«Ќазаќстандыќ жоѓары технологиялыќ, энерготиімді жѕне инновациялыќ компаниялар ќауымдастыѓы» зањды тђлѓалар бірлестігі мџшелерініњ Жалпы жиналысыныњ хаттамасымен бекітілгенжүктеу 406.39 Kb.
Дата21.04.2019
өлшемі406.39 Kb.

«Қазақстандық жоғары технологиялық, энерготиімді және инновациялық компаниялар қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі мүшелерінің Жалпы жиналысының «___»_________ 2012 жылғы

№ __ хаттамасымен бекітілген

« Қазақстандық жоғары технологиялық, энерготиімді және

инновациялық компаниялар қауымдастығы»

заңды тұлғалар бірлестігінің

ЖАРҒЫСЫ


 1. Жалпы ережелер, мәні және қызмет ету мақсаттары

1.1. « Қазақстандық жоғары технологиялық, энерготиімді және инновациялық компаниялар қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі ( бұдан әрі - Қауымдастық) азаматтық және өнеркәсіп секторларының энергия үнемдеу саласындағы идеяларды дәріптеуді және ілгерілетуді өзара бірлесіп нығайту мақсатында құрылған заңды тұлғалардың ерікті бірлестігі болып табылады.

1.2. Қауымдастық коммерциялық емес ұйым болып табылады және оның мүшелерімен мемлекеттік және өзге де органдарда, сондай-ақ халықаралық ұйымдарда жалпы мүдделерді білдіруге уәкілетті.
1.3. Толық атауы:

Мемлекеттік тілде – «Қазақстандық жоғары технологиялық, энерготиімді және инновациялық компаниялар қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі;

орыс тіліндеОбъединение юридических лиц «Казахстанская ассоциация высокотехнологичных, энергоэффективных и инновационных компаний»;

ағылшын тілінде - Alliance of Legal Entities « Kazakhstan Association of high-tech energy efficient and innovation companies ».

1.4. Қысқаша атауы:

Мемлекеттік тілде – «ҚЖТЭТИКҚ» ЗТБ;

орыс тіліндеОЮЛ «КАВЭИК»;

ағылшын тілінде – ALE «KAHTEIС».

1.5. Қауымдастық заңды тұлға болып табылады, оқшауланған мүлкі, дербес балансы, өз атауы көрсетілген мөрі, фирмалық бланктері, қаржылық-несиелік мекемелерде теңгеде, сонымен қатар шетел валюталарында есеп шоттары мен өзге де шоттары бар.

1.6. Қауымдастық мүшелері өз дербестігін және заңды тұлға құқығын сақтайды.

1.7. Қауымдастық өз мүшелерінің міндеттері бойынша жауап бермейді. Қауымдастық мүшелері құрылтай шартта және осы жарғыда қарастырылған көлемде және тәртіпте оның міндеттемелері бойынша біріккен жауапкершілікті атқарады.

1.8. Қауымдастық өз мақсаттарына жету үшін заңды тұлғаларды құра алады немесе өзге заңды тұлғалардың іс-әрекетіне қатыса алады.

1.9. Қауымдастық филиалдар мен өкілдіктерін құра алады.

1.10. Заңды тұлға болып табылмайтын филиалдар мен өкілдіктер осы Жарғының 2.3.2. тармағына сәйкес Басқарма бекіткен ережелер негізінде жұмыс істейді. Қауымдастық заңнамамен белгілеген тәртіпте Қазақстан Республикасында және шетелдерде өз өкілдіктерін аша алады.

1.11.Қауымдастықтың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, индекс 010000, Астана қаласы, Сарыарка ауданы, 85 к, 13 уй.
1.12. Қауымдастықтың құрылу мақсаты болып мыналар табылады:

- азаматтық және өнеркәсіп секторларда энергия үнемдеу салаларында идеяларды ілгерлетуді және дәріптеуді нығайту;

- энергия тұтыну және парник газдардың шығарылу деңгейін төмендету;

- елдің үдемелі инновациялық-индустриалдық даму саясатын ілгерілету;

- инновациялық энергия үнемдеу технологияларын дамыту мен пайдалану үшін заңнамалық, қазыналық, ғылыми және басқа да салаларда қолайлы жағдай жасау;

- энерготиімді технологиялар мен өндірістерді дамыту;

-жаңартылған энергия көздерінің үлесін арттыру;

- өндірістік, тұрғын-үй коммуналдық және бюджеттік салаларда энергия үнемдеу әлеуетін іске асыру есебінен энергияны өндіру, тарату және тұтыну кезінде энерготиімді технологияларды, құрал-жабдықтарды және материалдарды енгізу;

- қоршаған ортаға техногендік факторлардың залалды әсерін төмендете отырып, энергоресурстардың сапалы стандарттарын ұсыну арқылы Қазақстан Республикасы халқының өмір сапасын арттыру;

- Қауымдастық мүшелерінің кәсіпкерлік қызметінің тиімділігін арттыру.1.13. Қауымдастық міндеттері болып мыналар табылады:

1.13.1. Қазақстан Республикасындағы энергия үнемдеу технологияларының құрылысын дамытуға бағытталған нормативтік актілер, құрылыс нормалары және ережелерін әзірлеуге және енгізуге қатысу, жаңа азаматтық және өнеркәсіптік құрылысқа қатысты құрылыс ережелерін кезең-кезеңімен жетілдіру, сонымен қатар түпкі нәтижесінде энергопассивтік және энергожаратымды ғимараттардың стандарттарына келтіре отырып қайта қалпына келтіру;

1.13.2. білім беру орындарынан бастап мемлекеттік органдар мен қызметтермен аяқтай отырып барлық деңгейлерде энергия үнемдеу және экологиялық құрылыс технологиялары мен идеяларын жалпы ілгерлету мен дәріптеу;

1.13.3. Қазақстан Республикасында энергия үнемдеу құрылысының құрауыштарын өндіруді дамытуға қатысу;

1.13.4. Экономикада және өндірістік емес салаларда энергияны тұтынудың тиімділігін сапалы жақсартуды қамтамасыз ететін прогрессивті техникаларды, технологиялар мен материалдарды жасау және енгізуге жәрдемдесу;

1.13.5. Энергия пайдалануы төмен ғимараттар технологиялары мен стандарттары бойынша жаңа құрылыс және қайта қпалпына келтіру, жобалау мәдениетін дамыту, сондай-ақ экологиялық таза құрылыс мәдениеті мен стандарттарын дамыту;

1.13.6. Энергия үнемдеу технологияларын қолдау және ынталандыру мемлекеттік бағдарламаларын, сонымен қатар тұрғын-үй коммуналдық шаруашылықты жаңғырту бойынша бағдарламаларды әзірлеу, енгізу және дамыту;

1.13.7. Тұрғын-үй, әкімшілік және өндірістік ғимараттарға кәсіби, инженерлік қызмет көрсету деңгейін заманауи халықаралық стандарттарға көтеру;

1.13.8. Қауымдастық мүшелерінің қызметіне ақпараттық, консультациялық және әдіснамалық қолдау көрсету;

1.13.9. Қазақстан Республикасының мемлекеттік және басқа да ұйымдарында және халықаралық ұйымдарда Қауымдастық мүшелерінің құқықтарын білдіру және мүдделерін қорғау;

1.13.10. Қауымдастық мүшелері ұсынған өнімдерді, жұмыстар мен қызметтерді ілгерлету;

1.13.11. Дәстүрлі емес, жаңартылған және қайталама энергоресурстарды пайдалануды дамыту;

1.13.12. мемлекеттік инновациялық саясатты жетілдіру және энергия үнемдеу және энерготиімді технологиялардың инвестициялық тартымдылығын жоғарылату бойынша мемлекеттік органдармен, қоғамдық, ғылыми және білім беру бірлестіктерімен, бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара іс-әрекет жасау;

1.12.13. Аталмыш саланы дамытудағы ғылыми негізделген іс-шаралар мен бағдарламаларды әзірлеу арқылы жеке кәсіпорындар мен мемлекеттік мекемелер қызметтерінде инновациялық құраушыларды арттыру;

1.13.14. Энергия үнемдеу және энерготиімді технологиялар туралы ақпаратты тарату саласында көрмелерді, халықаралық және республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияларды, симпозиумдарды ұйымдастыру, жарнамалық-делдалдық және өзге де іс-шараларды өткізу;

1.13.15. Қауымдастық мүшелерінің қажетті мамандар мен менеджерлерді іріктеу негізінде кадр мәселелерін шешуге жәрдемдесу, сонымен қатар әлемдік жалпы білім беру стандарттары деңгейінде кәсіби кадрларды дайындау және қайта дайындау Білім орталықтарын құру.1.14. Қауымдастық қызметінің мәні:

1.14.1. Қауымдастық мүшелерінің құқықтары мен мүдделерін қорғау;

1.14.2. бастамашылық тәртіпте және Қауымдастықтың басшы, жоспарлаушы және үйлестіруші органдарының тапсырмалары бойынша энергия тиімділігі мен энергия үнемдеу саласында нормативтік құжаттарды, қаулылар мен жобаларды дайындау;

1.14.3. Энерготиімді құрал-жабдықтар мен жүйелерді жобалау және пайдалану үшін қажетті құжаттарды дайындау және әзірлеуге қатысу;

1.14.4. Қауымдастық мүшелерін-энергия үнемдеу компанияларының дамуын қолдау және жәрдемдесу;

1.14.5. Энергия үнемдеу инновациялық технологияларын игеру және жаңартылған энергия көздерін қолдану саласында энергия өндіруші және қамтамасыз етуші компаниялардың мамандарын оқыту және біліктілігін жоғарылату;

1.14.6. Ақпараттық-консультациялық, ғылыми-әдіснамалық және баспа жұмыстарын, сонымен қатар бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмысты ұйымдастыру;

1.14.7. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған және Қауымдастық мақсаттарын жүзеге асыруға ықпал ететін өзге де қызмет түрлері.


2. Қауымдастықтың басқару органдарының құрылымы, қалыптастыру тәртібі және құзыреті
2.1. Қауымдастық органдары:

2.1.1. Қауымдастықтың жоғары басқару органы – Қауымдастық мүшелерінің жалпы жиналысы;

2.1.2. Қауымдастықтың қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын орган – Қауымдастық басқармасы, Басқарма Төрағасы – Қауымдастық Президенті;

2.1.4. Атқарушы орган – Атқарушы директор;

2.1.5. Бақылау органы – Тексеру комиссиясы.

2.2. Қауымдастық мүшелерінің жалпы жиналысы.

2.2.1. Жалпы жиналыс мүшелері Қауымдастық қызметінің барлық мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.

2.2.2. Қауымдастық мүшелерінің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне мыналар жатқызылады:


 • Қауымдастық Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

 • Қауымдастықты құрған мүшелерден басқа Қауымдастық Басқармасын сайлау;

 • Басқарма Төрағасы – Қауымдастық Президентінің, Атқарушы директордың есептерін тыңдау;

 • Тексеру комиссиясын сайлау және оның есептерін тыңдау;

 • Қауымдастықтан Жалпы жиналыс мүшелері бекіткен негіздер бойынша Қауымдастық мүшелерін шығару туралы шешімдерді бекіту;

 • Қауымдастықты қайта ұйымдастыру және тарату туралы мәселелерді шешу;

 • Мүшелер келісімі бойынша өзге де мәселелер.

2.2.3. Жалпы жиналыс қажеттілігіне қарай жылына кемінде 1 (бір) рет шақырылады.

2.2.4. Жалпы жиналыстың кезектен тыс отырысы кемінде 1/3 мүшесінің немесе Қауымдастық Басқармасының кемінде 2/3 құрамының талабы бойынша шақырылады. Төраға отырыстың өткізілетін жері мен уақыты, сонымен қатар күн тәртібін мүшелерге отырыс болатын болжамды күннен 10 (он) күнтізбелік күн бұрын хабарлауға тиісті.

2.2.5. Егер де оның отырысына мүшелердің жалпы санынан кемінде 2/3 мүшесі қатысса Жалпы жиналыс шешім қабылдауға құқылы. Жалпы жиналыс шешімі мүшелердің қарапайым дауыс көпшілігімен қабылданады. Дауыс беру рәсімін Жалпы жиналыс анықтайды.

2.2.6. Қауымдастықты құрған заңды тұлғалардың бірінші басшыларын және Қауымдастықтың Тексеру комиссиясын қоспағанда, өзіне жүктелген міндеттерді орындай алмаған Басқарма, Төраға, кез-келген уақытта Қауымдастық мүшелерінің Жалпы жиналысымен қайта сайланады.2.3. Қауымдастық Басқармасы.
2.3.1.Жалпы жиналыс отырыстары арасындағы кезеңдегі Қауымдастық қызметіне жалпы басшылықты Басқарма жүзеге асырады, ол сонымен бірге Қауымдастықтың атқарушы органының қызметін бақылайды.

2.3.2. Басқарманың ерекше құзыретіне мыналар жатқызылады: • Қауымдастық қызметінің негізгі бағыттарын анықтау;

 • Қауымдастық қызметінің бағдарламалары мен қаржыландыру жоспарларын бекіту;

 • Басқарма Төрағасы - Қауымдастық Президентін сайлау;

 • Қауымдастықтың жаңа мүшелерін қабылдау;

 • Атқарушы дирекцияны сайлау;

 • Ішкі нормативтік құжаттарды қабылдау;

 • одан әрі жалпы жиналыста бекіту үшін мүшелердің кіру, мерзімді және мақсатты жарналарының мөлшерін анықтау;

 • Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді өткізуден түскен қаржыларды үлестіру тәртібін анықтау, қорларды құру және жұмсау;

 • Жалпы жиналыстың шешімдерін орындау;

 • Жалпы жиналыс мүшелерінің келісімі бойынша басқа да мәселелер.

2.3.4. Басқарманы жалпы жиналыс 3 (үш) жыл мерзімге сайлайды.

2.3.5. Басқарма кемінде 7 (жеті) адамнан тұрады және 15 (он бес) адамнан аспауы тиіс. Басқарма құрамына Қауымдастықты құрған Қауымдастық мүшелерінің заңды тұлғаларының бірінші басшылары, оны құрғаннан кейін Қауымдастық мүшелілігіне кірген заңды тұлғалардың бірінші басшылары, сондай-ақ мемлекеттік, мемлекеттік емес ұйымдардың өкілдері, Қауымдастық мүдделері саласында белсенді қызметпен айналысатын жеке тұлғалар кіреді.

2.3.6. Басқарма отырысы қажеттілігіне қарай кем дегенде тоқсанда бір рет өткізіледі.

2.3.7. Егер оның отырысына кемінде 2/3 мүшесі адам қатысса, Басқарма заңды деп саналады. Басқарма шешімі көпшілік дауыспен қабылданады. Дауыс беру рәсімін Басқарма анықтайды.

2.3.8. Егер оның қабылдануына отырысқа қатысып отырған, оның ішінде телеконференция арқылы қатысушы Басқарма мүшелерінің басым көпшілігі дауыс берген жағдайда Басқарма шешімі қабылданды деп саналады. Мүшелер дауыстары тең түскен жағдайда Басқарма Төрағасы-Президентінің дауысы шешуші болып саналады.

2.3.9. Басқарма мүшесінің өзге тұлғаға, оның ішінде Басқарманың басқа мүшесіне дауыс беру құқығын беруіне тыйым салынады.

2.3.10. Басқарманың бетпе-бет тәртіпте өткізілген отырысында қабылданған шешімдер Басқарманың барлық мүшелерінің қолы қойылған хаттамамен отырыс өткізілген күннен 3 (үш) жұмыс күн аралығында ресімделеді.

Отырыс хаттамасында мыналар көрсетіледі:

1) Қауымдастықтың толық атауы мен орналасқан жері;

2) отырыстың өткізілген күні, орны және уақыты;

3) отырысқа қатысқан тұлғалар тізімі;

4) отырыстың күн тәртібі;

5) дауыс беруге қойылған сұрақтар және олар бойынша қорытынды;

6) қабылданған шешімдер.

2.3.11. Басқарма шешімі сырттай дауыс беру әдісімен бюллетенге қол қою арқылы қабылдана алады. Сырттай дауыс беру арқылы шешім бюллетенде белгіленген мерзімде алынған кворум болған жағдайда қабылданды деп танылады. Басқарманың сырттай отырысының шешімі хаттама түрінде жазбаша ресімделуі тиіс және оған Басқарма мүшелерінің дауыс беруіне қатысқандар қол қойған дауыс беру бюллетенін міндетті түрде қоса бере отырып Басқарма төрғасы - Президенті қол қоюы тиіс. Басқарма шешімі және/немесе Жалпы жиналыс мүшелері бекіткен Қауымдастықтың ішкі құжаттарымен Басқарманың сырттай отырысы әдісімен қарастырылмайтын мәселелер тізімі анықталуы мүмкін.

2.3.12. Қауымдастық Басқармасын Қауымдастық Басқармасы сайлайтын Басқарма Төрағасы-Президент басқарады.


2.4. Қауымдастық Басқармасының

Төрағасы-Президенті
2.4.1.Қауымдастық мүшелерінің Жалпы жиналысында төрағалық етеді, Қауымдастық мүшелерінің Жалпы жиналысының отырыстарын жүргізеді және хаттамаларға қол қояды;

2.4.2. сырттай тәртіпте Қауымдастық мүшелерінің Жалпы жиналысының отырысын өткізу туралы шешімді қабылдайды;

2.4.3. Қауымдастық қызметкерін не болмаса Қауымдастық мүшелерінің Жалпы жиналысының отырысында төраға ету функцияларын жүзеге асыру уәкілеттігін береді;

2.4.4. Қауымдастықтың бекітілген жобалар мен бағдарламалары және Қауымдастық Басқармасының шешімдерін орындау шеңберінде Қауымдастықтың ағымдағы қызметіне басшылық етеді;

2.4.5. сенімхатсыз Қауымдастық атынан іс-әрекет етеді, оның мүдделерін білдіреді;

2.4.6. Атқарушы директорды, бас бухгалтерді жұмысқа қабылдайды және жұмыстан босатады;

2.4.7. Қауымдастықтың филиалдары мен өкілдіктерінің ережелерін бекітеді.

2.4.8. Басқарма Төрағасы – Президент өкілдік функцияларын атқарады, Қазақстан Республикасының барлық ұйымдарында және шетелде Қауымдастық мүдделерін білдіреді;

2.4.9. Басқарма Төрағасы – Президент жасырын дауыс беру арқылы Басқарма мүшелері арасынан Қауымдастық Басқармасы 2 (екі) жылға сайлайды.

2.4.10. Басқарма Төрағасы – Президенті жылына 1 (бір) реттен кем емес Қауымдастықтың қызмет нәтижелері туралы Жалпы жиналыс алдында есеп береді.

2.4.11. құрылтай және басқа да құжатттарға қол қою құқығына ие;

2.4.12. Қауымдастық мүшелерінің Жалпы жиналысының отырысында Басқарма Төрағасы –Президент болмаған жағдайда осы отырыста төрағалық ету функциясы Атқарушы директорға немесе сенім хат бойынша уәкілеттілік берілген тұлғаға өтеді.

2.4.13. Басқарма Төрағасы – Президент Жалпы жиналысының отырысында бір дауысқа құқылы.

2.4.14. Басқарма Төрағасы –Президент барлық уақытта кемінде 1 (бір) айдан кешіктірмей жазбаша түрде Басқарманы осы жайлы ескерте отырып, өз міндеттерінен бас тартуға құқылы. Басқарма Төрағасы –Президенті өз міндеттерін орындаудан бас тартқан жағдайда Басқарма шақырылады, ол жаңа Қауымдастық Басқарма Төраға - Президентін тағайындайды.2.5. Атқарушы дирекция
2.5.1. Атқарушы дирекция штаттық атқарушы орган болып табылады, Қауымдастықтың күнделікті қызметін жүзеге асырады, штат кестесіне сәйкес еңбек шартында (ЕШ) белгіленген мерзімге тағайындалған қызметкерлерден тұрады.
2.5.2. Атқарушы директор:

- сенімхатсыз Қауымдастық атынан іс-әрекет етеді және Басқарма алдында тоқсан сайын есеп береді;

- атқарушы дирекция қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды және жұмыстан босатады;

- жедел мәселелер, ішкі қызмет бойынша бұйрықтар шығарады;

- Қауымдастық Басқарма Төрағасы - Президентінің келісімі бойынша барлық қаржы мәселелерін шешеді;

- Банктерде Қауымдастықтың есеп және басқа да шоттарын ашады, Қауымдастық Басқарма Төрағасы –Президентінің келісімі бойынша Қауымдастық мүлкіне және ақшасына иелік етеді;

- Қауымдастық Басқарма Төрағасы – Президентінің келісімі бойынша Қауымдастық атынан келісім-шарттар, шарттар және келісімдер жасайды;

- Қауымдастық Басқарма Төрағасы – Президентінің келісімі бойынша атқарушы дрекциясы қызметкерлерінің штат кестесін, төлем шарттары мен лауазымдық нұсқауларын бекітеді;

- өз құзыреті шегінде бұйрықтар, өкімдер, нұсқаулықтар шығарады, Қауымдастықтың қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері үшін Басқарма және Қауымдастық мүшелерінің Жалпы жиналысы аалдында жауапкершілік алады.

2.6. Тексеру комиссиясы.
2.6.1. Тексеру комиссиясын Қауымдастық мүшелерінің Жалпы жиналысы 5 (бес) жыл мерзімге сайлайды.

2.6.2. Тексеру комиссиясы Қауымдастық Басқармасы және Қауымдастық Басқарма Төрағасы – Президент қызметіне бақылауды жүзеге асырады.

2.6.3. Тексеру комиссиясы жыл сайын кем дегенде 1 (бір) тексеру жүргізеді және Қауымдастық Басқарма Төрағасы – Президент жылдық есебі бойынша қорытынды береді. Тексеру комиссиясы тексеру нәтижелері туралы жыл сайын Қауымдастық мүшелерінің Жалпы жиналысына есеп береді.

2.6.4. Жалпы жиналыстың 2/3 мүшелерінің талабы бойынша кезектен тыс тексеру жүргізілуі мүмкін.

2.6.5. Тексеру комиссиясы Қауымдастықтың лауазымды тұлғаларынан барлық қажетті бухгалтерлік, қаржылық және өзге де құжаттарды, сонымен қатар Қауымдастық қызметінің мәселелері бойынша жеке түсініктемелерді талап етуге құқылы.

2.6.6. Қауымдастықтың лауазымдық тұлғалары тарапынан теріс пайдаланушылық анықталған немесе Қауымдастық мүшелерінің мүдделеріне қауіп-қатер туындаған жағдайда Тексеру комиссиясы Қауымдастық мүшелерінің жалпы жиналысының кезектен тыс отырысын шақыруға құқылы.3. Қауымдастық мүшелерінің құқықтары мен міндеттері.

3.1. Қауымдастық мүшелерінің мыналарға құқығы бар:

3.1.1.Жарғыда белгіленген тәртіпте істерді басқаруға қатысуға, сонымен қатар Басқарма қарауына Қауымдастық қызметінің мәніне жататын, барлық мәселелер бойынша ұсыныстарды енгізуге;

3.1.2. Қауымдастық қаржылық қаражаттардың жұмсалуы, қызметі туралы ақпараттарды алуға, өз бланктерінде және мөрлерінде Қауымдастыққа қатыстылығын көрсетуге;

3.1.3. Қауымдастықтың қорлар құруына салымдар жасауға, Қауымдастық жүзеге асырып отырған жобалар мен бағдарламаларды өзіне тиімді шарттарда қаржыландыру мен несиелеуге;

3.1.4. Бірінші кезекте Қауымдастық ұсынып отырған қызметтерді пайдалануға. Бұл ретте, Қауымдастық мүшесі ақылы негізде көрсетілетін қызметтерді пайдалану үшін шарт жасасуы керек.

3.1.5. Толық көлемде Қауымдастықтың іскерлік ақпараттарымен пайдалануға;

3.1.6. Қаржы жылының соңында Қауымдастықтан өз қалауы бойынша шығуға. Бұл жағдайда ол, Қауымдастық міндеттемелері бойынша шығу сәтіне дейінгі соңғы екі жыл аралығындағы жарналарына үйлесімді біріккен жауапкершілікті атқарады.

3.2. Қауымдастық мүшелері мыналарға міндетті:

3.2.1. Осы Жарғының және жалпы жиналыс қабылдаған (бекіткен) өзге де актілер талаптарын сақтауға.

3.2.2. Қауымдастықтың өзге мүшелерінің мүдделерін сыйлауға, Қауымдастық мүшелері мен әріптестері жасасқан шарттардың, келісім-шарттардың және келісімдердің талаптарын қатаң сақтауға;

3.2.3. Осы Жарғы және Құрылтай шартта қарастырылған тәртіпте және мөлшерде салымдар енгізуге.

3.2.4. Қауымдастық қызметіне қатысты мәселені шешу үшін қажетті ақпараттарды беруге.

3.2.5. Қауымдастық қызметіне жәрдемдесу, сонымен қатар Қауымдастыққа материалдық және моральдық нұсқан келтіретін әр түрлі әрекеттерден тартынуға.4. Қауымдастыққа қабылдану және Қауымдастықтан шығу талаптары мен тәртібі.
4.1. Қауымдастық мүшелігі ерікті болып табылады.

4.2. Қауымдастық мүшесі ретінде жоғары технологиялық, энергия үнемдеу және инновациялық технологияларды қолдану және/немесе ілгерлету қызметін жүзеге асырушы және Қазақстан Республикасының резиденті, сонымен бірге резиденті емес заңды тұлғалар бола алады.

4.3. Қауымдастық мүшелері Жарғы талаптарын сақтауға және Қауымдастықтың осы жарғысында белгіленген мүшелік жарналарды енгізуге міндетті. Қауымдастықтың мүшелігіне кіру туралы шешім Қауымдастық мүшелерінің Жалпы жиналысымен қабылданады.

4.4. Заңды тұлғалар, мүшелік жарналарды төлеуге және Қауымдастық мүшелерінің Жалпы жиналысының шешімдерін, Жарғы талаптарын орындауға өтініш берушінің келісімін растайтын, Қауымдастыққа кіру туралы белгіленген үлгідегі өтінішті ұсынғаннан кейін, сонымен қатар Қауымдастық мүшелерінің жалпы жиналысы оң шешім қабылдағаннан кейін Қауымдастық мүшесі мәртебесін иеленеді.

4.5. Қауымдастық мүшесі өз қалауы бойынша Қауымдастық құрамынан қаржы жылының соңында шығуға құқылы.

4.6. Қауымдастық мүшелігінен шығу барысында алдыңғы жүргізілген бір жолғы және (немесе) мерзімді салымдар қайтарылмайды.

4.7. Қауымдастық мүшесі Қауымдастық мүшелерінің Жалпы жиналысы бекіткен негіздер бойынша Қауымдастық құрамынан мәжбүрлі шығарылуы мүмкін.

5. Қауымдастық мүлкін қалыптастыру көздері.
5.1. Қауымдастық мүлкі оның балансындағы және Қауымдастық жеке меншігі болып табылатын материалдық құндылықтар мен қаржы ресурстарынан құралады.

5.2. Мүлік қалыптастыру көздері болып мыналар табылады: • мүшелердің бір жолғы кіру жарналары;

 • мүшелердің мерзімді және мақсатты жарналары;

 • Мүшелердің ерікті мүліктік жарналары;

 • Заңнамада белгіленген жағдайда, тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатудан алынған түсімдер (кіріс);

 • Ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді несиелер;

 • Акциялар, облигациялар, өзге де құнды қағаздар мен салымдар (депозиттер) бойынша алынатын дивидендтер (кіріс,сыйақы, мүдде);

 • Гранттар мен ерікті қайырымдылықтар;

 • Демеушілік жарналар.

5.3. Қауымдастықтың қызметін қамтамасыз ету үшін Қауымдастық мүшелері Қауымдастықтың қызмет жасау кезеңінде мүшелік жарналардың тұрақты түсімін, ал құрылтай сәтінде- Қауымдастықтың Жалпы жиналысының шешіміне сәйкес құрылтайлық жарналарды қамтамасыз етеді.

5.4. Қауымдастық мыналардың есебінен қалыптасады:

 • Қауымдастықты құрған мүшелер үшін 300 000 (үш жүз мың) теңге көлемінде құрылтай жарналарынан;

 • Қауымдастық құрылғаннан кейін оған кірген мүшелер үшін кіру жарналарын Басқарма анықтайды;

Қауымдастық мүшелері осы тармақта көрсетілген мөлшерде құрылтай жарналарын Қауымдастықтың банктік есебі ашылған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күн аралығында төлеуге міндетті.

5.5. Жыл сайынғы жарна тең екі үлесті транш түрінде енгізілуі мүмкін, бұл ретте бірінші транш жыл сайынғы жарна соммасынан 50% мөлшерде осы Жарғының 5.4. тармағында белгіленген мерзімнен кешіктірілмей төленеді, ал жыл сайынғы жарна сомасынан қалған 50% мөлшеріндегі екінші транш бірінші траншты төлегенненкейін 3 үш) айдан кешіктірілмей төленеді.

5.6. Жыл саынғы мүшелік жарнақ тәлемі 150 АЕК кем емес көлемнен шектусіз мерзімге бекітіледі жэне ақпанның 15- ші күннің айына дейін төленеді. Қауымдастық Басқармасымен өзгерілген көлемді жэне жыл сайынғы мүшелік жарна рет төдемін анықтайды.

5.7. Қауымдастық мүшелерінің жарналары, Қауымдастық алған пайда, сонымен қатар өз есебінен алынған барлық мүліктер Қауымдастықтың жеке меншігі болып табылады. Қауымдастықтың табыстары мен пайдалары Қауымдастық мүшелері арасында үлестірілуі мүмкін және жарғылық мақсаттарға бағытталады.

5.8. Қауымдастық мүшелерінің жарналары және алынған пайда есебінен Қауымдастық мынадай қорларды құрады:


 • ғылыми-өндірістік қызметті дамыту;

 • күрделі салымдар;

 • еңбекақы төлеу;

 • өкілдік, резервтік және Қауымдастық мүшелерінің келісімі бойынша өзге де қорлар.

5.9. Тиісті қорлардың құрылымы, міндеттері, шығын мөлшері және қалыптасу тәртібі мен бағыттарын Қауымдастық Басқармасы анықтайды.

5.10. Заңнамада белгіленген тәртіпте Қауымдастық бухгалтерлік және статистикалық есептілікті жүргізеді. Лицензиялауға жататын қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін Қауымдастық белгіленген заңнамалық тәртіпте лицензия алуға міндетті.6. Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібі.

6.1. Осы Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар Қауымдастық мүшелерінің Жалпы жиналысының шешімі бойынша Қауымдастық мүшелерінің 2/3 білікті көпшілік даусымен енгізілуі мүмкін.

6.2. Кез келген Қауымдастық мүшелері Жалпы жиналыстың қарауына осы Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ұсыныс енгізуге құқылы.
7. Қауымдастықтың филиалдары мен өкілдіктері
7.1. Қауымдастық Қазақстан Республикасы заңнамаларының талаптарына сәйкес филиалдар мен өкілдіктер құруға құқылы.

7.2. Филиалдар мен өкілдіктердің мақсаттары мен міндеттері осы Жарғымен және Қауымдастық Басқарушысы бекіткен ол туралы ережелермен белгіленеді.

7.3. Қауымдастықтың филиалы Қауымдастық орналасқан жерден тыс орналасатын оқшауланған және оның барлық немесе жарты қызметін жүзеге асыратын бөлімше болып табылады.

7.4. Бір әкімшілік бірліктің аумағында (облыс, қала, аудан) Қауымдастықтың бір филиалы әрекет етеді.

7.5. Қауымдастық өкілдігі Қауымдастық орналасқан жерден тыс орналасатын оқшауланған және Басқарма Төрағасы берген сенімхат негізінде Қауымдастықтың мүдделерін қорғауды және ұсынуды жүзеге асыратын бөлімше болып табылады.

7.6. Филиалдар мен өкілдіктер заңды тұлға болып табылмайды. Олар Қауымдастықтың мүлкін бөліседі және ол бекіткен ереженің негізінде әрекет етеді. Филиалдар мен өкілдіктердің мүлкі Қауымдастықтың жеке теңгерімінде және филиалдар мен өкілдіктердің теңгерімінде тіркеледі.8. Қауымдастық қайта құрылуы және қызметінің тоқтатылуы.
8.1. Қауымдастықты қайта құру мындай түрде жүргізіледі:

 • Қауымдастық мүшелерінің жалпы жиналысы шешімі бойынша;

 • Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған өзге де негіздер бойынша.

8.2. Қауымдастық қайта құрылған ұйымның (ұйымдар) қайтадан мемлекеттік тіркеуден өткен сәтінен бастап қосылу түріндегі қайта құру жағдайларын қоспағанда қайта құрылған болып есептеледі.

Қауымдастықтың оған өзге ұйымның қосылуы түріндегі қайта құрулу жағдайларында олардың біріншісі, қосылған ұйымның қызметінің тоқталғаны туралы заңды тұлғалардың мемлекеттік тіркеліміне енгізілген сәттен бастап қайта құрылған болып саналады.

Қайта құру рәсімі Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген тәртіпте жүзеге асырылады.

8.3. Қауымдастық мыналардың шешімдері бойынша таратылуы мүмкін: • Қауымдастық мүшелерінің жалпы жиналысы;

 • Сотта, банкроттық жағдайларда, оны құру барысында жойылмайтын мазмұндағы заңнамалық бұзушылықтарға байланысты заңды тұлға ретінде жарамсыз деп танылған жағдайда, заңды тұлғаның жарғылық мақсаттарына қайшы келетін, қызметін жүйелі түрде жүзеге асырған жағдайда, қызметін тиісті рұқсатсыз (лицензия) жүзеге асырған жағдайда, не болмаса заңнамалық актілерде тыйым салынған қызмет түрін жүргізген жағдайда, заңнаманы бірнеше рет немесе дөрекі бұзған жағдайда, сонымен қатар заңнамалық актілерде қарастырылған өзге де жағдайларда.

8.4. Қауымдастықты тарату заңды тұлғалардың мемлекеттік тіркелімінде бұл туралы жазбаны енгізгеннен кейін аяқталды деп, ал Қауымдастық өз қызметін тоқтатты деп саналады.

9. Қауымдастық таратылған жағдайда мүлікті пайдалану тәртібі
9.1. Қауымдастық мүлкі оның қызметі тоқтатылғаннан жағдайда, бюджетпен, банктермен және өзге де кредиторлармен, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте сайланған тарату комиссиясымен есеп айырысқаннан кейін Жарғыда қарастырылған мақсаттарға бағытталады немесе Қауымдастық мақсаттарын сақтайтын немесе соған жақын мақсаттарды көздейтін коммерциялық емес ұйымдарға тапсырылады.
Уәкілетті тұлға _________

Утвержден протоколом

Общего собрания членов

объединения юридических лиц «Казахстанская ассоциация высокотехнологичных, энергоэффективных и инновационных компаний»

№ __ от «___»_________ 2012 года

УСТАВ

Объединения юридических лиц«Казахстанская ассоциация высокотехнологичных, энергоэффективных и инновационных компаний»

1. Общие положения, предмет и цели деятельности


  1. Объединение юридических лиц «Казахстанская ассоциация высокотехнологичных, энергоэффективных и инновационных компаний» (далее – Ассоциация) является добровольным объединением юридических лиц, созданным в целях консолидации совместных усилий в продвижении и популяризации идей и технологий в области энергосбережения в гражданском и промышленных секторах.

1.2.Ассоциация является некоммерческой организацией и уполномочена ее членами представлять общие интересы в государственных и иных органах, а также в международных организациях.

  1. Полное наименование:

на государственном языке – «Қазақстандық жоғары технологиялық, энерготиімді және инновациялық компаниялар қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі;

на русском языке – Объединение юридических лиц «Казахстанская ассоциация высокотехнологичных, энергоэффективных и инновационных компаний».

наанглийскомязыке - Alliance of Legal Entities « Kazakhstan Association of high-tech energy efficient and innovation companies ».
1.4. Краткое наименование:

на государственном языке – «ҚЖТЭТИКҚ» ЗТБ;

на русском языке – ОЮЛ «КАВЭИК».

на английском языке – ALE «KAHTEIC».

1.5. Ассоциация является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, печать со своим наименованием, фирменные бланки, расчетные и другие счета в финансово-кредитных учреждениях как в тенге, так и в иностранной валюте.

1.6. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица.

1.7. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере и порядке, предусмотренными учредительным договором и настоящим уставом.

1.8. Для достижения своей цели, Ассоциация может создавать юридические лица или участвовать в деятельности других юридических лиц.

1.9. Ассоциация может создавать филиалы и представительства.

1.10. Филиалы и представительства, не являющиеся юридическими лицами, действуют на основе положений, утвержденных Правлением в соответствии с пунктом 2.3.2. настоящего Устава. Ассоциация в установленном законодательством порядке может открывать свои представительства, как в Республике Казахстан, так и за рубежом.

1.11. Место нахождения Ассоциации:

Республика Казахстан, индекс 010000, город Астана, район Сарыарка, ул. 85 д. 13.


1.12. Целью создания Ассоциации является:
- продвижение и популяризация идей и технологий в области энергосбережения в гражданском и промышленных секторах;

- снижении уровня энергопотребления и выброса парниковых газов;

- продвижение политики ускоренного инновационно-индустриального развития страны;

- создание благоприятных условий в законодательной, фискальной, научной и других сферах для развития и использования инновационных энергосберегающих технологий;

- развитие энергоэффективных технологий и производств;

- увеличение доли возобновляемых источников энергии;

- внедрение энергоэффективных технологий, оборудования и материалов при производстве, распределении и потреблении энергии за счет реализации потенциала энергосбережения в производственной, жилищно–коммунальной и бюджетных сферах;

- повышение качества жизни населения Республики Казахстан, путем предоставления качественного стандарта энергоресурсов, снижение вредного воздействия техногенных факторов на окружающую среду;

- повышение эффективности предпринимательской деятельности членов Ассоциации.

1.13. Задачами Ассоциации являются:

1.13.1. Участие в разработке и внедрении нормативных актов, строительных норм и правил, направленных на развитие энергосберегающих технологий строительства в Республике Казахстан, поэтапное усовершенствование строительных норм в отношении нового гражданского и промышленного строительства, а также реконструкции, с приведением в конечном итоге к стандарту энергопассивных и энергоположительных зданий;

1.13.2. Продвижение и популяризация на всех уровнях, начиная от общеобразовательных заведений и заканчивая государственными органами и службами, идей и технологий энергосбережения и экологического строительства,

1.13.3. Участие в развитии производства в Республики Казахстан компонентов энергосберегающего строительства;

1.13.4. Содествие в создании и внедрении прогрессивной техники, технологий и материалов, обеспечивающих качественное улучшение эффективности энергопотребления в экономике и непроизводственной сфере;

1.13.5. Развитие культуры проектирования, нового строительства и реконструкции по технологии и стандартам зданий с низким энергопотреблением, пассивных зданий, а также развитие культуры и стандартов экологически чистого строительства;

1.13.6. Участие в разработке, внедрении и развитии государственной программы поддержки и стимуляции энергосберегающих технологий, а также программ по модернизации жилищно-коммунального хозяйства;

1.13.7. Повышение уровня профессионального, инженерного обслуживания жилых, административных и производственных зданий до современных международных стандартов;

1.13.8. Оказание информационной, консультационной и методической поддержки деятельности членов Ассоциаций;

1.13.9. Представление прав и защита интересов членов Ассоциации в государственных и других организациях Республики Казахстан и международных организациях;

1.13.10. Продвижение продукции, работ и услуг, предлагаемых членами Ассоциации;

1.13.11. Развитие использования нетрадиционных, возобновляемых и вторичных энергоресурсов.

1.13.12. Взаимодействие с государственными органами, общественными, научными и образовательными объединениями, средствами массовой информации по совершенствованию государственной инновационной политики и повышению инвестиционной привлекательности энергосберегающих и энергоэффективных технологий;

1.13.13. Увеличение инновационной составляющей в деятельности частных предприятий и государственных учреждений путем разработки научно обоснованных мероприятий и программ развития данной сферы

1.13.14. Организация выставок, международных и республиканских научно-практических конференций, симпозиумов, проведение рекламно-посреднических и иных мероприятий в области распространения информации об энергосбережении и энергоэффективных технологиях;

1.13.15. Содействие в решении кадровых проблем членов Ассоциации на основе подбора необходимых специалистов и менеджеров, а также создания образовательных Центров подготовки и переподготовки профессиональных кадров на уровне мировых общеобразовательных стандартов.
1.14. Предметом деятельности Ассоциации является:

1.14.1. Защита прав и интересов членов Ассоциации;

1.14.2. Подготовка в инициативном порядке и по заданиям руководящих, планирующих и координирующих органов Ассоциации нормативных документов, постановлений и проектов в области энергоэффективности и энергосбережения;

1.14.3. Участие в подготовке и разработке документации, необходимой для проектирования и эксплуатации энергоэффективного оборудования и систем;

1.14.4. Поддержка и содействие развитию энергосберегающих компаний–членов Ассоциации;

1.14.5. Обучение и повышение квалификации специалистов энерго-производящих и обеспечивающих компаний в области освоения инновационных технологий энергосбережения и применения возобновляемых источников энергии;

1.14.6. Организация информационно-консультативной, научно-методической и издательской работы, а также работа со средствами массовой информации;

1.14.7. Иные виды деятельности, способствующие достижению цели Ассоциации и не запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан.2. Структура, порядок формирования и

компетенция органов управления Ассоциации

2.1. Органами Ассоциации являются:

2.1.1. Высший орган управления Ассоциации – Общее собрание членов Ассоциации;

2.1.2. Орган, осуществляющий общее руководство деятельностью Ассоциации – Правление Ассоциации, Председатель Правления - Президент Ассоциации;

2.1.4. Исполнительный орган – Исполнительный директор;

2.1.5. Орган контроля – Ревизионная комиссия.
2.2. Общее собрание членов Ассоциации.
2.2.1. Общее собрание членов вправе принимать решения по всем вопросам деятельности Ассоциации.

2.2.2. К исключительной компетенции общего собрания членов Ассоциации относятся: • внесение изменений и дополнений в Устав Ассоциации;

 • избрание Правления Ассоциации, кроме членов, создавших Ассоциацию;

 • заслушивание отчетов Председателя Правления - Президента Ассоциации, Исполнительного директора;

 • избрание ревизионной комиссии и заслушивание ее отчетов;

 • утверждение решений об исключении членов Ассоциации из Ассоциации по основаниям, утвержденным Общим собранием членов;

 • решение вопросов о реорганизации и ликвидации Ассоциации;

 • другие вопросы по соглашению членов.

2.2.3. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год.

2.2.4. По требованию не менее 1/3 членов или не менее 2/3 состава Правления Ассоциации может быть созвано внеочередное заседание общего собрания. О месте и времени проведения заседания, а также повестке дня Председатель должен сообщить членам не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты заседания.

2.2.5. Общее собрание вправе принимать решения, если на его заседании присутствуют не менее 2/3 от общего числа членов. Решения общего собрания принимаются простым большинством голосов членов. Процедура голосования определяется общим собранием.

2.2.6. Председатель, Правление, за исключением первых руководителей юридических лиц членов Ассоциации, создавших ее, и ревизионная комиссия Ассоциации, не справившиеся с возложенными на них обязанностями, могут быть в любое время переизбраны общим собранием членов Ассоциации.2.3. Правление Ассоциации.
2.3.1. Общее руководство деятельностью Ассоциации в период между заседаниями общего собрания осуществляет Правление, которое также контролирует деятельность исполнительного органа Ассоциации.

2.3.2. К исключительной компетенции Правления относятся: • определение основных направлений деятельности Ассоциации;

 • утверждение программы деятельности Ассоциации и планов финансирования;

 • избрание Председателя Правления - Президента Ассоциации;

 • принятие новых членов Ассоциации;

 • избрание Исполнительной дирекции;

 • принятие внутренних нормативных документов;

 • определение размеров вступительных, периодических и целевых взносов членов для дальнейшего утверждения на общем собрании;

 • определение порядка распределения средств, полученных от реализации товаров, работ, услуг, создания и расходования фондов;

 • исполнение решений общего собрания;

 • другие вопросы по согласованию членов общего собрания.

2.3.4. Правление избирается общим собранием сроком на 3 (три) года.

2.3.5. Численность Правления составляет не менее 7 (Семи) и не более 15 (Пятнадцати) человек. В состав Правления входят первые руководители юридических лиц членов Ассоциации, создавших Ассоциацию, первые руководители юридических лиц – членов Ассоциации, вошедших в Ассоциацию после ее создания, а также представители государственных, негосударственных, общественных организаций, физических лиц, занимающихся активной деятельностью в области интересов Ассоциации.

2.3.6. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

2.3.7. Правление считается правомочным, если на его заседании присутствует не менее 2/3 его членов. Решения Правления принимаются большинством голосов. Процедура голосования определяется Правлением.

2.3.8. Решение Правления считается принятым, если за его принятие проголосовало большинство членов Правления, участвующих в заседании, в том числе посредством телеконференции. При равенстве голосов членов голос Председателя Правления-Президента является решающим.

2.3.9. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления запрещена

2.3.10. Решения Правления, принятые на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который подписывается всеми членами Правления, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания. В протоколе заседания указываются:

1) полное наименование и местонахождение Ассоциации;

2) дата, место и время проведения заседания;

3) перечень, лиц присутствовавших на заседании;

4) повестка дня заседания;

5) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

6) принятые решения.

2.3.11. Решения Правления могут приниматься посредством заочного голосования путем подписания бюллетеня. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворумов полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания Правления должно быть оформлено в письменном виде в виде протокола и подписано Председателем Правления - Президентом, с обязательным приложением бюллетеней для голосования подписанных принявшими участие в голосовании членами Правления. Решением Правления и/или внутренними документами Ассоциации, утверждаемыми Общим собранием членов, может быть определен перечень вопросов которые не могут быть рассмотрены посредством заочного заседания Правления.

2.3.12. Правление Ассоциации возглавляет Председатель Правления – Президент, избираемый Правлением Ассоциации.

2.4. Председатель Правления - Президент Ассоциации.
2.4.1. Председательствует на заседаниях Общего собрания членов Ассоциации, ведет заседания и подписывает протоколы заседаний Общего собрания членов Ассоциации;

2.4.2. Принимает решение о проведении заседания Общего собрания членов Ассоциации в заочном порядке;

2.4.3.Уполномочивает работника Ассоциации либо представителя члена Ассоциации на осуществление функций председательствующего на заседании Общего собрания членов Ассоциации;

2.4.4. Руководит текущей деятельностью Ассоциации в рамках утвержденных проектов и программ Ассоциации и выполнения решений Правления Ассоциации;

2.4.5. Без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет ее интересы;

2.4.6. Принимает на работу и увольняет Исполнительного директора, главного бухгалтера;

2.4.7. Утверждает Положения о филиалах и представительствах Ассоциации.

2.4.8. Председатель Правления - Президент осуществляет представительские функции, представляет интересы Ассоциации во всех организациях Республики Казахстан и за рубежом.

2.4.9. Председатель Правления - Президент избирается Правлением Ассоциации из числа членов Правления тайным голосованием сроком на 2 (два) года.

2.4.10.Не реже 1 (одного) раза в год Председатель Правления - Президент отчитывается перед Общим собранием членов о результатах деятельности Ассоциации.

2.4.11. обладает правом подписи учредительных и других документов;

2.4.12. В случае отсутствия Председателя Правления – Президента на заседании Общего собрания членов Ассоциации, функции председательствующего на данном заседании переходят к Исполнительному директору или к лицу, уполномоченному по доверенности.

2.4.13. Председатель Правления - Президент имеет право одного голоса на Общем собрании Правления.

2.4.14.Председатель Правления - Президент вправе во всякое время отказаться от исполнения своих обязанностей, предупредив об этом Правление в письменной форме не позднее, чем за 1 (один) месяц. В случае отказа Председателя Правления - Президента от выполнения своих обязанностей созывается Правление, который избирает нового Председателя Правления – Президента Ассоциации.


2.5. Исполнительная дирекция.
2.5.1. Исполнительная дирекция является штатным исполнительным органом, осуществляет ежедневную деятельность Ассоциации, состоит из работников, назначаемых на определенный в трудовом договоре (ТД) срок в соответствии со штатным расписанием.

2.5.2.Исполнительный директор:

-без доверенности действует от имени Ассоциации и ежеквартально отчитывается перед Правлением;

- принимает на работу и увольняет штатных работников исполнительной дирекции;

- издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности;

- решает все финансовые вопросы по согласованию с Председателем Правления - Президентом Ассоциации;

- открывает в банках расчетный и другие счета Ассоциации, распоряжается имуществом и деньгами Ассоциации, по согласованию с Председателем Правления - Президентом Ассоциации;

- заключает от имени Ассоциации контракты, договоры и соглашения, по согласованию с Председателем Правления - Президентом Ассоциации;

- утверждает штатное расписание, условия оплаты и должностные инструкции сотрудников исполнительной дирекции, по согласованию с Председателем Правления – Президентом Ассоциации;

- издает приказы, распоряжения, инструкции в пределах своей компетенции, несет ответственность перед Правлением и Общим собранием Ассоциации за результаты финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации.


2.6. Ревизионная комиссия.
2.6.1. Ревизионная комиссия избирается общим собранием членов Ассоциации сроком на 5 (пять) лет.

2.6.2. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за деятельностью Председателя Правления - Президента и Правления Ассоциации.

2.6.3. Ревизионная комиссия проводит ежегодно не менее 1 (одной) ревизии и дает заключение по годовому отчету Председателя Правления -Президента Ассоциации. О результатах проверки ревизионная комиссия ежегодно отчитывается перед общим собранием членов Ассоциации.

2.6.4. По требованию 2/3 членов Общего собрания может быть произведена внеочередная ревизия.

2.6.5. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Ассоциации все необходимые бухгалтерские, финансовые и другие документы, а также личные объяснения по вопросам деятельности Ассоциации.

2.6.6. В случае выявления злоупотреблений со стороны должностных лиц Ассоциации или возникновения угрозы интересам членов Ассоциации ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного заседания общего собрания членов Ассоциации.


3. Права и обязанности членов Ассоциации.
3.1. Члены Ассоциации имеют право:
3.1.1. Участвовать в управлении делами в порядке, установленном Уставом, а также вносить на рассмотрение Правления предложения по всем вопросам, касающимся предмета деятельности Ассоциации;

3.1.2. Получать информацию о расходовании финансовых средств, деятельности Ассоциации, указывать на своих бланках и печатях свою принадлежность к Ассоциации;

3.1.3. Производить вклады в созданные Ассоциацией фонды, финансировать и кредитовать на выгодных для себя условиях проекты и программы, реализуемые Ассоциацией;

3.1.4. В первоочередном порядке пользоваться представляемыми Ассоциацией услугами. При этом, для пользования услугами, оказываемые на возмездной основе член Ассоциации должен заключить договор.

3.1.5. Пользоваться в полном объеме деловой информацией, имеющейся в Ассоциации;

3.1.6. Выйти из Ассоциации по своему усмотрению по окончании финансового года. В этом случае он несет субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода.3.2. Члены Ассоциации обязаны:
3.2.1. Соблюдать требования настоящего устава, и других актов, принятых (утвержденных) общим собранием.

3.2.2. Уважать интересы других членов Ассоциации, строго соблюдать условия договоров, контрактов и соглашений, заключенных с членами и партнерами Ассоциации;

3.2.3. Вносить вклады в порядке и размерах, предусмотренными настоящим уставом и учредительным договором.

3.2.4. Представлять Ассоциации информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с ее деятельностью.

3.2.5. Оказывать содействие Ассоциации в ее деятельности, а также воздержаться от всяких действий, которые могут нанести материальный или моральный ущерб Ассоциации.

4. Условия и порядок приема в

члены Ассоциации и выхода из Ассоциации.
4.1. Членство в Ассоциации является добровольным.

4.2. Членами Ассоциации могут быть юридические лица, осуществляющие деятельность, связанную с использованием и/или продвижением высокотехнологичных, энергосберегающих, энергоэффективных и инновационных технологий, и являющиеся как резидентами, так и нерезидентами Республики Казахстан.

4.3.Члены Ассоциации обязаны соблюдать требования Устава и вносить членские взносы, в порядке, установленном настоящим уставом Ассоциации. Решение о приеме в члены Ассоциации, принимается общим собранием членов Ассоциации.

4.4. Юридические лица приобретают статус члена Ассоциации после подачи заявления, установленного образца о вступлении в Ассоциацию, в котором подтверждается согласие заявителя выполнять требования Устава, решения Общего собрания членов Ассоциации и оплачивать членские взносы, а также после принятия положительного решения Общим собранием членов Ассоциации.

4.5. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из состава Ассоциации по окончании финансового года.

4.6.При выходе члена из Ассоциации осуществленные ранее разовые и (или) периодические взносы не возвращаются.

4.7. Члены Ассоциации могут быть принудительно исключены из состава Ассоциации по основаниям, утвержденным Общим собранием членов Ассоциации.

5. Источники формирования имущества Ассоциации.
5.1.Имущество Ассоциации составляют материальные ценности и финансовые ресурсы, находящиеся на его балансе и являющиеся собственностью Ассоциации.

5.2. Источниками образования имущества являются: • разовые вступительные взносы членов;

 • периодические и целевые взносы членов;

 • добровольные имущественные взносы членов;

 • поступления (доход) от реализации товаров, работ, услуг в установленных законодательством случаях;

 • долгосрочные и краткосрочные кредиты;

 • дивиденды (доходы, вознаграждение (интерес), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам (депозитам);

 • гранты и добровольные пожертвования;

 • спонсорские взносы.

5.3. Для обеспечения деятельности Ассоциации члены Ассоциации обеспечивают на время существования Ассоциации постоянное поступление членских взносов, а на момент учреждения – учредительных взносов, в соответствии с решением Общего собрания Ассоциации.


5.4. Имущество Ассоциации формируется за счет:

 • учредительных взносов, для членов, создавших Ассоциацию, в размере не менее 300 000 (Триста тысяч) тенге;

 • вступительных взносов для членов, вошедших в Ассоциацию после ее создания определяется Правлением;

Члены Ассоциации обязаны произвести оплату учредительных взносов в размере, указанном в настоящем пункте в течение 10 (десять) рабочих дней с момента открытия банковского счета Ассоциации

5.5. Ежегодный взнос может быть внесен двумя равными траншами, при этом первый транш в размере 50% от суммы ежегодного взноса выплачивается не позднее срока, установленного в пункте 5.4. настоящего Устава, второй транш в размере оставшихся 50 % от суммы ежегодного взноса выплачивается не позднее 3-х (Трех) месяцев после оплаты первого транша.

5.6. Оплата ежегодных членских взносов устанавливается в размере не менее 150 МРП и оплачиваются до 15 числа января месяца. Изменения размера и порядка оплаты ежегодных членских взносов определяются Правлением Ассоциации.

5.7. Взносы членов Ассоциации, полученная Ассоциацией прибыль, а также все приобретенное ею за свой счет имущество являются собственностью Ассоциации. Доходы и прибыль Ассоциации не могут быть распределены между членами Ассоциации и направляются на уставные цели.

5.8 За счет взносов членов Ассоциации и полученной прибыли, Ассоциация создает следующие фонды:


 • развития научно-производственной деятельности;

 • капитальных вложений;

 • оплаты труда;

 • представительский, резервный и другие по соглашению членов Ассоциации.

5.9. Состав, назначение, размеры и порядок образования и направления расходования соответствующих фондов определяются Правлением Ассоциации.

5.10. В установленном законодательством порядке Ассоциация ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Ассоциация обязана получить лицензию в установленном законодательством порядке.


6. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

6.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав могут быть внесены по решению Общего собрания членов Ассоциации квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Ассоциации.

6.2. Любой из членов Ассоциации вправе внести на рассмотрение Общего собрания предложение о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав.
7. Филиалы и представительства Ассоциации
7.1. Ассоциация вправе создавать филиалы и представительства в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

7.2. Цели и задачи филиала и представительст-ва определяется настоящим Уставом и положе-нием о нем, утверждаемым Председателем Правления Ассоциации.

7.3. Филиалом Ассоциации является обособленное подразделение, расположенное вне места ее нахождения и осуществляющее все или часть ее функций.

7.4. На территории одной административной единицы (области, города, района) может действовать один филиал Ассоциации.

7.5. Представительством Ассоциации является обособленное подразделение, расположенное вне места ее нахождения и осуществляющее защиту и представительство интересов Ассоциации на основании доверенности, выданной Председателем Правления.

7.6. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Ассоциации и действуют на основании утвержденного ею положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе Ассоциации и на балансе филиала или представительства.


8. Условия реорганизации и

прекращения деятельности Ассоциации.
8.1. Реорганизация Ассоциации производиться:

 • по решению общего собрания членов Ассоциации;

 • по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2. Ассоциация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации (организаций).

При реорганизации Ассоциация в форме присоединения к ней другой организации первая из них считается реорганизованной с момента внесения в государственный регистр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

Процедура реорганизации осуществляется в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан.

8.3. Ассоциация может быть ликвидирована по решению: • общего собрания членов Ассоциации;

 • суда, в случаях банкротства, признания недействительной регистрации юридического лица в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер, систематического осуществления деятельности, противоречащей уставным целям юридического лица, осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо деятельности, запрещенной законодательными актами, либо с неоднократными или грубыми нарушениями законодательства, а также в других случаях, предусмотренных законодательными актами.

8.4. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация прекратившей свое существование после внесения об этом записи в государственный регистр юридических лиц.

9. Порядок использования

имущества в случае ликвидации Ассоциации.
9.1. Имущество Ассоциации при прекращении ее деятельности, после расчетов с бюджетом, банками и другими кредиторами, ликвидационной комиссией, назначенной в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, направляется на цели, предусмотренные Уставом, или передается некоммерческим организациям, преследующим те же или близкие цели, что и Ассоциация.


Уполномоченное лицо _________
Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет