Белоградчишкият районен съджүктеу 43.29 Kb.
Дата21.01.2018
өлшемі43.29 Kb.
түріРешение

Р Е Ш Е Н И Е
№ 21, 19 .03.2014 г., гр. Белоградчик

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А
БЕЛОГРАДЧИШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, 3-ти състав, на деветнадесети февруари две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

Районен съдия: Божидарка Йосифова


Секретар М. Н.,

като разгледа докладваното от съдия Йосифова гр. дело № 303 по описа за 2013 г.,


Производството е по реда на чл. 30 във вр. с чл. 29, т. 9 от Закона за закрила на детето - прекратяване на настаняване на дете, поради промяна на обстоятелствата.
Постъпила е молба от Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Димово, обл. Видин, с която се моли да бъде прекратено настаняването на детето Т. Д. В., роден на ................. г. в гр. В., с ЕГН ...................., в семейството на бабата по майчина линия А. С. В.

В подкрепа на молбата са представени : Заповед № 12/ 01.62.2017 г. на Директора на Д”СП” – гр. Димово, Доклад на социален работник при Д “СП” – гр. Димово, Заповед № ЗД-РД01/0049/01.10.2013 г. на Директора на Д „СП” гр. Димово, Решение № 420/10.09.2007 г. по гр. д. № 474/2007 г. по описа на РС Белоградчик, молба от А. С. В. от 19.09.2013 г., Удостоверение за раждане от 19.05.2004 г.– копие на Община - Видин, У-ние Извлечение от НБД към дата 28.10.2013 г. – 3 бр.

Майката на детето – Д. В. Г., не се явява в съдебно заседание. Призовките до същата са върнати в цялост с отбелязване, че същата живее в чужбина. Видно от представената по делото Справка за пътуване на лице, издадена от ОД МВР – Видин, майката е напуснала територията на РБългария на 08.09.2013 г. и от тогава не се е завръщала в страната. По данни на Д „СП” – гр. Димово, същата е взела със себе си и детето Т. В.

Предвид на това, въпреки, че детето е навършило 10 годишна възраст и с оглед степента му на развитие, същото не е изслушано по делото, като съдът прие, че по този начин няма да бъдат нарушени неговите права и законни интереси. По делото е представена Справка за пътуване на лице, издадена от ОД МВР – Видин, от която се установява, че детето е напуснало територията на РБългария на 08.09.2013 г. и от тогава не се е завръщало в страната.

Съдът, като взе предвид постъпилата молба и събраният по делото доказателствен материал, намира че молбата на Д “СП” – гр. Димово, е основателна, поради което съдът я уважава.

От представения по делото доклад на Д”СП” – Белоградчик, се установява следното :

Биологичната майка на детето, е Д. В. Г., с ЕГН ..............., с постоянен адрес гр. В., обл. В., ул. „.................” № ...

Бащата на детето е неизвестен по акт за раждане.

Т. е единствено дете на майката Д. В. Г. и е роден в гр. Дюселдорф – Германия на ............... г. Детето е отглеждано в семейна среда, като семейството се завръща в Р България, когато детето е на девет месечна възраст. Майката често сменя местонахождението си и изоставя Т. на грижите на бабата – А. С. В.. За период от осем месеца, майката е в неизвестност, поради което и бабата А. В. е подала сигнал за издирването й. Основните грижи по отглеждането и възпитанието на детето тогава са били поети от бабата по майчина линия – А. В.. Видно от доклада по делото ОЗД Димово е предприела мярка за закрила по ЗЗД и по молба на бабата, детето е било настанено в нейното семейство със Заповед № 12/ 01.06.2007 г. на Директора на Д «СП» Димово, потвърдена с Решение № 420/ 10.09.2007 г. на РС Белоградчик, влязло в законна сила на 19.11.2007 г.

Т. е дете с увреждане, като е освидетелсвуван за първи път с ТЕЛК през 2008 г. През 2006 г. е започнало лечение, поради получаване на припадъци със загуба на съзнание. От тогава детето е под постоянно лекарско наблюдение и медикаментозна терапия. С ЕР № 0222/016 от 23.01.2013 г. на ТЕЛК от МБАЛ «Света Петка» гр. Видин, Т. е преосвидетелстванс водеща диагноза Епилепсия и общо заболяване: Епилепсия и генерализирани тонично клонични припадъци, изоставане в НПР. По данни на личния лекар д-р В., до момента на Т. са направени всички необходими имунизации за възрастта, според имунизационния календар на Р България. Бабата А. В. е била личен асистент по изключение на детето. Месечните доходи на семейството са били от социални почощи по чл. 7, ал. 2, чл. 8 д по ЗСПД и месечни добавки за социална интеграция по ППЗИХУ от Д «СП» гр. Димово.

До заминаването на детето в чужбина при майка си, бабата по майчина линия е полагала грижи за облекло, храна, отопление, сън, лична и обща хигиена, като е задоволявала индивидуалните потребности на същото по най-добър начин. Т. е бил редовен ученик, като е посещавал ОУ «Св. Св. Кирил и Методий» гр. Д. и през учебната 2012/2013 г. е завършил трети клас.

Връзките и контактите от страна на майката Д. В. Г. с детето са подновени, като двамата са контактували често по телефон, а през ваканциите детето е посещавало майката в Германия, придружавано от бабата. По данни на същите, с майката на Т. поддържат много добри взаимоотношения.

Видно от представената по делото молба от 19.09.2013 г., постъпила в О «ЗД» при ДСП - гр. Димово, бабата на детето е заявила желание да бъде прекратено настаняването на Т. в нейното семейство, поради заминаване на същото при майката Д. В. Г. в чужбина през текущия месец. По информация на бабата към настоящия момент грижи за Т. полага майката и същият посещава училище в Германия.

От извършеното социално проучване от Д «СП» - гр. Димово и изготвен доклад е видно, че е настъпила промяна в обстоятелствата послужили като основание за настаняването на детето в семейството на бабата по майчина линия. Налице е готовност и възможност от страна на майката за трайно полагане на родителски грижи по отглеждането и възпитанието на Т.. Връзката родител дете не е прекъсната, като е налице емоционална привързаност.

Предвид гореизложеното, съдът намира, че са налице законовите предпоставки за прекратяване на настаняването на Т. в семейството на бабата по майчина линия – А. С. В. Установи се от социалния доклад, че е налице промяна в обстоятелствата, като майката на детето е заявила желание и възможност да отглежда и възпитава детето си. Същата е положила усилия да подобри условията и възможностите за успешно и устойчиво отглеждане и възпитание на детето в семейството си. Налице е доказано желание от страна на майката да полага грижи за сина си. Съдът намира, че във висш интерес на Т. е, да бъде отглеждан в семейна страна от своята майка. Поради това и са налице предпоставките за прекратяване на настаняването му в семейството на бабата по майчина линия – А. С. В.

За да постанови решението си, съдът се ръководи и от разпоредбата на чл. 10 от ЗЗД, който визира, че всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие и на защита на неговите права и интереси.

Водим от горното и на осн. чл. 30 във вр. с чл. 29, т. 9, съдът
Р Е Ш И :
ПРЕКРАТЯВА настаняването на Т. Д. В., роден на ............. г. в гр. Дюселдорф – Германия, с ЕГН ..................., в семейството на А. С. В. от с. Л., общ. Д., обл. В., ул. „................” № ..., с ЕГН ................. - баба по майчина линия.

Решението подлежи на обжалване пред ВОС в 7 дневен срок от съобщението, че е обявено на страните.На осн. чл. 28, ал. 4 от ЗЗДетето, решението подлежи на незабавно изпълнение.
РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет