Қазақ сср ғА академигі Ажүктеу 161.67 Kb.
Дата11.04.2019
өлшемі161.67 Kb.

Қазақ ССР Ғылым академиясының академигі А.Д.Таймановтың өмірі мен қызметтерінің негізгі кезеңдері.

Основные даты жизни и деятельности академика АН Казахской ССР А.Д.Тайманова.
Асан Дабысұлы Тайманов Батыс Қазақстан облысының Орда ауданында 1917 жылы 21 қазанда туды.

Асан Дабсович Тайманов родился 25 октября (7 ноября) 1917 г. в Урдинском районе Западно-Казахстанской области.


1927-1932 жж. Орда поселкесіндегі балалар үйі, Сломихин поселкесіндегі колхозшы жастар мектебі мен педучилище.

1927-1932 гг. Детский дом в пос. Урде, школа колхозной молодежи, педучилище в пос. Сломихине.


1933-1936 жж. А.С.Пушкин атындағы Орал педагогика институтының студенті.

1933-1936 гг. Студент Уральского государственного педагогического института им. А.С.Пушкина.


1936-1938 жж. А.С.Пушкин атындағы Орал педагогика институты математика кафедрасының ассистенті; М.В.Ломоносов атындағы Москва мемлекеттік университетінің механика-математика факультеті сыртқы бөлімінің студенті.

1936-1938 гг. Ассистент кафедры математики Уральского педагогического института им. А.С.Пушкина: студент заочного отделения механико-математического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова.


1938-1941 жж. В.И.Ленин атындағы Москва педагогика институтының аспиранты.

1938-1941 гг. Аспирант Московского педагогического института им. В.И.Ленина.


1941-1945 жж. Совет Армиясының қатарындағы қызмет.

1941-1945 гг. Служба в рядах Советской Армии.

1945 ж. «Кенигсбергті алғаны үшін», «1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысында Германияны жеңгендігі үшін» медальдарымен наградталды.

1945 г. Награжден медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

1945-1947 жж. В.И.Ленин атындағы Москва педагогика институтының аспиранты.

1945-1947 гг. Аспирант Московского педагогического института им. В.И.Ленина.

1947 ж. «Байланбаған жиындардың квазикомпоненттері туралы» деген тақырыпта диссертация қорғап, физика-математика ғылымдарының кандидаты деген ғылыми дәреже алды.

1947 г. Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук на тему «О квазикомпонентах несвязных множеств».

1947-1954 жж. Н.В.Гоголь атындағы Қызылорда педагогика институтының математика кафедрасының меңгерушісі.

1947-1954 гг. Заведующий кафедрой математики Кзыл-Ординского педагогического института им. Н.В.Гоголя.

Кафедра меңгерушісі А.Тайманов 1-курс студенттері арасында (Март,1952ж.).

Заведущий кафедрой А.Тайманов среди студентов 1-курса(Март,1952г.).


Математика кафедрасының ғылыми зерттеу жұмыстарының есебі.

Отчет научно-исследовательской работы кафедры Математики.


1951 ж. ВАК-тың шешімімен математика кафедрасының доценті атағы берілді.

1951 г. Решением ВАК утвержден в звании доцента по кафедре «Математика».

1954-1956 жж. Шуя педагогика институтының доценті.

1954-1956 гг. Доцент Шуйского педагогического института.

1956-1960 жж. М.В.Фрунзе атындағы Иваново тоқыма институтының доценті.

1956-1960 гг. Доцент Ивановского текстильного института им. М.В.Фрунзе.

1960 ж. СССР Ғылым академиясы Президиумының шешімімен «Жоғарғы алгебра» мамандығы бойынша аға ғылыми қызметкер деген ғылыми атағы бекітілді.

1960 г. Решением президиума АН СССР утвержден в звании старшего научного сотрудника по специальности «Высшая алгебра».

1960-1968 жж. СССР Ғылым академиясының Сібір бөлімшесі Математика институтының аға ғылыми қызметкері.

1960-1968 гг. Старший научный сотрудник Института математики Сибирского отделения Академии наук СССР.

1961 ж. «Бейнелеулердің таралуының кейбір мәселелері» деген тақырыпта диссертация қорғап, физика-математика ғылымдарының докторы ғылыми дәреже алды.

1961 г. Защита диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук на тему: «Некоторые вопросы распространения отображений».

1961-1962 жж. Новосибирск мемлекеттік университеті алгебра кафедрасының доценті.

1961-1962 гг. Доцент кафедры алгебры Новосибирского государственного университета.

1962 ж. Қазақ ССР Ғылым академиясының толық мүшесі болып сайланды.

1962 г. Избран действительным членом Академии наук Казахской ССР.

- ВАК-тың шешімімен геометрия және топология кафедрасы бойынша прфессор деген атағы бекітілді.

Решением ВАК утвержден в звании профессора по кафедре «Геометрия и топология».

1962-1968 жж. Новосибирск мемлекеттік университеті геометрия кафедрасының меңгерушісі, ССР Ғылым академиясы Сібір бөлімшесінің физика-математикалық және техникалық ғылымдар бойынша біріккен ғылыми советінің және Математика институты ғылыми советінің мүшесі, Новосибирск мемлекеттік университеті ғылыми советінің мүшесі.

1962-1968 гг. Заведующей кафедрой геометрии Новосибирского государственного университета, член объединенного ученого совета по физико-математическим и техническим наукам СО АН СССР, член ученого совета Новосибирского государственного университета, член ученого совета института математики СО АН СССР.

1963 ж. Варшава, Торун, Вроцлав қалаларындағы ғылыми орталықтарының жұмысымен танысу үшін және ғылыми байланысиар орнату үшін Польшаға командировкаға жіберілді.

1963 г. Командирован в Польшу для ознакомления с работай научных центров в Варшаве, Торуне, Вроцлаве и для установления научных контактов.

1965 ж. КПСС мүшелігіне қабылданды.

1965 г. Вступил в ряды КПСС.

1966 ж. Москва қаласында болған халықаралық математикалық конгрестің жұмысына қатынасты.

1966 г. Участвовал в работе Международного математического конгресса в Москве.

Жұмысшы президиумында академиктер М.А.Лаврентьев, М.В.Келдыш

В рабочем президиуме академики М.А.Лаврентьев, М.В.Келдыш
1967 ж. Ғылымды дамытуға қосқан үлесі үшін Еңбек Қызыл Ту орденімен наградталды.

1967 г. Награжден орденом Трудового Красного Знамени за достигнутые успехи в развитии науки.

1968 ж. СССР оқу министрлігінің жанындағы ғылыми-методикалық советтің президиум мүшесі болып сайланды.

1968 г. Избран членом президиума научно-методического совета при Министерстве просвещения СССР.

1968-1970 жж. Қазақ ССР Ғылым академиясы физикалық-математикалық ғылымдар бөлімшесінің академик-секретары, С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті математикалық логика кафедрасының меңгерушісі, ҚазСССР Ғылым академиясы Математика және механика институтының директоры.

1968-1970 гг. Академик секретарь отделения физико-математических наук АН КазССР, заведующей кафедрой математической логики в Казахском государственном университете им. С.М.Кирова, директор Института математики и механики АН КазССР.

1970 ж. «Қажырлы еңбегі үшін Владимир Ильич Лениннің туғанына 100 жыл толуына байланысты» медалімен наградталды.

1970 г. Награжден медалью «За доблестный труд к 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

-СССР Ғылым академиясының Сібір бөлімшесі Математика институтының аға ғылыми қызметкері.

-Старший научный сотрудник Института математики СО АН СССР

-Ницца қаласында болған халықаралық математикалық конгрестің жұмысына қатынасу үшін Францияға командировкаға жіберілді.

-Командирован во Францию для участия в работе Международного математического конгресса в Ницце.

1972 ж. Обервольфахта өтетін модельдер теориясы бойынша конференцияның жұмысына қатынасу үшін Германия Федеративтік республикасына жіберілді.

1972 г. Командирован в ФРГ для участия в конференции по теории моделей в Обервольфахе.

1973 ж. Банах атындағы халықаралық математикалық орталықта лекция оқу үшін командировкамен Польшада болды.

1973 г. Командирован в Польшу для чтения лекций в международном математическом центре им. Хана Банаха.

1974 ж. Аридт атындағы университетте лекция оқу үшін Герман Демократиялық Республикасының Грейфовальд қаласына барып қайтты.

1974 г. Командирован в ГДР в Грейфевальд для чтения лекций в университете им. Аридта.

1976 ж. Обервольфахта өтетін модельдер теориясы бойынша конференцияда баяндама жасау үшін Германия Федеративтік республикасына жіберілді.

1976 г. Командирован в ФРГ для доклада на конференции по теории моделей в Обервольфахе.

1978 ж. СССР Оқу министрлігінің «СССР ағарту ісінің озаты» деген Құрмет белгісімен наградталды.

1978 г. Награжден почетным знаком Министерства просвещения СССР «Отличник просвещения СССР».

1979 ж. Ғылымның логикасы, методологиясы мен философиясы бойынша Ганновер қаласында (Германия Федеративтік республикасы) болған алтыншы халықаралық конгрестің жұмысына қатысып, баяндама жасады.

1979 г. Командирован в ФРГ в Ганновер для участия в работе VІ международного конгресса по логике, методологии и философии науки с докладом.

1983 ж. «Жауынгерлік еңбегі үшін» медалімен наградталды.

1983 г. Награжден медалью «За боевые заслуги».

1984 ж. Аридт атындағы университетте лекция оқу үшін командировкамен Германия Демократиялық республикасының Грейфовальд қаласында болып қайтты.

1984 г. Командирован в ГДР в Грейфевальд для чтения лекций в университете им. Аридта.

1985 ж. І-дәрежелі Отан соғысы орденімен наградталды.

1985 г. Награжден орденом Отечественной войны І степени.

1986 ж. Екінші Еңбек Қызыл Ту орденімен наградталды.

1986 г. Награжден орденом Трудового Красного Знамени.Академик А.Д.Таймановтың өмірі мен еңбектері туралы әдебиеттер.

Литература о жизни и трудах академика А.Д.Тайманова.


 1. А.Д.Тайманов: К 50-летию со дня рождения, Сибирский математический журнал, 1967, 8, № 6, 1211-1213.

 2. А.Д.Тайманов, Библиогр. указ. лит., АН СССР, Сиб. Отделение, Ин-т математики, Новосибирск, 1979.

 3. А.Д.Тайманов, Библиография ученых Казахстана АН Каз. ССР, Алма-Ата, Наука, 1987.

 4. А.Д.Тайманов: Человек и математика. Казахская правда. 31.10.2007.

 5. Генриксен Исбелл. Теория колец непрарывных функций.

 6. Динь Нью Тьонг. Предзамкнутые отобажения и теорема А.Д.Тайманова// Докл. АН СССР. 1963. Т.152, №3. С.525-528.

 7. Кон П.М. Универсальная алгебра/ Пер. с англ.; Под.ред. А.Г.Куроша. М.:Мир, 1968. 351с.

 8. Куратовский К. Топология: В 2т./ Пер. с англ. М.:Мир, 1966. 1969.Т.1,2.

 9. Математика в СССР: за сорок лет: 1917-1957. В 2т. / Под.ред. А.Г.Куроша и др. М.:Физматгиз, 1959. Т.2: Библиография, 819с.

 10. Энгелькинг Р. Введение в общую топологию/ Пер. с англ.


Академик А.Д.Таймановтың ғылыми еңбектерінің хронологиялық көрсеткіші.

Хронологический указатель научных трудов академика А.Д.Тайманова.


 1. А.Д. Тайманов, О квазикомпонентах несвязных множеств, Мат. сб. 1949, 25 № 3, 367 - 386.

 2. А.Д. Тайманов, О жестких базах (^-операций, Изв. АН СССР. сер. мат., 1950, 14, № 5, 443 - 448.

 3. А.Д. Тайманов, О квазикомпонентах несвязных множеств, Мат. сб.

  1. 30, № 3, 465 - 482.

 4. А.Д. Тайманов, О распространении непрерывных отображений топо­логических пространств, Мат. сб., 1952, 31, N° 2, 459 - 463.

 5. А.Д. Тайманов, О квазикомпонентах незамкнутых множеств, Успехи мат. наук, 1953, 8, № 2, 162 - 163.

 6. А.Д. Тайманов, О кратной отделимости замкнутых множеств, Изв. I АН СССР, сер. мат. 1953, 17, № 1, 51 - 62.

 7. А.Д. Тайманов, Об одной задаче Н. Н. Лузина, Успехи мат. наук, |

 1. 8, № 5, 169 - 171.

 1. А.Д. Тайманов, Замечание к статье B.C. Федорова "Труды Н.Н. Jly- I зина по теории функций комплексного переменного", Успехи мат. на­ук, 1955. 10, № 1, 167 - 168.

 2. А.Д. Тайманов, О замкнутых отображениях I, Мат. сб., 1955, 36, N - 2, 349 - 352.

 3. А.Д. Тайманов, Об открытых образах борелевских множеств, Мат. сб., 1955, 37, 2, 293 - 300.


 4. А.Д. Тайманов, Об универсальных множествах, Мат. сб., 1955, 37, № 1, 117 - 120.

 5. А.Д. Тайманов, О распространении непрерывных отображений в от­крытые, Тр. 3-го Всесоюз. мат. съезда, Москва, М., 1956, т. 2., 135 - 136.

 6. А.Д. Тайманов, Продолжение отображений компактов, Изв. вузов. Математика, 1958, N° 3, 198 - 202.

 7. А.Д. Тайманов, О классах моделей, замкнутых относительно прямого произведения, Успехи мат. наук, 1959, 14, № 5, 202 - 203.

 8. А.Д. Тайманов, О классе моделей, замкнутом относительно прямого произведения, Докл. АН СССР, 1959, 127, № 6, 1173 - 1175.

 9. А.Д. Тайманов, Замкнутые многозначные образы В-множеств, Тр. Тбил. мат. ин-та, 1960, 27, 53 - 56.

 10. АД. Тайманов, О замкнутых отображениях. Мат. сб., 1960, 52, № 1, 579 - 588.

 11. А.Д. Тайманов, О замкнутых отображениях, Успехи мат. наук, 1960, 15, № 5, 187 - 190.

 12. А.Д. Тайманов, О классе моделей, замкнутом относительно прямого произведения, Изв. АН СССР. сер. мат., 1960, 24, № 4, 493 - 510.

 13. А.В. Архангельский, А.Д. Тайманов, Об одной теореме В. Пономаре­ва, Докл. АН СССР, 1960, 135, № 2, 247 - 248.

 14. А.Д. Тайманов, Продолжение монотонных отображений в монотон­ные отображения бикомпактов, Докл. АН СССР, 1960, 135 № 1, 23 - 25.

 15. А.Д. Тайманов, Характеристика аксиоматизируемых классов моде­лей I, Изв. АН ССР сер. мат., 1961, 25, № 4, 601 - 620.

 16. А.Д. Тайманов, Характеристика аксиоматизируемых классов моде­лей II, Изв. АН ССР. сер. мат., 1961, 25, N° 6, 755 - 764.

 17. А.Д. Тайманов, Характеристика конечно-аксиоматизируемых клас­сов моделей, Докл. АН СССР, 1961, 138, № 1, 67 - 69.

 18. А.Д. Тайманов, Характеристика конечно-аксиоматизируемых клас­сов моделей, Сиб. мат. журн, 1961, 2, № 5, 759 - 766.

 19. А.Д. Тайманов, Предел равномерно сходящейся последовательно­сти компактных отображений метрического пространства на локаль­но компактное пространство есть замкнутое отображение, Сиб. мат. журн., 1962, 3, № 2, 310 - 311.

 20. А.Д. Тайманов, Характеристика аксиоматизируемых классов моде­лей, Алгебра и логика, 1962, 1, № 4, 5 - 31.

 21. АД. Тайманов, О теореме Бета-Кочена, Алгебра и логика, 1963,1 N а б, 4 - 16.

 22. АД. Тайманов, Открытые прообразы сферы, Изв. АН КазССР, сер. физ.-мат. наук, 1963, № 3, 8 - 12.

 23. АД. Тайманов, Разрешимость элементарной теории включения сфер, Алгебра и логика, 1963, 2, № 3, 23 - 27.

 24. Ю.Л. Ершов, И.А. Лавров А.Д. Тайманов, М.А. Тайцлин, Элемен­тарные теории, Успехи мат. наук, 1965, 20, N° 4, 37 - 108.

 25. А.Д. Тайманов, Исправления к работе А.Д. Тайманова "О классах моделей, замкнутых относительно прямого произведения", Изв. АН СССР. сер. мат., 1966, 30, № 1, 247.

 26. А.Д. Тайманов, О формулах хорновского вида, Изв. АН СССР, сер. мат., 1966, 30, № 3, 523 - 524.

 27. А.Д. Тайманов, Автоморфизмы алгебры с одной монарной операцией в сигнатуре, Алгебра и логика, 1967, 6, № 5, 21 - 31.

 28. А.Д. Тайманов, Замечание к теореме Мостовского-Эренфойхта, Ал­гебра и логика, 1967, 6, N° 3, 101 - 1Q3.

 29. А.Д. Тайманов, О системах с разрешимой универсальной теорией, Алгебра и логика, 1967, 6, № 5, 33 - 43.

 30. Т.Г. Мустафин, А.Д. Тайманов, Счетные модели Ni-категоричных, но не К0-категоричных теорий, Алгебра и логика, 1970, 9, N° 5, 559- 565.

 31. АД. Тайманов, О продолжении линейных операторов, Тр. Мат. ин-та АН СССР, 1973, 133, 214 - 220.

 32. А.Д. Тайманов, Пример полугруппы, допускающей только дискрет­ную топологию, Алгебра и логика. 1973, 12, № 1, 114 - 116.

 33. А.Д. Тайманов, К элементарной теории топологических алгебр, Fundam. Math., 1974, 81, № 4, 331 - 342.


 34. А.Д. Тайманов, О некоторых работах, связанных с дескриптивной теорией множеств и топологией, Тр. Мат. ин-та АН СССР, 1973, 133, 203 - 213.

 35. А.Д. Тайманов, О топологизации коммутативных полугрупп, Мат. заметки, 1975, 745 - 748.

 36. А.Д. Тайманов, Об одной алгоритмической проблеме теории чисел, Вести. АН КазССР, 1976, № 9, 61 - 62.

 37. А.Д. Тайманов, О топологизируемых группах, Сиб. мат. журн., 1977,

  1. № 4, 947 - 948.

 38. А.Д. Тайманов, о топологизации счетных алгебр, Докл. АН СССР, 1978, 243, N° 2, 284 - 286.

 39. А.Д. Тайманов, О топологизируемости счетных алгебр, Математиче­ский анализ и смежные вопросы математики, Новосибирск, 1978, 254 - 275.

 40. АД. Тайманов, О топологизируемых группах, Сиб. мат. журн., 1978,

 1. № 5, 1201-1203.

 1. Ю.И. Хмелевский, АД. Тайманов, Разрешимость универсальной те­ории свободной полугруппы, Сиб. мат. журн., 1980, 21, N2 1, 228 - 230.

 2. Е.А. Paljutin, D.G. Seese, A.D. Taimanov, A remark on the topologiza- tion of algebraic structures, Rev.T Roum. math, pures appl., 1981, 26, 617 - 618.

 3. А.Д. Тайманов, Новый пример полной конечно аксиоматизируе­мой несчетно категоричной теории. //Теоретико-модельная алгебра (сборник научных трудов). Алма-Ата, 1989. С. 124-129.

 4. А.Д. Тайманов, В.А. Тайманов, Параметризация решений уравнения в свободной полугруппе. // Международная конференция по алгебре, посвященная памяти А.И. Мальцева. Тезисы докладов по теории мо­делей и алгебраических систем. Новосибирск, 1989. С. 135.

52. В.А. Тайманов, О представлении решений уравнения в свободной полугруппе без единицы. // Доклады АН СССР — 1990. Т. 312, N 2. — С. 274-276.

Академик А.Д. Таймановтың редакциясымен шыққан еңбектері

Труды, изданные под редакцией А.Д. Тайманова


 1. А. Робинсон, Введение в теорию моделей и метаматематику алгебры, М., Наука, 1967, 376 с.

 2. К. Куратовский, А. Мостовский, Теория множеств, М., Мир, 1970 416 с.

 3. С. Феферман, Числовые системы: Основания алгебры и анализа, М., Наука, 1971, 440 с.

 4. Дж.Е. Сакс, Теория насыщенных моделей, М., Мир, 1976, 190 с.

 5. Г. Кейслер, Ч. Ч. Чэн, Теория моделей, М., Мир, 1977, 614 с. [Со­вместно с Ю. Л. Ершовым].

 6. И.И. Поповиченко, Теория операций над множествами, Кишинев, Штиинца, 1981, 185 с.

 7. под ред. J. Barwise, Справочная книга по математической логике, пер. с англ., М., Наука, 1983, Ч. 1. Теория моделей, 391 с. [Совместное Ю.Л. Ершовым, Е.А. Палютиным].


А.Д.Таймановтың ғылыми жетекшілігімен қорғалған кандидаттық диссертациялар

Кандидатские диссертации выполненные под научным руководством А.Д. Тайманова

 1. А.И. Омаров, О некоторых применениях фильтрованных произведе­ний в теории моделей, Новосибирск, 1967.

 2. Н.Г. Хисамиев, Вопросы элементарной теории решеточно- упорядоченных алгебраических систем, Новосибирск, 1968.

 3. Т.Ш. Шаяхметов, О неразрешимости элементарной теории некото­рых алгебраических систем, Новосибирск, 1970.

 4. Т.Г. Мустафин, Некоторые вопросы аксиоматизируемых классов мо­делей, Новосибирск, 1971.

 5. А.Т. Нуртазин, Вычислимые классы и алгебраические критерии ав­тоустойчивости, Новосибирск, 1974.

 6. М.М. Еримбетов, О некоторых вопросах счетных полных теорий, свя­занных с понятием ранга, Новосибирск, 1975.

 7. Б.Н. Дроботун, О нумерациях специальных моделей, Новосибирск, 1977.

 8. Б.С. Байжанов, Спектральные вопросы тотально-трансцендентных теорий конечного ранга, Новосибирск, 1981.

 9. Б.Н. Омаров, Константные расширения и ранговые функции полных теорий, Новосибирск, 1983. (Соруководитель М.Г. Перетятькин)

 10. М.И. Бекенов, Свойства суперстабильных теорий, Новосибирск, 1984.

 11. Т.А. Нурмагамбетов, Почти стабильные теории, Новосибирск, 1984.

 12. Е.Р. Байсалов, Счетные модели суперстабильных теорий, Омск, 1991.

 13. А.А. Викентьев, Теории с покрытием и формульные подмножества, Новосибирск, 1992. (Соруководитель Е.А. Палютин)

А.Д.Таймановтың ғылыми ұстаздары

Научное руководители А.Д.Тайманова

Александр Яковлевич Хинчин (1894-1959) – математик, Член-корреспондент АН СССР.Новиков Петр Сергеевич (1901-1975) – математик, доктор физико-математических наук, профессор.Анатолий Иванович Мальцев (1909-1967) – математик, академик АН СССР.Павел Сергеевич Александров (1896-1982) - математик, академик АН СССР.

Лионид Вениаминович Келдыш (1931) - доктор физико-математических наук, академик АН СССР.
Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет