Бағдарламасы пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігіжүктеу 145.59 Kb.
Дата24.07.2018
өлшемі145.59 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы
Студенттерге арналған Нысан

Пәннің бағдарламасы ПМУ ҰС Н 7.18.2/06
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Сәулет - құрылыс факультеті

Құрылыс материалдарын өндіру және страндартизациялау кафедрасы

«Суды тазарту техникасы және технологиясы» пәнінке бойынша

«Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау »

мамандығының студенттеріне арналған
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Студенттерге арналған пән Нысан

бағдарламасының бекіту парағы ПМУ ҰС Н 7.18.2/06Бекітемін

ОІ жөніндегі проректор

_________Н.Э.Пфейфер

201__ж. «___»________
Құрастырушы: доцент _________________ К. К. Каскирбаев

Құрылыс материалдарын өндіру және страндартизациялау кафедрасы


Суды тазарту техникасы және технологиясы» пәнінке бойынша

«Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау »

мамандығының студенттеріне арналған
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

БАҒДАРЛАМАСЫ
«Суды тазарту техникасы және технологиясы» пәні бойынша

«Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау » 050731 мамандығы

студенттеріне арналған бағдарлама негізінде жұмыс оқулық бағдарламасы

бойынша бекітілген «____» _________201__ж.

Кафедра мәжілісінде ұсынылған 20»__ж. «___»__________ № ____ хаттамасы

Кафедра меңгерушісі ______________ В.Т.Станевич


СҚ факультететінің әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ ж. «___» ____________ №___ хаттамасы


ӘК төрағасы ____________________ Г.А.Жукенова

КЕЛІСІЛГЕН

Фаультет деканы ______________ М.Қ.Кудерин 20»__ ж. «___» ____________ №___ЖжӘҚБ ҚҰПТАЛДЫ

ЖжӘҚБ бастығы _________ А.А.Варакута 20»__ ж. «___» ____________ №___

1.1 Пәнді оқыту мақсаттары мен міндеттері және оның оқу процессінде алатын орыны:

«Суды тазарту техникасы және технологиясы» пәннің оқыту мақсаты табиғи және жуынды суларды тазарту технологиясымен студенттерді таныстыру. Сонымен қатар табиғи және жуынды суларды тазартатын құрылымдарды біліп оқу.

«Суды тазарту техникасы және технологиясы» пәні су тазарту технологиялық процестерін зерттеу болып келеді, олардың негізгі физикалық және химиялық қасиеттері.
1.2 Пәнді оқыту міндеттері

Пәннің мақсаты - су тазарту техникалары және әдістерінінің технологиялық схемаларын өндіріс аймағында студенттерімен практикалық ұолдану дағдыларының тауып алу.

Нәтижелі және өрнемді өндіріс процестерінде анықтама және қолданудың мақсаты физикалық , химиялық басқа заңдылықтарды табу

Студент білуі тиіс:


  • суды тазарту техникасы және технологиясының негіздерін;

  • тазартылған суларға қойылатын талаптарын;

  • әр түрлі су тазарту туралы жалпы мәліметтерін;

  • су тазарту технолияларының физикалық-химиялық негіздерін;

  • су тазарту техникалары және әдістерін қолдану аймағымен қасиеттерін.


Студент істей тиіс:

  • су тазарту техникалары және әдістерінінің технологиялық схемаларын құрастыру ;

  • су тазарту техникалары және әдістерінінің технологиялық тәсілдерді қолдану;


2 Пререквизиттер:

«Су тазарту техникалары және технологиясы» пәннің бағдарламасы келесі пәндердің базасында негізделген:

«Экология», «Химия», «Су химиясы және технологиясы», «Құрылыс технологиясы».


Пәннің тақырыптық

жоспары
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/10
3 Пәннің мазмұны


ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

р/с

Тақырып атауы


Сағаттар саны

Дәріс-

тер


Тәжі-

рибе


Зертха-

налық


СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Жуынды суларды тазарту. Жуынды сулардың құрамы мен олардың сипаттамалары.

2

4

-

3

2

Жуынды суларды ағызатын жербеті сулары

2

4

-

2

3

Жуынды суларды тазартудың тәсілдері.

2

4

-

2

4

Жуынды сулардың механикалық тазартуы

2

4

-

2

5

Жуынды сулардың табиғи жағдайдағы биологиялық тазалануы

2

4

-

2

6

Жуынды сулардың жасанды жағдайдағы биологиялық тазалануы.

2

4

-

2

7

Екілік сатыдағы тұндырғыштар.

2

4

-

2

8

Жуынды суларды заласыздандыру (дезинфекциялау)

1

2

-

4,5

Барлығы:

15

30

-

19,5

3.1 Лекциялық курстың мазмұны3.1.1. Жуынды суларды тазарту. Жуынды сулардың құрамы мен олардың сипаттамалары. - 2 сағат. Жуынды сулар және олардың сипаттамалары. Жуынды сулардың тұнбасы және олардың сипаттамалары. Нитрификациялау жіне денитрификациялау процесстері және жуынды суларды тазартқан уақыттағы олардың маңызы. Оттегінің еруі және пайдалануы. Оттегінің биохимиялық және химиялық қажеттілігі. Жуынды сулардың оттегіні тұтынуы. Аэробтық және анаэробтық процесстер. Жуынды сулардың бактериалық және биохимиялық кірлері. Жуынды сулардағы кірлердің концентрацияларын анықтау.

3.1.2. Жуынды суларды ағызатын жербеті сулары - 2 сағат.. Жербеті суларының тазалану процесстері. Жуынды суларды қаланың канализация жүйелері мен жербеті суларына ағызу тәртібі. Жуынды суларды қаншалылықты тазарту керектігінің шамасын анықтау.

3.1.3. Жуынды сулардытазартудың тәсілдері. - 2 сағат. Жуынды суларды механикалық, физико химиялық және биологиялық тазарту тәсілдері. Жуынды суларды тазартуын дамытудағы негізгі бағыттар. Тазартудың схемалары мен тазарту әдістерінің техникалық экономикалық бағалауы.

3.1.4. Жуынды сулардың механикалық тазартуы.- 2 сағат. Механикалық тазартуға арналған құрылымдар. Торлар, құмдықтар және тұндырғыштар. Оларды есептеу әдістері, олардың конструкциялары, артықшылықтары мен кемшіліктері, Оларды пайдаланудың технологиялық шарттары. Бірлік сатыдағы тұндырғыштың тиімділігін арттырудың жолдары.

3.1.5. Жуынды сулардың табиғи жағдайдағы биологиялық тазалануы - 2 сағат. Суармалы және фильтрациялану алаңдары мен биологиялық тоғандар. Оларды классификациялау мен есептеу дәстері және олардың құрылысы. Таңдалған әдістің дәлелдемесі.

3.1.6. Жуынды сулардың жасанды жағдайдағы биологиялық тазалануы. - 2 сағат. Биофильтрлер және оларды классификациялау. Биофильтрелердің конструкциялары, жұмыс істеу принциптері, қолдану аумақтары және оларды есептеу әдістері. Аэротенктер және оларды классификациялау. Аэротенктердің конструкциялары, жұмыс істеу принциптері, қолдану аумақтары және оларды есептеу әдістері. Аэротенктердің техникалық экономикалық көрсеткіштері.

3.1.7. Екілік сатыдағы тұндырғыштар. - 2 сағат. Биофильтрлер мен аэротенктерден кейінг» екілік сатыдағы тұндырғыштар. Горизонталь, вертикаль және радиаль тұндырғыштар. Олардың конструкциялары, жұмыс істеу принциптері, қолдану аумақтары және оларды есептеу әдістері.

3.1.8. Жуынды суларды заласыздандыру (дезинфекциялау) – 1 сағат. Тазартылған жуынды суларды заласыздандырудың әдістері. Контактілі резервуарлар. Тазартылған жуынды суларды жербеті суларына ағызу. Жуынды суды ағызатын жерді, қойылатын талаптарға сәйкес етіп таңдау. Ағызғыштардың конструкциялары. Жуынды суларды тазартуға арналған стансалардың схемасы. Су тазартқыш стансаларды орналастыратын жерді таңдау. Су тазартқыш станса генпланы. Типті су тазартқыш құрылымдардың таңдалынған схемасының техникалық экономикалық дәлелдемесі. Су тазартқыш құрылымдардың жұмысын оптимизациялау.
3.2 Практикалық сабақтардың мазмұны
3.2.1. Араластырғыштардың түрлерін таңдау, олардың шамаларын анықтау – 4 сағат.

3.2.2. Тұндырғыштардың түрлерін таңдау, олардың шамаларын анықтау – 4 сағат.

3.2.3. Жуынды суларды қаншалылықты тазарту керектігінің шамасын анықтау. – 4 сағат.

3.2.4. Жуынды сулардың тазартудың схемасы таңдау – 4 сағат.

3.2.5. Жуынды суларды механикалық тазартуға арналған құрылымдарды есептеу – 4 сағат.

3.2.6. Жуынды суларды жасанды жағдайда биологиялық тазартуға арналған құрылымдарды есептеу – 4 сағат.

3.2.7. Жуынды суларды заласыздандыруға арналған құрылымдарды есептеу – 4 сағат.

3.2.8. Тазартқыш құрылымдардың генпланын анықтау – 2 сағат.3.3 Студентттердің өзіндік жұмысының мазмұны
3.3 Студенттің өздік жұмысының мазмұны

3.3.1 СӨЖ құрылымы және жалпы мазмұны

Кесте 1 – Оқыту күндізгі формасы үшін СӨЖ-дің құрылымы мен жалпы мазмұныр/с

СӨЖ түрі


Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріс сабақтарға дайындалу

-

Сабаққа қатысу

4

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу

Жұмыс дәптері

Сағаттар көлемі

4

3

Тәжірибелік сабақтың есептеріне дайындалу

Жұмыс дәптері

АБ арналған тест

4

4

Дәріс сабақтар мазмұнына кірмеген материалдарды қамту

Файл-есеп беру

АБ 1 мен АБ 2 нәтижелері

4

5

Бақылау жұмыстарға дайындалу
Емтихан

3,5

БАРЛЫҒЫ

19,5


3.3.2 Студенттердің өзіндік жұмыстарының ұсынылған тақырыптары

3.4.2 Студенттердің өзіндік оқуларына ұсынылатын тақырыптар
1 тақырып. Судың келеңсіз дәмдері мен иістерінің болуына себепкер болатын заттар туралы жалпы мағлұматтар және олардан арылу әдістері.. Суды фторлау, фторсыздандыру және темірсіздендіру. Суды фторлауға арналған реагенттер, олардың дозалары мен оларды өңделетін суға қосатын жерін ан анықтау. Суды фторсыздандыру технологиясы. Суды темірсіздендір, оның әдістерін классификациялау, технологиялық схемалары мен құрылымдары, әдіс пен құрылымдарын таңдау. Судан марганецті кетіруге арналған технология мен құрылымдар.

2 тақырып. Жуынды сулардың бактериалогиалық және биохимиялық ластануы. Жуынды сулардың кірлерінің концентрациясын анықтау. Жербеті суларын жуынды сулармен ластануынан қорғау. Жербеті суларының өзіндік тазалану процессі. Жуынды суларды қалалардық су әкететін системалары мен жербеті суларына ағызу шартттары Тұнбалардың және улы заттардың жербеті суларының жағдайына тигізетін әсері. Ауыз суға

Ауызсу алатын, мәдени тұрмыстық және балық шаруашылығына қолданыста болатын жербеті суларына ағызылатын жуынды суларды қаншалылықты тазарту керектігінің шамасын анықтау.

Ұсынылатын әдебиеттер [1, стр. 365-372, 3, стр. 197-214]
Оқу әдебиеттерінің тізімі

Негізгі әдебиеттер

1. Яковлев СВ., Карелин Я.А., Ласков Ю.М., Калицун В.И. Водоотведение и очистка сточных вод. - М.: Стройиздат, 1996.-704с.

2. Яковлев С. В. Воронов Ю.В. Водоотведение и очистка сточных вод,- М.: Стройиздат, 2ОО2, -7О4с.
Қосымша әдебиеттер
1. СНиП 2.04.03.85. Канализация. Наружные сети и сооружения. - М.: Госстрой

СССР, 1985.-72с.

Выписка из рабочего Форма

учебного плана Ф СО ПГУ 7.18.1/10

специальности


Жұмыстық оқу жоспарынан көшірме

050731 «Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау»

Пәннің аты «Су тазарту техникасы мен технологиясы»

2012-2013 ж.
Оқу түрі

Тексеру түрі

Сағат бойынша жұмыс көлемі

Емтихан

Сынақ

КЖ

КЖ

ЕГЖ

БЖ

барлығы

Дәріс

Тәжірібе

Лаб.

СӨЖ

Барлығы

Ауд.

СӨЖ

күндізгі, орта білім базасында т/ж 2007

1,5

-

-

-

-

-

74,5

45

19,5

7 семестр

15

30

-

19,5Мамаңдықтың

жұмыс оқу жоспарынан

көшірме
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.1/10
050420 «Сәулет» мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Пәннің атауы «Инженерлік жүйелер-1»


Оқу

формасы


Бақылау формасы

Білім алушылардың жұмыс көлемі, сағатпен

Курс және семестр (сағаттарды) бойынша сағаттарды бөлу

Емтихан

сынақ

Курстық жоба

Курстық жұмыс

ЕГЖ

Бақылау жұмыс

Барлығы

Дәрістер

Тәжірибе

Зертхана

СӨЖ

жалпы

аудитор

СӨЖ

Жалпы орта білім негізінде күндізгі

6

-

-

-

-

-

135

45

90

6 семестр

30

15

-

90Пәннің жұмыс бағдарламасымен келісу парағыНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.1/11
2009 – 2010 оқу жылына

«Инженерлік жүйелер-1»

пәнінің жұмыс бағдарламасымен келісу парағы


КЕЛІСУ ПАРАҒЫ

Мамандандырушы кафедра

Кафедра меңгерушісі А.Ж.Т.

Қолы

Келісімдеген күн

1

2

3

4

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет