Аз èнімді šазандыš агрегаттарды¢ жылулыš есебіжүктеу 0.91 Mb.
Дата18.10.2018
өлшемі0.91 Mb.


šаза›стан Республикасыны£ білім жÙне “ылым министрлігі
С. Торай“ыров атында“ы Павлодар мемлекеттік университеті
Энергетика факультеті
Жылуэнергетика кафедрасы

АЗ èНІМДІ šАЗАНДЫš АГРЕГАТТАРДЫ¢

ЖЫЛУЛЫš ЕСЕБІ

курсты› жобаны орындау“а арнал“ан Ùдістемелік н±с›аулы›

Павлодар

УДК 621.181 (07)

ББК 31.361 я 7

Б 28


С. Торай“ыров атында“ы ПМУ ’ылыми ке£есінде ±сыныл“ан
Рецензент:

техника “ылымдарыны£ кандидаты, доцент Р. Р. Камилов


растырушы К. Т. Баубеков, Ж. А. Тулебаева
Б 28 Курсты› жобаны орындау“а арнал“ан Ùдістемелік н±с›аулы›

洷раст. К. Т. Баубеков, Ж. А. Тулебаева. – Павлодар, 2006. – 32 б.


Курсты› жобаны орындау“а арнал“ан Ùдістемелік н±с›аулы›та «šазан агрератыны£ ж±мыс ›а“идасы, 洷рылымы жÙне жылулы› есебіпÙнінен берілген ж±мысты орындауды£ на›ты жолдары т¯сіндіріліп, есептеуді£ тиімді тÙсілдері кéрсетілген. Негізгі ›ажет мÙліметтер толы›тай на›тылан“ан.

Курсты› жобаны орындау“а Ùдістемелік н±с›аулы›тар типтік ж±мыс ба“дарламасына сай жасал“ан.

УДК 621.181 (07)

ББК 31.361 я

К. Т. Баубеков, Ж. А. Тулебаева, 2007

С. Торай“ыров атында“ы Павлодар

мемлекеттік университеті, 2007

БЕКІТЕМІН

С. Торай“ыров атында“ы ПМУ

ОЖ жéніндегі проректор

_____________ Пфейфер Н. Э.

玙____籣_____________200___ж.

毐растырушы: т.“.к. К. Т. Баубеков, а“а о›ытушы Ж. А. Тулебаева

Жылуэнергетика кафедрасы

Кафедра отырысында бекітілген 玙_______ 200 __ ж. Хаттама № ___

ЖЭ кафедрасыны£ ме£герушісі ___________ К.Т. Баубеков
Энергетика факультетіні£ Ùдістемелік ке£есімен ма洷лдан“ан

玙___________________ 200 ___ ж. Хаттама № ____


ØК тéра“асы __________________ М. М. Кабдуалиева

(›олы)


КЕЛІСІЛГЕН

Факультет деканы _____________ А.П. Кислов 玙_籣_______200 _ ж.

(›олы)

ØББ нормоба›ылаушысы _______ Г.С. Баяхметова 玙_籣____200 _ ж.(›олы)

ОØК ЖАšТАЛ’АН

ОØК басты“ы ______________ Л. Т. Головерина 玙_籣_______200 _ж.

(›олы)

Кіріспе
Курсты› жобалау орындал“аннан кейін, студенттер ж¯ргізген ж±мысын толы› т¯сіндіре алады. ЖÙне де алын“анды практикада есептеп, ›азанды› агрегаттар, мен ›олдану нормативтік ГОСТ материялдармен Ùдебиет тізімімен ›олданылады. Курсты› жоба“а кіретіндер:

- курсты› жоба тапсырмасы;

- отын“а мінездеме;

- ›азан агрегатын ›ыс›аша суреттелуі жÙне оны£ параметрлері;

- ›азанды› агрегатты£ жылулы› есебі;

- пайдалан“ан Ùдебиет тізімі.

Жылулы› есеп агрегат›а мінездеме беру ¯шін (босында“ы экрондыз кéздеше, тірі éткізгіш газы, кéзді£ ±зынды“ы пеште немесе т¯тіндік жерде бай›алады. èз бетінше бéлім т¯гінде немесе жылулы› есептен шы“арылады. Ая“ында есептен кейін отын температурасын к¯йдірілген жÙне ж±мыс істетіп а“за (су, бу, ауа) ›азанды› агрегат жылу са›тау жылдамды“ы немесе жылу ›олдану Ùдісіні£ жылуы.

Т¯сіндірме ›а“азына II формат пара› жÙне сия ›олданылады. šолданыл“ан ›а“азы номірленіп ›иылысу керек. Есептелу жÙне таблица схема ар›ылы ¯стінгі эскиз жылуы т¯рінде кéрсетіледі.

Кéрсетілген графикалы› бéлім екі пара› А1 форматына£ т±рады.

Сызба ЕСКД-да кéзделген масштаб бойымен та£баланады.

šазанды› агрегатты£ бéлімдері сызбада толы› кéрсету керек. Отты› ›ондыр“ы, кéтерілген т¯сірілген экранды› ж¯йесі, буландыру, ¯сті£гі жылу ая“ы, бу сепарационды› орналастырушы жÙне сызбада та“ы да каркасты£ орналасуы кéрсетілу керек. Керектігі гарнитура жÙне арматура обмуровка изоляция кéрсетілу керек.

Сызбада берілген: отты› ±зынды“ы, булану жÙне жылу ¯стіндегі 洴йрыгы ›осал›ы ›иылыс жылу ¯стін жÙне ая“ында.

Осыдан кейін о›ушылар“а бас›аша éз бетінше сызба проектісінен тапсырма т¯рліше ›олданыл“ан берілген буландыр“ышты орындайды.

О›ушылар Ùдебиет т¯рімен жÙне ›азанды› агрегат сызбасын ›олданалады.

Т¯сініктеме хатына кіретіндер: титулды› бет, курсты› жоба“а тапсырма, пікір, кіріспе, есеп, пайдалан“ан Ùдебиеттер тізімі.

1 Бу ›азаныны£ пайдалы Ùрекет êоффициент³н есептеу

šатты немесе с¯йы›, газ т¯рінде кéрсетілген отын ›осымша т¯рінде алынады жÙне Ùдебиет тізімі кіріспе т¯рінде толы› кéрсетіледі. Егер де элементік отын 洷ра“ыш кестеде жарыл“ыш массасында кéрсетілсе, оны ж±мыс істеу массасына аударады.

Кіріспені ›олдану ¯шін зауытты› сызбамен буландыру жÙне отты› ›ондыр“ы тапсырмасын алу ¯стінде ›ызу ›аз“ану т¯тін газына орналасуын ескереді. Булану ж¯йесін 洷растырады. Осыдан бас›а, я“ни сызбада компоновкалы› сулы экономайзер жÙне т¯тін к¯йіндеген жылулык «›иылыскеректігі м¯мкін емес, сонды›тан бас›а жолмен ›олданылады, мысалы «бірі“айорналастыру.

Бірі“ай компоновка ›олдану Ùдісі , ›иылысы - .

Отын т¯рінде ›олдану“а болады, корсетілген сызбада тапсырма“а біріктілген отын т¯рінде та£дау. Орналасу жÙне т±ру орындары.

Мысалы, ж¯йе т¯рінде 1 суретте корсетілген ж¯йеде суды£, буды£, ауаны£ кетуші газды£, энтальпиясы сі£у су жÙне бу кéрсетілген.

Байланысты ›иын же£деу к¯йі к¯лділік жÙне шы“у ¯шін та£дау шлактары шы“арыл“ан т¯рі - с±йы› немесе ›атты.

1 – отты› экрандар (›ыздыруды£ бужаса“ыш беттері); 2 – тéбелік бу›ыздыр“ыш; 3 – ширмалы› бу›ыздыр“ыш; 4 – фестон; 5 – конвективті бу›ыздыр“ыш; 6, 7 – экономайзер; 8, 9 – ауа›ыздыр“ыш.


Сурет 1 - Да“дылы ›азан ж¯йесі

Øрі ›арай (›осымша 6) та£дау коэффициент ауаны£ кéлемде отты›тан шы“ару жÙне ауаны£ ж¯туы жылу устінде булануында ескеріледі.

Кéбінесе ауа коэффициент барлы› ¯стінгі жылу отты› камерадан кейін ›осал›ы т¯рінде жина›тау жолымен кéшірме кéлемде ауа алдында орналастырыл“ан ¯стінгі бірі“ай ж±ту газ жолымен жасалады.
, (1.1)
м±нда і – ¯стінгі жылу т¯тін к¯йіндегі газ жолы саны;

- отты›та ауа коэффициентіні£ кéшірме т¯рі.
1.1 Отын шы“ынын аны›тау

Теориялы› ауа де£гейі, отынны£ толы› к¯йіп кетуіне ›ажет. šатты жÙне с¯йы› отынны£ жа“уына керек ауа мéлшері


(1.2)
Газ к¯йіндегі отынны£ жануы
(1.3)
Теориялы› азот де£гейі
С±йы› жÙне ›атты отын, м3/кг
(1.4)
Газ т¯ріндегі отын
(1.5)
®ш атомды› газ де£гейі. С±йы› жÙне ›атты отын
(1.6)
Газ к¯індегі отын, м33
(1.7)
Теориялы› сулы бу де£гейі ›атты жÙне с¯йы› отын, м3/кг
(1.8)
Газ к¯індегі отын, м33
, (1.9)
м±нда - газ к¯йіндесі отын, жал“ас›ан 1м3 洷р“а› газ

температурасы есептелген 100С, »10 г/м3.

Сипаттама де£гейі жÙне отын жануды аны›тау“а болады.

Отын жану де£гейін есептеу ¯шін ауаны£ табыл“ан кéшірме коэффициенті ›олданылады. Есеп 1.1 кестеге сÙйкес шы“арылады. Суды£ жÙне буды£ де£гейі, ортан“ы коэффициентен ауаны£ кéп кéлемде ¯сті£гі жылумен кéзделеді. Одан шы“у жолында бірдей жартылай сон ¯стінен шы“у. Содан кейін газды£ жылдамды“ыны£ келуі газды£ орта“ы де£геймен есептеледі. šарым-›атынас жылу ауыстыру ›арастырылады. Кестеде кéрсетілген ¯ш атомды› газды£ жÙне к¯лдік концентрация бéлігі ›олданылып, жылу ауыстыру бірі“ай есептеледі: к¯лді£ кéлемі, газды£ ж±туы еселеуіші алынады.

Газды£ т¯тін массасы к¯лді£ концентрациясы ¯ш атомды› газды£ ауыстыруына Ùкеледі.
Кесте 1.1 - Газды£ те£гейі

èлшем атауыèлшемділігіОттыжÙне фестонšыздыру беті газдарыны£ ж¯рісі бойынша1234Газоходтан кейінгі ауа шы“ыны коэффициенті–

1.1 Кестені£ жал“асы1234Ауа шы“ыны коэффициенті, –Ауаны£ жина› соруы Газдар массасы - кезінде газоход бойынша орташаТ¯тіндік газдар массасыТ¯тіндік газдарды£ ¯демелі салма“ы1.2 Ауа жÙне отын к¯юі энтальпиясы есебі

Теориялы› керек ауа энтальпиясы, температура бойынша алынады, кДж/м3


(1.10)
Газды£ энтальпиясы, газ температурасы бол“анда алынады, кДж/м3
(1.11)
Т¯тін газында“ы к¯л энтальпиясыі, кДж/кг
(1.12)
Отты›тан Ùкету жолы
(1.13)

Мына формуламен ›олдану:3 ауа, ¯ш атомды› газ, азот 1кг к¯л бір ›алыпты ›ысымда кДж/м3, кДж/кг оларды£ мÙні кéлсетілген.

Отынны£ жану кезіндегі энтальпияны£ отынны£ барлы› т¯рі, ¯шін >1, кДж/кг (кДж/м3)

(1.14)
Газ энтальпиясы ж±мыс істеу кезіндегі кéшірме ауа нÙтижесін есептеу ¯шін 1.2 кестеде кéрсетілген. Есептелген газ температурасы келесі немесе со“ы белгісіз бол“анды›тан, ол диапазон есептеледі.
1.3 Бу генераторы жылу балансыны£

毐растырыл“ан жылу баланс бугенераторы ›орытынлады. Тепе-те£дік орналас›анан кейін орталарына т¯скен агрегат саны жылуы, жылу 睋ымы жÙне ›олданыл“ан ›ажет саны жылуды£ жо“алтуы жылулы› балансты аны›тау коэффициеті ›ажетті шы“ын отыны керек.

Жылу балансы жÙне бірін“ай есебі номиналды› тапсырмамен орындалады.

Жылу балансыны£ бірлік отыны, кДж/кг (кДж/м3)


(1.15)
›атты жÙне с¯йы› отын, кДж/кг
(1.16)
газ т¯ріндегі отын, кДж/м3
, (1.17)
м±нда - тéменгі жылу ж¯мыс массасыны£ к¯юі ›атты

жÙне с±йы› немесе 洷р“а› масса газ к¯йіндегі

отын;

- сырт›ы – сырт›ы жылу ар›ылы;

- физика жылу отыны;

- жылу, бугенератор“а шы“аратын бу ¯рлеу.

Сырт›ы ауа ›ыздыру отыны


(aТ - DaТ - Daпл + Daвп ) , (1.18)
м±нда Daпл - ауа ж±т›ыш ›осымша 6;

Daвп - ж±т›ыш ауада“ы ауа ›ыздыр“ышы;- энтальпия теориялы› ауа денгейі температурасы

оны£ бірі“ай жылуы бугенератор сыртында.

Температураны табу (кесте 1.3); (кесте 1.2); - суы› ауа температура кесте 1.2.

šыздыру ауасы 700С – дейін рециркуляция ысты› ауа ар›ылы орындалады. Е£ ¯лкен ›ыздыр“ан – бу жÙне сулы ар›ылы.

Сулы Wп формула ар›ылы есептеледі %, кг/кДж
(1.19)

Кесте 1.2 – Жану éнімдеріні£ энтальпиясыТемпература Ауаны£ теориялы энтальпиясыГазды£теориялы энталь-

пиясы К¯л энтальпиясыГаздар энтальпиясы

0С

Т¯тіндік газдар жолымен келесіыздыру беті и т.б.2200210020001900180017001600150014001300120011001000900800700600500400300200100

Кесте 1.3 - Ауа температурасы шы“уы ауа ›ыздыр“ышынанОтын°сынылатын температура, 0С毐р“а›, , кг/мДж30Шектеулі дым›ыл, , кг/мДж45-55Тым дым›ыл, , кг/мДж60-70Таби“и газ30Азк¯кіртті мазут, 30К¯кіртті мазут, 50-70Жо“арык¯кіртті мазут, 80-100

Физикалы› жылу отыны, кДж/кг


(1.20)

жылу де£гейі ж±мыс масса отыны, кДж/кг (кДж/м3)


, (1.21)
м±нда - 洷р“а› масса отыны кесте 1.4. мазутын жылу де£гейі кДж/кго*К 洷рылады
, (1.22)
м±нда - мазуты£ температурасы, 0С ;

t0 - ›ыздырыл“ан кезде аны›талады жÙне былай корсетіледі, .

Отыны£ физикалы› жылуы, сырт›ы Ùсерсіз бойланысы бол“анда.

Кесте 1.4 - Отынны£ 洷р“а› массасыОтынОтынны£ рамассасыны£ температурасы, 0С0100200300Антрацит жÙне кéмір ары› угли0,920,961,051,13Тас кéмір0,961,091,261,42šо£ыр кéмір1,091,261,46Та›та тас1,051,131,30Шымтезек1,301,511,80

Физикалы› жылу отыны ›ыздырыл“аннан кейін газк¯йіндегі заттар ноль т¯рінде са›талады.

Бугенератор коэффициент ›ажеттілігін аны›тау ¯шін ›айтарма балансты ›олданады, %

(1.23)
Жылуды£ éлшемдері, %
, (1.24)
м±нда - энтология кеткеш газ (éлшем) аны›талады;

- кететін газ коэффициенті, кесте 1.5 т¯рінде

кéрсетілген;- газдар ж¯рісіндегі ›ызу бетіні£ ауа шы“ыны

觐翳鲨屙虺.


墅潲瘥牒囗 狍潲骖亨瘥 Ⅺ覃禧磬 耔镟囿溧痼. 砧扈赅臌娉礤 戾踵龛赅臌Ⅺ玟亨铗ûн睇骖亨塍 纣塍7, 8, 9 ㈩覃禅噤 徨餴脬屙.

邀痱Ⅺ 囿ак螓£ 绸屦i礤纣塍潲òé戾礓弩i 1.6 赍ñт邃êé瘃弪i脬屙.

杨溧耦纛痨箅囵Ⅺ臌 睥噤
, (1.25)

м±нда ÄÍ – 狍潲眍扈磬脘û› é蜿i珞鴌駃.


Кесте 1.5 – Кетуші газдар температурасы

ОтынОтынны£ есеептік ны, Ст, руб/т°сынылатын температура, 0С

šатты毐р“а›кг/МДж4-7110-14012-20110Дым›ыл4-7120-16012-20110-140šатты дым›ыл

кг/МДж4-20130-180

МазутЖо“арык¯кіртті------150-160К¯кіртті------130-140Азк¯кіртті------110-120Таби“и газ------110-120

邀痱Ⅺ 耋û› 绸屦i礤纣塍潲òé戾礓弩i. ÑаⅡ嚯觐ф桷桢眚i 囵Ⅺ臌 囗蜞ó
(I.26)
Шлакты£ ô桤桕嚯 纣塍 ㈩Ⅺ %, 囵Ⅺ臌 纣塍潲骖亨塍û
, (1.27)
м±нда 嚓螓 嚯 蜞耱囿;

- 嚓 蜞朦镨ÿ覃 ㈩覃爨溧徉棰嚯噤6.

∴蝌㈩Ⅺ赍騣痼 赍鏸礓㈩Ⅺ蝈祜屦囹箴囫6000徉棰嚯噤嚯 窬棼㈩Ⅺ赍騣痄i - t3 + 100 猁豚轼甏瘃弪i脲鋓.


Кесте 1.6 – Сырт›ы суытудан жылуды жо“алту

Буéнімділігі, Dн, т/с 3575120170230320420Жылу шы“ын, , %1,10,80,70,60,550,50,4

士脘i窨辂玎颌囿蝈祜屦囹箴囫㈩覃禅1 徨餴脬屙

, (1.28)
м±нда - ⑧眸狍潲㈩脘囗篼, 赉/ñ;

- 耋潲£ ›噻囗“à 筐脲赍鏸, 赉/ñ;

- 狍潲›噻囗“à 赍珏糹;

- 徉疣徉礓嗪狍沐礤疣蝾瘥睇кé疱牝弩 耋

娉礤 耋潲㈩轫囿û;- 酬咫³нг屙 蜞朦镨ÿ 狍 阨痼 娉礤 后

狍沐礤疣蝾瘥, 昴赉.

Б箐 徉疣徉礓嗪狍沐礤疣蝾瘥 Ⅺ覃溴笺彘螓 囗蜞赍鏸礓邈i 娉礤 кé疱牝弩 耋 Ⅺ覃禧睇ти³мд³л³г³нен 后赍脲駃 虺駃腱屙 êé瘃弪i脲鋓
(1.29)
, (1.30)
м±нда 1,05 - 觐桷桢眚i韎狍 沐礤疣蝾瘥睇 侩赍Ⅺ覃禧磬 癯殛羼, а觐桷桢眚 1,08 铕蜞 Ⅺ覃ì.

悟 蝴睇, 赉/(ì3/ 蝈¼


(1.31)
悟 羼屣蝈蝴睇, 赉/ñ
(1.32)

2 Отты› 赅戾疣睇纣塍 羼遽i
2.1 锑蝴磬 铕睇

Отты› 赅戾疣睇羼遽i⑧轵àла礤戾皴 觐眈蝠箨蜩怛i戾蝾滂赅覃戾囗蜞豚潲. 篷屣蝈脬屙屙 赍閕纣塍 襦睇 徨雐雐 犷豚潲, отты› 狂騣礤 徨餴脬屙 甏ç 蚩皴餴ëедi QЛ, 耦盔i纣塍 襦睇 囗蜞豚潲. Отты››à кi餴耱i痼 QТ 汔蜞朦镨ÿ覃 ⑧腧亨отты› 赅戾疣溧 отты›ò囗 VT// 后汔蝈祜屦囹óрасынан 甏痼沐 犷豚潲.

¡а臌铫囿溧瘥牒囗 бу沐礤疣蝾ðы 徉瘼蚩痄屙 纣塍 礤戾皴 驵监 羼屣蝈脬屙 ⑧轵错鋓痼雐, 玎蚩餴礓㈩脘囗亨騣脲轵i沓蜩жеде ⑧ðа耱爨殇 è轵赍韎 徉殡囗狂騣£鉯 отты›ò峋琨豚潲.

НЛ жÙне VT// о痱à£蝴 觐ýф翳鲨屙疣íн é玢屦蝮 蚩餴礓襦Ⅱ囗噤ср. 橡嚓蜩赅溧 甏醝礤皴 驵猁áé雐疣睇 阨痫i礤戾皴 铗н囗 ㈩鸷囿 徉瘼帏嚅颌囗 驵礓徨脶弩. 吆龛 ⑧猁鸷疣睇囗蜞塍阨痫i蚩餴礓蚓疣潲.2.2 暑眈蝠箨蜩怛³к отты›т嗪溴笺彘鋓 滕弩) 羼屣蝈

Отты›ò嗪纣塍潲 囗蜞盔i靑礤玟屐屐屙 òаны犷塍 ⑧驽

Отты› 赅戾ðа 羼屣蝈塍i 娉礤 屐屙蝈餴韎囗т嚯铕н 蜞狍 盔ií, е嚯潲戾í, отты›ò 觇鏸 覃玑囵¢ы臌 驵襦豚潲.

Эскиз жол тїрінде ўѕрастырылады, онда барлыў їстiЈгi ўыздырєыш кЇйген жіне муровка шекаралары кґрсетiледi. Ўайырєа жайларын табу їшiн оны бйлiктерге бйледi, жЩй геометриялыў фигураларымен байланыстырады. Ол берiлген суреттегі жанындаєы ўабырєаныј санына теј. Олар сан тїрiнде кйрсетiлген. Фигура саны сызба арўылы аныўталады жіне де эскизде жандырылєан тїрi, санын жіне орнын табу кесте арўылы аныўталады.


叔耱å 2.1 – 悟螓› 赅戾疣溧“û 汔珈噻篁螓 驵磬ð“囵潲£ 铕磬豚耋û

剜爨睇£ 囹囿û è滕屐³, ì洛痱桕嚯ü 犷辂眸à 驵磬ð“û ›囹囵豚瘥 囵囫溧“û ›帏û›螓›1,5 – 2,0妙痂珙眚嚯ü 犷辂眸à 驵磬ð“û 铖屦³ 囵囫溧“û ›帏û›螓› 1,2 –2,5劐蜿³ ›噌“à 戾í 耦“û 驵磬ð“û 铖屦³ 囵囫溧“û ›帏û›螓›1,2-2,0馏溧í 驵磬ð“û£ 耦“û ›囹囵à 溴槌磴³ (耋û› 忸痤黻à) ›帏û›螓›1,5-2,5°琨礓ûн 赍耱邈阨疸屙 шамамен 囗蜞йды.

蓐疣íн 屙i羼屣蝈 м


(2.1)
Отты› 后 蝈疱珏駃韎屙i羼屣蝈盔i蝈疱珏韎屙i 嚯噤

勿蜞£蝴 疣н睇剧潲蝴 祛йûнн 觐眙桡箴圉覃磬 байланысты 娉礤 铐 羼屣蝈塍 襦睇 覃玑噤囗 娉礤 觇囵⑧臌 囗蜞豚潲.

∴猁鸷ала£û 疣盱屙 铕íыⅡ亨í, м2
(2.2)
Отты›ò嗪蝈疱珏溴后 ала£û
(2.3)
漓狃噻箴 纛痨箅àсымен 2.2 漓狃噻箴ала£ 蜞狍. 騣磴i 纣塍 疣睇ны›铉“嚯óы, м2
, (2.4)
м±нда õ – 甏靑êоýф翳鲨屙ò³ ㈩覃禅囗蜞豚潲
(2.5)
Кесте 2.2 – љатты отын Їшін ±сыныл“ан жанар“ы типтері

凄磬ðû 蜩矧屦³凄磬ðû 铕磬豚耋û悟 123毐辂礓ûš囵覃 æÙ礤 麴铐蜞ë潲Ô疱珏ð氤 祢彗尻蝈í 徉ñ›à, 徉痣û› 铗殷疣蝾牝û亦磴屙鲨嚯潲拎痣û› 铗š囵囔à-›囵覃亦ñ æÙ礤 ›î£ êé斐ð殷疣蝾牝û-箅栩赅臌š囵覃 æÙ礤 麴铐蜞ë潲ѱ辂› 嚓囿豚ó 赍绯礓å 徉痣û› 铗 (邈屦 Ä 320 ò/ñ) æÙ礤 ›囹螓 嚓囿豚ó 赍绯礓å 蜞ñ êé斐ð萱尻鲨ÿ臌› 责铐蜞ë潲 铕磬豚耋šî£ êé斐ð æÙ礤 2.2 Кестені£ жал“асы123囔狃噻箴à麴彗屦氤 祢彗尻妙痂珙眚嚯ü 赍耧咫屦³ 徉ð à灬疣珞ðà责铐蜞朦潲 铕磬豚耋责彗屦氤 祢彗尻

Кесте 2.3 – Отты› 赅戾疣覃睇£ êонструктивт³ 耔镟蝌囔嚯囵û剜爨 囹囿û铃脬畴屙蟪è滕屐 岢痣炽³责铐ò螓 疣íò›û

í劐蜿³ í悟螓£ ó 蝈疱珏癯1234567蓐疣眄û£ 羼屣虺ê 屙³ì蓐疣眄û£ 铕蜞 驵瘥› ±琨礓û“ûì蓐疣盱屙 驵徜û›蜞ë“囗 ›噌“à 嚯à£ûì2蓐疣í 铐嚯囫›囗 铗螓› 赅猁ð“囫û£ 羼屣虺ê 屙³ìš噌“囗û£ 羼屣虺ê

徼酬虺愠ìš噌“à 嚯à£ûì2毐猁痄û£ 覃痱›û 滂囔弪ð³祆毐猁ð 襦睇Ý牮囗潲 洷猁ð 襦睇2.3 Кестенi£ 驵ë“囫û1234567š囹螓 噤祆蓐疣礓û 洷猁ð 铖稠屙 钺祗痤怅à“à 溴槌í ›帏û›螓› 祆š囹螓 ›帏û›螓›祆Á±瘥û› 觐翳鲨屙òÕì2蓐疣眄û£ ñÙ箅咫酬 ›噌溧篪û 徨虺ì2š噌“囗û£ 骅磬› 嚯à£ûì2悟螓›螓£ ñÙ箅咫酬 ›абылдаушы 徨虺

Отты›溧蝴 ВСТ 囗蜞盔i›噌亨睇негiзгi 溴笺彘i铍›噫弪. Ñо礓蜞帏 礤戾皴 骖猁耦耔ÿ›螓 é滕屙邃i 勿蜞砗⑧猁鸷囗 羼遽i о痱囗蝴 辂±琨礓ы磬 蝈¼.

Отты›ò嗪羼屣蝈屙i 狂騣н溴г³ 羼屣蝈脬屙н屙 囗蜞豚тын отты›蜞“û 溴笺彘. 帖襦臌: Отты›ò ⑧猁鸷屙i жазы›螓› 囵Ⅺ臌 囗蜞豚潲. 杨礤戾皴 罴 驵疣睇磬铖i 囵Ⅺ臌 м嚅囗 赍脲鋓, 铍 驵睇礓嗪屙i - 狂騣磴i 囵啖帏û›螓ï屙 铕蜞£蝴.

¡а猁鸷骖л
(2.6)


悟螓› 赅戾疣睇£ 骅磬› 嚯à£û£ 囗û›蜞塍徉痣û› 嚯à£û£ 羼遽i戾áà殡囗螓. 悟螓› 蝈疱珏駃礤洓囗 嚯à£潲 æÙ礤 铗螓›螓£ 汔珈à珞螓睇£ 螓› 嚯à£û, ì2

(2.7)
Отты› 赅戾疣睇昕痄åлi 溴¼г彘³
, (2.8)
м±нда - ⑧猁鸷骖л(м3)

- 屙i, 赍獒i痄耦己娉礤 麴囗òт ¢а猁鸷斐韎礤 蝈(

Э牮囗дау 涑疱驽駃


(2.9)
骟囗潲蝴
(2.10)
2.3 Отты›т囗 后 赍鏸礓搴i 汔玟 蝈祜屦囹箴囫

Отты›т囗 后 赍鏸礓搴i 汔玟 蝈祜屦囹箴囫û, 0


(2.11)
°琨礓 囗蜞赍脲駃 戾蝾滂赅戾甏瘃弪ó

Отты›ò囗 ⑧驽蝌i 纣塍亨痼, 昴赉


(2.12)
汽塍 襦睇, отты›ò囗 囿囔屙 亨痼
, (2.13)
м±нда - ы耱 囿囗 蜞朦镨ÿñы отты››赍塍 襦睇н

囗蜞塍û 1.2 赍耱邃 囿噫óы睇后 赍鏸礓

蝈祜屦囹箴囿囫(赍耱2.4);

- 蜞朦пияны£ 蝈铕臌蝈祜屦囹箴驵眢 Ya

赍耱å 1.2 囵Ⅺ臌, 蝈铕臌驵眢 蝈祜屦囹箴囫

囗蜞豚潲 Va , 0C.

叔耱2.4 - 汽ëы 囿蝈祜屦囹箴囫û悟螓› ›铐潲ðû£ 耔镟蝌囔囫û囹 铗°覃睇豚螓í 蝈祜屦囹箴à仉嚓蜞痄û ›囹螓 骖þ 戾í 铗潲 螓› 囿囔屙 洷ð“囹箐û£ ò±辂› æ¯殄氤 铗螓“û 赍绯礓å 蜞ñ æÙ礤 囵û› êé斐ð300-350耠囗åö蝈ð 赍绯礓å 蜞ñ æÙ礤 囵û› êé斐ð250-300›î£ êé斐ð, 麴彗屦ë酬 祢彗尻300-350翌 驽 镳è 耋è 蝾镫桠à 忸玟篚铎 蝾镱黜è 汔玎扈 ›î£ êé斐ð, 麴彗屦ë酬 祢彗尻300-350悟潲 囿囔屙 洷ð“囹›囗溧 ñ±辂› 嚓囿豚篼 徉ð 铗螓›理蝠圉栩蝈ð 戾í 驵痱嚅 囗蝠圉栩蝈ð380-400鲤û› æÙ礤 蜞ñ êé斐ð350-400šî£ êé斐ð380-400励û› 赅戾疣臌 铗螓›锑珞ò, 蜞徼“è 汔ç250-300

赍潲膦 铗 赍鏸礓о亨斐囿溧疣潲. 赍í 潲膦潲赍鏸礓蜞ðтып,  50% 溴閕4000嚯噤

相疣戾蝠 囗蜞塍 赍鏸礓爨犟桁箪 отты›ò嗪骖跨潲蝴睇蝈祜屦囹箴囫徉棰嚯噤û,

(2.14)
枢戾疣溧 驵礓亨觐нцентрациясыны£ о螓睇
(2.15)
枢戾疣溧 驵礓亨òé戾í 疱嚓鲨ÿ臌о螓娉礤 êé靑痄昕脘i甏犷塍ы (м嚯û, 抨³徉耱±.
(2.16)
®琨礓 爨犟桁嚯 斐韎礤 ⑧疣爨耱囗 (2.15) 娉礤 (2.16) 0,5 犷嚯噤û, 铖囗 æо亨瘥 屐羼. ∴蝌 铗 骖亨瘥 疱嚓鲨ÿ臌 汔娉礤 爨珞0,48, 驵礓 АШ и Т М = 0,46 赍鏸礓 勿磬豚耋 玎蝌.

(2.17)
勿蜞砗жина› ¢о覃塍 溴笺åйi отын 驵眢1赉 о螓íнû£, 昴赉* 0蝈¼.
(2.18)
蓓蜞朦镨ÿ 汔琨睇“赍鏸礓邈i 蝈祜屦囹箴囫徨脬i駃犷牒囗潲Ⅱ囗. š囵囿亨 犷豚潲 к羼蝈溴2.5 娉礤 1.2 斐韎òа狍 ㈩Ⅺ耱 铗后 赍鏸礓蝈祜屦囹箴囫11200犷塍 ⑧驽 嚯 ㈩Ⅺ昕閕礤 囿螓痨аéтûн 铗亨 12500(抨i徉耱箸) 蝈㈩Ⅺ瘼囿囹 觐靑疸10000Ñ.
叔耱å 2.5 – 悟螓›蜞í “囵溧 汔玟囵 蝈祜屦囹箴à覃

悟 ò¯ ìÙ, æ/ (ì2)义祜屦囹箴囗û£ ±覃睇豚螓í 桧蝈疴嚯û , 0Ñ绵çòÙ鸪玟³25-37

14-25950-1200

900-1000锑珞ò赍ç 赍脬屙1100-1200š囹螓21 骖“囵û

21 赍ì1000-1150

900-1050

汽塍 觐桷桢眚i


, (2.19)
м±нда - 觐桷桢眚i 赍耱2.6 囵Ⅺ臌 囗蜞豚潲. Отты›

⑧猁鸷疣íдал“囗 篦ас赍駃

Отты›ò ⑧猁鸷嚯囵疣盱屙 æа猁犷腭 蚩珞 峋瘥øт囵屙 礤м羼疣æа痱嚅 狂騣£鉯 áé雐牝i 驵篼蚓瘃襦礓à.
(2.20)
悟亨 溧熹爨耨отты›ò嗪窨辂¢оⅪñ 赍騣痼 赍耱囵Ⅺ臌 羼屣蝈脲鋓.
(2.21)
м±нда - ㈩Ⅺ耱窨辂蚩餴礤 囿溧鸷囗 赍玟邈i 0

蝈祜屦囹箴㈩覃禅噤囗 囗蜞豚潲 1;в - 醝礤м羼尻i 赅戾疣臌 觐ýф翳鲨屙騣 1,0 蝈

驵痱嚅 帏⑧ в = 1,2.


叔耱å 2.6 – 肃耱囗ó ê铨趑桷桢眚³

Ý牮囗 蜩锍悟 ò¯暑翳鲨屙ò励û› 爨殇à洷猁痣û æÙ礤 镫噔龛牝³绵ç

锑珞ò


理蝠圉栩, 蜞ñ æÙ礤 ›î£ êé斐ð, 麴彗屦氤 祢彗尻

Åê³徉耱±ç êé斐鸪

šî£ êé斐ð

央囗åö蝈ð0,65

0,55

0,35


0,55

0,25š囹螓 嚓囿豚篼 徉ð 铗›à òé绯熹³ 爨耨囔屙 驵猁ë“囗 虺赍礓³ 疣í溧ð.

剜祛蝌û 瓿痫厨镥í 驵猁ë“囗 ý牮囗溧ð.

拎痣û› 铗


拎痣û› 铗

0,20


0,10

Отты› 娉礤 痨囗 纣塍囿螓痼ûн ⑧螓磬覃


(2.22)
Отты›ò ¢а疣涑疱驽駃 纛痨箅礤м羼㈩覃禅噤囗 áа棰嚯噤û
(2.23)

, (2.24)
м±нда К - отты›螓£ 铕蜞£蝴 甏玟i觐ýф翳鲨屙騣韎³л駃疱骾;

- ⑧蝌铗н ¢а疣ôа赍ëыíы£ 涑疱驽駃;

Р - отты›ò嗪Ⅺ覃 М相 狍沐礤疣蝾瘥睇筐脲篑i

婢禧i耱弩i 0,1 МПа 蝈镥-蝈£鋓觑屙 嚯噤û;

S - 蒴翦牝i骟囗潲 м 囗蜞 盔i㈩覃禅à.

II 溴笺彘i礤 ¢а疣é礓i餴脬屙 KPS 娉礤 ㈩覃禅 II 蜞áа禧 跨潲蝴 P 娉礤 S 徨脬i雐, K 跨潲蝴囗蜞¢а驽
, (2.25)
盔 囹о熹 汔áé雐鉯 赍耱1.1 觐桷桢眚i畴駃疱鋓

м±нда 1.1 汔蝈祜屦囹箴囫㈩覃禅噤囗 囗蜞豚潲.

- Ⅺ覃沱 汔琨睇耋爨痣 镳铒铕鲨铐嚯

с铐蝈¼;


Мзл - 蚩騣汔琨 ê¯觐眦屙蝠圉覃 1.1 赍耱邃屙

嚯噤û;


Кзл - ³лсi疱觐ýф翳鲨屙騣 囵Ⅺ臌 囗蜞臌

礤戾皴 ㈩覃禅 13 г噻 蝈祜屦囹箴囫;

Ê饰恃 - ко犟螓¼ áé雐牝屦溴畴駃疱觐桷桢眚i ,

Ê饰恃=1

Т桢犟i±琨礓 х1 娉礤 х2 , êоêс螓áé雐鉯韎ôа赍脬蜩юi, 铗н 蚩餴礤 徉殡囗螓 х1 娉礤 铐 驵礓虺駃雐 х2. 杨盔iАШ, ПА 娉礤 õ1=1 т铖螓 娉礤 绯痄i êé靑痣屦 蝾痿х1=0,5. Êа戾疣溧 驵礓赍鏸礓х2=0,1.

凄бы牒囗нан 赍閕昕殇i餴脬屙 ¢а疣 玎蝌 ôа赍脘邈i 涑疱驽сi 赍耱а稷囗蜞ла潲
, (2.26)
м±нда m - 觐桷桢眚i 汔盔i m=0.1, 爨珞ò ¯í m=0.55;

, - ôа赍脘i¢аðа涑疱驽駃.
(2.27)
(2.28)
搽駃疱觐桷桢眚i韎犷雐鉯,
, (2.29)
м±礓à - кé斐痱邈³ 娉礤 сутег³ 铗ûны£ 婢禧爨耨àсы

绵玟嚯亨铗 盔ií


, (2.30)
м±нда m,n -кé斐痱邈³ 娉礤 сутег³ ㈩覃塍 赍鏸礓邈i 囹铎 羼遽i.

Kr , Kc , 娉礤 囗蜞牒囗囗 赍閕铒蜩赅臌骟囗潲

襦磬豚潲.

KPS 娉礤 ㈩覃禅礤戾皴 纛痨箅(2.27) 娉礤 (2.28) 囗蜞牒囗 кей³н, , ñо溧耦£ 羼屣蝈脲鋓 .

Отты›т 婵禧i耱弩 虺駃雐醝脲 铗, аны›蜞塍û êé瘃弪i脬屙 纛痨箅(2.11) 礤戾皴 ㈩覃禅噤囗 15, 邈屦 б囫⑧亨 ⑧疣亨礓寸沐 1000⑧轵嚯囗赍鏸礓驵监 斐蝮潲疣潲, Ù脘å 斐礓屦i 醝⑧臌矧犷塍 ⑧驽 š噫弪騣 斐 沭圄桕嚯де£沐殇å 羼屣蝈лед³.


, (2.31)
, (2.32)
м±нда - 赍疱ìа蝴磬 .

 ±琨н潲ⅱ⑧疣 (禧襦臌: 0,2; 0,4; 0,6) 盔 斐отты›òû£ ⑧疣涑疱驽駃蜞徉潲. c铍 囵Ⅺ臌 觐铕滂磬蝮潲疣潲, от 纛痨箅囵Ⅺ臌 (2.31) 娉礤 (2.32). 暑铕滂磬н¯牝咫屦稠³£ ㈣篑篼íа ¢а疣é, 铐 斐韎囗蜞蠛犷豚潲: . 汽塍 襦睇ны£ 羼遽i, отты›та“ы 1赉 礤戾皴 1ì3 铗, 镟痤戾蝠 ⑧ðа涑疱驽駃 QT а臌磬潲 娉礤 铃餴лг屙 骖腱屙 徉殡囗⑧疣耱噤 ∴疣耱亨íн囗 赍閕 娉礤 ¢а驽蝌i 跨潲蝴磬 ⑧疣áа殡囗ы覃涑囗蜞殇(2.33)
陪屦 > 0, 炀礓отты›ò 狂騣æа狍 ⑧驽ò.

陪屦 < 0, 铐溧 сÙ箅å›噌溧“螓 ê瘁彘蝮 керек.

陪屦 = 0, сÙ箅å›噌溧“螓跨潲蝴 寸沐痨彘鋓.

Отты›ò嗪疣礓 ¢а猁鸷嚯囵ы£ 跨潲蝴囗蜞盔iг疣翳囵Ⅺ臌 徨餴脬屙 跨潲 铖嚅 êé瘃弪i脬屙


, (2.34)
м±нда - 帏 娉礤 驵猁疣íн 阨痣åн觐桷桢眚i;

- 疣íн 峋瘥觐桷桢眚i 纛痨箅娉礤

㈩覃禅10 囵Ⅺ臌 囗蜞豚潲


, (2.35)
м±нда - ¢а猁鸷狂騣 镨圉邃i.

Ф铕祗豚 а稷(2.34) 驵眢 белдеу³н³£ 狂騣礓邈i 跨潲蝴蜞áу亨 犷豚潲


(2.36)
离 отты›т嗪斐眄i羼屣蝈塍 со£à 1.2 赍耱邈⑧疣 蜞猁豚潲.

汽塍 襦睇 囗蜞豚潲, отты›ò1赉 打阨鏸脲鋓, 昴赉


(2.37)
Отты› 溴笺彘鋓纣塍 кернеу³
(2.38)
±琨礓 qv 7, 8, 9 ㈩覃禅嗪⑧疣é а睇犷塍 赍疱ê
3 朽滂àциалы› 狍Ⅺ玟蝴ø
朽滂àн睇 狍Ⅺ玟ºы羼屣蝈沐赍玟å, 蜞朦镨ÿ отты› 赅戾疣сын сÙ箅咫屙涑痼 囵Ⅺ臌 寸沐ðед³.

偶 ìа见玟ûсы


, (3.1)
м±нда - 狍 ýн蜞朦镨ÿсыны£ 寸沐痼 赍珏糹;

- отты› 赅戾疣覃睇£ òé徨癯礓å 耦ë 皴瓿脘³;

- 泐痂珙眚嚯òé徨 áé雐鉯礓å;

- 赅戾疣ны£ 峋ðы塍 ¢а猁鸷囫溧.

Б蜞朦镨ÿсы睇疣滂铐嚯 狍Ⅺ玟囵蝴睇é玢å áé雐牝屦³н³£ 寸沐痼


(3.2)

(3.3)
(3.4)
, (3.5)
ì±礓à , - 疣滂ан睇狍 Ⅺ玟蝴øыны£ 驽赍 áé雐牝屦i;

- 铕蜞£蝴 纣塍 кернеу³, 曷ì2

, (3.6)
м±нда - 疣диан 疣睇ны纣塍 ±琨礓耔镟т蜞ла潲,

›铖 16 ;qПК - 铕蜞 纣塍 кернеу³, .
, (3.7)
м±нда õ- б±瘥û› 觐桷桢眚, 10 ㈩覃禅噤囗 囗蜞豚潲;

- ⑧猁鸷ала£û.

洋潲赍蝮i 纣塍 羼屣蝈塍 斐韎囗蜞ó Ⅺ玟亨狍 кДж/кг 醝痼û, 赉/ñ


(3.8)
м±нда - 狍 蜞朦镨ÿ覃н 耋ыту 赍鏸.

4 罔痨噤嗪纣塍襦Ⅱ囿 羼遽i
4.1 罔痨嚯û潲ðû£ 沐铎弪痂ÿ耔镟蝌囔嚯囵û

罔痨嚯û› 狍›潲ð“û£ 沐铎弪痂ÿ臌› 耔镟蝌囔嚯囵û 铗螓› 赅戾疣覃睇£ é滕屐溴鸪戾í ñÙ殛羼蝈礓仇畴邃³. 邀磬› 羼遽稠 æ¯疸崇ó ¯í 觇绯 戾í 沐铎弪痂ÿ臌› 耔镟蝌囔嚯囵潲£ 4.1 赍耱羼³ 洷疣耱噤û.


叔耱å 4.1 – 罔痨嚯û› 狍›潲ð“û£ ã孱戾蝠èÿ臌› 耔镟蝌囔嚯囵û

篷屣蝈脲虺í é滕屐 铃脬³-脲眢³è滕屐³

Ʊñ 纛痨箅囫û, 礤愠玟屐å篷屣12345悟螓› 屙³ì邀玑à 犷辂眸à毐猁痣囵 滂囔弪鸪 戾í ›嚯û£潲“û祆----Ø桊ì嚯囵 襦睇 ----相疣腚咫ü ›铖“囗 洷猁痣囵 襦睇----罔痨à 囵囫溧“û 铕蜞 噤祆----令殡û› 噤祆----š囹螓 êé脘屙å£ 噤š囹螓 犷殡û› 噤š囹囵溧“û 痨à 襦睇 4.1 叔耱屙³£ 驵ë“囫û

12345š潲痼 徨虺 ì2 罔痨嚯囵潲£ á±瘥û› 觐翳鲨屙ò³X›铖罔痨嚯囵潲£ ñÙ箅å›噌溧ó 徨虺 ì2 绵玟囵 ¯í 虺鸪 ›棼臌ñ ì2
4.1 Кестені£ жал“асы 1 2 3 4 5馏 ¯í 虺鸪 ›棼臌ñ ì2 ÑÙ箅咫屙涑痼 ›噌囹û£ 蜩踌涑 ›嚯û£潲“û ì
4.2 罔痨噤àû 纣塍徨痼 羼遽³

罔痨噤嗪纣ëу 襦Ⅱ囿 羼遽i 娉礤 赍脲駃溴 汔玟 铕蜞ша 纣脘àмды“û Fcp 囵Ⅺ臌 囗蜞ëа潲.

绵玟 铕蜞ша 蝈祜屦囹箴囫û, 0Ñ
, (4.1)

м±нда - 痨嚯潲礓嗪汔蝈祜屦囹箴囫 = ;- 痨囵螓礓嗪汔蝈祜屦囹箴囫

罔痨狍Ⅺ玟蝴 纣塍潲 汔驵瘥Ⅱ嚯囵Ⅺ臌 嚯噤û. Отты› 爨见礓 铕磬豚瘼囗溧 娉礤 汔玟囗 纣塍 é蜿i玢屙 赍玟痨囗蝾臌Ⅱ噤û. øи痨嗪赍雐耱屦沐н 纣塍 羼遽i 昴赉.


, (4.2)
м±нда - 纣塍 痨嗪é蜿i鏸脬屙 狍Ⅺ玟蝴, 昴赉.

篷屣蝈盔i(赍耱4.2) æа襦豚潲.

叔耱å 4.2 - 篷屣蝈ó 赍耱羼³

Шама атауыБелгіленуі èлшеміМÙні1234Ширма алдында“ы газ температурасы 0СФестон алдында“ы газ энтальпиясы кДж/кгШирмадан шы“арда бу температурасы 0СШирмадан шы“арда бу энтальпиясы кДж/кгСулау кезінде алнатын жылу саны кДж/кгалынады кезінде газды£ орташа кéлемі м3/кг (м3) кéлемдік ¯лесі ---- кéлемдік ¯лесі ----Жина› кéлемдік ¯лесі ----К¯л концентрациясы кг/кг (м3)Буды£ орташа ›ысымы МПа

羒襦螓溧蝴 跨潲 铖囗 ⒖瘥豚潲:

a) ш桊爨 尻i 徼i牝屙 汔婵痼戾

铕溧豚潲;


б) 醝餴眸i áé雐

【鸷啖 铗ûн睇驵眢斐㈩辂豚潲.

馏Ⅺ玟蝴ш蜞蝴 1赉 狍潲蝾臌纣塍打阨玢ii鉯
, (4.3)
汔耋赍鏸礓邈i 纣塍é蜿i鏸iⅪ珞 铕睇
, (4.4)
м±нда - 羼屣蝈塍 赍鏸礓å, 痨噤嗪狍Ⅺ玟蝴睇

±琨礓отты›п屙 纣塍àлмастыруы есепке

алынады, 昴赉.
, (4.5)

纣塍ды£ 痨嗪阨痼 ㈣û, 昴赉.


, (4.6)

м±нда - 痨嗪纣塍 ñалма蝴, 买/ì2, (4.7)
м±нда - ширма мен отты› 囵囫溧“û 觐翳鲨屙ò

囗û›蜞豚潲;


- 痨囗 铕磬豚耋纣塍潲醝稷а臌锺潲

襦нында蝴 отты› ±琨礓ы 囵Ⅺл㈩覃禅16

囗蜞豚潲, 昴赉.
, (4.8)
м±нда Q - 痨噤嗪汔铕睇 铕蜞£蝴 汔蝈祜屦囹箴囫

囵Ⅺ臌 囗蜞豚潲.


, (4.9)
м±нда - 蚩çе塍 觐ф桷桢眚i – êé靑娉礤 ñ±辂铗 0,5;

мырыш –0,2; 蜞徼ºи 汔ç - 0,7.³ - 痨囗 а痱溧蝴 蜞朦镨ÿ 汔琨, 昴赉.
, (4.10)
м±нда - отты›ò囗 后 赍鏸礓鉯 汔蜞朦镨ÿ覃 а稷û,

赍耱1.2 痨а痱ы礓嗪汔蝈祜屦囹箴囫

囗蜞豚潲.
, (4.11)
м±нда - 蝈祜屦囹箴纣脘囔潲蝴, 0Ñ;

K - 纣塍 é蜿i玢i觐ýф翳鲨屙騣, 买/ì2K.

Отты›тан шы洓а ›ыздыр“ыш жÙне буды£ температурасы шы“у кезінде газды£ температурасына те£.


Ø溴徼弪蝈ð
1 Безгрешнов А.Н., Липов Ю.М., Шлейфер Б.М.. Расчет паровых котлов в примерах и задачах.  М. : Энергоатомиздат, 1991.

– С. 150

2 Липов Ю.М., Самойлов Ю.Ф., Модель З.Г. Компоновка и тепловой расчет парогенераторов.  М. : Энергия, 1975. – С. 205

3 Резников М.И. Парогенераторные установки электростанций.  М. : Энергия, 1974. – С. 295

4 Резников М.И., Липов Ю.М. Паровые котлы тепловых электростанций. Учебник для вузов. – М. : Энергоиздат, 1981.

– С. 200


5 Сидельковский Л.Н., Юренев В.Н. Парогенераторы промышленных предприятий.  М. : Энергия, 1978. – С. 180


Мазм±ны
Кіріспе 3

1 Бу ›азаныны£ пайдалы Ù疱赍ò êоффициент³н есептеу

жÙ礤 отын шы“ 囗û›蜞ó 4

1.1 Отын шы“ынын аны›тау 5

1.2 Ауа жÙне отын к¯юі энтальпиясы есебі 7

1.3 Жылу балансыны£ бу генераторы 8

2 Отты› камераны£ жылулы› есебі 15

2.1 Ма“ына орны 15

2.2 Конструктивтік отты›та“ы де£гейді есептеу 15

2.3 Отты›т囗 后 赍鏸礓搴i 汔玟 蝈祜屦囹箴囫 19

3 Радианды› бу›ыздыр“ыш 26

4 Ширмада“û 纣塍襦›蜞ó 羼遽³ 27

4.1 Ширмалы› бу›аздыр“ышыны£ геометриялы› 27

4.2 罔痨噤à“û 纣塍 徨痼 羼遽³ 28Ø溴徼弪蝈ð 31Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет