Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски районжүктеу 59.9 Kb.
Дата31.03.2019
өлшемі59.9 Kb.
түріЗакон

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62 а, ал. 1 от Закона за водите,

директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район ОБЯВЯВА :

инициатива на ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ,

за ползване на воден обект – р. Дервишка


Цел на заявеното използване:


Ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на „Канализационна система на гр. Велики Преслав”

Воден обект в който се предвижда заустване на пречистените отпадъчни води:


Река Дервишка, поречие р. Камчия, водно тяло на Камчия_ BG2KA900R019

Системи или съоръжения чрез които ще се реализира използването:


Реконструкция и доизграждане на канализационната система на гр. Велики Преслав с капацитет 11010е.ж.

Място на използване на водния обект, населено място, ЕКАТТЕ:


Местоположение на ПСОВ

Имот кв.114 в гр. Велики Преслав общ. Велики Преслав,

обл. ШуменЕКАТТЕ

58222

Място / места на заустването, проектна категория на водния обект

Поток №1 гравитачно брегово заустване на смесен поток пречистени битови, промишлени и дъждовни отпадъчни води южно след ПСОВ чрез заустващ колектор ф700 в място на заустване с географски координати :

43 09 38.8 с.ш. ; 26 49 37.3 и.д.Проектни параметри на заустването: Количество и индивидуални емисионни ограничения


Заустване

показатели
показатели

mg/ dm3

Общ поток

Q год. (m3/a)Неразтворени вещества


35

пречистени

Q средно ден. (m3/d)БПК5


25

отпадъчни води

Q макс. час ( л/сек)ХПК(бихроматна)


125
Активна реакция рН

6,0-9,0

Азот общ

15


Фосфор общ

2
показатели

mg/ dm3

Феноли(летливи)

0,05
ПАВ

1,0

нефтопродукти

0,3
Цианиди(общо)

0,5

живак

0,001
Желязо(общо)

1,5

арсен

0,05
никел

0,2

олово

0,05
цинк

5,0

Хром(шествалентен)

0,05
мед

0,1

Хром(тривалентен)

0,5
кадмий

0,01

Екстрахируеми вещества(с тетрахлорметан)

3,0

Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения

До шест месеца от въвеждане в редовна експлоатация на ПСОВ в експлоатация, но не по-късно от 31.12.2015 г.

Други условия при които се предоставя правото за използване на водите


1. Да се монтира измервателно устройство за количеството на заустваните отпадъчни води. В седемдневен срок от монтирането му да се уведоми Басейнова дирекция за Черноморски район, с цел удостоверяване изправността и записване отчет на показателите.

2.Забранява се заустване на непречистени отпадъчни води. За целта:

2.1.Да се осигури второ независимо аварийно захранване на пречиствателните съоръжения с ел.енергия.

2.2.Да се предвидят мерки за недопускане на заустване на сурови отпадъчните води до отстраняване на възникнали технически аварии на пречиствателните съоръжения.

3. Забранява се заустване на непречистени води от градската канализационна мрежа след въвеждане в редовна експлоатация на ПСОВ.

4. За правото на ползване, ползвателят / титулярът заплаща такса, за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти в размер определен в съответствие с Тарифа на Министерския съвет.

5.Изграждането на канализационната мрежа и съоръженията към нея да се извършва едновременно с изграждането на пречиствателните съоръжения и съоръженията за довеждане и заустване на отпадъчните води.

6.Да се подържат в експлоатационна изправност изградените пречиствателни съоръжения и се прилага технология за експлоатацията им осигуряваща качество на пречистените отпадъчни води в съответствие с раздел «Индивидуални емисионни ограничения».

7.За въвеждане на ПСОВ в експлоатация да се въведе журнал за технологична експлоатация на ПСОВ, в който ежедневно да се записват отчети за заустваните средноденонощни и максимално часово количества, и резултатите от лабораторните анализи на отпадъчните води по пътя на водата в отделните стъпала на пречистване на ПСОВ..


Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица

Басейнова дирекция за Черноморски район

гр. Варна, ул.Александър Дякович, 33Срок-14 дни от датата на обявяване

инж. ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ

Директор на Басейнова дирекция за Черноморски район
Съгласували:

Директор „ПР”:............................................................

/инж. Д. Консулова/

Н-к отдел «Р» ...........................................

/инж. М. Петров/

Изготвил:.....................................................................................

/инж. И. Димитрова, гл. експерт отдел „Р”/


Варна 9000, ул. „Ал. Дякович” №33

тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.org, e-mail:bdvarna@bsbd.org

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет