Бағдарламасы ( syllabus) «Физика 1» пәні бойынша 050730 «Құрылыс материалдарын бұйымдарымен конструкцияларын өндіру технологиясы»жүктеу 459.71 Kb.
бет1/3
Дата02.12.2017
өлшемі459.71 Kb.
түріБағдарламасы
  1   2   3

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті
Бекітемін

Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі

Ғазалиев А.М.

_______________________

«____» _________ 2009ж.


СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS)

«Физика 1» пәні бойынша

050730 «Құрылыс материалдарын бұйымдарымен конструкцияларын өндіру технологиясы» мамандығының студенттері үшін.

Архитектура – құрылыс факультеті

Физика кафедрасы

2009


Алғы сөз
Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы (syllabus) әзірленеді: оқытушы Толекова М.С.

«Физика» кафедрасының мәжілісінде талқыланады

«____»______________2008 ж. № _______ хаттама

Кафедра меңгерушісі___________Смирнов Ю. М. «____»_________2008 ж.

(қолы)

Геоэкологиялық факультетінің әдістемелік бюросымен мақұлданады

«____»______________2008ж. № _______ хаттама

Төраға ________________ Рябова И.Н «____»____________ 2008 ж.


«Құрылыс материалдарымен бұйымдары технологисы» кафедрасымен келісіледі

(кафедраның аты)

Кафедра меңгерушісі____________ Рахимов М.А. «____»_________2009ж.

(қолы)

Оқытушы туралы мәліметтер және байланыс ақпарат

Аты-жөні оқытушы Толекова М.С.

Ғылыми дәрежесі, өтініші, лауазымы оқытушы
Физика кафедрасы ҚарМТУ 1-ші корпусында (Б.Бульвары, 56) орналасқан, 408 ауд., байланыс телефоны 565931, қос. 227.
Пәннің еңбек сыйымдылығы


Семестр

Кредиттер саны

Сабақтардың түрі

СӨЖ сағаттар саны

Жалпы сағаттар саны

Бақылау түрі

Қосылған сағаттар саны

ОСӨЖ сағатта рының саны

Барлығы сағат тар саны

Лекция лар

Практикалық сабақтар

Зертханалық сабақтар

2

2

15

-

15

30

60

30

90

Емтихан


Пәннің сипаттамасы

«Физика-1» пәні жоғары математика, химия және теориялық механика пәндердің бакалавриат дайындаудың теориялық негізін құрайды және кез-келген мамандық бойынша жоғарғы техникалық мектепті бітірушілердің инженер-техникалық іс-әрекетінің негізгі базалық циклына кіреді.


Пәннің мақсаты

«Физика-1» пәні студенттерді өздері маманданған техника саласында физикалық ұстанымды іске асыру мүмкіндігін қамтамасыз ету, келешек бакалавриаттардың ғылым мен техникалық ақпараттар ағынында осы заманғы ғылыми аспаптармен таныстыру, әртүрлі физикалық құбылыстардың ғылыми тәжірибелік зерттеу жүргізудің бастапқы әдеттеріне және өлшеудің қателігін бағалауға машықтандыру мақсатын алға қояды.


Пәннің міндеттері

Пәннің міндеттері мынадай:

Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті:


 • әртүрлі физикалық ұғымдар, заңдар, теориялық қолдану аясы туралы;

 • зерттеудің тәжірибелік немесе математикалық әдістері арқылы алынған нәтижелердің дұрыстық дәрежесін бағалау туралы түсінікке ие болуға;

 • негізгі физикалық құбылыстарды, классикалық және осы заманғы физика заңдарын;

 • физикалық зерттеу әдістерін;

 • физиканың ғылым ретінде техниканың дамуына әсерін білуге;

 • физиканың басқа ғылымдармен байланысы және оның мамандықтың ғылыми-техникалық мәселелерін шешудегі орнын істей білуге;

 • классикалық және осы заманғы физиканың теорияларын: іргелі заңдарын, оған қоса мамандық қызметі жүйесінің негізі болатын физикалық зерттеу әдістерін ұғынып практикалық дағдыларды меңгеруге.


Айрықша деректемелер

Берілген пәнді оқу үшін келесі пәндерді (бөлімдерді (тақырыптарды) көрсетумен) меңгеру қажет:
Пән

Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы

Жоғарғы математика
Химия

Векторлық талдау және векторлық талдау элементі. Бір немесе бірнеше айнымалы функциялардың дифференциалдық есептеулері. Бір немесе бірнеше айнымалы функциялардың интегралды есептеулері. Ротор, дивергенция, градиент туралы түсінік. Бірінші және екінші ретті кәдімгі дифференциалды теңдеулерді шешу.

Химиялық байланыс түрлері. Д.И. Менделеев кестесі. Химиялық элементтер мен олардың басты қосылыстарының негізгі қасиеттері. Атомдар, молекулалар, олардың материяны құраудағы орны.
Тұрақты деректемелер

«Физика-1» пәнін оқу кезінде алынған білімдер келесі пәндерді жоғары математика, химия және теориялық механиканы меңгеру барысында қолданылады: 1. Құрылыс жабдықтары

 2. Құрылғылар мен процестер

 3. Автоматтау мен автоматизациялау

 4. Акустикалық жабдықтар мен жылу ұстау

 5. Құрылыстық керамиканың технологиясы


Пәннің тақырыптық жоспары

Бөлімнің (тақырыптың) атауы

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы, сағ.

Лекциялар

Практикалық

саб.


Зертха-налық саб.

ОСӨЖ

СӨЖ

№1 дәріс Механика

Кинематика

Физика пәні. Физикалық зерттеулер әдістері: тәжірибе, гипотеза, эксперимент, теория. Техниканың жаңа салалары мен жаңа технологияны жасап және дамытудағы физиканың орны. Физикалық модельдеу. Физика курсының жалпы құрылымы мен мүддесі.

Механикалық қозғалыс материяның қозғалысының қарапайым түрі. Кеңістік пен уақыт қасиеттері туралы ұғым. Материалдық нүкте, абсалют қатты денелер туралы түсінік. Санақ жүйесі. Материалдық нүктенің қозғалысының кинематикалық түсіндіру. Жылдамдық пен үдеу радиус-вектордың уақыт бойынша туындысы. Траектория қисығының радиусы. Қалыпты және тангенстік үдеулер. Бірқалыпты қозғалыс. Бірқалыпты айнымалы қозғалыс. Ілгерлемелі және айналмалы қозғалыс. Айналмалы қозғалыстың кинематикасының элементі. Бұрыштық жылдамдық және бұрыштық үдеу, олардың айналудағы денелердің сызықтық жылдамдығы және үдеуімен байланысы.1

2

2

№2 дәріс. Динамика

Масса, күш. Ньютон заңдары. Инерциялы санақ жүйесі. Механикадағы күштің түрлері. Импульстың сақталу заңы және оның кеңістіктің біртектілігімен байланысы. Механикалық жүйенің масса центрі және оның қозғалыс заңы. Күш жұмысы және оны қисық интеграл арқылы беру. Қуат. Энергия әртүрлі қозғалыстар мен өзара әсерлесудің әмбебап өлшемі. Механикалық жүйенің кинетикалық энергиясы және оның жүйеге түсірілген барлық күштердің қортқы күшінің жұмысымен байланысы. Сыртқы күщ өрісіндегі материалды нүктенің потенциялдық энергиясы және оның материалды нүктеге әсер етуші күшпен байланысы. Механикалық энергияның сақталу заңы және оның уақыттың бірқалыптылығымен байланысы12

2

2

№ 3 дәріс. Импульстың сақталу заңы .

Тыныштықтағы нүкте мен өсті айналған қатты дененің күш моменті мен импульс моменті. Осьті айналған дененің инерция моменті. Қозғалмайтын осьті айналған қатты дененің динамикасының теңдеуі. Айналмалы қозғалыс кезінде істелген жұмыс. Импульс моментінің сақталу заңы және оның изотропты кеңістікпен байланысы. Инерциалды емес санақ жүйесі. Инерция күші.12

2

2

№4 дәріс. Салыстырмалылықтың арнаулы (дербес) теориясының элементі

Галилей түрлендірулері. Салыстырмалы-лықтың механикалық ұстанымы. Арнаулы салыстырмалылық теориясының постулат-тары. Лоренц түрлендірулері. Біруақыт түсінігі. Ұзындық пен уақыт аралығының салыстырмалылығы. Оқиғалар арасындағы айырым. Релятивтік импульс. Материалды нүктенің релятивтік динамикасының негізгі заңы. Кинетикалық энергия үшін релятивтік өрнек (график). Масса мен энергия арасындағы байланыс.

Тұтас ортаның механикасының элементі. Үзілместіктің теңдеуі. Бернулли теңдеуі. Тұтқырлық (ішкі үйкеліс). Сұйық ағысының ламинарлық және турбуленттік қозғалысы. Пуазейль формуласы. Стокс формуласы.


1

2

2

№5 дәріс. Молекулалық физика және термодинамика .

Зерттеудің статикалық және термодинами-калық әдістері. Тепе-теңдік күйі және процестері. Идеал газ. Идеал газдың молекула-кинетикалық теориясының негізгі теңдеуі. Газ заңдары. Идеал газ күйінің теңдеуі. Молекуланың орташа кинетикалық энергиясы. Температураның орташа кинетикалық мәні. Молекуланың еркіндік дәрежесінің саны. Идеал газ молекулаларын жылдамдықтары бойынша жіктеудің Максвелл заңы. Барометрлік формула. Сыртқы потенциалдық өрістегі бөлшектердің жіктелуінің Больцман заңы.1

2

2

№6 дәріс Термодинамика негіздері.

газдың ішкі энергиясы. Көлемі өзгерген газдың жұмысы. Жылу мөлшері. Термодинамиканың бірінші бастамасы. Жылу сыйымдылық. Идеал газдың жылу сыйымдылығының процесс түріне тәуелділігі. Идеал газдың жылу сыйымдылығының молекула-кинетикалық теориясы және оның кемшілігі. Адиабаттық процесс. Пуассон теңдеуі.1

2

2

№7 дәріс. Газдардағы тасымалдау құбылысы. Нақты газдар.

Қайтымды және қайтымсыз процесстер. Айналымды процесс. Молекулалардың соқтығысуының орташа саны және еркін жолының орташа ұзындығы. Термодинамикалық тепе-тең емес жүйелердегі тасымалдау құбылысы. Диффузия, жылу өткізгіштік және ішкі кедергінің тәжірибелік заңдары. Тасымалдау құбылысының коэффициенті. Жылу қозғалтқыш-тары. Энтропия. Идеал газ энтропиясы. Карно циклі және оның пайдалы әсер коэффициенті. Термодинамиканың екінші бастамасы. Нақты газдар. Ван-дер-Вальс теңдеуі. Ван-дер-Вальс изотермасы. Бірінші және екінші текті фазалық ауысулар. Зат күйінің диаграммасы.12

2

2

№8 дәріс Электр және магнет өрісі

Электростатика

Электр зарядының сақталу заңы. Кулон заңы. Электр өрісі. Электр өрісінің кернеулілігі. Дербестік ұстанымы. Кернеулік векторының ағыны. Вакуумдағы электр өрісі үшін Остроградский-Гаусс теоремасы. Остроградский-Гаусс теоремасын электр өрісінің кернеулігін есептеуде қолдану. Электр өрісінің күшінің жұмысы. Циркуляция. Потенциал. Потенциалдық электр өрісінің кернеулігімен байланысы.


12

2

2

№9 дәріс Электростатикалық өрістегі диэлектриктер мен өткізгіштер

Диэлектриктердегі электр өрісі. Диэлектриктер түрлері. Диэлектриктер поляризациясы, поляризация түрлері. Поляризацияланғандық. Диэлектрик ішін-дегі өріс. Ортаның диэлектрик өтімділігі. Электр ығысу векторы. Диэлектриктердегі электр өрісі үшін Остроградский-Гаусс теоремасы. Сегнетоэлектриктер Электр өрісіндегі өткізгіштер. Өткізгіштің ішіндегі және бетіндегі өріс. Жеке өткізгіштің электр сыйымдылығы. Конденсаторлар. Конденсаторлар сыйым-дылығы. Электр өрісінің энергиясы. Энергияның көлемдік тығыздығы..12

2

2

№10 дәріс. Тұрақты электр тоғы

Тұрақты электр тоғы, оның сипаттамалары және пайда болу шарттары. Электр қозғаушы күші, кернеу. Тізбектің біркелкі және әркелкі бөліктері үшін Ом заңы. Дифференциал түріндегі Ом және Джоуль-Ленц заңы. Кирхгоф ережелері. Газдардағы ток. Термоэлектрондық эмиссия.
12

2

2

№11 дәріс. Вакуумдағы магнит өрісі. Электромагнитизм

Магнит өрісі. Магниттік индукция векторы. Био-Савар-Лаплас заңы. Түзу тоқтың магнит өрісі. Тоғы бар дөңгелек өткізгіштің центріндегі магнит өрісі. Ампер күші. Лоренц күші. Магнит өрісіндегі зарядталған бөлшектің қозғалысы. Вакуумдағы магнит өрісі үшін толық тоқ заңы. Магнит өрісінің құйындық сипаты. Ұзын соленоидтың магнит өрісі. Магнит өрісіндегі тогы бар тұйық өткізгіш. Магнит ағыны. Магнит өрісі үшін Гаусс теоремасы. Магнит өрісінде қозғалған тогы бар өткізгіштің жұмысы.
11

2

2

№ 12 Заттардағы магнит өрісі

Заттардағы магнит өрісі. Атомдардың магнит моменті. Магнетиктер түрлері. Магниттелгіштік. Магнит өрісінің кернеулілігі. Ортаның магнит өлімділігі. Ферромагнетиктер. Магниттік гистерезис. Кюри температурасы. Құйынды электр өрісі
12

2

2

№ 13 дәріс. Электромагниттік индукция Өздік индукция. Индуктивтілік. Ұзын соленоидтың индуктивлігі. Тізбекті ажырату және қосу кезіндегі токтар. Өзара индукция құбылысы. Магнит өрісінің құбылысы. Ығысу тогы. Электромагниттік өріс үшін Максвелл теңдеулері жесі..


1

2

2

№14 дәріс. Тербелістер және толқындар

Гормониялық механикалық тербелістер және олардың сипаттамалары. Гормония-лық тербелістің дифференциалдық теңдеуі. Серіппелі, физикалық және математикалық маятниктер. Гормониялық тербелістің энергиясы. Векторлық диаграмма. Бір бағыттағы және бірдей жиілікті гормониялық тербелістерді қосу. Өзара перпендикуляр тербелістерді қосу. Өшетін тербелістің дифференциал теңдеуі және оның шешу. Өшудің лагорифмдік декременті. Апериодтық процесс. Синусоидалық күштің әсерінен болған еріксіз тербелістің дифференциалдық теңдеуі және оның шешу. Резонанс.
1

2

2

№15 дәріс. Толқындар

Толқындық процестер. Серпімді ортадағы толқынның таралуы. Көлденең және қума толқындар. Жазық және сфералық толқындар. Толқындық теңдеулер. Толқын энергиясы. Тұрғын толқындар. Дыбыс толқындары. Ультрадыбыс. Электромагниттік тербелістер. Тербелмелі контур. Ерікті және еріксіз тербелістер. Айнымалы электр тоғы. Айнымалы тоқ үшін Ом заңы. Тоқ пен кернеудің резонансы1

2

2

Барлығы:

1515

30

30


Зертханалық сабақтардың тізімі

1. №1 Зертханалық жұмыс.

Сырғанау үйкелісінің коэффицентін анықтау.

2. № 5 Зертханалық жұмыс.

Инерция моментін анықтау және Штейнер теоремасын тексеру .

3. 17 Зертханалық жұмыс.

Қатты денелердің сызықтық ұлғаю коэффицентін анықтау

4. №31-зертханалық жұмыс.

Тұрақты ток көзінің электр қозғаушы күшін және ішкі кедергісін анықтау

5. №40-зертханалық жұмыс.

Конденсатордың электр сыйымдылығын анықтау

6. №41-зертханалық жұмыс.

Катушканың индуктивтілігін анықтау

7. №42-зертханалық жұмыс

Электростатикалық өрісті зердттеу

8. №48-зертханалық жұмыс.

Жердіңмагнит өрісінің горизонталь құрастырушысын анықтау
Оқытушымен студенттің өздік жұмысының тақырыптық жоспары


ОСӨЖ

тақырыбының атауыСабақтың мақсаты

Сабақтың өткізу түрі

Тапсырманың мазмұны

Ұсынылатын әдебиеттер

1. Кинематика

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

Тестілер


Материалдық нүктенің қозғалысын кинематика лық түсіндіру.

[6,бет. 5-15]

2. Динамика.

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

Тестілер


Ньютон заңдары. Механикадағы күштің түрлері.

[8,бет. 30 – 54]

3.Импультің сақталу заңы.

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

Тестілер


Түзу сызықты және өсті айналған қатты дененің күш моменті мен импульс моменті.

[224-236 бет]

4.Салыстырмалылықтың арнаулы (дербес) теориясы ның элементі

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

Тестілер


Арнаулы салыстыр малылық теориясының постулаттары.

[8,бет. 268 – 271]5.Молекулалық физика және термодинамика

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

Тестілер


Идеал газдың молекула-кинетикалық теориясының негізгі теңдеуі.

[77-94 бет]

6.Термодинамика негіздері.


Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

Тестілер


Жылу мөлшері. Адиабаталық және изобаралық процесстер.

[94-108 бет]

7.Газдардағы тасымалдау құбылысы. Нақты газдар.

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

Тестілер


Диффузия, жылу өткізгіштік және ішкі кедергінің тәжірибелік заңдары.

[8, бет. 91 – 94, 107-111]

8.Электр және магнит өрісі. Электростатика.

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

Тестілер


Электр зарядының сақталу заңы. Остро градский-Гаусс тео ремасы.

[142-162 бет]

9.Электростати ка лық өрістегі диэлектриктер мен өткізгіштер.

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

Тестілер


Диэлектриктер поля ризациясы, поля ризация түрлері. Ортаның диэлектрик өтімділігі.

[8, бет.. 151 – 163]10.Тұрақты электр тоғы

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

Тестілер


Тізбектің біркелкі және әркелкі бөліктері үшін Ом заңы.

[167-192 бет]

11. Вакуумдағы магнит өрісі. Электромагне тизм.

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

Тестілер


Магнит өрісіндегі зарядталған бөл шектің қозғалысы. Вакуум дағы магнит өрісі үшін толық тоқ заңы

[193-213 бет]

12.Электромагниттік индукция. Максвелл теңдеу лері.

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

Тестілер


Электромагниттік ин дукция құбылысы Ленц заттардағы магнит өрісі. Электромагниттік өріс үшін Максвелл теңдеулері ережесі..

[212-218 бет]

13.Механикалық тербелістер.

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

Тестілер


Термодинамикалық тербелістің жиілігі, амплитудасы және фазасы қалай анықталады.

[224-236 бет]

14. Тербелістер және толқындар.

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

Тестілер


Гормониялық меха никалық тербелістер және олардың сипаттамалары.

[8, бет. 235 – 241]

15. Толқындар.

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

Тестілер


Толқындық процес тер.Толқындық тең деулер.

[224-236 бет]


СӨЖ арналған бақылау жұмыстарының тақырыбы

1. Кинематика

2. Динамика.

3. Импультің сақталу заңы.

4.Салыстырмалылықтың арнаулы (дербес) теориясының элементі

5. Молекулалық физика және термодинамика.

6. Термодинамика негіздері.

7. Газдардағы тасымал дау құбылысы. Нақты газдар.

8. Электр және магнит өрісі. Электростатика.

9. Электростатикалық өрістегі диэлектриктер мен өткізгіштер.

10.Тұрақты электр тоғы

11. Вакуумдағы магнит өрісі.Электромагнетизм.

12. Электромагниттік индукция. Максвелл теңдеулері.

13. Механикалық тербелістер.

14. Тербелістер және толқындар.

15. Толқындар.


Студенттердің білімін бағалау белгілері

Пән бойынша емтихан бағасы аралық бақылау (60% дейін) және қорытынды аттестаттау (емтихан) (40% дейін) бойынша үлгерімнің ең жоғары көрсеткіштерінің сомасы ретінде анықталады және кестеге сәйкес 100% дейін мәнді құрайды.
Әріптік баға бойынша бағалау

Сандық бағалау эквиваленттері

Меңгерілген білімдердің проценттік мәні

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

А

А-


4,0

3,67


95-100

90-94


Өте жақсы

В+

В

В-3,33

3,0


2,67

85-89

80-84


75-79

Жақсы

С+

С

С-D+

D


2,33

2,0


1,67

1,33


1,0

70-74

65-69


60-64

55-59


50-54

Қанағаттанарлық

F

Z


0

0


30-49

0-29


Қанағаттанарлықсыз

«А» (өте жақсы) деген баға, студент семестр барысында пәннің барлық бағдарламалық сұрақтары бойынша өте жақсы білім көрсеткен, сонымен қатар, өздік жұмыс тақырыптары бойынша жиі аралық білімін тапсырған, оқылатын пән бойынша негізгі бағдарлама бойынша теориялық және қолданбалы сұрақтарды оқуда дербестік көрсете білген жағдайда қойылады.

«А-» (өте жақсы) деген баға негізгі заңдар мен процестерді, ұғымдарды, пәннің теориялық сұрақтарын жалпылауға қабілетін өте жақсы меңгеруін, аудиториялық және дербес жұмыс бойынша аралық тапсырмалардың жиі тапсырылуын болжайды.

«В+» (жақсы) деген баға, студент пәннің сұрақтары бойынша жақсы және өте жақсы білімдер көрсеткен, семестрлік тапсырмаларды көбінесе «өте жақсы» және кейбіреулерін «жақсы» бағаларға тапсырған жағдайда қойылады.

«В» (жақсы) деген баға, студент, пәннің нақты тақырыбының негізгі мазмұнын ашатын сұрақтары бойынша жақсы және өте жақсы білімдер көрсеткен, семестрлік тапсырмаларды уақытында «өте жақсы» және «жақсы» бағаларға тапсырған жағдайда қойылады.

«В-» (жақсы) деген баға студентке, егер ол аудиториялық қалай болса, дәл солай СӨЖ тақырыптары бойынша пәннің теориялық және қолданбалы сұрақтарына жақсы бағытталады, бірақ семестрде аралық тапсырмаларды жиі тапсыратын және пән бойынша семестрлік тапсырмаларды қайта тапсыру мүмкіндігіне ие болған жағдайда қойылады.

«С+» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол аудиториялық сабақтардың және СӨЖ барлық түрлері бойынша зейінділік сипаттағы сұрақтарға ие, пәннің жеке модульдарының мазмұнын аша білген, семестрлік тапсырмаларды «жақсы» және «қанағаттанарлық» бағаға тапсырған жағдайда қойылады.

«С» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол аудиториялық сабақтардың және СӨЖ барлық түрлері бойынша зейінділік сипаттағы сұрақтарға ие, пәннің жеке модульдарының мазмұнын аша білген, семестрлік тапсырмаларды «қанағаттанарлық» бағаға тапсырған жағдайда қойылады.

«С-» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол аудиториялық сабақтардың және СӨЖ барлық түрлері бойынша жалпы мағлұматтандырылған және нақты тақырыптың шеңберінде ғана жеке заңдылықтар мен олардың ұғымын түсіндіре алатын жағдайда қойылады.

«D+» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол аудиториялық сабақтардың және СӨЖ барлық түрлері бойынша семестрлік тапсырмаларды уақытында тапсырмаған және нақты тақырыптың шеңберінде ғана жеке заңдылықтар мен олардың ұғымын түсіндіре алатын жағдайда қойылады.

«D» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол семестрлік тапсырмаларды уақытында тапсырмаған және аудиториялық сабақтар мен СӨЖ бойынша білімі төмен, сондай-ақ, сабақтар босатқан жағдайда қойылады.

«F» (қанағаттанарлықсыз) деген баға студент, СӨЖ және сабақтардың түрлері бойынша теориялық және практикалық білімнің төмен деңгейіне де ие емес, сабақтарға жиі қатыспайтын және уақытында семестрлік тапсырмаларды тапсырмайтын жағдайда қойылады.

«Z» (қанағаттанарлықсыз) деген баға студент, СӨЖ және сабақтардың түрлері бойынша теориялық және практикалық білімнің төмен деңгейіне де ие емес, сабақтардың жартысынан көп қалатын және семестрлік тапсырмаларды ұсынбаған жағдайда қойылады.

Аралық бақылау оқытудың 7-ші және 14-ші апталарында жүргізіледі және бақылаудың келесі түрлерінен шыға отырып, ұйымдастырылады:
Бақылау түрі

%-дық

құрамы


Оқытудың академиялық кезеңі, апта

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Қатысу

0,4

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

6

Лекция конспек тісі

0,4

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

6

Зертханалық саб.

2
*

*

*

*

**

**

*
18

Жазбаша

жауап алу6**
12

СӨЖ

1,2

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

18

Емтихан

40

Барлығы (аттест/

бойынша)3030
60

Барлығы

100

Каталог: fulltext -> Syllabus -> Fizika -> Silabus@i po spetcial@mnostyam kaz
Silabus@i po spetcial@mnostyam kaz -> Бағдарламасы ( syllabus) «Физика 1,2» пәні бойынша 050721 Органикалық заттардың химиялық технологиясы
Silabus@i po spetcial@mnostyam kaz -> Бағдарламасы ( syllabus) «Физика 1» пәні бойынша 050731 «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі»
Silabus@i po spetcial@mnostyam kaz -> Бағдарламасы ( syllabus) «Физика 2» пәні бойынша 050716 «Приборлар жасау»
Silabus@i po spetcial@mnostyam kaz -> Бағдарламасы ( syllabus) «Физика 2» пәні бойынша 050717 «Жылу энергетика»
Silabus@i po spetcial@mnostyam kaz -> Бағдарламасы ( syllabus) «Физика 1» пәні бойынша 050709 «Металлургия»


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет