Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрініңжүктеу 211.33 Kb.
Дата03.12.2017
өлшемі211.33 Kb.

Қазақстан Республикасы     

Ауыл шаруашылығы министрінің

2013 жылғы « »      

№ бұйрығымен бекітілген


Нысан
Коды/Код Сериясы/Серия № ________

                              

МАҚТА ҚОЛХАТЫ/ХЛОПКОВАЯ РАСПИСКА № ______

           20___ жылғы «____» __________/от «____» ________ 20___ года

                   

ҚОЙМА КУӘЛIГI/СКЛАДСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

____________________________________________________________________

мақта өңдеу ұйымының атауы/ наименование хлопкоперерабатывающей организации,

____________________________________________________________________

тұрған жерi (облыс, аудан, қала/кент)/ место нахождения (область, район, город/поселок)

____________________________________________________________________
бизнес сәйкестендіру нөмірі/бизнес идентификационный номер

Выдана _____________________________________________________________


      мақта иесiнiң атауы/наименование владельца хлопка

____________________________________________________________________


          тұрған жерi/место нахождения

____________________________________________________________________


жеке тұлғаны куәландыратын құжат/документ, удостоверяющий личность физического лица

____________________________________________________________________


заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы куәлiктiң* немесе анықтаманың нөмiрi

ескерпе: *«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік заңды тұлғаның қызметi тоқтатылғанға дейін жарамды болып табылады.»/


__________________________________________________________ берiлдi
номер свидетельства* или справки о государственной регистрации (перерегистрации)

примечание: *свидетельство о государственной (учетной) регистрации (перерегистрации) юридического лица (филиала, представительства), выданное до введения в действие Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», является действительным до прекращения деятельности юридического лица.


________________________________________________________________


 бизнес сәйкестендіру нөмірі/бизнес идентификационный номер

Өнiм түрi/Вид продукции ________ ____________________________________


                             куәлiгi/свидетельство, аттестаты/аттестат

№ _____ 20___ жыл _____________/________________ 20___ год


Нақты салмағы/Физический вес __________________ килограмм (сандармен, жазумен)


Селек-
циялық
сұрып/
селек-
ционный
сорт

Өндi-
рiстiк
сұрып/
Промыш-
ленный
сорт

Типі
/Тип

Сынып/
Класс

Ластанғандығы/
Засо-
рен-
ность,
%

Ылғал-
дылығы/
Влаж-
ность,
%

Штапель-
дiк ұзын-
дығы/
Штапель-
ная длина

Микронейр
көрсеткiшi/
Показатель
микронейр

Конди-
циялық
салмағы/
Конди-
ционная
масса, кг

Зақым-
далуы
Пора-
жен-
ность,
%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Мақтаны сақтау орны/Место хранения хлопка ____________________________

Шиттi мақтаны өндеу мерзiмi/Срок переработки хлопка-сырца

20__ жыл _________ 20__ жыл _________/________20__ год ________ 20__ год

Өңдеу шарты/Договор переработки № ___20__ жыл ________/от ___ 20__ год

Мақтаны сақтау мерзiмi/Срок хранения хлопка 20__ жыл ______ 20__ жыл


_______/ _________________ 20__ год ________________ 20__ год

Сақтау шарты / Договор хранения № __ 20__ жыл _______/от ______ 20__ год


Сақтау төлемi туралы белгi/Отметка об уплате за хранение ________________Қордың атауы/Наименование фонда ________________________________

Кепiлдiк беру мерзiмi/ Период гарантирования __________________

Уәкiлеттi тұлғаның қолы/ Подпись уполномоченного лица ____________

________________________________

қор толтырады/заполняется фондом
________________________________

Уәкiлеттi тұлғаның тегі, Аты-жөні, Әкесінің аты (бар болған жағдайда) және қолы/

________________________________

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) и подпись уполномоченного лица


Мөр орны/Место печати

Кепiлмен қамтамасыз етiлген мiндеттеменiң мәнi мен мөлшерi/ Существо и размер обязательства, обеспеченного залогом ____________

Сыйақы мөлшерлемесі/Ставка вознаграждения, %______________

Мiндеттеменiң орындалу мерзiмi/ Срок исполнения обязательства

______________________________

Кепiл куәлiгiнiң бөлiнген күнi/ Дата отделения залогового свидетельства

_______________________________

Индоссаттың атауы/ Наименование

индоссата _____________________

Тұрған жерi/Место нахождения

_______________________________

қолы/подпись ___________________

Мөр орны/Место печати

кепiл куәлiгi бөлiп алынған жағдайда

толтырылады/заполняется в случае отделения залогового свидетельства Коды/Код                                                       Сериясы/Серия № ______
Қойма куәлiгi бойынша талапты беремiн/Передаю требование по складскому свидетельству

Индоссанттың атауы/Наименование индоссанта _______________________

Тұрған жерi/Место нахождения ________________________________

Жеке сәйкестендіру нөмірі / Индивидуальный идентификационный номер ______________________

Индоссамент жасалған күн 20__ жылғы «____» ___________________/

Дата совершения индоссамента «____» _________________ 20__ года

Тегі, Аты-жөні, Әкесінің аты (бар болған жағдайда) және қолы / Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) и подпись

________________________________


Мөр орны/Место печати

Жеке тұлғаны куәландыратын құжат/

Документ, удостоверяющий личность

физического лица

________________________________


Қойма куәлiгi бойынша талапты қабылдаймын/Принимаю требование по складскому свидетельству

Индоссаттың атауы/Наименование индоссата ________________________

Тұрған жерi / Место нахождения ________________________________

Жеке сәйкестендіру нөмірі / Индивидуальный идентификационный номер _____________________

Индоссамент жасалған күн 20__ жылғы «____» ___________________/

Дата совершения индоссамента «____» _________________ 20__ года

Тегі, Аты-жөні, Әкесінің аты (бар болған жағдайда) және қолы / Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) и подпись

________________________________


Мөр орны/Место печати

Жеке тұлғаны куәландыратын құжат/

Документ, удостоверяющий личность физического лица

________________________________
Қойма куәлiгi бойынша талапты беремiн/Передаю требование по складскому свидетельству

Индоссанттың атауы/Наименование индоссанта _______________________

Тұрған жерi/Место нахождения ________________________________

Жеке сәйкестендіру нөмірі / Индивидуальный идентификационный номер ______________________

Индоссамент жасалған күн 20__ жылғы «____» ___________________/

Дата совершения индоссамента «____» _________________ 20__ года

Тегі, Аты-жөні, Әкесінің аты (бар болған жағдайда) және қолы / Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) и подпись

________________________________


Мөр орны/Место печати

Жеке тұлғаны куәландыратын құжат/

Документ, удостоверяющий личность

физического лица

________________________________


Қойма куәлiгi бойынша талапты қабылдаймын/Принимаю требование по складскому свидетельству

Индоссаттың атауы/Наименование индоссата ________________________

Тұрған жерi / Место нахождения ________________________________

Жеке сәйкестендіру нөмірі / Индивидуальный идентификационный номер _____________________

Индоссамент жасалған күн 20__ жылғы «____» ___________________/

Дата совершения индоссамента «____» _________________ 20__ года

Тегі, Аты-жөні, Әкесінің аты (бар болған жағдайда) және қолы / Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) и подпись ________________________________
Мөр орны/Место печати

Жеке тұлғаны куәландыратын құжат/

Документ, удостоверяющий личность физического лица

________________________________Қойма куәлiгi бойынша талапты беремiн/Передаю требование по складскому свидетельству

Индоссанттың атауы/Наименование индоссанта _______________________

Тұрған жерi/Место нахождения ________________________________

Жеке сәйкестендіру нөмірі / Индивидуальный идентификационный номер ______________________

Индоссамент жасалған күн 20__ жылғы «____» ___________________/

Дата совершения индоссамента «____» _________________ 20__ года

Тегі, Аты-жөні, Әкесінің аты (бар болған жағдайда) және қолы / Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) и подпись

________________________________


Мөр орны/Место печати

Жеке тұлғаны куәландыратын құжат/

Документ, удостоверяющий личность

физического лица

________________________________


Қойма куәлiгi бойынша талапты қабылдаймын/Принимаю требование по складскому свидетельству

Индоссаттың атауы/Наименование индоссата ________________________

Тұрған жерi / Место нахождения ________________________________

Жеке сәйкестендіру нөмірі / Индивидуальный идентификационный номер _____________________

Индоссамент жасалған күн 20__ жылғы «____» ___________________/

Дата совершения индоссамента «____» _________________ 20__ года

Тегі, Аты-жөні, Әкесінің аты (бар болған жағдайда) және қолы / Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) и подпись _______________________________
Мөр орны/Место печати

Жеке тұлғаны куәландыратын құжат/

Документ, удостоверяющий личность физического лица

________________________________
Қойма куәлiгi бойынша талапты беремiн/Передаю требование по складскому свидетельству

Индоссанттың атауы/Наименование индоссанта _______________________

Тұрған жерi/Место нахождения ________________________________

Жеке сәйкестендіру нөмірі / Индивидуальный идентификационный номер ______________________

Индоссамент жасалған күн 20__ жылғы «____» ___________________/

Дата совершения индоссамента «____» _________________ 20__ года

Тегі, Аты-жөні, Әкесінің аты (бар болған жағдайда) және қолы / Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) и подпись

________________________________


Мөр орны/Место печати

Жеке тұлғаны куәландыратын құжат/

Документ, удостоверяющий личность

физического лица

________________________________


Қойма куәлiгi бойынша талапты қабыл даймын/Принимаю требование по складскому свидетельству

Индоссаттың атауы/Наименование индоссата ________________________

Тұрған жерi / Место нахождения ________________________________

Жеке сәйкестендіру нөмірі / Индивидуальный идентификационный номер _____________________

Индоссамент жасалған күн 20__ жылғы «____» ___________________/

Дата совершения индоссамента «____» _________________ 20__ года

Тегі, Аты-жөні, Әкесінің аты (бар болған жағдайда) және қолы / Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) и подпись ________________________________
Мөр орны/Место печати.

Жеке тұлғаны куәландыратын құжат/

Документ, удостоверяющий личность физического лица

________________________________Коды/Код Сериясы/Серия № ______

                            

МАҚТА ҚОЛХАТЫ/ХЛОПКОВАЯ РАСПИСКА № ______

      

20___ жылғы «____» ___________ / от «____» ___________ 20___ года


КЕПIЛ КУӘЛIГI/ЗАЛОГОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО


____________________________________________________________________

мақта өңдеу ұйымының атауы/ наименование хлопкоперерабатывающей организации,

____________________________________________________________________

тұрған жерi (облыс, аудан, қала/кент)/ место нахождения (область, район, город/поселок)

____________________________________________________________________
бизнес сәйкестендіру нөмірі/бизнес идентификационный номер

Выдана _____________________________________________________________


      мақта иесiнiң атауы/наименование владельца хлопка

____________________________________________________________________


          тұрған жерi/место нахождения

____________________________________________________________________


жеке тұлғаны куәландыратын құжат/документ, удостоверяющий личность физического лица

____________________________________________________________________


заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы куәлiктiң нөмiрi

ескерпе: *«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік заңды тұлғаның қызметi тоқтатылғанға дейін жарамды болып табылады.»/


__________________________________________________________ берiлдi
номер свидетельства* или справки о государственной регистрации (перерегистрации)

примечание: *свидетельство о государственной (учетной) регистрации (перерегистрации) юридического лица (филиала, представительства), выданное до введения в действие Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», является действительным до прекращения деятельности юридического лица.


________________________________________________________________
 бизнес сәйкестендіру нөмірі/бизнес идентификационный номер

Өнiм түрi/Вид продукции ________ ____________________________________


                             куәлiгi/свидетельство, аттестаты/аттестат

№ _____ 20___ жыл _____________/________________ 200___ год


Нақты салмағы/Физический вес __________________ килограмм (сандармен, жазумен)Селек-
циялық
сұрып/
селек-
ционный
сорт

Өндi-
рiстiк
сұрып/
Промыш-
ленный
сорт

Типi
/Тип

Сынып/
Класс

Ластан

ғандығы/


Засо-
рен-
ность,
%

Ылғал-
дылығы/
Влаж-
ность,
%

Штапель-
дiк ұзын-
дығы/
Штапель-
ная длина

Микронейр
көрсеткiшi/
Показатель
микронейр

Конди-
циялық
салмағы/
Конди-
ционная
масса, кг

Зақым-
далуы
Пора-
жен-
ность,
%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Мақтаны сақтау орны/Место хранения хлопка ____________________________

Шиттi мақтаны өндеу мерзiмi/Срок переработки хлопка-сырца

20__ жыл ________ 20__ жыл _________/_________20__ год ________ 20__ год

Өңдеу шарты/Договор переработки № ____ 20__ жыл ______/от ____ 20__ год

Мақтаны сақтау мерзiмi/Срок хранения хлопка 20__ жыл ______ 20__ жыл
_______/ _________________ 20__ год ________________ 20__ год

Сақтау шарты / Договор хранения № __ 20__ жыл _______/от ______ 20__ год


Сақтау төлемi туралы белгi/Отметка об уплате за хранение ________________Қордың атауы/Наименование фонда ________________________________

Кепiлдiк беру мерзiмi/ Период гарантирования __________________

Уәкiлеттi тұлғаның қолы/ Подпись уполномоченного лица ____________

________________________________

қор толтырады/заполняется фондом
________________________________

Уәкiлеттi тұлғаның тегі, Аты-жөні, Әкесінің аты (бар болған жағдайда) және қолы /

________________________________

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) и подпись уполномоченного лица


Мөр орны/Место печати

Кепiлмен қамтамасыз етiлген мiндеттеменiң мәнi мен мөлшерi/ Существо и размер обязательства, обеспеченного залогом ____________

Сыйақы мөлшерлемесі/Ставка вознаграждения, %______________

Мiндеттеменiң орындалу мерзiмi/ Срок исполнения обязательства

______________________________

Кепiл куәлiгiнiң бөлiнген күнi/ Дата отделения залогового свидетельства

_______________________________

Индоссаттың атауы/ Наименование

индоссата _____________________

Тұрған жерi/Место нахождения

_______________________________

қолы/подпись ___________________
Мөр орны/Место печати

кепiл куәлiгi бөлiп алынған жағдайда

толтырылады/заполняется в случае отделения залогового свидетельства 


Коды/Код                                                       Сериясы/Серия № ________


Кепіл куәлiгi бойынша талапты беремiн/Передаю требование по залоговому свидетельству

Индоссанттың атауы/Наименование индоссанта _______________________

Тұрған жерi/Место нахождения ________________________________

Жеке сәйкестендіру нөмірі / Индивидуальный идентификационный номер ______________________

Индоссамент жасалған күн 20__ жылғы «____» ___________________/

Дата совершения индоссамента «____» _________________ 20__ года

Тегі, Аты-жөні, Әкесінің аты (бар болған жағдайда) және қолы / Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) и подпись

________________________________


Мөр орны/Место печати

Жеке тұлғаны куәландыратын құжат/

Документ, удостоверяющий личность

физического лица

________________________________


Кепіл куәлiгi бойынша талапты қабылдаймын/Принимаю требование по залоговому свидетельству

Индоссаттың атауы/Наименование индоссата ________________________

Тұрған жерi / Место нахождения ________________________________

Жеке сәйкестендіру нөмірі / Индивидуальный идентификационный номер _____________________

Индоссамент жасалған күн 20__ жылғы «____» ___________________/

Дата совершения индоссамента «____» _________________ 20__ года

Тегі, Аты-жөні, Әкесінің аты (бар болған жағдайда) және қолы / Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) и подпись

________________________________


Мөр орны/Место печати

Жеке тұлғаны куәландыратын құжат/

Документ, удостоверяющий личность физического лица

________________________________
Кепіл куәлiгi бойынша талапты беремiн/Передаю требование по залоговому свидетельству

Индоссанттың атауы/Наименование индоссанта _______________________

Тұрған жерi/Место нахождения ________________________________

Жеке сәйкестендіру нөмірі / Индивидуальный идентификационный номер ______________________

Индоссамент жасалған күн 20__ жылғы «____» ___________________/

Дата совершения индоссамента «____» _________________ 20__ года

Тегі, Аты-жөні, Әкесінің аты (бар болған жағдайда) және қолы / Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) и подпись

________________________________


Мөр орны/Место печати

Жеке тұлғаны куәландыратын құжат/

Документ, удостоверяющий личность

физического лица

________________________________


Кепіл куәлiгi бойынша талапты қабылдаймын/Принимаю требование по залоговому свидетельству

Индоссаттың атауы/Наименование индоссата ________________________

Тұрған жерi / Место нахождения ________________________________

Жеке сәйкестендіру нөмірі / Индивидуальный идентификационный номер _____________________

Индоссамент жасалған күн 20__ жылғы «____» ___________________/

Дата совершения индоссамента «____» _________________ 20__ года

Тегі, Аты-жөні, Әкесінің аты (бар болған жағдайда) және қолы / Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) и подпись

________________________________


Мөр орны/Место печати

Жеке тұлғаны куәландыратын құжат/

Документ, удостоверяющий личность физического лица

________________________________Кепіл куәлiгi бойынша талапты беремiн/Передаю требование по залоговому свидетельству

Индоссанттың атауы/Наименование индоссанта _______________________

Тұрған жерi/Место нахождения ________________________________

Жеке сәйкестендіру нөмірі / Индивидуальный идентификационный номер ______________________

Индоссамент жасалған күн 20__ жылғы «____» ___________________/

Дата совершения индоссамента «____» _________________ 20__ года

Тегі, Аты-жөні, Әкесінің аты (бар болған жағдайда) және қолы / Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) и подпись

________________________________


Мөр орны/Место печати

Жеке тұлғаны куәландыратын құжат/

Документ, удостоверяющий личность

физического лица

________________________________


Кепіл куәлiгi бойынша талапты қабылдаймын/Принимаю требование по залоговому свидетельству

Индоссаттың атауы/Наименование индоссата ________________________

Тұрған жерi / Место нахождения ________________________________

Жеке сәйкестендіру нөмірі / Индивидуальный идентификационный номер _____________________

Индоссамент жасалған күн 20__ жылғы «____» ___________________/

Дата совершения индоссамента «____» _________________ 20__ года

Тегі, Аты-жөні, Әкесінің аты (бар болған жағдайда) және қолы / Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) и подпись

________________________________


Мөр орны/Место печати

Жеке тұлғаны куәландыратын құжат/

Документ, удостоверяющий личность физического лица

________________________________
Кепіл куәлiгi бойынша талапты беремiн/Передаю требование по залоговому свидетельству

Индоссанттың атауы/Наименование индоссанта _______________________

Тұрған жерi/Место нахождения ________________________________

Жеке сәйкестендіру нөмірі / Индивидуальный идентификационный номер ______________________

Индоссамент жасалған күн 20__ жылғы «____» _______________/

Дата совершения индоссамента «____» _________________ 20__ года

Тегі, Аты-жөні, Әкесінің аты (бар болған жағдайда) және қолы / Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) и подпись

________________________________


Мөр орны/Место печати

Жеке тұлғаны куәландыратын құжат/

Документ, удостоверяющий личность

физического лица

________________________________


Кепіл куәлiгi бойынша талапты қабыл даймын/Принимаю требование по залоговому свидетельству

Индоссаттың атауы/Наименование индоссата ________________________

Тұрған жерi / Место нахождения ________________________________

Жеке сәйкестендіру нөмірі / Индивидуальный идентификационный номер _____________________

Индоссамент жасалған күн 20__ жылғы «____» _______________/

Дата совершения индоссамента «____» _________________ 20__ года

Тегі, Аты-жөні, Әкесінің аты (бар болған жағдайда) және қолы / Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) и подпись

________________________________


Мөр орны/Место печати

Жеке тұлғаны куәландыратын құжат/

Документ, удостоверяющий личность физического лица

________________________________

Мақта қолхатының жазылуы

      1. Мақта қолхаттарының бланкілері қатаң есепке алынған бланкілер болып табылады, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің филиалында – Банкнот фабрикасында мақта өңдеу ұйымдарының тапсырысы бойынша дайындалады. Сатып алынған мақта  қолхаттарының бланкілерін қайтадан сатуға жол берілмейді.

2. Шығарылатын мақта қолхаттарының бланкілерін есепке алу мақсатында оларға код, серия және нөмір беріледі. Код – облыстың жергілікті атқарушы органмен  мақта өңдеу ұйымына берілетін тіркеу нөмірі. Мақта қолхаты  бланкісінің сериясы мен нөмірін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Банкноттық фабрикасы береді.

3. Мақта қолхаты бланкісінің коды, сериясы және нөмірі қойма және кепіл куәліктерінде бірдей болуы және типографиялық тәсілмен жазылған.

4. Мақта қолхаттарының бланкілері жасыл түспен шығарылады.

5. Мақта қолхатында мынадай қорғау деңгейлері бар:

1) офсеттік әдіспен орындалған екі жақ бетіндегі гильоширлық рамка;

2) екі түрлі тангирлік тор;

3) гравюралық сурет;

4) ультракүлгін сәулелері астында жарық беріп тұрған бояу қосылған нөмірлеу;

5) микротекст;

6) көрінбейтін мөр (бояуы бар мөр кәдімгі жарықтандыру жағдайында көрінбейді, ультракүлгін сәулелендіру астында «мақта» сөзі сарғылт жасыл түспен жылтырайды);

7) ирис (түрлі-түсті) мөр;

8) диметаллизді голографиялық тіке сызықты «КАЗ-КАЗ» сулы белгілері бар құжатты қағаз.

6. Сатып алынған бланкілердің қорғау деңгейлерін өзгертуге немесе толықтыруға тыйым салынады.

7. Мақта қолхатын мақта өңдеу ұйымы мақта қолхаты (қойма және кепіл куәліктері) бланкісінің тиісті бөліктерінің бет жағын толтыру жолымен ресімдейді.

Мақта қолхатының бланкісі қолмен шарикті немесе қаламұшты қаламмен көк немесе қара түспен немесе машинажазба тәсілімен толтырылады. Мақта қолхаты бланкісін толтыру кезінде түзетулерге жол берілмейді.

8. Қойма және кепіл куәліктерінің бет жағы мынадай тәртіппен толтырылады:

1) «№_____» деген жолында мақта қолхатының тізілімі бойынша жазудың ағымдағы нөмірі көрсетіледі;

2) «20_ жылғы» «___» ___________» деген жолында мақта қолхатының берілген күні көрсетіледі;

3) «мақта өңдеу ұйымының атауы ...» деген жолында мынадай мәліметтер көрсетіледі:

мақта қабылдаған мақта өңдеу ұйымының атауы;

мақта өңдеу ұйымының орналасқан жері (облыс, аудан, қала/кент);

мақта өңдеу ұйымының жеке сәйкестендіру нөмірі;

4) «_________________ берілді» деген жолында мынадай мәліметтер көрсетіледі:

мақта иесінің атауы: жеке тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты (бар болған жағдайда) немесе заңды тұлғаның атауы;

мақта иесінің тұрған жері: жеке тұлғаның тұрғылықты немесе заңды тұлғаның тұрған жері;

жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың нөмірі немесе заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлігінің* немесе анықтаманың нөмірі;

ескерпе: *«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік заңды тұлғаның қызметi тоқтатылғанға дейін жарамды болып табылады.»

мақта иесінің жеке сәйкестендіру нөмірі.

Егер мақта иесі мақта өңдеу ұйымының өзі болған жағдайда, онда осы жолда мақта өңдеу ұйымы туралы мәліметтер көрсетіледі;

5) «Дақыл түрі _____» деген жолында мақта қолхаты берілетін дақылдың түрі: шитті мақта, мақта талшығы немесе мақта тұқымы көрсетіледі:

Егер арнайы көзделген орындарда мақта тұқымын сақтауға қабылдаған жағдайда келесі мәліметтер бірізділікпен көрсетіледі:

мақта тұқымының сұрыптық және егіндік сапасын куәландыратын құжаттың атауы;

мақта тұқымының сұрыптық және егіндік сапасын куәландыратын құжаттың берілген нөмірі, күні, айы және жылы.

6) «Нақты салмағы ____ килограмм» деген жолда мақтаның нақты салмағы араб сандарымен килограммда және сөзбен 1 килограммға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі;

7) кестеде шитті мақтаның сапалық және сандық көрсеткіштері көрсетіледі:

«Селекциялық сорты» деген бірінші бағанда мақтаның селекциялық сұрыпы көрсетіледі;

«Өнеркәсіптік сорты» деген екінші бағанда рим сандарымен мақтаның өнеркәсіптік сұрыпы көрсетіледі;

«Типі» деген үшінші бағанда араб сандармен мақта типінің нөмірі көрсетіледі;

«Сынып» деген төртінші бағаншада мақтаның сыныбы көрсетіледі;

«Ластанғандығы, %» деген бесінші бағанда шитті мақта құрамындағы нақты арамшөпті қоспалар араб сандарымен пайызда 0,1%-ға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Мақта талшығы мен мақта тұқымы үшін сызықша қойылады;

«Ылғалдылығы, %» деген алтыншы бағаншада мақтаның нақты ылғалдылығы араб сандарымен пайызда 0,1%-ға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі;

«Штапельдік ұзындығы» деген жетінші бағаншада мақта талшығының ұзындығы 1/32 дюймде көрсетіледі. Шитті мақта мен мақта тұқымы үшін сызықша қойылады;

«Микронейр көрсеткіші» деген сегізінші бағаншада мақта талшығындағы микронейр көрсеткіші микронейр құралының өлшем бірлігімен 0,1 дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Шитті мақта мен мақтаның тұқымы үшін сызықша қойылады;

«Кондициялық салмағы, кг» деген тоғызыншы бағаншада мақтаның кондициялық салмағы, ылғалдылықтың және ластанудың бірыңғай нормаларына келтірілген 1 киллограмға дейін дәлдікпен көрсетіледі:

шитті мақта үшін ылғалдылық нормасы – 9,0 %, ластану нормасы – 2,0 %;

мақта тұқымы үшін ылғалдылық нормасы–8,5 %, ластану нормасы – 0 %;

мақта талшығы үшін ылғалдылық нормасы – 8,5 %, ластану – 0 %;

«Зақымдалуы, %» деген оныншы бағанда бактериялы-саңырауқұлақты ауруларымен зақымдану деңгейі араб сандарымен пайызда көрсетіледі. Зақымдану болмаған жағдайда сызықша қойылады;

8) «Мақтаны сақтау орны _________» деген жолында мақта тазарту зауыты орналасқан жерден тыс орналасқан мақта тазарту зауытының және (немесе) мақта қабылдау пунктінің орналасқан жері көрсетіледі;

9) «Шитті мақтаны өндеу мерзімі ...» деген жолында мақта өңдеу ұйымының шитті мақтаны мақта талшығына өңдеуді бастау және аяқтау мерзімі көрсетіледі. Көрсетілген тармақ мақта қолхатын мақта талшығына және мақта тұқымына берген жағдайда толтырылады;

10) «Өңдеу шарты ...» деген жолында бірізділікпен мақта иесі мен мақта өңдеу ұйымы арасында жасалған жариялы өңдеу шартының нөмірі, күні, айы және жылы көрсетіледі;

11) «Мақтаны сақтау мерзімі ...» деген жолында мақта өңдеу ұйымымен мақтаны сақтау мерзімінің басталуы мен аяқталуы көрсетіледі;

12) «Сақтау шарты ...» деген жолында бірізділікпен мақта иесі мен мақта өңдеу ұйымы арасында жасалған жариялы өңдеу шартының нөмірі, күні, айы, және жылы көрсетіледі;

13) «Сақтау төлемі туралы белгі ______» деген жолында «Мақтаны сақтаған қызметі үшін төленген» деп көрсетіледі;

14) астыңғы сол жағындағы бұрышында арнайы көзделген орында мақта өңдеу ұйымы қатысушы болып табылатын мақта қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру қорымен келесідей мәліметтері бар  белгі жасалады:

қордың атауы;

кепілдік беру мерзімі;

қордың уәкілетті тұлғасының қолы.14) тармақша мақта қолхатын ұстаушы Қазақстан Республикасы Үкіметімен бекітілген Мақта қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру қорларының кепілдіктерін алу ережесінде көзделген тәртіпте мақта қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру қорынан кепілдік алған жағдайда толтырылады.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 010 000, г
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №21 хаттама
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №2 хаттама
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №6 хаттама
2013 -> Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 010 000, г
2013 -> Тақырыптың өзектілігі
2013 -> «Алаш» либералдық-демократиялық қозғалысы идеологиясының маңызд


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет