961 мың теңге ,

СПР - өнім қүны, тең жыл;

СРП-ҚҚСтьцескергендегі немесе ескермегендегі берілген өнімнің электрэнергиясының жылдық құны тең жыл

СРП- P An о (немесе β An 0)

CPn = 2,3 * 12631144 -10-3 = 29051 мын геңге.

Электрэнергиясын тасымалдаудың рентабельділігі P өрнекпен аңықталады

Р=ИП/Uтұр+Uайн ,

мұнда: ВП - жалпы таза табыс (валовая прибыль)

ВП=СРП- Uтүр- Uaйн

ВП=29051- 9805-15961-3286 мың теңге

P=3286/16155+18225*100=12,l %

ҚҚС ескермегендегі электр энергиясын тасымалдаудан келетін жылдық таза табыс анықталады:

Пр=( β’- β)An0

Пр = (2,3 - 1,9) 12631144 *10-3 =5052 мың теңге


8.1 сурет

1. Электр энергиясын ысырапты тасымалдау аймағы

2. Электр энергиясын ысырапсыз тасымалдау аймағы

3. Айнымалышығындараймағы

4. Тұрақты шығындар аймағы

5. РНДЗ-2-35/1000 айырғышы- Ідана ;

Қорытынды

Дипломдық жобада Іле ауданы 220/110кВ қосалқы станциясында екінші қуаты 200 МВА трансформаторды орнату қабылданған, ол жобаланатын ауданда электр торабы жұмысының кез-келген қалыпсыз режімдерінде барлық түтынушыларды электр энергиясымен қамтамасыз етуге мүмкіндіқ жасайды.

Таңдалған күштік жабдықтар, релелік қорғаныстың сұлбалары тұтынушыларды электрмен жабдықтаудың сенімділігін көтереді. Екінші трансформаторды орнатқанда жобаланған қосалқы станцияның 110 кВ шиналарынан жіберілген электр энергиясының 1 кВт сағ өзіндік қүны 3,6 теңге, 10 кВ шиналарынан 4,97 теңге, ал жылдық экономикалық тиімділік

5052 мың теңге құрайды.

Пайдаланылған эдебиеттің тізімі

1.Блок В.М. , Обушен Г.К. Пособие к курсовому и дипломному проектированию для электро энергетических специальности. М.: Высшая школа, 1981.

2. РУМ, сентябрь 1986 г., М.: Сельэнергопроект.

3. Сукманов В.И., Лещинская Т.Б. Дипломное проектирование, Методические рекомендации по электроснабжению сельского хозяйства.М.: 1998, 109с.

4. Захаров А.А. Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Электроснабжение сельского хозяйств., Каз СХИ, Алма-Ата, 1989, 71 с.

5. Каганов И.Л. Курсовое и дипломное проектирование. М.: Ко-лос, 1980, 349 с.

6. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию. Под общей редакцией А.А.Федорова, т.2, Электрооборудование. М.: Энергоатомиздат, 1987. 51. Будзко И.А., Зуль Н.М. Электроснабжение сельского хозяйства. М.: Агропромиздат, 1990, 496 с.

7. Будзко И.А., Зуль Н.М. Электроснабжение сельского хозяйства. М.: Агропромиздат, 1990, 496 с.

8. Нормы технологического проектирования электрических сетей

сельскохозяйственного назначения. М.: Сельэнергопроект 1988.

9. Правило устройств электроустановок. Алматы, 2004, 463с.

10. Электрическая часть станций и подстанций (Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования). Под ред.Неклепаева Б.Н. М.: Энергия, 1972 , 607 с.

11. Шабад А.М. Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей. Л.: Энергоатомиздат, 1985, 295 с.

12. Беркович А.М. и др. Основы техники релейной защитыМ.: Энергоатомиздат, 1984.376 с.

13. Исламбакиев Д.К., Джаржанова Л.А., Абдурахманов А.А. Практическое руководство к вьшолнению раздела Определение

технико-экономичесьсих показателей и составление бизнес-

плана в курсовом и дипломном проектировании по электро-снабжению сельского хозяйства. Алматы: Каз НАУ,2000Д4 с.

14. Матаев Ө.М., Жаржанова Л.А., Абдрахманов А.А.,Үмбетқүлов Е.Қ. Электр тораптары. Алматы: КазНАУ, 2004 ж, 326.

15. Луковников А.В., Шкрабак В.С. Охрана труда.М.: Агропромиздат, 1982

16. Руководящие указания по организации работы с персоналом на энергопредприятиях. М.: 1982.

17. Норма испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей.М.: Энергоатомиздат, 1982.

18. Долин П.А. Справочник по технике безопасности.М.: Энергоатомиздат, 1985.

Анотация

Бұл дипломдық жоба екі бөліктен тұрады:

Түсіндірме жазба және графикалық бөлімнен.

Түсіндірме жазба парақтан кестеден, суреттен тұрады.

Графикалық бөлімнен сегіз парақ сызбадан тұрады.

Түсіндірме жазбада электр жүктемелері, екі және үш фазалы қысқа тұйықталу тоқтары, кернеудің шектемді шығындары, күштік трансформатордың қуаты және сандық есептелген. Арнаулы мәселе ретінде 220/110/10 кВ АЖ өткізу қабілетін көтеру қарастырған. Жобаның соңында электрмен жабдықтаудың техникалық – экономикалық көрсеткіштері және биснес жоспар қарастырылған.

Графикалық бөлім 220/110/10 кВ фидерлердің ҚС карта-сұлба 220/110 кВ ҚС бір фазалық сұлбасы, ҚС жоспарымен қимасы.Реле қорғанысы, найзағайдан қорғау, жерлендіру құрылғыларының сұлбалары және техникалық-экономакалық көрсетуіштерден тұрады.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 010 000, г
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №21 хаттама
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №2 хаттама
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №6 хаттама
2013 -> Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 010 000, г
2013 -> Тақырыптың өзектілігі
2013 -> «Алаш» либералдық-демократиялық қозғалысы идеологиясының маңызд


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет