Қазақстан Республикасының білім және ғылым министлігіжүктеу 115.81 Kb.
Дата01.10.2017
өлшемі115.81 Kb.
түріНұсқауларӘдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министлігі
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Жылуэнергетика кафедрасы

«Автоматты басқару теориясы» пәні бойынша

050717 "Жылуэнергетика" мамандығының студенттеріне арналған
пәнді зерттеуге
ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

ПавлодарӘдістемелік нұсқауларды

бекіту парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41
БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

Пфейфер Н.Ә.

________________________

2011 ж «___»_____________

Құрастырушы: аға оқытушы ____________ Тулебаева Ж. А

Жылуэнергетика кафедрасы
“ Автоматты басқару теориясы ” пәні бойынша
050717 «Жылуэнергетика» мамандығының студенттеріне арналған
пәнді зерттеу бойынша
әдістемелік нұсқаулар

Кафедраның отырысында ұсынылды

20_ж. «___»____________, №_____Хаттама

Кафедра менгерушісі ___________ Глазырин С.А. 20_ж. «___»________


Энергетикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20_ж. «_____»______________№____ Хаттама


ОӘК төрағасы ______________ Кабдуалиева М.М. 20_ж. «___»________
МАҚҰЛДАНДЫ:

ЖжӘҚБ бастығы __________________А.А.Варакута 20_ж. «___»________


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

2011 ж. «_____»______________№____ Хаттама1 Жалпы мәліметтер


«Автоматты басқару теориясы» тәртібі тәлімгерлерге жылуэнергетикалық және жылутехникалық процестермен және құрулардың автоматты басқару жүйелерінің инженерлік негіздерін меңгеру және синтездеп талдау туралы білімдерді білдіреді.
Пәннің мақсаты

«Автоматтық басқару теориясы» курсы жоғары оқу орны студенттері үшін міндетті пән болып саналады және оқу жоспарына негізгі оқу тәртібі ретінде енгізілген. Жылу энергетиқалық және жылу технологиялық процестер мен қолдырғыларды автоматтық басқару жүйелерін талдаудың және синтездеудің инженерліқ негіздерін игеру.


Пәннің міндеті - автоматтық басқару жүйелерін қазіргі математикалық және техниқалық құралдардың негізінде құрудың негізгі ережегерін үйрету, динамикалық жүйелерді үлгілеу және талдау қабілеттерін игерту

Пәнді үйрену барысьшда студенттердің:түсінігі болуы қажет:

1) автоматтық басқару ережелері туралы;

2) басқару жүйелерінің негізгі түрлері туралы;

3) автоматтық басқару жүйелерін талдаудың және синтездеудің мақсаттары, міндеттері және әдістері туралы;

4) жүйелерді талдау және синтездеу үшін қажетті қомпьютерліқ қолдау туралы;

5) аса дәл басқару жүйелерін елеулі анықталмаған жағдайда синтездеу ерекшеліқтері туралы;

6) автоматгық басқару теориясындағы және техникасындағы соңғы жетістіқтер туралы;

игеруі керек:

1) басқару нысанасының статиқалық және динамиқалық силаттам-аларын әқсперименталдық зерттеуді және аналитиқалық тәсілдерін;

2) динамикалық жүйенің математиқалық моделін сызықты тәуелдіққе қелтіру және құрау әдісін;

3) динамиқалық жүйенің орнықтылығын анализдеу әдісін;

4) тендеу жүйесіндегі ауысу процессінің сапасын талдау әдісін;

5) аналогты және сандық есептеуші техниқаны пайдаланатын автоматтық басқару жүйесін үлгілеу және зерттеу әдістерін;

6) сандық басқару жүйесінің орнықтылығын және сапасын талдаушы және математиқалық сипаттаушы әдістерді;

7) автоматтық басқару жүйелерін имитациялық үлгілеу және талдау әдістерін және құралдарын;істей білуі керек:

1) аналогтық және сандық есептеу техникасын қолдану арқылы динамикалық жүйені зерттеуді және моделдеу;

2) аналогты және сандық есептеуші техниканы дайдалаяатын динамикалық жүйені улгілеуді және зерттеуді;

3) автоматшқ басқару жүйесінің жұмысының сапалық көрсеткіштерін және орнықтылығын талдауды;

4) жуйенің қажетті сапасын синтездеуді.
Пәннің тақырыптық жоспары


Тақырып


Сағаттардың саны

Дәріс

Тәжірибелік жұмыс

Зертханалық жұмыс

СӨЖ

1

Кіріспе

2


2

Автоматтық басқару жүйелерінің математикалық сипаты және топтасуы

7

3

5

17,5

3

Динамиқалық жүйенін орнықтылығын зерттеу

3

2,5

5

17,5

4

Автоматтық басқару процесінің сапасын зерттеу

3

2

5

17,5
Жинағы

15

7,5

15

52,5

050717 «Жылуэнергетика»мамандығының оқу жұмыс жоспарының көшірмеcіОқу

формасы


Пәннің жұмыс көлемі

Семестрлер бойынша бақылау түрлері

Семестр

Семестрлер бойынша студенттердің жұмыс көлемі

кредиттар

сағғатар

кредиттер

Аудитор. сабақтар

(ак. сағаттар)СӨЖ

(ак.сағаттар)барлығы

ауд

СӨЖ

емт.

сынақ.

КЖ

КЖ

барлығы

Дәріс

пр.

зертх

СӨЖ

Күндізгі ЖОБ негізінде

2009 т.ж

2

90

37,5

52,5


55


2


37,5

15


7,5

15

52,5


2 Тәртіпті зерттеу бойынша әдістемелік нұсқаулар
2.1 АБТ - кіріспе. Автоматты басқару анықтамасы

Зерттеу кезінде қарастыруға қажет автоматты басқару туралы ұғым, автоматтандырудың мағынасы. Автоматты жүйелердің даму негізгі кезені және олардың теориясының. АБТ-ның мақсатты. Негізгі ұғымдар және анықтамалар. Басқару технологиялық объектісі туралы ұғым, АБЖ-нің элементтері. АБЖ-ның құрылысты схемасы.

Тап осы тақырып зерттеуі нәтижесінде студенттер тиісті:
білу

- АБТ-ның мақсатты;

- негізгі ұғымдар және анықтамалар;

- АБЖ-нің элементтері;

- АБЖ-ның құрылысты схемасың.

Қарастырылған сұрақтар мына әдебиетте көрсетілген ([1], 1 тарау, 1.1-1.3 бөлімдер).


2.2 АБЖ таптастыруы

Зерттеу кезінде мына сұрақтарға назар аудару керек: жөнге салу принциптерің, АБЖ таптастыруы: алшақ салынған, тұйық және қиыстырылған жүйелер; тұрақтану жүйелері, бағдарламалық басқарулар және қадағалаушы жүйелер; ұзындық және ұзындықсыз жүйелер; бір өлшемді және көп өлшемділер; толассыз және дискреттік әрекет жүйелері; бейім және бейімсіз жүйелер.

Тап осы тақырып зерттеуі нәтижесінде студенттер тиісті:

білу


істеу білу керек

  • жүелердің негізгі сүлбелерің салуын.

Қарастырылған сұрақтар мына әдебиетте көрсетілген ([1], 1 тарау, 1.4-1.5 бөлімдер).
2.3 Ұзындық АБЖ-ның математикалық суреттеуі

Тақырыпты зерттеу кезінде ерекше назар аудару керек келесілерге: қосулардың және жүйелердің статикалық және динамикалық қасиеттеріне, статикалық және астаттық жүйер, статикалық және динамикалық мінездемелер. Өтетін процестер. Буындардың және жүйелердің математикалық суреттеу тәсілдері. Жүйелердің динамика теңдеулерің құрастыру. Теңдеулерді линеаризациялау және оларды алуларды түрге келтіру. Теңдеулердің өлшемсіз түрі. Қолдан-қолға берілетін функциялар. Уақытша мінездемелер. Ұзындық жүйелердің жиілік мінездемелері. Типтік буындар, олардың таптастыруы. Типтік буындардың мінездемелері. Буындардың қосулары. Құрылысты схемалардың эквиваленттік өзгертулері. Жөнге салудың негізгі заңдары және оларды автоматты реттеуіштерде құру тәсілдері. П-, ПИ-, ПД-, ПИД -реттеуіштер. Реттеуіштердің статикалық және динамикалық мінездемелері. Жылулық процестердің автоматты реттеуіштері.

Қарастырылған сұрақтар мына әдебиетте көрсетілген ([1], 1 тарау, 1.6-1.8 бөлімдер).

Тап осы тақырып зерттеуі нәтижесінде студенттер тиісті:білу

- буындардың және жүйелердің математикалық суреттеу тәсілдері;

- типтік буындар, олардың таптастыруы;

- типтік буындардың мінездемелерің;істеу білу керек

- жүйелердің динамика теңдеулерің құрастыру;

- теңдеулерді линеаризациялау және оларды алуларды түрге келтіру.
2.4 Динамикалық жүйелердің тұрақтылығың зерттеу

Зерттеу нәтижесінде келесі сұрақтарды қарастыруға қажет: жүйелердің тұрақтылығы туралы ұғымдар, тұрақтылықты талдау әдістері, тұрақтылық белгілері: алгебралық, Вышнеградский критериі, Михайлов критериі, Найквиста критериі. Тұрақтылық қоры. Тұрақтылық қорың бағалау және тұрақтылықты жоғарылау тәсілдері. Цифрлік реттеуіштермен жүйелерде тұрақтылықты зерттеу ерекшеліктері.

Тап осы тақырып зерттеуі нәтижесінде студенттер тиісті:

білу

- жүйелердің тұрақтылығы туралы ұғымдарды;

- тұрақтылықты талдау әдістерің;

- тұрақтылық қорың бағалау және тұрақтылықты жоғарылау тәсілдерің;істеу білу керек

  • Вышнеградский, Михайлов, Найквиста критерилері бойынша есептерді шешуің.

Қарастырылған сұрақтар мына әдебиетте көрсетілген ([1], 1 тарау, 1.9-1.12 бөлімдер).
2.5 Автоматты басқару процестерінің сапасың зерттеу

Зерттеу нәтижесінде келесі сұрақтарды қарастыруға қажет: басқару жүйелерінде өтетін процестердің сапасы туралы және үйлесімді жөнге салу процесі туралы ұғымдарды. Жөнге салу процесінің сапасының көрсеткіштері. Өтетін процестердің қисығы бойынша сапаны бағалау. Сапа бағалаудың жанама әдістері.

Тап осы тақырып зерттеуі нәтижесінде студенттер тиісті:

білу

- жөнге салу процесінің сапасының көрсеткіштерің;

- сапа бағалаудың жанама әдістерің;
істеу білу керек

- өтетін процестердің қисығы бойынша сапаны бағалауың;

- есептік формулаларды қолдануың.

Қарастырылған сұрақтар ([1], 1 тарау, 1.13-1.15 бөлімдер) әдебиетте көрсетілген.


2.6 Автоматты реттеуіштің үлгісің таңдау және күйге келтірулерінің есепбі

Зерттеу кезінде мына сұрақтарға назар аудару керек: реттеуіш үлгісің таңдау. Күйге келтірулердің есептеу әдістері. П-, ПИ - реттеуіштерді күйге келтірудің есебі.

Тап осы тақырып зерттеуі нәтижесінде студенттер тиісті:

білу


  • күйге келтірулердің есептеу әдістерің;

- П-, ПИ - реттеуіштерді күйге келтірудің есебің.

Қарастырылған сұрақтар ([1], 2 тарау, 2.1-2.5 бөлім) әдебиетте көрсетілген.Әдебиеттер
Негізгі:

1 Электронный учебный курс по теории автоматического управления/ Пфейфер Н.Э., Нурбекова Ж.К., Асаинова А.Ж., Даутова А.З, Глазырин С.А., Тулебаева Ж.А., Подсадная С.А., Токсанов С.Н., Носов А.А., Гречишкина Т.Ю. – Павлодар, ПГУ им.С.Торайгырова, 2009, - 116 с.

2 Ротач В.Я.Теория автоматического управления.-М.: МЭИ, 2004.-400с.

3 Плетнев Г.П. Автоматизация технологических процессов и производств. – М.: МЭИ, 2005. – 352 с.

4 Бекбаев А.Б.,Сулеев Д.Қ., Хисаров Б.Ж. Автоматты реттеу теориясы: Оқулық. Алматы: Білім, 2005, - 267 бет.
Қосымша:
5 Дорф Р. Бишоп Р. Современные системы управления: - М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002,- 832 с.

6 Липатников Г.А., Гузеев М.С. Автоматическое регулирование объектов теплоэнергетики: Учебное пособие. - В.: изд. Владивосток, 2007. - 136 с.7 Дорф Р. Бишоп Р. Современные системы управления: - М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002,- 832 с.Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет