Байқау туралы ереже, қазылар алқасы, жүлделі қор мөлшері анықталып, ректордың бұйрығымен бекітіледіжүктеу 291.79 Kb.
Дата20.02.2018
өлшемі291.79 Kb.
түріСабақ

«Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК

«Үздік оқыту сабағы» байқауы


 1. Жалпы ереже

1.1 Аталған үздік ( дәріс сабағы, практикалық сабақ, семинар сабақ және зертханалық сабақ) байқауы (ары қарай Ереже) университеттегі оқыту пәндерін арттыру және қазіргі білім беруді дамыту факторы ретінде педагогикалық кәсіби шеберлікті жоғарылату мақсатында өткізіледі.

1.2 Байқау туралы ереже, қазылар алқасы, жүлделі қор мөлшері анықталып, ректордың бұйрығымен бекітіледі.
2 Нормативті сілтемелер


2.1 Қазіргі ереже келесі заңдастырылған актілер мен нормативті құжаттардың талаптарын ескере отырып жасалды:

- Қазақстан Республикасы «Білім туралы» заңы;

- 023-14 Е ШҚМУ «С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің әдістемелік кеңесі туралы» Ереже.

- Білім және ғылым министрлігінің 2011 жылдың 20 сәуіріндегі №152 «Оқу үрдісін кредиттік технология бойынша оқытуды ұйымдастыру ережесін бекіту туралы» бұйрығы;

- 01-12 ӘН ШҚМУ «СМЖ құжаттарды рәсімдеу талабы»;


3 Белгілеулер мен қысқартулар


МЖМББС

Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты;

СОӨЖ

Студенттің оқытушымен өздік жұмысы;

ҚҚжББ

Құжатпен қамтамасыз ету және бақылау бөлімі;

ҚБЖ

Құрылымдық бөлімшелер жетекшісі;

ШҚМУ ҚТ

Университетті құжаттандыру тәртібі;

СБӨ

Сапа бойынша өкілі;

АжСМБ

Аккредитация және сапа менеджменті бөлімі.


4 Байқауды ұйымдастыру

4.1 Байқау екі турдан өтеді: бірінші тур – факультетішілік, екінші тур – университетішілік. Екінші турға байқаудың бірінші турының жеңімпаздары қатыса алады. Байқауда қазылар алқасы байқауға ұсынылған жұмыстарды келесі нонинациялар бойынша бағалайды:

- «Үздік дәріс»;

- «Үздік практикалық (семинар, зертханалық) сабақ;

- «Үздік СОӨЖ»;

- «Шет тіліндегі үздік оқыту сабағы».

4.2 Байқау турының өткізу мерзімі оқу жылы ішінде іске асырылады.

4.3 Факультеттік байқау комиссиясының шешімі бойынша бірінші турдың жеңімпаздары (әрбір номинациядан бір қатысушы) байқаудың 2-ші турына жолданады. Екінші турға бірінші турдың сабағының бейнежазбасы ұсынылады.

4.4 Байқау туралы ақпарат ШҚМУ арнайы сайтында, «Имидж» газетінде жарияланады.

4.5 Байқау жұмысын бағалау критерийлері:

Байқауға ұсынылған жұмыстарды қарастыру барысында келесілер есепке алынады:


 • Мақсат қою, студенттердің қабылдауы, оқу әрекетінің мотивтерінің өзектілігі;

 • Сабақтың құрылымы, жеке элементтерінің бір-бірімен байланысы және келісімділігі;

 • Ғылымилылығы, негізі, оқыту материалының шолудың тереңдігі, оның курстың мазмұнына сәйкестігі;

 • Пәнаралық және пәнішілік байланыстың болуы;

 • Қажетті құралдардың, әдістемелік нұсқаулардың, таратпа материалдарының болуы;

 • Студенттердің жұмысқа тарту деңгейі;

 • Мақсатқа жету, студенттердің жұмысқа қатысуы мен жеке қатысуын анықтау, әрі қарайғы жұмыстың келешегін анықтау;

 • Оқытушының педагогикалық шеберлігінің деңгейі;

 • Ұсынылған материалдардың әдепке сай болуы мен ынғайлылығы.


5 Байқаудың 1-ші турын өткізу тәртібі
5.1 Байқау ағымдағы кезекті оқу жылында өткізіледі.

5.2 Байқау өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап 10 күннің ішінде байқауға қатысуға өтініш беріледі.

5.3 Байқауға келесі құжаттар тапсырылады:


 • Дәрістердің, практикалық сабақтың, семинар және зертханалық сабақтардың конспектісі (1,5 жол аралықта баспаға шығарылған);

 • кафедраның пікірі (рецензиясы);

 • автор туралы мәлімет;

 • оқытушыны байқауға ұсыну жөніндегі кафедра отырысы хаттамасының көшірмесі.

5.4 Байқаудың 1-ші турын өткізу тәртібі факультеттің бекітілген жоспары бойынша іске асырылады.
6 Байқаудың 2-ші турын өткізу тәртібі
6.1 Байқау комиссиясын құрастыру мен оның функциясын белгілеу (7пункт).

6.2 Екінші турдың материалдары сәйкес құжаттарымен бірге әдістемелік бөлімге байқау комиссиясының қарауына көрсетілген мерзімнен кешіктірмей жіберіледі (8-пункт).


7 Байқау комиссиясы құрамы мен жұмыс тәртібі
7.1 Байқаудың екінші турын өткізу бойынша комиссия құрамына: білім беру сапа менеджменті және аккредитация бөлімі өкілі, әдістемелік бөлім өкілі және факультеттер өкілдері (ғылыми немесе академиялық дәрежесі бар және ЖОО сабақ берген іс-тәжірибесі мол ПОҚ) енгізіледі.

7.2 (Дәріс, практикалық, семинар және зертханалық) сабақтардың сапасын бағалау Қосымша 3, 4-те келтірілген бағалау парақтарындағы байқау жұмыстарының критерийлері мен көрсеткіштері негізінде өткізіледі (сабақтардың бейнежазбасын шолу арқылы)

7.3 Шешім қазылар алқасы отырысында қарапайым көпшілік дауыспен ашық дауыста қабылданады. Мәжіліс шешімінің заңды болуы үшін қатысушылар санының жеткіліктілігі қазылар алқасы мүшелерінің 2/3 бөлігінен кем болмауы қажет.

7.4 Байқауға басшылық етуді ректордың бұйрығымен бекітілген байқау комиссиясы жүзеге асырады.

7.5 Байқау өткізу үшін бақылауды оқу ісі жөніндегі проректор жүзеге асырады.
8 Байқауға өтініш рәсімдеу ережесі
Байқаудың шарты мен тапсырыс беру үлгісі сайтта жарияланады. Тапсырыс байқауға қатысушының, кафедра меңгерушісінің және деканның қолы қойылып, баспа түрінде тапсырылады.

8.1 Байқауға қатысу тапсырысы келесі құжаттар жиынтығынан тұрады:

8.1.1 Байқауға қатысуға өтініш ( Қосымша 1 қараңыз) бір данада, қағаз жүзінде беріледі.

8.1.2 Байқауға қатысуға сауалнама ( Қосымша 2 қараңыз) бір данада, қағаз жүзінде беріледі.

8.1.3 Ағымдағы оқу жылына бекітілген пәннің Оқу жұмыс бағдарламасы.

8.1.4 Факультет байқауы комиссия шешімінен көшірме.

8.1.5 Кафедраның байқау жұмыстарына пікірі.

8.1.6 Сабақтың сипаттамасы (жоспар – конспект), материалдар электронды және бсапаға шығарылған түрде (А4 пішіндегі парақта, 1,5 жол аралықта мәтіні 10 беттен аз емес электрондық түрде) бастапқы бетімен болуы тиіс.

8.1.7 Байқаулық жұмыстың бейнежазбасы.

Ескерту: Байқауға қатысушының еркі бойынша қосымша материалдар (жарияланған мақалалар, әдістемелік нұсқаулықтар, брошюралар, студенттердің 1-2 шығармашылық жұмысы), сонымен қатар, оқыту пәнін жүргізудегі инновациялық технологиялар (қатысушының «know how») да ұсынылады.


9 Байқау жеңімпаздарын марапаттау
9.1 Комиссия нәтижелері факультет назарына жеткізіледі.

9.2 Байқау жеңімпаздары байқау комиссиясының тапсыруы бойынша ректордың бұйрығымен бекітіледі.

9.3 Байқау нәтижелерін жариялау мен жеңімпаздарды марапаттау университет Ғылыми кеңесінде өтеді.

9.4 Байқау жеңімпаздары оқу жылының білім беру үрдісі қорытындысын шығару кезінде бірінші, екінші, үшінші дәрежелі дипломдармен және ақшалай сыйлық ақылармен жарияланады.
10 Өзгертулер
10.1 Ережеге өзгерістер мен қосымшалар СБӨ рұқсатымен енгізіледі және оның қолы қойылып, өзгеріс туралы хабарлама түрінде құжатталады. Өзгеріс туралы хабарлау парағы белгіленген үлгіге сәйкес хатталады және осы ереже орналасқан барлық құрылымдық бөлімшелерге беріледі. Түпнұсқаға және есепке алынған жұмыс даналарына өзгерістер мен қосымшалар ҚР ШҚМУ 001-12 талаптарына сәйкес енгізіледі. Сақтауға берілген ережеге өзгерістер енгізу туралы хабарламаны әзірлеуші бөлімше шығарады. Ережеге өзгерістерді ҚБЖ өзгерістерді және қосымшаларды тіркеу парағына белгілей отырып, енгізеді;

10.2 Түпнұсқаға және есепке алынған жұмыс даналарына өзгерістер мен қосымшаларды енгізу үшін СМжМББ және ҚБЖ жауапты.

10.3 Ережені тексерулердің мерзімділігін есепке алу парағына міндетте түрде белгілей отырып, ҚБЖ үш жылда кем дегенде бір рет қайта қарайды.

10.4 Ережеге өзгерістер мен қосымшаларды енгізу үшін мыналар негіз бола алады: • заң күші бар нормативтік-құқықтық актілерге жаңадан енгізілген өзгерістер мен қосымшалар;

 • ректордың бұйрықтары;

 • құрылымдық бөлімшелер арасында міндеттерді қайта бөлу;

 • құрылымдық бөлімшелерді қайта құру;

 • СБӨ рұқсатымен енгізілген өзгерістердің себебі көрсетілген ҚБЖ қызметтік жазбасы.

10.5 Ұйымның немесе құрылымдық бөлімшенің атауы өзгертілген кезде ереже ауыстырылуы керек.

10.6 Ауыстырылған жағдайда ереженің күшін жоғалтқан университеттегі барлық даналар алынып, жаңасымен ауыстырылуы тиіс.

Ескірген ережені алу және ауыстыру үшін ҚБЖ және СМжМББ жауапты.

10.7 Ескірген ережеде «Жойылды» деген белгі, жою негіздемесі, күні және «Жойылды» деген белгіні қойған тұлғаның қолы қойылып, мұрағатқа жіберіледі. Мұрағаттық құжаттар жұмысқа пайдаланылмайды.


11 Келісу, сақтау және тарату
11.1 Ережені Қазақстан Республикасы нормативтік-құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес келісуді ҚБЖ жүзеге асырады.

11.2 Ережені ҚБЖ әзірлейді.

Ережені мыналар келіседі:

- СБӨ;


- Осы құрылымдық бөлім қарасты проректор;

- Академиялық саясат пен оқу үрдісін басқару департаментінің директоры;

- СМжМББ бастығы;

- құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау бөлімінің бастығы.

11.3 Ережені ректор бекітеді және жойылғанға дейін әрекет етеді.

11.4 Ереженің түпнұсқасы құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау бөлімінде сақталады және оның сақталуы үшін құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау бөлімінің бастығы жауапты болады.

11.5 Құрылымдық бөлімшенің барлық жұмысшыларының ереженің мазмұнымен жеке танысуы үшін ҚБЖ, кадрлар бөлімінің бастығы және құқықтық қолдау жауапты.

11.6 Ереженің есепке алыныған жұмыс даналарын құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау бөлімі таратады.

11.7 Ереженің есепке алынған жұмыс данасының бөлімшеде сақталуы үшін ҚБЖ жауапты.

.


Қосымша 1

Өтініштің үлгісі

«Үздік оқыту сабағы» байқауының қазылар алқасына


ӨТІНІШ


__________________________________________кафедрасында оқытылатынкафедра атауы

_____________________________________________________________пәннің атауы

«Үздік оқыту сабағы» байқауына қатысуға құжаттарды қабылдауыңызды сұраймыз (сұраймын).

«Үздік оқыту сабағы» байқауының ережесімен, байқаудың өткізілу мерзімімен таныстым (таныстық).

Қосымша: ұсынылатын құжаттар тізімі.

Бас орындаушының қолы, қолын ашып жазу, күні.

Қосымша 2

Сауалнама үлгісі
«Үздік оқыту сабағы» байқауына қатысушы

САУАЛНАМАСЫ


  1. Факультет
  1. Кафедра  1. Мамандығы
  1. Курсы, тобы
  1. Пәні
  1. Өткізілу күні
  1. Сабақтың түрі
  1. Сабақтың тақырыбықолы, қолын ашып жазу, күніҚосымша 3


Дәріс пен практикалық сабақты жүргізу сапасын бағалау парағының үлгісі
Дәріс пен практикалық сабақты жүргізу сапасын бағалау парағы
Дәрісті оқушы ___________________________________________________

(Тегі, инициалдары, ғылыми дәрежесі, қызметі, атағы)


Дәріс тақырыбы_______________________________________________

____________________________________________________________

Университет (факультет), мамандық, курс _____________________________ __________________________________________________________________

Дәрісті өткізу күні ________________________
р/н


Дәрістің бағаланатын элементтері

Баға

   1. Дәрісті ұйымдастыру

1

Дәрісті өткізу ұзақтығы
2

Сабаққа қатысушыларды бақылау
3

Сабақтың барысындағы тәртіп
2. Жоғары және жоғарыдан кейінгі білім берудің Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сай болуы

1

Дәріс пен практикалық сабақтың пәннің жұмыс оқу жоспарына сай болуы
2

Дәріс мазмұнының өзектілігі
Талқыланатын сұрақтардың өзектілігі

3

Ғылымилылығы
Есептеуде, бағалауда т.б. қалыптасқан практикалық дағдыларының деңгейі

4

Өткен материалмен байланысы
5

Ұсынылған әдебиеттердің сапасы (қолжетімділігі мен жаңалығы)
Қолданылатын әдістемелік материалдардың сапасы мен жеткіліктілігі

3. Оқытушының қасиеттері

1

Сыртқы келбеті, мінез-құлық әдептілігі
2

Сөйлеу мәдениеті, дикциясы
3

Дәріс мен практикалық сабақтың мақсатқа жетуі
4

Оқушымен кері байланысы
Оқытудағы жеке-дара көзқарас (подход)

4. Оқыту әдістемесі

1

Материалды беру қарқындылығы
2

Беру қанықтығы
Сұрақтарды қою анықтығы

3

Материалды бейнелеу құралдарын қолдану (білім берудің техникалық құралдары, тақта жәнет.б)
4

Материалды берудің логикалық құрылымы мен тізбектілігі
Практикалық дағдыларды қалыптастыру дәрежесі

Балдар соммасы _________________________________

Дәрістің бағасы ______________________________

Байқау комиссиясының мүшелері:

(қолы, тегі, инициалдары) ______________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________

Бағаланатын элеметтің дәреже көрсеткіші:

«0» - төмен дәреже;

«0,5» - орташа дәреже;

«1» - жоғары дәреже.

Дәрісті бағалау көрсеткіштері:

«жаман» - 3тен төмен балдар;

«қанағаттанарлық» - 4тен 6ға дейінгі балдар;

«жақсы» - 7ден 9ға дейінгі балдар;

«өте жақсы» - 10нан жоғары балдар.

(Комиссияның дәрісті тексерудегі қорытынды бағасы балдардың орташа көрсеткіші арқылы қойылады)
Қосымша 4


Зертханалық сабақты жүргізу сапасын бағалау парағының үлгісі
Зертханалық сабақты жүргізу сапасын бағалау парағы
Оқытушы ___________________________________________________

(Тегі, инициалдары, ғылыми дәрежесі, қызметі, атағы)


Сабақтың тақырыбы_______________________________________________

____________________________________________________________

Университет (факультет), мамандық, курс _____________________________ __________________________________________________________________

Сабақты өткізу күні ________________________
р/н


Сабақтың бағаланатын элементтері

Баға

   1. Сабақты ұйымдастыру

1

Сабақты өткізу ұзақтығы
2

Аудитория мен зертханалық құрылғылардың даярлығы
3

Сабаққа қатысушыларды бақылау
4

Сабақтың барысында тәртіп пен ҚТ ережелерін сақтауы
2. Жоғары және жоғарыдан кейінгі білім берудің Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сай болуы

1

Сабақтың пәннің жұмыс оқу жоспарына сай болуы
2

Экспериментті жүргізудегі практикалық дағдыларды қалыптастыруы
3

Өткен материалмен байланысы
4

Арнайы құралдарды қолдануы
3. Оқытушының қасиеттері

1

Сыртқы келбеті, мінез-құлық әдептілігі
2

Сабақтың мақсатқа жетуі
3

Оқытудағы жеке-дара көзқарас (подход)
4. Оқыту әдістемесі

1

Материалды беру қарқындылығы
2

Сұрақтарды қою анықтығы
3

Зертханалық құрылғыларды қолдану деңгейі
4

Ассистенттің немесе оқу-көмекші қауымның жұмысының сапасы
Балдар соммасы _________________________________

Зертханлық сабақтың бағасы ______________________________

Байқау комиссиясының мүшелері:

(қолы, тегі, инициалдары) ______________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________

Бағаланатын элеметтің дәреже көрсеткіші:

«0» - төмен дәреже;

«0,5» - орташа дәреже;

«1» - жоғары дәреже.

Зертханлық сабақты бағалау көрсеткіштері:

«жаман» - 3тен төмен балдар;

«қанағаттанарлық» - 4тен 6ға дейінгі балдар;

«жақсы» - 7ден 9ға дейінгі балдар;

«өте жақсы» - 10нан жоғары балдар.(Комиссияның зертханалық сабақты тексерудегі қорытынды бағасы балдардың орташа көрсеткіші арқылы қойылады)

Танысу парағы
Аты жөні.

Қызметі

Күні

Қолы
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАРДЫ ТІРКЕУ ПАРАҒЫ


Өзгертулер нөмірі

Өзгертулерді енгізу жайлы таратушы құжат нөмірі мен күні

Өзгертулер енгізу күні

Өзгертулер енгізушінің аты жөні, қызметі

Қолы

ПЕРИОДТЫ ТЕКСЕРУЛЕРДІ ЕСЕПКЕ АЛУ ПАРАҒЫ


Тексеру күні

Тексеру нәтижелері

Тексеруді орындаушының аты жөні., қызметі

Қолы
»ШҚМУ E 005-13 «Үздік оқыту сабағы» байқауы туралы. Екінші басылым 18-ші беттің –сіДостарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет