Байланыс ќызметтерін кґрсету шартыжүктеу 218.23 Kb.
Дата25.04.2019
өлшемі218.23 Kb.

Байланыс қызметтерін көрсету шарты
Осы келісім-шарт (бұдан әрі- «Шарт») Абонент және «Aziacell» (Азияселл) ЖШС (бұдан әрі- «Оператор») арасындағы қарым-қатынасты Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрлігінің Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитетімен 07.04.2015 жылы берілген Лицензия (бұдан әрі- Лицензия) (Рұқсат беруші құжаттың бірегей нөмірі 12019415) негізінде Шартта белгіленген шарттарға сәйкес кабельді теледидар қызметтерін (бұдан әрі- «Қызметтер») көрсету кезінде жоғарыда аталған Комитет атынан және тапсырмасымен әрекет ететін «Қазақтелеком» АҚ _____________ жылғы № ____сенімхаты негізінде әрекет ететін «Қазақтелеком» АҚ филиалы – «Алматытелеком» ӨТД ___________________________________________________________ тұлғасында реттейді. Абонент және Оператор бірге «Тараптар» деп аталады.
1 Шарттың мәні
1.1 Оператор Абонентке таңдаған телеарналар топтамасына (бұдан әрі- «Топтама») сәйкес және тиісті көлемде қызметтер көрсетеді, ал Абонент қызметтерді қабылдап, ақысын өзі таңдаған Оператор Топтамасымен белгіленген шарттармен және тәртіпте төлейді.

Қызметтер атауы және көрсетілетін мекен-жайды Абонент Шарттын ажырамас бөлігі болып табылатын Тіркеу үлгісінде көрсетеді. Қызметтерді көрсету тәртібі, қаржылық шарттар мен тарифтер www.telecom.kz сайтында (бұдан әрі- «Ресми сайт») орналастырылатын және Келісім-шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Топтамамен белгіленеді. Кез-келген салықтар мен алымдар сомасын қамтитын, Шарттың әрекет ету сәтіне қолданылатын қызметтер тарифтері Қазақстан Республикасының теңгесімен белгіленеді және Шарттың әрекет ету мерзімі ішінде өзгертілуі мүмкін.

1.2 Қызметтерге тағайындалатын тарифтер өзгерген жағдайда Оператор Абоненттерді тарифтер күшіне енгенге дейін, кем дегенде, 10 (он) күнтізбелік күн бұрын Ресми сайтта сәйкес хабарлама жариялау арқылы хабардар етеді. Ресми сайтта тиісті ақпаратты жариялау күні хабарлау күні болып табылады. Абонент көрсетілген өзгерістермен келіспейтін болса, өзгерістер күшіне енгенге дейін 5 (бес) жұмыс күні бұрын Агентті жазбаша түрде хабардар етіп, Қызметтерді пайдалануды тоқтату арқылы аталмыш өзгерістерді қабылдаудан бас тартуға құқылы. Хабардар етпеу және/немесе аталған мерзім өткенше Қызметтерді пайдалануды жалғастыру Абоненттің енгізілген өзгерістермен келісуі ретінде қарастырылады.

1.3 Абонент өзінің бірнеше дербес шоттары болып, олардың біреуі немесе бірнешеуі бойынша берешегі болса, Оператор Абоненттің берешегін өтеу үшін жұмсалмаған қаражатының бір бөлігін ұстап қалуға құқылы екенімен келіседі. Осыдан кейін Абоненттің Оператор алдындағы барлық берешектері өтелгеннен кейін қалған қаражат Абонентке қайтарылады.

Абонент бастамасымен, егер Абонент өзге шарт бойынша (өзге дербес шотты пайдалану арқылы) көрсетілетін Қызметтерді одан әрі пайдалануды қаласа, Абонент Оператормен келісе отырып, жұмсалмаған қаржыны қолданыстағы басқа дербес шотқа Оператормен жасалған басқа шарт бойынша қызметтер ақысын төлеу есебінде аударып, оны кері қайтарудан бас тартуға құқылы.

1.4 Оператор Абоненттің жазбаша өтініші негізінде (немесе Абоненттің заңды тәртіпте уәкілеттік берілген тұлғасының жазбаша өтініші негізінде) Қызметтер көрсету тоқтатылған жағдайда Қызметтер ақысын төлеуге арналған, бірақ жұмсалмаған қаражатты Абонентке қайтарады.
 1. Қызметтерді көрсетудің жалпы талаптары

2.1 Оператор Қызметтерді таңдаған Топтамаға сәйкес Шарт талаптары бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және техникалық ережелеріне сәйкес көрсетуге міндеттеледі.  1. Қызметтер көрсету өтініштері қызмет көрсету орындарда, Агенттік байланыс орталықтарында (жазбаша түрде, телефон арқылы және электронды пішімде) қабылданады.

  2. Оператор Абонентті байланыс қызметтерін көрсету шарттарындағы, топтамалары құрамындағы, тарифтердегі, төлем шарттарындағы өзгерістер туралы осындай өзгерістер күшіне енетін күнге дейін 10 (он) күнтізбелік күн бұрын Оператордың кабельді теледидарының ақпараттық телеарнасында хабарландыру жариялау арқылы хабардар етуге міндеттенеді.

  3. Оператордың арнайы маркетингтік науқандарының әрекет ету кезеңінде енгізілген науқандармен белгіленген шарттар және тарифтер қолданылады.

  4. Оператор Агенттің қолдау көрсету қызметінің телефондары арқылы кеңес алу мүмкіндігін ұсынуға міндеттенеді.

  5. Оператордан Қызметтер көрсету талаптарының және Шарттың өзге талаптарының өзгеруі туралы хабарландырулар Абонентке Оператордың кабельді телевидениеның ақпараттық телеарнасында немесе Агенттің Ресми сайтында жариялау арқылы жеткізіледі және жарияланған сәтте алынды деп есептеледі. Тараптар арасында тиісті өзгерістерді көздейтін қосымша құжаттарға қол қоюдың қажеті жоқ.

  6. Қызметтердегі ақауларды жою туралы өтініштерді Агент «165» телефон нөмірі арқылы қабылдайды.

  7. Қызметтер көрсету Абоненттің жазбаша өтініші бойынша, берешегі болмаса, 2 (екі) айға дейін тоқтатылуы мүмкін. Қызметтер тоқтатылған кезеңде Абонентке абоненттік төлем есептелмейді. Қызметтер көрсету Абоненттің жазбаша келісімі бойынша жалғастырылады.

  8. Абоненттің пайдалануына берілетін арнайы абоненттік жабдық және байланыс Қызметтерін көрсетуге арналған материалдар (Жабдық) Оператор меншігі болып табылады. Абонентке Жабдықты пайдалану мерзімі бойы оның теңгерімнің құны көлемінде материалдық жауапкершілік артылады.

  9. Абонентке ұсынылған Жабдықты өзге тұлғалар көрсететін ұқсас қызметтерді қабылдау үшін пайдалануға тыйым салынады.

  10. Абоненттің және/немесе үшінші тұлғалардың кінәсынен Жабдық зақымдалған немесе жоғалған жағдайда Абонент осы туралы Операторға аталмыш жайт орын алғаннан кейін 48 (қырық сегіз) сағат ішінде хабарлауға міндетті. Мұндай жағдайда Тараптар зақымдау (ақау, жоғалту) актіне қол қояды. Абонент тиісті төлем шоты ұсынылған сәттен бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде Оператор есептеген байланыс Қызметтері ақысын төлеуге және Жабдық құнын оның теңгерімдік көлемінде өтеуге міндеттеледі.

  11. Оператор қажетті профилактикалық және жөндеу- сервистік жұмыстарын жүргізу мақсаттарында Қызметтер көрсетуді 24 (жиырма төрт) сағаттан аспайтын уақытқа тоқтатуға құқылы.

  12. Оператор төменде келтірілген жағдайларда ескертусіз Қызметтерді тоқтатуға және/немесе кідіртуге (сонымен бірге, Шартты бұзуға), әрі Қызметтер көрсету тоқтатылған сәтке дейін Абоненттік төлемді есептеуге құқылы:

   1. Абоненттің есептік айдан кейінгі айдың бірінші жұлдызына Қызметтер төлемі бойынша берешегі болса;

   2. Шарттың 2.8. тармағына сәйкес Қызметтер көрсетуді тоқтату мерзімі өтіп кеткеннен кейін 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Абонент өтініш бермесе;

3) Абонент Тіркеу үлгісінде қате немесе жалған мәліметтерді ұсынса;

 1. Қызметтерді техникалық себептермен көрсету мүмкін болмаса;

 2. Абонент Шарт талаптарын, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзса;

 3. Оператор Абоненттің Шарттың осы бабын бұзғанына жеткілікті негіздері болса. (жағдай айқындалғанға дейін тексеру жүргізу уақытына).

Қызметтердің көрсетілуі Шарттың 2.13 тармағына сәйкес тоқтатылған жағдайда Қызметтерді көрсету берешек өтелсе немесе ереже бұзушылықтар жойылса, және Оператор белгіленген тарифтерге сәйкес қайта қосылудың Абоненттік төлемін төлей отырып, қайта жалғастырылады.


 1. Абоненттің құқығы және міндеттері

3.1 Абонент мыналарға міндетті:

1) Жабдықты қолдану шарттарын сақтау, оның бүтіндігін қамтамасыз ету, сонымен қатар, тапсырылған Жабдықтың бүтіндігін және/немесе жұмысқа қабілеттілігін бұзумен байланысты өз бетінше жөндеу жұмыстарын және өзге де әрекеттерді жасамау. Жабдықты өзге мекен-жайға көшіруге тыйым салынады.

2) таңдалған Топтамаға сәйкес Қызметтер ақысын уақытылы төлеу;

3) Қызметтерде ақау анықталған жағдайда Агентке ақау туралы хабарлау;

4) үй ішіндегі тарату желісінде жұмыстар жүргізу үшін Агенттің техникалық қызметкерлеріне кіру мүмкіндігін беру. Осы шартты орындамау Оператордың Шартты біржақты тәртіпте бұзуына және Абонентті Қызметтерден ажыратуға негіз болады; 1. Қызметтерді Операторға және/немесе үшінші тұлғаларға зардап келтіретіндей, Қызметтердің Оператордың өзге абоненттерінің пайдалануына кедергі келтіретіндей етіп пайдаланбау, сонымен қатар, жіберілетін телебағдарламаларды және оның құрамдас бөліктерін коммерциялық мақсаттарда немесе жария орындау мақсаттарында пайдаланбау;

 2. Тіркеу үлгісінде көрсетілген мекен-жай немесе өзге мәліметтер өзгерген жағдайда, сонымен бірге, Шартты Абонент атынан жүзеге асыруға құқылы тұлға ауысқан жағдайда Агентті осындай өзгерістер орын алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күн ішінде жазбаша түрде хабардар ету; Аталмыш талапты орындамау нәтижесінде туындайтын салдар үшін толығымен Абонент жауапты;

 3. байланыс Қызметтері тоқтатылған және/немесе Шарт бұзылған жағдайда тоқтатылған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей Агентке Жабдықты қалыпты тозуды ескере отырып, Абонентке тапсырылған күйінде қайтару;

 4. жоспарлы қызмет көрсету және жедел жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін Агент қызметкерлеріне Агенттің Жабдығына бөгетсіз қол жеткізу мүмкіндігін беру;

 5. Қызметтерге қосылу үшін шоғырсым жүргізу мәселелерін ПИК (ТҚК) мекемелерімен және/немесе өзге өкілетті тұлғалармен өз бетінше шешу және реттеу. Абонент осы құжат жүзінде Қызметтер көрсету үшін қажетті шоғырсым жүргізу және/немесе Оператор құрал-жабдығын орнату үшін Абонентке үлестік ортақ меншік немесе басқару құқығы негізінде тиесілі кондоминиум бөлігін Оператордың тегін пайдалануына келісімін береді;

 6. Қызметтерді пайдалану кезінде Оператор қызметіне және/немесе оның Абоненттеріне зардап және/немесе зақым келтірген жағдайда Операторға келтірілген зардап орнын толтыру, сонымен қатар, Операторға қойылған кінараттарды және/немесе талаптарды өз бетінше және өз қаржысы есебінен шешу.

  1. Абонент мыналарға құқылы:

 1. Оператор ұсынған басқа Топтамаға ауысу;

 2. Шарт талаптарына сәйкес Қызметтерді тиісті сапада алу;
 1. Төлем тәртібі және талаптары

4.1 Көрсетілген Қызметтердің ай сайынғы төлемі, Қызметтерге қосылу құны, сонымен қатар, қосымша қызметтер құны Оператор белгілеген тарифтермен анықталады және Агент ұсынатын қызметтер шотына енгізіледі.  1. Абонент көрсетілген Қызметтер ақысын, егер қосымша келісіммен өзгесі қарастырылмаса, ай сайын есептік айдан кейінгі айдың соңғы күніне дейін төлейді.

  2. Қызметтер ақысын Абонент Шартта көрсетілген Агенттің банк деректемелері бойынша төлейді. Төлем тәсілдері туралы толығырақ ақпарат Ресми сайтта жарияланады.

  3. Мерзімі 72 (жетпіс екі) сағаттан астам уақытты құрайтын техникалық ақаулықтар орын алған жағдайда ақаулықтар орын алған уақытқа абоненттік төлем есептелінбейді.
 1. Жауапкершілікті шектеу

5.1 Оператор келесілер үшін жауапкершіліктен босатылады:

1) Абонент Абоненттік жабдықты дұрыс пайдаланбауы нәтижесінде

немесе Қызметтерді пайдалану кезінде Абонент жол берген өзге заңсыз әрекеттер нәтижесінде келтірілген моральдық және материалдық зардап;

2) кездейсоқ, жанама зардапқа байланысты Абоненттің ықтимал

шығындары, соның ішінде, бірақ аталатындармен шектелмей, Абоненттің пайдасын жоғалтуға, іскерлік белсенділігінің тоқтауына және Қызметтерді пайдалану кезінде туындайтын өзге материалдық шығындарға байланысты келтірілген зардап;

3)Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасымен белгіленгендей,

форс-мажор (өкілетті мемлекеттік органдардың тыйымдары, электр қуатын таратуды тоқтату, қуат желілерінің үзілуі, материалдарды жымқыру, ұрлау, атмосфералық жағдайлар, өзге себептер) жағдайлары нәтижесінде міндеттерін орындамау;

4)теледидар арналарын, жекелеген бағдарламаларды және олардың

қосалқы бөліктерін ұстау, Абонент жазылған бағдарламаларды тарату кестесін өзгерту немесе тоқтату, себебі Оператор теледидар арналарын жасамайды және телебағдарламалардың мазмұнына қол сұғуға құқығы жоқ.
 1. Тараптардың жауапкершілігі

6.1 Келісім-шарт бойынша мойнына алған міндеттемелерді орындамау және/немесе тиісінше орындамау үшін Тараптар қолданыстағы Қазақстан Республикасы заңнамасына және Шартқа сәйкес жауапкершілік тартады.  1. Егер Абоненттің Шарт ережелерін бұзуы Оператор үшін жағымсыз салдардың орын алуына алып келсе, Абонент өз күші және қаржысы есебінен Операторға келтірілген зардапты, егер Шарт талаптарымен өзгесі қарастырылмаса, Оператордың есептеулерімен және құжаттарымен анықталған көлемде өтейді.

  2. Егер Тараптар алдын-ала болжай алмаған немесе орынды іс-шаралар арқылы алдын ала алмаған, Шарт жасалғаннан кейін орын алған еңсерілмейтін жағдайлар салдарынан, төтенше сипаттағы оқиғалар (соғыс, індет, апаттар, өрт, зілзала, топан су, сонымен қатар, мемлекеттік органдардың нормативтік-құқықтық актілер шығаруы) нәтижесінде Шарт бойынша міндеттемелерін ішінара немесе толығымен орындамағын үшін Тараптар жауапкершіліктен босатылады.
 1. Шарттың әрекет ету мерзімі

7.1 Шарт оған қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және мерзімсіз болып табылады.  1. Шарт әрекеті келесі жағдайларда тоқтатылуы мүмкін:

 1. Тараптардың өзара келісімі бойынша;

 2. Шартта көрсетілген жағдайларда;

  1. Шарт мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда Тараптар барлық қажетті өзара есеп айырысуларды жүзеге асырады, сонымен қатар Жабдықты қабылдау-тапсыру рәсімін жүргізеді (Шартты бұзу күніне қолда бар болған жағдайда).

  2. Шарт әрекеті Абонентпен жазбаша өтініш бойынша, осындай өтініш Агентке тапсырылған күннен бастап тоқтатыла алады. Бұл ретте, Абонент Операторға көрсетілген Қызметтер құнын, соның ішінде кейін анықталған төлем берешектерін төлейді. Шарт бұзылған/тоқтатылған жағдайда Абонентке оның Дербес шотындағы қалдық қаражатты қайтару Абоненттің қаражатты қайтару туралы өтініші тіркелген сәттен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күні ішінде жүзеге асырылады.
 1. Өзге талаптар

8.1 Оператор Абонент туралы қызметтік ақпарат болып табылатын мәліметтер көрсетілген мағлұматтардың электронды есепке алуды жүзеге асырады. Абонент осы құжат жүзінде Операторға Абонент туралы алынған қызметтік ақпаратты қызмет аясында қалауынша, аталмыш ақпаратты өкілетті мемлекеттік органдарға Абоненттік қосымша келісімінсіз тапсыру құқығымен пайдалануға келісімін береді.  1. Шартқа сәйкес жолданатын ескертулер және/немесе хабарламалар Шартта/Тіркеу үлгісінде көрсетілген Тараптармен байланысу мәліметтері бойынша жіберілсе, тиісінше тапсырылған деп саналады.

  2. Тараптар арасында туындауы мүмкін барлық даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер жолымен шешіледі. Оларды бейбіт жолмен шешу мүмкін болмаса, даулар мен келіспеушіліктер сот тәртібінде қолданыстағы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес реттеледі. Бұл ретте, Шарттан туындайтын даулар Оператордың заңды мекен-жайы бойынша орналасқан сотта қаралуы тиіс.

  3. Шарт орыс және қазақ тілдерінде жасалған. Шартта қарастырылмаған қалған барлық мәселелер бойынша Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.

  4. Егер Шарттың кез-келген талабы қазір немесе келешекте ішінара немесе толығымен заңсыз, жарамсыз немесе қолданылмайтын болып қалса, аталмыш талап жалпы Шарттың, сондай-ақ, оның кез-келген өзге талаптарының ішінара немесе толық заңдылығына, жарамдылығына және қолданылуына әсер етпейді.

Шартты жасай отырып, Абонент келесілерге келісімін береді:

1) Мұндай келісім беру қолданыстағы Қазақстан Республикасы заңнамасымен қарастырылған мақсаттарда және жағдайларда Оператор желісі арқылы жарнамалық ақпарат алу мүмкіндігі;

2) Оператордың өзінің Шарт бойынша құқықтарын және міндеттемелерін кез-келген үшінші тұлғаларға тапсыруы.


Договор на оказание услуг связи
Настоящий Договор на оказание услуг связи (далее – «Договор») регулирует отношения между абонентом и ТОО «Aziacell» (Азияселл) (далее – «Оператор») на основании Лицензии от 07.04.2015 года (Уникальный номер разрешительного документа 15006266), выданной Комитетом связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (далее – «Лицензия»), от имени и по поручению которого действует АО «Казахтелеком» в лице _______________________________________ – филиала АО «Казахтелеком» (далее – Агент) на основании доверенности № ____ от _____________ года, при оказании услуг кабельного телевидения (далее – «Услуги»), в соответствии с условиями, определенными в Договоре. Совместно Абонент и Оператор именуются «Стороны».
1 Предмет Договора
1.1 Оператор оказывает абоненту Услуги в объеме и в соответствии с выбранным пакетом телеканалов (далее – «Пакет»), а абонент принимает и оплачивает Услуги на условиях и в порядке, установленных выбранным Пакетом Оператора.

Наименование и адрес оказания Услуг указываются абонентом в Регистрационной форме, являющейся неотъемлемой частью Договора. Порядок оказания Услуг, финансовые условия и тарифы устанавливаются Пакетом, который размещается на www.telecom.kz (далее – «Официальный сайт»), и являются неотъемлемой частью Договора. Тарифы Услуг, включающие суммы любых налогов и сборов, которые действуют на момент действия Договора, устанавливаются в тенге Республики Казахстан и могут быть изменены в период действия Договора.

1.2 В случае изменения тарифов на Услуги Оператор уведомляет абонентов не менее чем за 10 (десять) календарных дней до вступления их в силу путем размещения соответствующего сообщения на Официальном сайте. Датой уведомления является дата публикации соответствующей информации на Официальном сайте. При своем несогласии с указанными изменениями абонент вправе отказаться от принятия таких изменений путем прекращения пользования Услугами, письменно уведомив Агента за 5 (пять) рабочих дней до даты вступления изменений в силу. Неуведомление и/или продолжение пользования Услугами по истечении этой даты рассматривается как согласие Абонента с внесенными изменениями.

1.3 Абонент соглашается, что при наличии у абонента нескольких лицевых счетов, по одному или по нескольким из которых имеется задолженность, Оператор вправе произвести удержание части неизрасходованных денежных средств абонента на погашение задолженности абонента перед Оператором, после чего абоненту производится возврат денег, оставшихся после погашения всех задолженностей абонента перед Оператором.

По инициативе абонента, в случае, если абонент желает продолжить пользоваться Услугами, оказываемыми по другому договору (с использованием другого лицевого счета), абонент вправе по согласованию с Оператором отказаться от возврата ему неизрасходованных денег, осуществив их перечисление на другой действующий лицевой счет в счет оплаты Услуг по Договору, заключенному с Оператором.

1.4 Оператор производит возврат абоненту неизрасходованных в оплату Услуг денег в случае прекращения оказания Услуг на основании письменного заявления абонента (или письменного заявления уполномоченного в законном порядке представителя абонента).
 1. Общие условия оказания Услуг

2.1 Оператор обязуется оказывать Услуги согласно выбранному Пакету на условиях Договора в соответствии с техническими нормами и требованиями законодательства Республики Казахстан.  1. Заявления на оказание Услуг принимаются в пунктах сети сервиса, контакт-центрах Агента (в письменном виде, по телефону и в электронной форме).

  2. Оператор обязуется информировать абонента об изменении условий оказания Услуги связи, состава Пакета, тарифов, условий оплаты посредством размещения уведомления на информационном телеканале кабельного телевидения Оператора за 10 (десять) календарных дней до даты введения таких изменений.

  3. В период действия специальных маркетинговых акций Оператора действуют условия и тарифы, установленные введенными акциями.

  4. Оператор обязуется предоставить возможность получения телефонных консультаций по телефонам службы поддержки Агента.

  5. Уведомления от Оператора об изменении условий оказания Услуг и других условий Договора доводятся до сведения абонента посредством размещения объявлений на информационном телеканале кабельного телевидения Оператора или на Официальном сайте Агента и считаются полученными абонентом с момента распространения. Подписание Сторонами дополнительных документов, предусматривающих соответствующие изменения, не требуется.

  6. Заявки на устранение неисправностей Услуги принимаются Агентом по номеру телефона «165».

  7. Оказание Услуг может быть приостановлено на срок до 2 (двух) месяцев по письменному заявлению абонента при отсутствии у него задолженности. Абонентская плата в период приостановления оказания Услуг абоненту не начисляется. Оказание Услуг возобновляется по письменному заявлению абонента.

  8. Предоставляемое абоненту в пользование специальное абонентское оборудование и материалы для оказания Услуги (Оборудование) являются собственностью Оператора. Абонент несет материальную ответственность за Оборудование в течение всего срока его использования в размере его балансовой стоимости.

  9. Использование абонентом предоставленного Оборудования для приема аналогичных услуг, оказываемых другими лицами, запрещается.

  10. При повреждении или утрате Оборудования по вине абонента и/или третьих лиц абонент обязуется сообщить об этом Оператору в течение 48 (сорока восьми) часов с момента наступления такого факта. В этом случае Стороны подписывают акт повреждений (неисправностей, утраты). Абонент обязуется произвести оплату начисленной Оператором стоимости Услуг и возместить стоимость Оборудования в размере его балансовой стоимости в течение 5 (пяти) календарных дней с момента выставления соответствующего счета на оплату.

  11. Оператор вправе прерывать оказание Услуг не более чем на 24 (двадцать четыре) часа в целях проведения необходимых профилактических и ремонтно-сервисных работ.

  12. Оператор имеет право без предупреждения прекратить и/или приостановить оказание Услуг (в том числе расторгнуть Договор) с начислением абонентской платы до момента прекращения оказания Услуг в следующих случаях:

 1. наличие задолженности по оплате Услуг у абонента по состоянию на первое число месяца, следующего за расчетным;

 2. отсутствие заявления абонента на возобновление Услуг в течение 10 (десяти) календарных дней после истечения срока приостановления согласно пункту 2.8. Договора;

 3. предоставление Абонентом неверных или ложных данных, указываемых в Регистрационной форме;

 4. невозможность оказания Услуг по техническим причинам;

 5. нарушение абонентом условий Договора, требований законодательства Республики Казахстан;

 6. нарушение абонентом требований настоящей статьи Договора – при наличии у Оператора достаточных оснований (на период проверки до выяснения обстоятельств).

В случае прекращения оказания Услуг в соответствии с пунктом 2.13 Договора оказание Услуг возобновляется при условии погашения задолженности или устранения имеющихся нарушений и c оплатой абонентом стоимости повторного подключения согласно тарифам, установленным Оператором.


 1. Права и обязанности абонента

3.1 Абонент обязан: 1. соблюдать условия пользования Оборудованием, обеспечить его сохранность, а также не производить самостоятельно ремонт и другие действия, связанные с нарушением целостности и/или работоспособности переданного Оборудования. Запрещается осуществлять перенос Оборудования по другому адресу;

 2. своевременно производить оплату Услуг согласно выбранному Пакету;

 3. при обнаружении неисправности Услуги сообщать Агенту о неисправности;

 4. предоставить доступ техническому персоналу Агента для проведения работ в домовой распределительной сети. Невыполнение настоящего условия является основанием для одностороннего расторжения Оператором Договора и отключения абонента от Услуг;

 5. не использовать Услуги таким образом, чтобы это наносило ущерб Оператору и/или третьим лицам, препятствовало использованию Услуг другими абонентами Оператора, а также не использовать получаемые телепрограммы и их составляющие в коммерческих целях или для публичного исполнения;

 6. при изменении адреса или других данных, указанных в Регистрационной форме, в том числе при замене лица, имеющего право на исполнение Договора от имени Абонента, письменно известить Агента в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения таких изменений. За последствия, возникающие в результате несоблюдения Абонентом данного требования, полностью несет ответственность Абонент;

 7. при прекращении Услуги и/или расторжении Договора не позднее двух рабочих дней со дня прекращения/расторжения передать Агенту Оборудование в том состоянии, в котором оно было передано абоненту, с учетом соответствующего износа;

 8. предоставить работникам Агента беспрепятственный доступ к оборудованию Агента для планового обслуживания и срочного ремонта;

 9. самостоятельно решать и регулировать с КСК (ЖСК) и/или с другими полномочными лицами вопросы прокладки кабеля для подключения к Услугам. Абонент настоящим дает свое согласие на безвозмездное использование Оператором части кондоминиума, принадлежащего Абоненту на праве общей долевой собственности или управления, для прокладки кабеля и/или установки оборудования Оператора, необходимого для оказания Услуги;

 10. в случае причинения ущерба и/или вреда деятельности Оператора и/или его Абонентам во время пользования Услугами возместить ущерб Оператору, а также самостоятельно и за свой счет решать предъявленные Оператору претензии и/или иски.

  1. Абонент вправе:

 1. переключиться на другой предлагаемый Оператором Пакет;

 2. получать Услуги надлежащего качества согласно условиям Договора.
 1. Порядок и условия оплаты

4.1 Ежемесячная стоимость оказанных Услуг, стоимость подключения к Услугам, а также стоимость дополнительных услуг определяется согласно тарифам, установленным Оператором, и включается в счет за услуги, выставляемые Агентом.  1. Плата за оказанные услуги производится абонентом ежемесячно в срок до последнего дня месяца, следующего после расчетного, если иное не предусмотрено отдельным соглашением.

  2. Оплата Услуг осуществляется абонентом по банковским реквизитам Агента, указанным в Договоре. Подробная информация о способах оплаты размещается на Официальном сайте.

  3. При наличии технических неисправностей сроком свыше 72 (семидесяти двух) часов начисление абонентской платы на этот период не производится.
 1. Ограничение ответственности
  1. Оператор освобождается от ответственности за:

1) Моральный и материальный ущерб, причиненный вследствие

неправильного использования абонентом абонентского оборудования или иных несанкционированных действий абонента при пользовании Услугами;

2) Возможные убытки абонента, связанные со случайным, не прямым ущербом, включая, без ограничения, ущерб, связанный с потерей прибыли, прерыванием деловой активности и другими материальными потерями, возникающими при пользовании Услугами;

3) Неисполнение обязательств вследствие форс-мажорных обстоятельств (запреты уполномоченных государственных органов, прекращение подачи электроэнергии, обрывы линии сети, хищение/кража материалов, неблагоприятные атмосферные условия, иные причины), как определено гражданским законодательством Республики Казахстан;

4) Содержание телевизионных каналов, отдельных программ и их составляющих, изменение сетки вещания или прекращение вещания программ, на которые подписан Абонент, поскольку Оператор не является создателем телевизионных каналов и не имеет права вмешиваться в содержание телепрограмм.


 1. Ответственность Сторон

6.1 За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение принятых по Договору обязательств Стороны несут ответственность согласно законодательству Республики Казахстан и Договору.  1. В случае, если нарушение абонентом положений Договора повлекло наступление неблагоприятных последствий для Оператора, абонент за счет собственных сил и средств возмещает Оператору нанесенный ущерб в размере, определенном расчетами и документацией Оператора, если иное не предусмотрено условиями Договора.

  2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера (война, эпидемии, аварии, пожары, землетрясения, наводнения, а также издание государственными органами нормативных правовых актов), которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.
 1. Срок действия Договора

7.1 Договор вступает в силу с моменты его подписания и является бессрочным.  1. Действие Договора может быть прекращено:

 1. по взаимному согласию Сторон;

 2. в случаях, указанных в Договоре.

  1. При досрочном расторжении Договора Стороны проводят все необходимые взаиморасчеты, а также осуществляют прием-передачу Оборудования (в случае наличия таковых на дату расторжения Договора).

  2. Действие Договора может быть прекращено абонентом по письменному заявлению с даты получения такого заявления Агентом. При этом абонент оплачивает Оператору стоимость оказанных Услуг Оператора, в том числе и выявленные в последующем задолженности по оплате. При расторжении/прекращении Договора возврат абоненту остатка денежных средств с его лицевого счета производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента регистрации заявления абонента о таком возврате.
 1. Прочие условия

8.1 Оператор ведет электронный учет данных, относящихся к служебной информации об абоненте. Абонент настоящим дает согласие Оператору на использование такой служебной информации по своему усмотрению в рамках производственной деятельности, включая право на ее передачу уполномоченным государственным органам без получения дополнительного согласия абонента.  1. Направляемые в соответствии с Договором уведомления и/или сообщения будут считаться поданными надлежащим образом, если они посланы по контактным данным Сторон, указанным в Договоре/Регистрационной форме.

  2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем переговоров. При невозможности их урегулирования мирным путем споры и разногласия регулируются в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом вытекающие из Договора споры подлежат рассмотрению в суде по юридическому адресу Оператора.

  3. Договор составлен на русском и казахском языках. Во всем остальном, не нашедшем отражения в Договоре, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

  4. Если любое из условий Договора полностью или в какой-либо его части в настоящем или будущем окажется незаконным, недействительным или неприменимым, то это условие не влияет на законность, действительность и применимость любых других условий как полностью или в части, так и всего Договора в целом.

Заключая Договор, абонент тем самым выражает свое согласие на:

1) возможность получения рекламной информации по сети Оператора в целях и в случае, когда необходимость такого согласия предусмотрена законодательством Республики Казахстан;2) передачу Оператором своих прав и обязательств по Договору любому третьему лицу.

Каталог: media -> upload
upload -> Бағдарламасы қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
upload -> Кеңестік тарихнамада 1917 жылғы қос революция тұсындағы Қазақстанның саяси және әлеуметтік жағдайы туралы аз жазылған жоқ
upload -> Утверждено
upload -> Тарих-и алфи шығармасындағы деректердің Қазақ хандығы тарихын зерттеудегі қҰндылығы жайында
upload -> Бөкей ордасында алғАШҚы мектептердің ҚҰрыла бастауы с. А. Сарсенов
upload -> К вопросу об идентификации погребенных
upload -> Телекоммуникация қызметтерін көрсетуге арналған типтік шартты жасасу ҚАҒидалары
upload -> Телекоммуникация қызметтерін көрсетуге арналған үлгі шартты жасасу
upload -> Маңғыстау облысының 2015 жылғы қаңтар-маусымдағы әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары туралы Облысты әлеуметтік-экономикалық дамыту бойынша жұмыс 2015 жылы Мемлекет басшысының «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол»


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет