Библиографияжүктеу 275.49 Kb.
Дата03.08.2018
өлшемі275.49 Kb.

БИБЛИОГРАФИЯ на тру­до­ве­те на проф. д-р Живко Сталев1

I. НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Книги

1. Търговският ре­гистър. Вписване при ед­но­лич­ни фир­ми, съ­би­ра­тел­ни, ко­ман­дит­ни, ак­ционер­ни, О. О. Д-ва и ко­оп. сдру­же­ния. Предговор от Венелин Ганев. С.: Т. Ф. Чипев, 1939, X. 288 с.; 2. осъвр. изд. С.: Софи-Р, 1994. 399 с.

2. Нотариалният акт. С.: Унив. печ., 1943, 207 с. Ново издание: С.: Фенея, 2004, 276 с.

3. Охранително съ­допроиз­вод­ст­во. Систематичен преглед на прак­ти­ка­та на Върховния ка­са­ционен съд. Обща част. С., 1943. 144 с.

4. Продажба на нед­ви­жи­ми имо­ти с част­ни ак­то­ве. Коментар на за­ко­на от 9 април 1943. В съ­авт. с Л. Василев. С.: Просвета, 1943. 275 с.

5. Закон за граж­дан­ско­то съ­допроиз­вод­ст­во със син­тез за юриспру­ден­цията (в съавт. с М. Андреев). С.: Фонд за под­по­ма­га­не на сту­ден­ти, 1946. 800 с.

6. Охранителни съ­допроиз­вод­ст­ва. (Аналитичен преглед на прак­­ти­ка­та на ВКС). С., 1947.

7. Исковата за­щи­та на длъж­ни­ка сре­щу при­ну­ди­тел­но­то из­пъл­не­ние. С.: Унив. печ., 1948. 230 с.

8. Реформата на ЗГС. Бележки към из­ме­не­нията на Закона за граж­дан­ско­то съ­допроиз­вод­ст­во от 14 яну­ари и 29 сеп­тем­в­ри 1948 г. С.: Наука и из­куст­во, 1949. 93 с.

9. Новите пробле­ми на граж­дан­ския про­цес. С.: Наука и из­куст­во, 1950. 201 с.

10. Държавният ар­битраж. С.: Наука и из­куст­во, 1953. 84 с.

11. Някои въпро­си на те­орията и прак­ти­ка­та на дър­жав­ния ар­битраж. С.: БАН, 1953. 214 с.

12. Гражданският про­цес и со­циалисти­чески­те ор­га­ни­за­ции. С.: Наука и из­куст­во, 1956. 415 с.

13. Сила на пре­съ­де­но не­що в граж­дан­ския про­цес. С.: Наука и из­куст­во, 1959. 412 с.

14. Обсег и струк­ту­ра на об­ща­та част на проек­та за Граж­дан­ски ко­декс на НРБ. С.: Министерство на пра­во­съ­дието, 1973. 43 с.

15. Договор за сто­ков кон­трол. Правни въпро­си. С.: Българска търговско-промишлена палата, 1974. 12 с.

16. Арбитражни съ­ди­ли­ща при тър­гов­ски­те па­ла­ти на дър­жа­ви­те-членки на СИВ. (Унификация, ком­пе­тент­ност и процедура). С.: Наука и из­куст­во, 1978. 271 с.

17. Виенската кон­вен­ция за меж­ду­на­род­на­та про­даж­ба на сто­­ки. (Кратък коментар). С.: БВТП, 1981. 156 с.

18. Съвременни пробле­ми на Международния тър­гов­ски ар­битраж. С.: Българска търговско-промишлена палата, 1982. 100 с.

19. Същност и функ­ция на меж­ду­на­род­но­то част­но пра­во. С.: Наука и из­куст­во, 1982. 292 с.; 2. изд. 1997.

20. ОУД СИВ 1968–1975. Ре­дак­ция 1979 г.: Текст и син­тез на прак­ти­ка­та на ар­битраж­ни­те съ­ди­ли­ща при търговските па­ла­ти на дър­жа­ви­те-членки на СИВ. С.: Българска търговско-промишлена палата, 1986. 234 с. (Други авт.: В. Таджер и К. Попов).

21. Закон за меж­ду­на­род­ния тър­гов­ски ар­битраж. Коментар. С.: Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 1991. 151 с.; 2. изд. 1994.

22. Конституционният съд и прав­но­то дейст­вие на не­го­ви­те ре­ше­ния (в съ­авт. с Н. Неновски). С.: Сиби, 1996. 120 с.

23. Международно част­но пра­во. Обща част. С.: Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 1996. 224 с.

24. Арбитраж по част­ноправ­ни спо­ро­ве. С.: Сиела, 1997.

25. Нормативната си­ла на фак­ти­ческо­то. С.: Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 1997. 254 с. Ново издание: С.: Фенея, 2007. 279 с.

26. Проблеми на Конституцията и на кон­сти­ту­цион­но­то пра­во­съ­дие. С.: Сиела, 2002. 198 с.

Учебници

27. Закон за граж­дан­ско­то съ­допроиз­вод­ст­во със син­тез на юриспру­ден­цията. В съ­авт. с М. Андреев. С.: Фонд за под­по­ма­га­не на сту­ден­ти, 1946. 801 с.

28. Трудово пра­во. Текст на за­ко­ни­те за закри­ла на работни­че­ския труд със син­тез на юриспру­ден­цията. С.: Фонд за под­по­ма­га­не на сту­ден­ти, 1946. 254 с.

29. Трудови за­ко­ни. Текст и син­тез на юриспру­ден­цията (в съавт. с Л. Радоилски); 2. доп. и пре­раб. изд. С.: Фонд за под­по­ма­га­не на сту­ден­ти, 1948. 268 с.

30. Граждански про­цес. (в съавт. с Д. Силяновски). Ч. I и II. С.: Наука и из­куст­во, 1955–58. 626 с.

31. Курс по бъл­гар­ско граж­дан­ско про­це­су­ал­но пра­во. С.: Наука и из­куст­во, 1966. 783 с. Претърпял 9 из­да­ния. Последното през 2012 г.Студии и ста­тии

32. Значението на мълчанието при административните актове. – Юридически преглед, г. XXXIV (1933), № 7-8, 303-317.

33. Мълчаливите административни актове и административното правосъдие. – Юридически преглед, г. XXXIV (1933), № 9, 381-387.

34. Процесуални про­пу­ща­ния на стра­ни­те в граж­дан­ския про­цес. – Юрид. ар­хив, 1935, № 2, 121–139; № 3, 226–238.

35. Въздействие на граж­дан­ския про­цес вър­ху впис­ва­не­то в тър­гов­ски­те ре­гистри. – Юрид. ар­хив, 1937, № 3, 298–318.

36. При уста­но­ви­тел­ни­те иско­ве по чл. 84 от ЗСГ при опре­де­ля­не на прав­ния ин­те­рес, за кой­то го­во­ри то­зи текст, тряб­ва ли да се указ­ва и кон­ста­тир­ва от кои пра­ва ище­цът иска да се пол­зу­ва. – Юрид. ар­хив, 1937, № 4–5, 535–542.

37. Решителна клет­ва при дру­гар­ст­во и ко­лек­тив­но за­кон­но пред­ста­ви­тел­ст­во. – Юрид. ар­хив, 1937, № 6, 608–625.

38. Правно положение на съдружниците в процесите на събирателното дружество с трети лица. – Съдийски вестник, г. XVIII (1937), бр. 9.

39. Определението, с което се прекра­тя­ва де­ло­то по от­вод, пред­ви­ден в чл. 366, п. 1 от граж­дан­ско­то съ­допроиз­вод­ст­во, мо­же ли да бъ­де от­ме­не­но от съ­щия съд, кой­то го е из­дал по си­ла­та на чл. 544 от граж­дан­ско­то съ­допроиз­вод­ст­во. – Юрид. ар­хив, 1938, № 5–6, 622–639.

40. Определения по дви­же­ние на де­ло­то. – Юрид. ар­хив, 1938, № 1, 42–77.

41. Полско ад­ми­нистра­тив­но пра­во­съ­дие. – Юрид. ар­хив, 1938, № 4, 370–396.

42. Правна същност и правно дейст­вие на впис­ва­не­то и концесионното одобрение при създаване на сдружения с идеална цел и търговски корпоративни дружества. – В: Правни изследвания, посветени на професор Венелин Ганев по случай 30-годишната му академична дейност. Ред. Л. Диков, Л. Владикин. С.: Придворна печ., 1939, 337-384.

43. Правна същност и правно действие на впис­ва­не­то в тър­гов­ски­те ре­гистри. – Год. СУ. Юрид. фак., 31, 1938/39, 1939, 1–101.

44. Събирателното дру­жест­во ка­то юри­ди­ческа лич­ност. – Юрид. ар­хив, 1939, № 2–3, 249–275.

45. Процесът за от­мя­на на ре­ше­нието на об­щи събра­ния. – Юрид. ар­хив, 1940, № 2–3, 178–225.

46. Синтез на юриспру­ден­цията на Върховния ка­са­ционен съд от­нос­но про­це­си­те, за­ве­де­ни от и сре­щу етаж­ни соб­ст­ве­ни­ци. Решение 524/1939 г., IV г. о., Оф. сб., 1939, № 307. – Архив прав. на­уки, 1941, № 5, 510–521.

47. Вписване в тър­гов­ски­те ре­гистри и да­нъч­но обла­га­не спо­ред прак­ти­ка­та на Държавния ад­ми­нистра­ти­вен съд. – Архив прав. на­уки, 1942, № 2, 239–247.

48. Културно-възпи­та­тел­но­то зна­че­ние на пра­во­раз­да­ва­не­то (встъп. лекция). – Год. СУ. Юрид. фак., 32, 1941/1942, 1–26. Рез. нем.

49. Процеси от и сре­щу не­съ­щест­ву­ва­щи ли­ца. – Архив прав. на­уки, 1942, № 4, 317–337.

50. Систематичен преглед на юриспру­ден­цията на Върховния ка­са­ционен съд по ох­ра­ни­тел­ни­те произ­вод­ст­ва. – Архив прав. на­уки, 1941/1942, № 1, 77–96; № 2, 242–279; № 4, 410–428; № 6, 637–655; 1942, № 1, 91–134.

51. Нотариалният акт. – Год. СУ. Юрид. фак., 33, 1942/43, 1943, 1–208. Рез. нем.

52. Нотариалната фор­ма и кри­за­та на нед­ви­жи­ма­та соб­ст­ве­ност у нас в тях­но­то исто­ри­ческо раз­ви­тие. – Архив прав. на­уки, 1943, № 3–4, 28–319.

53. Изпълняемо пра­во и изпъл­ни­те­лен про­цес. – Год. СУ. Юрид. фак., 40, 1944–1945, 1–85; 41, 1945–1946, 1–18. Рез. фр.

54. Обусловено ли е при­до­би­ва­не­то на нед­ви­жим имот по ре­да на чл. 25 от Закона про­тив спе­ку­ла­та с нед­ви­жи­ми имо­ти от пла­ща­не­то на це­на­та на имо­та. – Адв. преглед, 1945, № 15, 108–110.

55. Професионални организации и колективни трудови договори. – Социани закони, г. I (1946), № 1, 3-9.

56. Принудително изпъл­не­ние на за­дъл­же­ния за из­вър­ш­ва­не на во­ле­изявле­ния или на дру­ги прав­ни дейст­вия. – Юрид. ми­съл, 1946, № 3–4, 221–238.

57. Синтез на юриспру­ден­цията на ВКС от­нос­но естест­во­то на произ­вод­ст­во­то за от­ме­ня­ва­не ре­ше­ния на об­щи събра­ния на ко­опе­ра­тив­но устроени тър­гов­ски дру­жест­ва. – Юрид. ми­съл, 1946, № 3–4, 311–318.

58. Трудово пра­во­раз­да­ва­не. – Юрид. ми­съл, 1946, № 8, 653–663.59. Правото на труд и членуването в професионалните организации. – Социани закони, г. I (1946), № 8-9, 246-253.

60. Искане за връ­ща­не це­на­та и раз­ва­ля­не на до­го­во­ра обе­ща­ние за про­даж­ба. – Юрид. ми­съл, 1947, № 5–6, 557–573.61. Трудов договор с изпитване. – Известия на Главната дирекция на труда, 1947, № 1-2, 28-34.

62. Критичен преглед на юриспру­ден­цията на ВКС по иско­ва­та за­щи­та на длъж­ни­ка сре­щу при­ну­ди­тел­но­то изпъл­не­ние. – Юрид. ми­съл, 1947, № 9–10, 844–861.

63. Критични бе­леж­ки по същ­ност­та на от­ка­зи­те на ад­ми­нистра­цията и по тях­но­то об­жал­ва­не. – Юрид. ми­съл, 1947, № 8, 639–673.

64. Трудови нор­ми и ра­бот­ни­ческа запла­та. – Юрид. ми­съл, 1947, № 5–6, 413–429.

65. Исковата за­щи­та на длъж­ни­ка сре­щу при­ну­ди­тел­но­то изпъл­не­ние. – Год. СУ. Юрид. фак., 43, 1947–1948, 1–122.

66. Може ли съ­дът да ос­но­ве своето ре­ше­ние на настъ­пи­ли след пре­дя­вя­ва­не на иска фак­ти, по­раж­да­щи, из­ме­ня­ва­щи или по­га­ся­ва­щи спор­но­то пра­во? Критичен преглед на юриспру­ден­цията на ВКС. – Юрид. ми­съл, 1948, № 5–6, 366–396.

67. Функциите на Върховния съд. – Юрид. ми­съл, 1948, № 1–2, 66–98.

68. Може ли съ­дът да ос­но­ве ре­ше­нието си на въз­ник­на­ли след пре­дя­вя­ва­не на иска фак­ти, които по­раж­дат, из­ме­ня­ват или по­га­ся­ват спор­но­то пра­во. – Юрид. ми­съл, 1949, № 2–3, 163–166.

69. Новото но­та­риал­но пра­во. – Юрид. ми­съл, 1949, № 1, 14–37.

70. Проблемът за кон­сти­ту­тив­ни­те иско­ве и ре­ше­ния в съ­вет­ска­та граж­дан­скопро­це­су­ал­на док­три­на. – Юрид. ми­съл, 1949, № 6, 360–370.

71. Режимът на вътреш­на­та тър­го­вия през пре­ход­ния пе­риод. – Стопанство и тър­го­вия, 1949, № 8, 61–63.

72. Държавният и ве­дом­ст­вен ар­битраж в СССР. – Год. СУ, Юрид. фак., 44, 1950, 1–55.

73. Критичен преглед на юриспру­ден­цията на Върховния съд от­нос­но спи­ра­не изпъл­не­нието на въ­во­да във вла­де­ние на при­съ­ден нед­ви­жим имот – чл. 866, ал. II ЗГС. – Юрид. ми­съл, 1950, № 10, 466–476.

74. Решенията на съ­да по жал­би сре­щу ре­ше­нията на об­що­то събра­ние на етаж­на­та соб­ст­ве­ност не са влез­ли в за­кон­на си­ла по сми­съ­ла на чл. 548 от ЗГС и не под­ле­жат на от­мя­на по мол­ба за преглед. (Решение на ВС, III г. о., № 163 от 23.I.1948 г.). – Юрид. ми­съл, 1950, № 4, 177–186.

75. Ролята на пла­но­вия ад­ми­нистра­ти­вен акт и на до­го­во­ра при уч­ре­дя­ва­не и уреж­да­не на обли­га­цион­ни­те от­но­ше­ния меж­ду со­циалисти­чески сто­пан­ски ор­га­ни­за­ции. – Изв. Икон. и Прав. инст., 1950, № 3–4, 131–167.

76. Арбитражните де­ла на дър­жав­ни­те тър­гов­ски пред­прия­тия. – Стопанство и тър­го­вия, 1951, № 6, 40–42; № 7, 20–22; № 8, с. 37.

77. Държавен ар­битраж. (в съавт. с Д. Силяновски). – Във: Правни пробле­ми на дър­жав­ния на­род­носто­пан­ски план. Ч. 1. С.: БАН, 1951, 227–279.

78. Петият меж­ду­на­ро­ден кон­грес по срав­ни­тел­но пра­во в Брюксел. – Правна ми­съл, 1951, № 6, 101–103.

79. Търсене на ма­те­риал­на­та исти­на и по­пъл­ва­не на де­ло­то с до­ка­за­тел­ст­ва по чл. 150 във връз­ка с чл. 526, т. 1 и 2 от ЗГС. (Критичен преглед на прак­ти­ка­та на Върховния съд). – Юрид. ми­съл, 1951, № 2–3, 111–117; № 4, 173–181; № 5, 249–265.

80. Характерни осо­бе­ности на но­вия пра­вен ре­жим на про­даж­ба­та. – Изв. Икон. и Прав. инст., 1951, № 3–4, 161–191.

81. Развод по ви­на на ище­ца. – Социалист. пра­во, 1952, № 11, 11–26.

82. Брачният про­цес и прак­ти­ка­та на Върховния съд на НРБ. – Год. СУ, Юрид. фак., 45, 1950–1952, № 1, 1953, 1–120. Рез. рус. и нем.

83. За ха­рак­те­ра на огра­ни­че­нията на сви­де­тел­ски­те по­ка­за­ния в ГПК. – Изв. Икон. и Прав. инст., 1953, № 1–2 за 1952, 47–56.

84. Защита на длъж­ни­ка сре­щу ма­те­риал­ноправ­на­та не­за­ко­но­съ­образ­ност на при­ну­ди­тел­но­то изпъл­не­ние. – Социалист. пра­во, 1953, № 9, 15–45.

85. Някои въпро­си на те­орията и прак­ти­ка­та на дър­жав­ния ар­битраж. – Във: Правни пробле­ми на дър­жав­ния на­род­носто­пан­ски план. С.: Наука и из­куст­во, 1953, 47–214.

86. Сесия по Кодекса на тру­да, ор­га­ни­зи­ра­на от Правния ин­сти­тут при БАН. – Изв. Икон. и Прав. инст., 1953, № 1–2, 200–209.

87. Трудово пра­во­раз­да­ва­не. – Изв. Икон. и Прав. инст., 1953, № 1–2, 49–83.

88. Външнотърговската ар­битраж­на ко­ми­сия при Търговската па­ла­та на НР България. – Външна тър­го­вия, 1954, № 4, 1–5.

89. Външнотърговската ар­битраж­на ко­ми­сия при Търговската па­ла­та в Народна ре­публи­ка България. – Год. СУ. Юрид. фак., 46, 1953, № 2, 1954, 1–53. Рез. рус., англ.

90. Критичен преглед на прак­ти­ка­та на Върховния съд по въпро­си на граж­дан­ския про­цес. Спорове за под­ве­дом­ст­ве­ност меж­ду съ­ди­ли­ща­та и дър­жав­ния ар­битраж. – Социалист. пра­во, 1954, № 6, 48–58.

91. Критически преглед на прак­ти­ка­та на Върховния съд по въпро­са на произ­вод­ст­во­то по фи­нан­со­ви на­че­ти. – Социалист. пра­во, 1954, № 10, 1–11.

92. Към въпро­са за от­го­вор­ност­та за не­доста­тъ­ци по до­го­во­ри за достав­ка на сто­ки, склю­че­ни меж­ду външ­но­тър­гов­ски­те ор­га­ни­за­ции и тех­ни­те мест­ни достав­чи­ци. – Външна тър­го­вия, 1954, № 1, 7–11.

93. Общи въпро­си за достав­ка на сто­ки меж­ду со­циалисти­чески­те ор­га­ни­за­ции у нас. – Външна тър­го­вия, 1954, № 8, 9–12.

94. Особени юрис­дик­ции. – Социалист. пра­во, 1954, № 5, 12–28.

95. Помирителен съд по спо­ро­ве на външ­но­тър­гов­ски­те ор­га­ни­за­ции с чуж­дестран­ни­те пред­приятия. – Външна тър­го­вия, 1954, № 6, 9–14.

96. Приложно по­ле и усло­вия за до­пусти­мост на пред­до­го­вор­ния ар­битраж. – Изв. Инст. прав. на­уки, 1954, № 2–3, 127–156. Рез. рус., фр.

97. Производството по фи­нан­со­ви на­че­ти. – Год. СУ. Юрид. фак., 47, 1954/55, № 1, 5–52. Рез. рус.

98. Към въпро­са за ак­то­ве­те, които под­ле­жат на преглед по ре­да на над­зо­ра. – Социалист. пра­во, 1956, № 8, 21–34.

99. Социалистическите ор­га­ни­за­ции ка­то тре­ти ли­ца в иско­вия про­цес. – Социалист. пра­во, 1956, № 1, 6–16.

100. За съ­от­но­ше­нието меж­ду ос­но­ва­нията за от­мя­на по чл. 207 ГПК. – Социалист. пра­во, 1957, № 5, 1–10.

101. Несъответствие меж­ду ре­ше­нието и ма­те­риал­но­то пра­во ка­то ос­но­ва­ние за от­мя­на. – Социалист. пра­во, 1957, № 9, 1–12.

102. Основания за от­мя­на на пър­воин­стан­цион­ни­те ре­ше­ния по граж­дан­ски де­ла от вто­ра­та ин­стан­ция. – Год. СУ. Юрид. фак., 49, 1957, 61–153. Рез. рус.

103. Практиката на Върховния съд по пред­ста­ви­тел­ст­во­то в граж­дан­ския про­цес. – Правна ми­съл, 1957, № 5–6, 169–180.

104. Правно естест­во на участието на про­ку­ро­ра в граж­дан­ския про­цес. – Във: 40 го­ди­ни от Великата ок­том­в­рийска со­циа­ли­сти­ческа ре­во­лю­ция. Науч. сесия. С.: СДУ, 1957, 414–427.

105. Въпроси на ар­битраж и меж­ду­на­род­но част­но пра­во в об­щи­те усло­вия на СИВ. – Външна тър­го­вия, 1958, № 4, 16–21.

106. Нарушението на съ­щест­ве­ни съ­допроиз­вод­ст­ве­ни пра­ви­ла ка­то ос­но­ва­ние за от­мя­на. – Социалист. пра­во, 1958, № 1, 1–13.

107. Необосноваността на ре­ше­нието ка­то ос­но­ва­ние за от­мя­на. – Социалист. пра­во, 1958, № 9, 1–11.

108. Непълнота на до­ка­за­тел­ст­ва­та ка­то ос­но­ва­ние за от­мя­на. – Социалист. пра­во, 1958, № 5, 1–11.

109. Новата уред­ба на тру­до­во­то пра­во­раз­да­ва­не. – Правна ми­съл, 1958, № 3, 9–25.

110. Петият меж­ду­на­ро­ден кон­грес по срав­ни­тел­но пра­во в Брюксел. – Правна ми­съл, 1958, № 6, 101–103.

111. По ня­кои въпро­си на външ­но­тър­гов­ска­та ар­битраж­на ко­ми­сия. – Външна тър­го­вия, 1958, № 1, 7–11. Рез. рус., англ.

112. Правен ре­жим на гло­би­те съглас­но Общите достав­ки на сто­ки СИВ. – Външна тър­го­вия, 1958, № 10, 31–33. Рез. рус., англ.

113. Правно естест­во на Общите усло­вия за достав­ка на сто­ки меж­ду пред­приятия на со­циалисти­чески­те дър­жа­ви, чле­ну­ва­щи в Съвета за ико­но­ми­ческа взаимо­по­мощ. – Правна ми­съл, 1958, № 5, 30–43.

114. Преглед на прак­ти­ка­та на Върховния съд от­нос­но ле­ги­ти­ма­цията по иско­ве за ди­ре­не и оспор­ва­не на ба­щин­ст­во. – Правна ми­съл, 1958, № 1, 81–92.

115. Възникване и раз­ви­тие на дър­жав­ния ар­битраж в Народна ре­публи­ка България. – Във: 15 го­ди­ни на­род­но­де­мокра­тич­на дър­жа­ва и пра­во. С.: Наука и из­куст­во, 1959, 303–318.

116. Измененията в уред­ба­та на произ­вод­ст­во­то по фи­нан­со­ви на­че­ти. – Правна ми­съл, 1959, № 1, 11–25.

117. Някои въпро­си на те­орията на меж­ду­на­род­но­то част­но пра­во на Народна ре­публи­ка България (в съавт. с А. Ангелов). – Год. СУ, Юрид. фак., 1959, 36–120. Рез. рус., фр.

118. Правно естест­во на гло­би­те по Общите усло­вия за достав­ка на стоки СИВ – 1958. – Правна ми­съл, 1959, № 6, 32–41.

119. Принципът на ди­ре­не на обек­тив­на­та исти­на и раз­ви­тието на пра­во­мо­щието на съ­да при по­пъл­ва­не на де­ло­то с фак­ти и до­ка­за­тел­ст­ва в граж­дан­ския про­цес на НР България. – Във: Въпроси на на­род­но­де­мокра­тич­но­то пра­во на НР България през из­тек­ли­те пет­на­де­сет го­ди­ни. С.: БАН, 1959, 225–239.

120. Произходът и не­го­ва­та уред­ба от проек­та за Семеен ко­декс на Народна ре­публи­ка България. – Правна ми­съл, 1960, № 2, 83–87.

121. Новата уред­ба на дър­жав­ния ар­битраж. – Правна ми­съл, 1960, № 4, 14–34.

122. Преглед на прак­ти­ка­та на Върховния съд по Гражданско-про­це­су­ал­ния ко­декс през 1958 г. – Социалист. пра­во, 1960, № 1, 39–47; № 4, 36–42; № 6, 35–43; № 8, 48–58.

123. Произходът и не­го­ва­та уред­ба от проек­та за Семеен ко­декс на Народна ре­публи­ка България. – Правна ми­съл, 1960, № 2, 83–87.

124. Критичен преглед на прак­ти­ка­та на Върховния съд по Гражданския про­це­су­ален ко­декс през 1959 г. – Правна ми­съл, 1961, № 2, 102–112; № 5, 92–109; 1962, № 5, 107–127; 1963, № 4, 92–110.

125. Правни после­ди­ци на ре­ше­нията на дър­жав­ния ар­битраж. – Год. СУ. Юрид. фак., 52, 1961, № 1, 151–213. Рез. фр.

126. Гражданският про­цес и уско­ря­ва­не обръ­ще­нието на обо­рот­ни­те сред­ст­ва на со­циалисти­чески­те ор­га­ни­за­ции. – Год. СУ, Юрид. фак., 53, 1962, № 2, 175–233. Рез. рус., фр.

127. Държавният ар­битраж и обръ­ще­нието на сред­ст­ва­та на со­циалисти­чески­те ор­га­ни­за­ции. – Във: Върховен дър­жа­вен ар­битраж. Юбил. на­уч. сесия, София, 1961. 10 го­ди­ни дър­жа­вен ар­битраж в НР България. С.: Наука и из­куст­во, 1962, 51–65.

128. Държавният ар­битраж и обръ­ще­нието на сред­ст­ва­та на со­циалисти­чески­те ор­га­ни­за­ции. – Социалист. пра­во, 1962, № 3, 24–36.

129. Попълване на де­ло­то с фак­ти и до­ка­за­тел­ст­ва, об­жал­ва­не­то и прегле­дът по ре­да на над­зо­ра след ре­фор­ма­та на ГПК от 10.XI.1961 г. – Правна ми­съл, 1962, № 2, 11–30.

130. Външнотърговският ар­битраж в со­циалисти­чески­те дър­жа­ви, чле­ну­ва­щи в Съвета за ико­но­ми­ческа взаимо­по­мощ. – Във: Правни въпро­си на външ­на­та тър­го­вия на НР България. С.: Наука и из­куст­во, 1963, 189–301.

131. Критичен преглед на прак­ти­ка­та на Върховния съд по Гражданския про­це­су­ален ко­декс през 1962 г. – Правна ми­съл, 1963, № 6, 124–143.

132. Научна кон­фе­рен­ция по бе­зо­пас­ност­та в Европа и гер­ман­ска­та пробле­ма. – Правна ми­съл, 1963, № 6, 108–112.

133. Изменение на иска, от­тегля­не на иска и от­каз от иска. – Социалист. пра­во, 1964, № 10, 7–19.

134. Към нов граж­дан­скопра­вен ко­декс на Народна ре­публи­ка България. – Правна ми­съл, 1964, № 5, 74–99.

135. Отмяна на вляз­ло в си­ла ре­ше­ние и пра­ва­та на тре­ти ли­ца. – Правна ми­съл, 1964, № 4, 33–52.

136. Правен ре­жим на външ­но­тър­гов­ски­те граж­дан­ски от­но­ше­ния и на външ­но­тър­гов­ския ар­битраж в со­циалисти­чески­те дър­жа­ви, чле­ну­ва­щи в Съвета за ико­но­ми­ческа взаимо­по­мощ. – Във: Въпроси на дър­жа­ва­та и пра­во­то при раз­гър­на­то­то строител­ст­во на со­циализ­ма в България. С.: Наука и из­куст­во, 1964, 271–300.

137. Преглед по ре­да на над­зо­ра при не­пъл­но­та на ре­ше­ние­то. – Социалист. пра­во, 1964, № 8, 62–66.

138. Критичен преглед на прак­ти­ка­та на Върховния съд по Гражданския про­це­су­ален ко­декс през 1963 г. – Правна ми­съл, 1965, № 1, 87–102.

139. Предмет и си­ла на ре­ше­нието за до­пу­ща­не на дел­ба­та. – Социалист. пра­во, 1965, № 9, 28–41.

140. Производството ка­то ди­на­ми­чен фак­ти­чески състав. – Год. СУ, Юрид. фак., 56, 1965, № 2, 109–154.

141. Рекламации за гло­би по § 64 ОУ – СИВ 1958 г. – Външна тър­го­вия, 1965, № 8, 18–21.

142. Критичен преглед на прак­ти­ка­та на Върховния съд по Гражданския про­це­су­ален ко­декс през 1964 г. – Правна ми­съл, 1966, № 5, 115–132.

143. Силата на пре­съ­де­но не­що на мо­ти­ви­те и тях­но­то об­жал­ва­не. – Социалист. пра­во, 1966, № 9, 39–51.

144. Гражданският ко­декс и външ­но­тър­гов­ски­те граж­дан­ски от­но­ше­ния. – Правна ми­съл, 1967, № 2, 75–83.

145. Договор за сто­ков кон­трол. – Външна тър­го­вия, 1967, № 7, 22–56.

146. Критичен преглед на прак­ти­ка­та на Върховния съд и на Върховния дър­жа­вен ар­битраж по Гражданския про­це­су­ален ко­декс през 1965 г. – Правна ми­съл, 1967, № 1, 90–106.

147. 52-та кон­фе­рен­ция на Асоциацията по меж­ду­на­род­но пра­во в Хелзинки (1966 г.). – Правна ми­съл, 1967, № 1, с. 106.

148. Право на външ­на­та тър­го­вия. – Външна тър­го­вия, 1967, № 6, 10–14.

149. Принудително осъ­щест­вя­ва­не на пра­во, за­сег­на­то от дав­ност. – Социалист. пра­во, 1967, № 4, 18–29.

150. Съвещание за дейност­та на дру­гар­ски­те съ­ди­ли­ща. – Правна ми­съл, 1967, № 1, 88–89.

151. Критичен преглед на прак­ти­ка­та на Върховния съд по Гражданския про­це­су­ален ко­декс през 1966 г. – Правна ми­съл, 1968, № 2, 97–109.

152. Отговорност за дейст­ви­тел­ни­те вре­ди при про­даж­би, ре­гу­ли­ра­ни от Общите усло­вия на СИВ – 1958 г. – Външна тър­го­вия, 1968, № 2, 21–23.

153. Съдийското безпристрастие и състе­за­тел­но­то на­ча­ло. – Правна ми­съл, 1968, № 6, 12–24.

154. Защита на тре­ти ли­ца сре­щу си­ла­та на ре­ше­нието. – Правна ми­съл, 1969, № 3, 27–44.

155. Значение на осо­бе­ни­те юрис­дик­ции и на кон­тро­ла на Върховния съд вър­ху тех­ни­те ре­ше­ния. – Год. СУ. Юрид. фак., 64, 1969, № 1, 171–184. Рез. нем.

156. Международна кон­фе­рен­ция по граж­дан­ски про­цес на ев­ро­пейски­те со­циалисти­чески дър­жа­ви. – Правна ми­съл, 1969, № 1, 109–110.

157. Правото на външ­на тър­го­вия и Организацията на обе­ди­не­ни­те на­ро­ди. – Външна тър­го­вия, 1969, № 1, 25–27.

158. Преглед на прак­ти­ка­та на ВС по от­ме­ни­тел­ния иск (чл. 135 ЗЗД). – Правна ми­съл, 1969, № 1, 101–108.

159. Академик Петко Стайнов на 80 го­ди­ни. Петдесет го­ди­ни в служ­ба на пра­во­то (в съ­авт. с А. Ангелов). – Правна ми­съл, 1970, № 4, 112–116.

160. Задължителната ком­пе­тент­ност на външ­но­тър­гов­ски­те ар­битраж­ни съ­ди­ли­ща в дър­жа­ви­те-членки на СИВ и нейни­те после­ди­ци. – Правна ми­съл, 1970, № 5, 18–38.

161. Конституционни га­ран­ции на граж­дан­ско­то пра­во­съ­дие в ев­ро­пейски­те со­циалисти­чески стра­ни. – Год. СУ. Юрид. фак., 60, 1970, № 2, 3–31. Рез. англ.

162. Критичен преглед на прак­ти­ка­та на Върховния съд и на Върховния дър­жа­вен ар­битраж по Гражданския про­це­су­ален ко­декс през 1967 г. – Правна ми­съл, 1970, № 1, 67–81.

163. Диференциация на граж­дан­ско­то пра­во­раз­да­ва­не в со­циалисти­чески­те дър­жа­ви-членки на СИВ. – Социалист. пра­во, 1971, № 3, 13–23.

164. Задължителна ком­пе­тент­ност на външ­но­тър­гов­ски­те ар­битраж­ни съ­ди­ли­ща в дър­жа­ви­те-членки на СИВ и нейни­те после­ди­ци. – Лекции след­дипл. спец. юристи, 4, СУ. Юрид. фак., 1971, 533–561.

165. Критичен преглед на прак­ти­ка­та на Върховния съд по Гражданския про­це­су­ален ко­декс през 1968 г. – Правна ми­съл, 1971, № 3, 96–108.

166. Общите усло­вия на СИВ ка­то нор­ма­ти­вен акт и нор­мен ком­плекс. – Лекции след­дипл. спец. юристи, 4, СУ. Юрид. фак., 1971, 263–291. Офс. изд.

167. За но­ва­та уред­ба на тру­до­во­то пра­во­раз­да­ва­не. – Социалист. пра­во, 1972, № 2, 3–12.

168. Международно част­но пра­во и срав­ни­тел­но пра­во. – Прав­на ми­съл, 1973, № 6, 27–45.

169. Обсег и струк­ту­ра на об­ща­та част на проек­та на Граж­данския ко­декс на НРБ. – Правна ми­съл, 1974, № 1, 40–59.

170. Правни пробле­ми на со­циалисти­ческа­та ико­но­ми­ческа ин­тегра­ция. – Год. СУ. Юрид. фак., 65, 1974, № 2, 207–242.

171. Сравнителният ме­тод в со­циалисти­ческа­та прав­на на­у­ка. – Изв. Инст. прав. на­уки, 1974, № 29, 5–49. Рез. рус., англ.

172. Гражданският ко­декс, меж­ду­на­род­ни­те граж­дан­ски от­но­ше­ния и со­циалисти­ческа­та ико­но­ми­ческа ин­тегра­ция. – Във: Проблеми на ко­ди­фи­ка­цията на граж­дан­ско­то пра­во в Народна ре­публи­ка България. С.: БАН, 1975, 5–37. Рез. рус., англ., нем., фр.

173. Гражданскоправни пробле­ми на со­циалисти­ческа­та ико­но­ми­ческа ин­тегра­ция. – Във: Държавната и прав­на систе­ма при из­граж­да­не на раз­ви­то со­циалисти­ческо об­щест­во в Народна ре­публи­ка България. С.: БАН, 1975, 219–237.

174. Планиране на за­ко­нопроек­ти­те. – Правна ми­съл, 1975, № 1, 3–12.

175. Приносът на акад. Петко Стайнов за раз­ви­тието на пра­во­то за за­щи­та на окол­на­та сре­да. – Социалист. пра­во, 1975, № 5, 63–66.

176. Същност на от­ка­за да се из­да­де ад­ми­нистра­ти­вен акт и осо­бе­ности на не­го­во­то об­жал­ва­не. – Правна ми­съл, 1975, № 3, 3–20.

177. Критичен преглед на прак­ти­ка­та на Върховния съд по Гражданския про­це­су­ален ко­декс през 1969–1974 г. – Правна ми­съл, 1976, № 3, 83–97; № 4, 107–123.

178. Новият Граждански про­це­су­ален ко­декс на ГДР. – Со­циа­лист. пра­во, 1976, № 5–6, 73–81.

179. Външностопанският ар­битраж в дър­жа­ви­те-членки на СИВ след Московската кон­вен­ция от 1972 г. – Във: Правни пробле­ми на со­циалисти­ческа­та ико­но­ми­ческа ин­тегра­ция. С.: БАН, 1977, 210–261.

180. Изпълнение вър­ху имот в съпру­жеска об­щ­ност за ли­чен дълг на един от съпру­зи­те. – Социалист. пра­во, 1977, № 9, 44–51.

181. Критичен преглед на прак­ти­ка­та на Върховния съд по Гражданския про­це­су­ален ко­декс през 1975 г. – Правна ми­съл, 1977, № 5, 85–95.

182. Норми от­нос­но нор­ми. – Правна ми­съл, 1977, № 2, 3–18.

183. Материалното де­ло, при­ла­га­но от ар­битри­те по външ­носто­пан­ски­те граж­дан­ски де­ла. – Външна тър­го­вия, 1978, № 10, 16–20.

184. Съотношение меж­ду от­го­вор­ност­та на про­да­ва­ча и на же­лез­ни­ци­те при достав­ка на сто­ки по ОУД СИВ 1968–1975 г. – Социалист. пра­во, 1978, № 10, 10–25.

185. Критичен преглед на прак­ти­ка­та на ВС по ГПК през 1976 г. – Правна ми­съл, 1979, № 2, 88–96.

186. Обвързващата си­ла на при­съ­да­та в граж­дан­ския про­цес. – Социалист. пра­во, 1979, № 3–4, 3–12.

187. Понятие и ви­до­ве прав­но уед­нак­вя­ва­не. – Правна ми­съл, 1979, № 3, 5–25.

188. Правораздаване и не­го­ви­те ви­до­ве. – Год. СУ. Юрид. фак., 70, 1977–1979, 273–338.

189. Проектът за Граждански ко­декс на НРБ и меж­ду­на­род­но­то част­но пра­во. – Правна ми­съл, 1979, № 4, 57–63.

190. Съпружеската иму­щест­ве­на об­щ­ност вър­ху жи­ли­ще, при­до­би­то чрез член­ст­во в ЖСК. – Бюл. СЮБ, 1979, № 5, 33–42.

191. Преглед на прак­ти­ка­та на Върховния съд по Гражданския про­це­су­ален ко­декс през 1977 г. – Правна ми­съл, 1980, № 1, 79–90.

192. Забележителен учен и юрист (в съ­авт. с К. Лютов). – Правна ми­съл, 1981, № 2, 93–95. (За акад. Л. Василев).

193. Отговорност на мор­ския пре­воз­вач за лип­си и пов­ре­ди на то­ва­ра. – Социалист. пра­во, 1981, № 10, 39–45.

194. Срок за преглед на ре­ше­ние, ува­жа­ва­що частич­но осъ­ди­те­лен иск. – Бюл. СЮБ, 1981, № 2, 68–71.

195. Хамбургската кон­вен­ция за мор­ски пре­воз на то­ва­ри и меж­ду­на­род­но­то част­но пра­во. – Във: Проблеми на мор­ско­то пра­во. Ч. 5. С.: Българска търговско-промишлена па­ла­та, 1981, 11–16.

196. Арбитраж по граж­дан­ски мор­ски спо­ро­ве. – Външна тър­го­вия, 1982, № 3, 22–24.

197. Общите усло­вия за достав­ки на СИВ и Виенската кон­вен­ция за меж­ду­на­род­на про­даж­ба. – Правна ми­съл, 1982, № 2, 5–16.

198. По ня­кои въпро­си за от­ка­за от иска. – Правна ми­съл, 1982, № 4, 96–98.

199. Последици от на­ру­ша­ва­не на за­дъл­же­нието за ек­спе­ди­цион­ни ука­за­ния по ОУД СИВ. – Социалист. пра­во, 1982, № 1, 3–5.

200. Субективните граж­дан­ски пра­ва и меж­ду­на­род­но­то част­но пра­во. – Правна ми­съл, 1982, № 1, 14–29.

201. Член 76 ЗЗД и ОУД СИВ. – Социалист. пра­во, 1982, № 2, 3–12.

202. Арбитраж за по­пъл­ва­не на праз­ни­ни в дъл­госроч­ни външ­носто­пан­ски до­го­во­ри. – Във: Въпроси на меж­ду­на­род­но­то част­но пра­во. С.: БАН, 1983, 93–103.

203. Източници за ре­гу­ли­ра­не на меж­ду­на­род­ни­те сдру­же­ния по Указ № 535 и на тях­на­та сто­пан­ска дейност. – Във: Актуални граж­дан­скоправ­ни пробле­ми. С.: БАН, 1983, 11–27.

204. Новата ре­фор­ма на граж­дан­ския про­цес. – Бюл. СЮБ, 1983, № 3, 14–29.

205. Реформата на вто­роин­стан­цион­но­то произ­вод­ст­во по граж­дан­ски де­ла. – Социалист. пра­во, 1983, № 6, 3–17.

206. Реформата на ГПК от 8 април 1983 г. – Правна ми­съл, 1983, № 4, 68–77.

207. Уеднаквено пра­во и меж­ду­на­род­но част­но пра­во. – Тр. меж­ду­нар. пра­во, т. 3, 1983, 95–106. Рез. рус.

208. Правни нор­ми и юри­ди­чески фак­ти. – Социалист. пра­во, 1984, № 11, 3–23.

209. Преглед на прак­ти­ка­та на Върховния съд по Граж­дан­ския про­це­су­ален ко­декс през 1978–1982 г. – Правна ми­съл, 1984, № 2, 74–101; № 3, 102–110.

210. Преглед по ре­да на над­зо­ра на кон­трол­ни­те ре­ше­ния на Върховния съд по над­зор­ни произ­вод­ст­ва. – Социалист. пра­во, 1984, № 6, 29–36.

211. Приемство в до­го­во­ра за достав­ка по ОУД СИВ. – Со­циалист. пра­во, 1985, № 7, 3–19.

212. Държавният ар­битраж и фор­ми­ра­не­то на ре­зул­та­ти­те от сто­пан­ска­та дейност на со­циалисти­чески­те ор­га­ни­за­ции. – Във: 35 го­ди­ни дър­жа­вен ар­битраж. С.: ВДА и ЕЦНДП при БАН, 1986, 71–80.

213. Преглед на прак­ти­ка­та на Върховния съд по Граждан­ския про­це­су­ален ко­декс през 1983–85 г. – Социалист. пра­во, 1986, № 6, 69–86; № 7, 72–81.

214. Преминаване на соб­ст­ве­ност­та при достав­ки на сто­ки по ОУД СИВ. – Социалист. пра­во, 1986, № 11, 3–14.

215. Към по-ефи­кас­но ад­ми­нистра­тив­но пра­во­съ­дие (в съ­авт. с Г. Марков). – Държава и пра­во, 1988, № 10, 52–60.

216. Съдебен кон­трол вър­ху под­за­ко­но­ви нор­ма­тив­ни ак­то­ве. – Държава и пра­во, 1988, № 8/9, 79–87.217. Източници на регулиране на международните сдружения по Указ № 535 и на тяпната стопанска дейност. – В: Актуални гражданскоправни проблеми. С.: изд. БАН, 1988, 11-26.

218. Новата уред­ба на меж­ду­на­род­ния тър­гов­ски ар­битраж (в съ­авт. с Г. Чипев). – Държава и пра­во, 1989, № 2, 3–13.

219. Договорна от­го­вор­ност за не­иму­щест­ве­ни вре­ди. – Държава и пра­во, 1990, № 1, 3–10.

220. Професионални и непро­фе­сионал­ни съ­дии в граж­дан­ско­то пра­во­раз­да­ва­не. – Год. СУ. Юрид. фак., 80/81, 1987, № 1, 1990, 49–96.

221. Сключване на до­го­вор за достав­ка СИВ чрез изпра­ща­не и пла­ща­не на сто­ка­та. – Бюл. СЮБ, 1990, № 1, 20–26.

222. Конституцията (крит. бел.). – Бълг. днев­ник, 1991, № 1, с. 30.

223. Проблеми на вътреш­ния добро­во­лен ар­битраж. – Съвременно пра­во, 1991, № 1, 3–10.

224. Съдебната власт (крит. бел.). – Бълг. днев­ник, 1991, № 2, с. 31.

225. Възхвала на пра­во­то. – Търг. пра­во, 1992, № 2, 3–5. Препечатка: Адвокатски преглед, 2012, № 10, 70-73.

226. Непосредственото от­ме­ни­тел­но дейст­вие на Консти­ту­цията спря­мо за­ва­ре­но­то пра­во. – Съвременно пра­во, 1992, № 1, 10–19.

227. Слово за пра­во­то. – Съвременно пра­во, 1992, № 4, 3–5.

228. Слово за пра­во­то. – Правна ми­съл, 1992, № 3, 82–84.

229. Теория на за­ко­но­да­тел­ст­во­то. – Съвременно пра­во, 1992, № 2, 3–13.

230. Новият ре­жим на добро­вол­ния (меж­ду­на­ро­ден и вътрешен) ар­битраж. – Търговско пра­во, 1993, № 6, 3–13.

231. Обезпечаване от дър­жав­ния съд на иск, пре­дя­вен пред ар­битра­жен съд. – Бълг. за­кон­ник, 1993, № 1, 59–61.

232. Отмяната на ре­ше­нията на добро­вол­ния ар­битраж в за­ко­но­да­тел­ст­во­то, съ­деб­на­та прак­ти­ка и те­орията у нас. – Съвременно пра­во, 1993, № 6, 80–86.

233. Процесуални пред­постав­ки ли са тър­гов­ският пъл­но­мощ­ник и про­ку­ристът в граж­дан­ския про­цес. – Търг. пра­во, 1993, № 3, 41–44.

234. Вещноправният ре­жим на па­ри­те. – Съвременно пра­во, 1994, № 1, 7–17. Препечатка: Съвременно право, 2010, № 1, 11-22.

235. Международният тър­гов­ски ар­битраж. – Външна тър­го­вия, 1994, № 2, 17–18.

236. Превръщане на фак­ти­чески от­но­ше­ния в прав­ни. – Съвре­менно пра­во, 1994, № 4, 7–19.

237. Съдба на прав­ни­те после­ди­ци на впис­ва­не­то след за­ли­ча­ва­не­то му. – Бълг. за­кон­ник, 1994, № 11, 14–16.

238. Сила на ре­ше­нията на Конституционния съд, обя­вя­ва­щи за­ко­на за про­ти­во­кон­сти­ту­ционен. – Съвременно пра­во, 1995, № 5, 7–27.

239. Анализ на Решение № 22 от 31.10.1995 г. на Консти­ту­ционния съд. – Във: Конституционният съд и прав­но­то дейст­вие на не­го­ви­те ре­ше­ния (в съавт. с Н. Неновски). С.: Сиби, 1996.

240. Биология и пра­во. – Съвременно пра­во, 1996, № 3, 7–26.

241. Вещественото би­тие на пра­во­то. – Правна ми­съл, 1997, № 3–4, 3–13.

242. Съдебната прак­ти­ка ка­то из­точ­ник на пра­во. – Съвре­мен­но пра­во, 1997, № 6, 7–19.

243. Въззивното и ка­са­цион­но­то об­жал­ва­не след ре­фор­ма­та на ГПК. – Съвременно пра­во, 1998, № 2, 7–18.

244. Конституцията и меж­ду­на­род­ни­те нор­ма­тив­ни съгла­ше­ния за чо­веш­ки­те пра­ва и ос­нов­ни сво­бо­ди. – Юридически свят, 1999, № 1, 13–20.

245. Към по–ефи­кас­но ад­ми­нистра­тив­но пра­во­съ­дие (в съ­авт. с Г. Марков). – Администр. пра­во­съ­дие, 1999, № 1, 33–41.

246. Отвод на ар­битри. – Търг. пра­во, 1999, № 6, 3–5.

247. Петдесет го­ди­ни Всеобща дек­ла­ра­ция за пра­ва­та на чо­ве­ка. – Юридически свят, 1999, № 1, 153–154.

248. Сезиране на КС и сиг­на­ли­зи­ра­не от съд за про­ти­во­кон­сти­ту­цион­ност на за­кон, при­ло­жим по де­ло­то, ви­ся­що пред съ­да. – Юридически свят, 1999, № 2, 11–14.

249. Поява, уред­ба и за­щи­та на ос­нов­ни­те пра­ва и сво­бо­ди на чо­ве­ка. – Във: Актуални пробле­ми на меж­ду­на­род­но­то пра­во. Сб. на­уч. тру­до­ве, пос­ве­тен на проф. Владимир Кутиков. Състав., ред. Ал. Янков и Й. Зидарова. С.: Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2000, 34–46.

250. Правото и прав­на­та на­ука през след­ва­що­то хи­ля­до­ле­тие. – Юридически свят, 2000, № 2, 11–19.

251. Същност на Конституционния съд. – Юридически свят, 2001, № 1, 11–27.

252. Тълкуване на Конституцията от Конституционния съд въз ос­но­ва на чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията. – Във: Правни из­след­ва­ния в па­мет на про­фе­сор Иван Апостолов. С.: Улпиан, 2001, 341–352.

253. Конституционосъобразност и за­ко­но­да­тел­на це­ле­съ­образ­ност на ЗИД на Закона за меж­ду­на­род­ния тър­гов­ски ар­битраж от 24 април 2002 г. (в съ­авт. с Р. Иванова). – Съвременно пра­во, 2002, № 5, 7–16.

254. Материалноправни и про­це­су­ал­ноправ­ни пробле­ми на ни­щож­ност­та по чл. 646 ТЗ (в съ­авт. с О. Герджиков). – Търг. пра­во, 2002, № 3, 5–12.

255. Обща те­ория на нор­ма­тив­ни­те ак­то­ве. – Юридически свят, 2002, № 1, 11–20.

256. Последните за­ко­но­да­тел­ни про­ме­ни в тър­гов­ския ар­битраж. – Общество и пра­во, 2002, № 7, 2–3.

257. Стабилност на за­ко­но­да­тел­ст­во­то. – Съвременно пра­во, 2002, № 6, 7–10.

258. Забележително тъл­ку­ва­тел­но ре­ше­ние на ВКС (в съ­авт. с Ц. Цанкова). – Във: Юбилеен сбор­ник в па­мет на проф. Витали Таджер. С.: Сиби, 2003.Рецензии

259. Архив за правни науки, г. III (1942-1943), № 2, 253-258.

Рец. за: А. С. Ангелов. Некомпетентност или превишение на власт като повод за отмяна на административните актове. – Год. Държ. висше училище по финансови и административни науки, т. II (1941/1942). С., 1942.

260. Адвокатски преглед, г. XXIII (1943), № 14, 166-167.

Рец. за Българското законодателство - ново издание на законите и правилниците.

262. Юридическа ми­съл, 1947, № 8, 739–740.

Рец. за: Гълъб Гълъбов. За ос­нов­ни­те на­ча­ла на по­зем­ле­на­та соб­ст­ве­ност в Османската им­пе­рия и спе­циал­но в България под тур­ско вла­ди­чест­во. – Год. СУ. Истор.-фил. фак., 43, 1947, 1–92.

263. Правна ми­съл, 1957, № 3, 114–121.

Рец. за: М. А. Гурвич. Решение со­вет­ско­го су­да в иско­вом произ­вод­ст­ве. М.: Всесоюз. юрид. инст., 1955. 126 с.

264. Социалист. пра­во, 1962, № 4, 51–54.

Рец. за: Едмунд Венгерек. Изпълнително произ­вод­ст­во по граж­дан­ски де­ла. Варшава, 1961. 336 с.

265. Правна ми­съл, 1967, № 3, 97–100.

Рец. за: Йежи Якубовски. Договорът за про­даж­ба в меж­ду­на­род­на­та тър­го­вия. Варшава, 1966. 300 с.

266. Правна ми­съл, 1967, № 5, 90–93.

Рец. за: Михаил Андреев. Римско част­но пра­во. Учебник за сту­ден­ти­те от Юрид. фак. на СУ ,,Кл. Охридски“. С.: Наука и из­куст­во, 1958. 359 с.

267. Важен при­нос към те­орията на пра­во­то на СИВ. – Социалист. пра­во, 1967, № 8, 68–73.

Рец. за: W. Engelmann, M. Kemper, D. Krahl. Liververtrag. Montagevertrag, Kundenvertrag im Aussenhandel der RGW-Staaten. Berlin, 1967.

268. Правна ми­съл, 1976, № 5, 99–104.

Рец. за: Витали Таджер. Правото на дър­жав­на со­циалисти­ческа соб­ст­ве­ност в НРБ. С.: Наука и из­куст­во, 1975. 503 с.

269. Правна ми­съл, 1976, № 6, 96–98.

Рец. за: Л. А. Лунц и Н. Н. Марышева. Курс меж­ду­на­род­но­го част­но­го пра­ва. 3. Международный граж­дан­ский про­цесс. М., 1976. 264 с.

270. Правна ми­съл, 1976, № 4, 131–134.

Рец. за: С. Н. Братусь и др. Судебная прак­ти­ка со­вет­ской пра­во­вой систе­ме. М., 1975. 328 с.

271. Правна ми­съл, 1977, № 1, 102–104.

Рец. за: А. А. Тилле. Социалистическое срав­ни­тель­ное пра­во­ве­де­ние. М., 1975. 207 с.

272. Правна ми­съл, 1977, № 2, 98–101.

Рец. за: С. Н. Братусь. Юридическая от­ветст­вен­ность и за­кон­ность. М., 1976. 214 с.

273. Правна ми­съл, 1978, № 1, 97–102.

Рец. за: М. А. Гурвич. Судебное ре­ше­ние. (Теор. проблемы). М., 1976. 175 с.

274. Социалист. пра­во, 1979, № 1, 71–77.

Рец. за: Вл. Кутиков. Международно част­но пра­во на НР България. С.: Наука и из­куст­во, 1976. 592 с.

275. Социалист. пра­во, 1979, № 7, 75–79.

Рец. за: Ч. Големинов. Неоснователното обо­га­тя­ва­не спо­ред бъл­гар­ско­то обли­га­цион­но пра­во. С.: БАН, 1978. 176 с.

276. Правна ми­съл, 1979, № 5, 101–103.

Рец. за: А. А. Тилле, Г. В. Швеков. Сравнительный ме­тод в юри­ди­ческих дис­циплинах. 2. изд. М., 1978. 167 с.

277. Достъп до пра­во­съ­дието. – Социалист. пра­во, 1979, № 6, 78–81.

Рец. за: M. Cappelletti. Access to Justice. Milan-Alphewaan­deurijm, Aniffre-Sijthoff, 1978–1979.

278. Външна тър­го­вия, 1979, № 2, 24–25.

Рец. за: Kommentar zum einheitlichen Kaufrecht. Red. Hans Dolle etc. München: C. H. Beck, 1976.

279. Вилхелм Венглер. Международно част­но пра­во. – Социалист. пра­во, 1981, № 12, 33–41.

Рец. за: Wengler. Internationales Privatrecht. T. 1. 1981, XXVII. 749 p.; T. 2. 1981, XX, 751–1407. Walter de Gruyter, Berlin – New York.

280. Външна тър­го­вия, 1982, № 11, 23–24.

Рец. за: Karl Heinz Schwab. Schiedsgerichtsbarkeit. 3 Aufl. München, 1979, XXIX. 569 p.

281. Правна ми­съл, 1982, № 1, 95–96.

Рец. за: L. Popov. Die Rechtsstellung des Ausländers in Bulgarien. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1981. 245 p.

282. Правна ми­съл, 1982, № 3, 104–106.

Рец. за: О. Н. Садиков. Правовое ре­гу­ли­ро­ва­ние меж­ду­на­родных пе­ре­во­зок. М., 1981. 288 с.

283. Външна тър­го­вия, 1983, № 1, 24–25.

Рец. за: С. Н. Лебедев. Международное сотруд­ни­чест­во в области ком­мер­ческо­го ар­битра­жа. М., 1980. 216 с.

284. Правна ми­съл, 1984, № 4, 104–105.

Рец. за: С. Н. Братусь и О. Н. Садиков. Комментарий к граж­дан­ско­му ко­дек­су РСФСР. М., 1982. 678 с.

285. Правна ми­съл, 1984, № 5, 99–100.

Рец. за: Witold Broniewicz. Postepowanie cywilne w zazysie. Warszawa, 1983. 389 p.

286. Социалист. пра­во, 1984, № 3, 39–43.

Рец. за: Reinhold Geimer et Rolf A. Schutze. Internationale Urteilsanerkennung. Bd. 1. 1. Halbband. Das EWG-Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen. München: C. H. Beck.

287. Социалист. пра­во, 1984, № 4, 46–53.

Рец. за: Le droit civil tchécoslovaque. Bratislava: Acad. Slovaque des sciences, 1969. 328 р.

288. Социалист. пра­во, 1986, № 7, 62–64.

Рец. за: Международное част­ное пра­во. Авт. кол. Г. К. Матвеев, Н. П. Лещенко, Ю. Г. Матвеев, А. С. Довгерт, В. И. Кисиль, Е. Г. Дрижманая, Е. В. Гусев. Киев, 1985. 175 с.

289. Информационен бю­ле­тин на БТПП, 1986.

Рец. за: А. Редферн и М. Хънтер. Право и прак­ти­ка на меж­ду­на­род­ния тър­гов­ски ар­битраж. Лондон, 1986.

290. Юридически ан­глийско-ита­лиан­ски реч­ник. – Социалист. пра­во, 1986, № 8, 72–74.

Рец. за: Francesco de Franchis, Dizionario guiridico Inglese – Italiano, Giuffre editor. Milano, 1985.

291. Обща те­ория на меж­ду­на­род­но­то част­но пра­во. – Социалист. пра­во, 1987, № 4, 61–67.

Рец. за: Keller, K. Siehr. Allgemeine Zehren des internationales Privatrechts. Schuithess Poligraphischer Verlag, Zürich, 1986, LXXII. 714 p.

292. Система на граж­дан­скопро­це­су­ал­но­то пра­во. Атакуване на съ­деб­ни­те ре­ше­ния. – Социалист. пра­во, 1987, № 8, 52–56.

Рец. за: Wladislaw Siedlecki, Mieczylaw Sawczuk, Stanislawa Hanausek, Andrzej Miaczynski. Sistem prava procesowego cywilnego, Zaskarzanie orzeczen sadowych, 1986. 582 p.

293. Въвеждане в прав­на­та същ­ност на въз­ра­же­нието за прихва­ща­не в граж­дан­ския про­цес. – Държава и пра­во, 1988, № 7, 108–111.

Рец. за: Dimitrios Varvitsionis. Einführung in die Rechtsnatur der Aufrechnungseinrede im Zivilprozess, Verlag Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main, 1987. 236 S.

294. Международно ре­гу­ли­ра­не на достав­ки­те в рам­ки­те на СИВ. – Държава и пра­во, 1989, № 6, 109–112.

Рец. за: М. Г. Розенберг. Международное ре­гу­ли­ро­ва­ние поста­вок в рам­ках СЭВ. М., 1989. 280 с.

295. Съдебният про­цес в срав­ни­тел­на пер­спек­ти­ва. – Държава и пра­во, 1990, № 2, 102–105.

Рец. за: Capelleti, Mauro. The Judicial Process in Comparative Perspective. Oxford: Clarendon Press, 1989, XXXIII. 417 p.

296. Правна ми­съл, 1991, № 2, 103–104.

Рец. за: M. G. Markoff. Sources du droit international de l’espace. Recuell des Cours de l’academie de droit international. T. 168. The Hague, 1982. 121 p.

297. Ценен при­нос към исто­рията, те­орията и прак­ти­ческо­то при­ла­га­не на бъл­гар­ския граж­дан­ски про­цес. – Съвременно пра­во, 2000, № 2, 91–93.

Рец. за: Анелия Мингова. Граждански про­цес. С.: Сиби, 2000. 1041 с.

II. НА ЧУЖД ЕЗИК

298. Spolka jawna jako osobaprawna. Warszawa, 1938. 158 p.

299. Non contentious proceedings and their development, Effektiver Rechtsschutz und verfassungsmaige Оrdnung. Bielefeld, 1983.

300. Adaption of long term contracts. Proceedings of the Congress for International Commercial Arbitration. Hamburg, 1984.

301. Schadenersatz in der Volksrepublik Bulgarien. Studien des Instituts für Ostrecht, Bd. 37, 1984.

302. Arbitral Tribunal vis а vis Arbitration agreement. Contemporary arbitration. Athen, 1986.

303. Effects of judgement. Essays in Honour of Sir J. Jacob. London, 1988.

304. Enforcement of specific performance in CMEA countries. Proces i prawo. Warszawa, 1989.

305. Le principe et les garanties de la légalité dans l’administration publique de la République populaire de Bulgarie. – In: La légalité socialiste. Varsovie, 1959, 25–40.

306. Istota powagi rzeczy osadzonej w procesie cywilnym. – Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologyczny, R. XXII, 1960, № 4, 17–25.

307. Le principe et les garanties de la légalité dans l’admini­stra­tion publique de la Rйpublique populaire de Bulgarie. – In: Le concept de la légalité dans les pays socialistes. Colloque de l’AISJ, 10–16.IX.1958. Wroclaw – Warszawa, 161, 25–40.

308. Prozes cywilny a organizacje socialisticzne. – Przegiad ustawodawstwa gospodarczego, 1961, № 11–12, 41–48.

309. L’arbitrage d’Êtat en République populaire de Bulgarie. – Revue de droit contemporain, 1963, № 2, 117–131.

310. Вопрос о беспристрастии су­да и состе­за­тель­ное на­ча­ло в бур­жу­аз­ном граж­дан­ском про­цес­се. – Във: Труды Всесоюзного юри­ди­ческо­го за­оч­но­го ин­сти­ту­та. Т. 6. М., 1966, 134–150.

311. Die Zulässigkeit von Widerklagen und Aufrechnungsein­reden vor den Schiedsgerichten der RGW-Länder. – Recht im Aussenhandel, 1966, № 1, 1–6.

312. Schiedsklausel mit Anfechtungsvorbehalt. – Recht im Aussenhandel, 1966, № 3, 12–13.

313. Mieczyslaw Sawczuk. Voies de recours dans la procedure civile bulgare et polonaise. – In: Annales universitatis Mariae Curie Sklodowska vol XV, 2, Sectio G, Lublin (Pologne), 1968, 23–59.

314. Die besonderen Rechtspflegeorgane in der Volksrepublik Bulgarien und die Kontrolle ihrer Entscheidungen durch das Oberste Gericht. – Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eotvos Nominatae, sectio juridica, vol. X, 1969, 112–124.

315. Le régime juridique des relations commerciales et de l’arbi­trage entre les entreprises des États members du Conseil d’Aide Économique Mutuelle. – In: Perspectivas del derecho publico en la segunda mitad del siglo XX. Homenaje a Enrique Sayagues. Laso, vol. III. Madrid, 1969, 595–616.

316. Die Wirtschaftsreform und die Zuständigkeit der staatlichen Arbitrage in Bulgarien. – In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eotvos Nominatae, sectio juridica, vol. X. Budapest, 1969, 159–167.

317. Besondere Rechtspflegeorgane in Bulgarien. – Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, 1971, № 4, 698–713.

318. Differencialas a KGST tagallamai porgarigazs agszolgalta­ta­saban. – Zeitschrift fьr das gesamte Handelsrecht und Wirtscaftsrecht, Band 135, 1971, № 3.

319. Der Fremde im Zivilprozess. Der Grund der lex fori und seine Durchbrechung. – In: Studien des Instituts für Ostrecht, Band 24. München, 1972, 31–66.

320. Fundamental Guarantees of Litigants in Civil proceedings: a Survey of the Laws of the European People’s Democracies. – In: Fundamental Guarantees of the Parties in Civil Litigation. Milano, 1973, 355–416.

321. Der Zivilprozess in den europдischen sozialistischen Staaten. Versuch einer vergleichenden Darstellung. – Zeitschrift fьr Rechtsvergleichung, 1974, № 4, 257–279.

322. Le contrôle juridictionnel de la légalité dans l’administra­tion en République populaire de Bulgarie. – In: Annuaire de l’URSS et des pays socialistes europйens, 1974, 125–150.

323. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Volksrepublik Bulgarien. – Jahrbuch fьr Ostrecht, vol. XVI, 1975, № 2, 73–93.

324. Das Verfahren als dynamischer Tatbestand. – Zeitschrift für Zivilprozess, Band 88, 1975, № 2, 193–211.

325. Материальное пра­во и формы его за­щиты. – Във: Вопросы раз­ви­тия и за­щиты прав граж­дан. Калининский го­су­дар­ст­венный уни­вер­си­тет, 1975, 135–139.

326. Verwaltungsrechtsprechung, Gesetzlichkeit und Demo­kra­tie. – In: Staat Recht und Demokratie bei der Gestaltung der ent­wickel­ten sozialistischen Gesellschaft. Theoretische Konf. Am 24 u. 25 Juni 1974 in Berlin. Berlin, 1975, 219–222.

327. Sosyalist Avrupa Ulkelerinde Hukuk Jargilamasi. – Ankara Universitesi, Hukuk Fakultesi, Dergisi, 1976, № 1–4.

328. Le procés civil dans les pays socialistes européens. Essai d’une étude comparative. – Journal des tribunaux, 1976, annйe № 4938.

329. Arbitration in Bulgarian People’s Republic. – In: Yearbook of Commercial Arbitration. Vol. I. The Haque: Kluwer, 1976.

330. Access to Civil Justice in the European Socialist States. – Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, 1976, № 3–4, 770–782.

331. Die Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen bei Straβen­verkehrsfällen nach bulgarischen, romanischen und sowje­tischen Recht. – In: Der Schadenersatz bei Straβenverkehrsfällen. Zivil- und versicherungsrechtlige Aspekte. Karlsruhe, 1976.

332. Гражданский про­цесс Народной Республики Болгарии. – Във: Гражданский про­цесс в со­циалисти­ческих стра­нах-чле­нах СЭВ. Т. 1. М., 1977, 77–199.

333. Professional and Non-professional Judges in Civil Justice. – In: Xth International Congress of Comparative Law. Budapest, 23 – 28 Aug. 1978, 1978, 80–92.

334. Chronique de Jurisprudence de la Cour arbitrale près la Chambre de Commerce et d’industrie de Bulgarie. – Journal de droit international, 1978, 633–663.

335. Le domaine de la lex fori en matière de procédure civile. (Étude comparative sur les conflits de juridictions). – Droit interna­tional prive et public. Recueil d’йtudes et de documentation. Sofia: Sofia Press, 1978, № 1, 131–164.

336. Сравнительный ме­тод в со­циалисти­ческой пра­во­вой нау­ке. – Във: Сборник ста­тей под ре­дак­цией и всту­пи­тель­ная статья В. А. Туманова. М.: Прогрес, 1978, 15–53.

337. Les litiges civils nés du fonctionnement des organisations йconomiques internationales. – Journйes de la société de legislation comparée, 1979, 305–310.

338. Droit uniforme et droit international privé. – In: Études offertes а René Rodiére. Paris: Dalloz, 1981, 311–322.

339. Общий об­зор до­ка­за­тельств во восточ­ном и за­пад­ном ар­битра­жах. – Във: Доказывание в ар­битра­же восточных и за­падных стран. С.: Българска търговско-промишлена па­ла­та, 1986, 5–23.
III. СБОРНИЦИ В ЧЕСТ И В ПАМЕТ НА ПРОФ. Д-Р ЖИВКО СТАЛЕВ
1. Юбилеен сборник в чест на професор Живко Сталев. С.: Сиби, 2005.

2. Сборник в памет на професор д-р Живко Сталев. С.: Сиела, 2012.3. Развитие на правото в глобализиращия се свят. Юбилеен сборник по случай 100-годишнината от рождението на акад. Любен Василев и проф. дюн Живко Сталев и 90-годишнината от рождението на проф. дюн Витали Таджер. С.: Фенея, 2013.

IV. ПУБЛИКАЦИИ НА ПРОФ. Д-Р ЖИВКО СТАЛЕВ, ДОСТЪПНИ НА САЙТА „СЪДЕБНО ПРАВО“


  1. Културно-възпитателно значение на правораздаването (16 април 2015 г.)

  2. Съдийското безпристрастие и състезателното начало (21 юли 2015 г.)

  3. Правно естество на участието на прокурора в гражданския процес (29 юли 2015 г.)

  4. Съдебната практика като източник на правото (7 август 2015 г.)

  5. За характера на ограниченията на свидетелските показания по ГПК (14 декември 2015 г.)

  6. Полско административно правосъдие (30 януари 2016 г.)

  7. Правораздаването и неговите видове (22 февруари 2016 г.)

  8. Изменение на иска, оттегляне на иска и отказ от иска (23 март 2016 г.)

  9. Принудително осъществяване на право, засегнато от давност (10 юни 2017 г.)
1 Настоящата библиография е допълнен вариант (добавените работи са дадени в италик) на библиографията, дадена в Юбилеен сборник в чест на професор Живко Сталев. С.: Сиби, 2005, предоставена с любезното разрешение на изд. „Сиби“ (д-р Васил Петров).


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет