Білім беру бағдарламасы образовательная программа education programжүктеу 125.4 Kb.
Дата28.03.2019
өлшемі125.4 Kb.
түріБілім беру бағдарламасы


Л.Н.ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
БЕКІТІЛДІ

«Л.Н. Гумилев атындағы

Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК

Ғылыми Кеңесінің 20____ ж. «___»___________,

хаттама №_____ шешімімен

Ректор _________ Е. СыдықовБІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

EDUCATION PROGRAM

Бағдарлама деңгейі /Уровень программы / Programme Ievel: Магистратура/ Магистратура/Masterprogramme


Мамандық 6М050600 – «Экономика»

Специальность 6М050600 – «Экономика»

Specialty 6М050600 – «Economics»Стандартный срок обучения: 1 жыл

Оқытудың стандартты мерзімі: 1 год

Standard period of study: 1 year
Қайта қарастыру жиілігі : 1 жыл

Периодичность пересмотра: 1 год

Review frequency: 1 year
Берілетін дәреже/ Присуждаемая степень/Awarded degree: экономика және бизнес магистрі/ магистр экономики и бизнеса/ Master of Economic and Business

Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification level: 7 ҰБШ, 7 ЕБШ / 7 НРК, 7 ЕРК / 7 NQF, 7 EQF

1 Паспорт образовательной программы

Қолданусаласы/

Область применения /

Applicationarea


Білім беру бағдарламасы экономика және бизнес магистрлерін дайындауға арналған

Образовательная программа предназначена для подготовки магистров в области экономики и бизнесаThe educational program is designed to prepare masters in economics and business

Білім беру бағдарламасының

коды мен атауы/

Код и наименование

образовательной программы/ Thecodeandnameof

educationprogram


6М050600 – Экономика

6М050600 – Экономика

6М050600 – Economics


Нормативтік-құқықтық

қамтылуы/

Нормативно-

правовое обеспечение /

The

regulatory and legal support6М050600 –Экономика мамандығы бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білім типтікоқужоспары

ҚРҮкiметiнiң13.05.2016 жылғы № 292-шішешімінің мемлекеттiк жоғары оқуорнынанкейiнгi бiлiмберудiң міндетті стандарты.

Ұлттық біліктілік шеңбері, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің біліктілік талаптары,

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын жүзеге асыратын білім беру ұйымдарына білім алуға қабылдаудың типтік ережелері
Типовой учебный план по специальности послевузовского образования6М050600 – Экономика.

Государственный общеобязательный стандарт послевузовского образования Республики Казахстан в редакции постановления Правительства РК от 13.05.16 г. № 292.

Национальная рамка квалификаций, Квалификационные требования Министерства национальной экономики Республики Казахстан,

Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие профессиональные учебные программы послевузовского образования.


Typical curriculum on the specialty of postgraduate education 6M050600 - Economics.

The state compulsory standard of postgraduate education of the Republic of Kazakhstan as amended by the Resolution of the Government of the Republic of Kazakhstan of 13.05.16 No. 292

National qualifications framework, Qualification requirements of the Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan,

Typical rules for admission to education in the organization of education, implementing professional training programs postgraduate education.Білімберубағдараламасыаясындадайындаубейінініңкартасы / Картапрофиля

подготовки в рамках образовательной программы / Profilemapofeducationprogram

ББмақсаты/ЦельОП /

Objective of EP6М050600 - «Экономика» мамандығы бойынша экономика және бизнес магистрлерін кәсіптік қызметті жүзеге асыру үшін дайындау.

Подготовка магистров экономики и бизнеса по специальности 6М050600 – «Экономика» для осуществления профессиональной деятельности.

Preparation of Masters of Economics and Business in the specialty 6M050600 - "Economics" for the implementation of professional activities


Білім беру бағдарламасының

тұжырымдамасы/Концепция

образовательной программы

/ The concept of education

program


БұлПОкәсібибағыттажаңақолданбалыбілімқалыптастыруғақабілеттіғылымижәнекәсіптікқызметсаласындағытұжырымдамалықбілімібармагистранттардыдаярлаудыңмақсатыменкүтілетіннәтижелерінкөрсетеді. Бағдарламанымеңгерутүлектергеұйымдардың, бөлімшелердің, қызметкерлердіңкомандаларын (командаларын), жобалардыбасқаруға, ұйымдардыжәнеолардыңжекебөлімшелеріндамытустратегиясынәзірлеугежәнебасқарушылықшешімдерқабылдауғамүмкіндікбереді.
Данная ОП отражает цель и ожидаемые результаты подготовки магистрантов, владеющих концептуальными знаниями в области науки и профессиональной деятельности, способных создавать новых прикладные знания в профессиональной области. Освоение программы даст возможность выпускникам управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами,разрабатывать стратегии развития организаций и их отдельных подразделений, принимать управленческие решения.
This OP reflects the purpose and expected results of the preparation of undergraduates who have conceptual knowledge in the field of science and professional activity, capable of creating new applied knowledge in the professional field. Mastering the program will enable graduates to manage organizations, divisions, teams (teams) of employees, projects, develop strategies for the development of organizations and their individual units, and make managerial decisions.

Түлектіңбіліктіліксипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /

GraduateQualificationCharacteristics

Маманның лауазымдарының

тізімі/Перечень должностей

специалиста / Listof a

specialist’spositionsБілімібойынша магистр дәрежесіналуүшін бас экономист болуымүмкін; Бас экономист-аналитик; мемлекеттікбасқаруқұрылымдарындатүрлі бөлімшелердің жетекшісі; әртүрліменшікнысандары мен өнеркәсіп кәсіпорындарының басшылары.
Магистр, получивший образование по специальности может главным экономистом; главный экономистом-аналитиком; руководителем различных подразделений в государственных структурах управления; руководителем предприятий различных форм собственности и отраслевой принадлежности.
A master who has received a degree in education can be a chief economist; Chief Economist-Analyst; the head of various divisions in state management structures; head of enterprises of various forms of ownership and industry.

Кәсібиқызмет

саласы/Область

профессиональной

деятельности / Theareaof

professionalactivity


Ғылыми, әлеуметтік, экономикалық, өндірістік көріністегі кəсіби қызмет объектілерінің жиынтығы.

Совокупность объектов профессиональной деятельности в научном, социальном, экономическом, производственном проявлении.

The totality of objects of professional activity in the scientific, social, economic, industrial manifestation.


Кәсібиқызмет

объектісі/Объект

профессиональной

деятельности / Theobjectof

professionalactivity


Мемлекеттік және жергілікті өзін-өзі басқару органдары; кәсіпорындар мен ұйымдардың өндірістік-экономикалық және жоспарлау-экономикалық, әлеуметтік-басқарушылық, маркетингтік және қаржылық-аналитикалық қызметтері; сыртқы экономикалық қызметтің бөлімшелері
Органы государственного и местного управления; производственно-экономические и планово-экономические, социально-управленческие, маркетинговые и финансово-аналитические службы предприятий и организаций; подразделения внешнеэкономической деятельности
Bodies of state and local government; production-economic and planning-economic, social-management, marketing and financial-analytical services of enterprises and organizations; subdivisions of foreign economic activity

Кәсібиқызмет

функциялары/Функции

профессиональной

деятельности / Functionsof

professionalactivity


Кәсіпорындардыбасқарудыұйымдастыру, жоспарлаужәнеүйлестіру және оның нарықтықстратегиясынқалыптастыру; , Еңбекқызмет көрсетушығындарын жоспарлап Еңбекнормаларынаналитикалық есептеулер жүргізу, жалақыесептеужәне ЕТҚ таратуәдiстерiнжақсарту; Экономикалықталдаужәнеқаржы, бухгалтерлікесепжәнебасқа да ақпаратты түсіндіру жүзегеасыру, сондай-ақбасқарушешімдерін қабылдау үшін ақпаратты пайдалану; кәсіпорынныңэкономикалықтиімділігін анықтау.
Организация, планирование и координация деятельности по управлению предприятием и формирование его рыночной стратегии; планирование затрат на содержание рабочей силы, ведение аналитических расчетов по организации и нормированию труда, совершенствование методики исчисления заработной платы, и распределение фонда оплаты труда; осуществление экономического анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации и использование полученных сведений для принятия управленческих решений; определению экономической эффективности предприятия.
Organization, planning and coordination of enterprise management activities and the formation of its market strategy; planning costs for maintaining the workforce, conducting analytical calculations on the organization and standardization of labor, improving the methodology for calculating wages, and the allocation of the wage fund; realization of the economic analysis and interpretation of financial, accounting and other information and use of the received information for making managerial decisions; determination of the economic efficiency of the enterprise.

Кәсібиқызметтүрлері/ Виды

профессиональной

деятельности / Typesof

professionalactivityҰйымдастыру және басқару; аналитикалық, өндіріс.

Организационно-управленческая; аналитическая, производственная.

Organizationalandmanagement; analytical, production.


2 Құзыреттілік/бейінкартасы/Карта/профиль компетенций


Кәсіби құзыреттілік (КҚ)/

Профессиональные

компетенции (ПК) /

ProfessionalCompetences (PC)

Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/

Результат обучения (единицы ПК) /

The result of training (PC units)

Оқытунәтижесінқалыптастыратын

(құзыреттілікмөлшері) пәндератауы/

Наименование дисциплин, формирующих

результаты обучения (единицы компетенций) / Thenameofcoursesthatform

КҚА

Басқарушылық шешімдер қабылдауға қабілетті болуы және өздерінің лауазымдық міндеттері шегінде осы шешімдерді орындауға жауапты болуы керек.ПКА

Способность принимать управленческие решения и нести ответственность за реализацию этих решений в пределах своих должностных обязанностейPCA

ability to make managerial decisions and be responsible for the implementation of these decisions within the limits of their official duties
АКҚ1Белгісіздікжәнетәуекелдержағдайындасалалықдамутуралышешімқабылдайды.

АПК1 Принимает решения по отраслевому развитию в условиях неопределенности и рисков.

Аpc1 It makes decisions on sectoral development in conditions of uncertainty and risks.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі

Конкурентоспособность национальной экономики

The competitiveness of the national economy


Бизнес-зерттеу

Бизнес-исследования

Businessresearch


Акқ2 Экономикалық, қаржылық, өндірістік және коммерциялық қызметті (бизнес-жоспарларды) әзірлеуге арналған бастапқы деректерді дайындайды.

АПК2 Подготавливает исходные данные для составления проектов хозяйственно-финансовой, производственной и коммерческой деятельности (бизнес-планов).

Аpc2 Prepares the initial data for the drafting of economic, financial, industrial and commercial activities (business plans).

Тұрақты даму экономикасы

Экономика устойчивого развития

The economy of sustainable development


Қаржысаласыныңэкономикасы

Экономика финансовой сферы

Еconomicsoffinancialsectors


Жобалықшешімдердіталдау

Анализ проектных решений

Analyzingprojectmakingdecisions


АКҚ3 Материалдық, еңбек және қаржылық шығындар бойынша есептерді орындайды.

АПК3 Выполняет расчеты по материальным, трудовым и финансовым затратам.

Аpc3 Performs calculations for material, labor and financial costs.

Салалардағы кадрлықәлеуеттіңинновациялықдамуы

Инновационное развитие кадрового потенциала в отраслях

Innovative development of human resources in industries


АКҚ4Ұйымныңэкономикалыққызметінжүзегеасыруүшінжұмыстыатқарады.

АПК4 Выполняет работу по осуществлению экономической деятельности организации

Аpc4 Performs work to implement the economic activities of the organization.

Арнайыэкономикалықаймақтардыңэкономикасы

Экономика специальных экономических зон

Economy of special economic zones


Жобалықшешімдердіталдау

Анализ проектных решений

Analyzingprojectmakingdecisions


АКҚ5Өндірістіңрентабельділігінарттыружөніндегішараларды әзірлейді.

АПК5 Разрабатывает меры по повышению рентабельности производства.

Аpc5 Develops measures to improve profitability of production.

Бизнес-зерттеу

Бизнес-исследования

Businessresearch


Инновациялық экономика

Инновационная экономика

InnovativeEconomy


Жалпыкәсібиқұзыреттілік (ЖКҚ)/

Общепрофессиональн

ыекомпетенции(ОПК) /Generalprofessionalcompetences (GPC)

Оқыту нәтижесі (ЖКҚ мөлшері)/

Результат обучения (единицы ОПК) /

The result of training (GPC units)

Оқытунәтижесінқалыптастыратын

(құзыреттілікмөлшері) пәндератауы/

Наименованиедисциплин, формирующих

результаты обучения (единицы компетенций) / Thenameofcoursesthatform

ЖКҚВ

Көшбасшылық қасиеттерді іске асыру, белсенді азаматтық ұстанымға ие болу және команданы қалыптастыруОПКВ

Способность проявлять лидерские качества, занимать активную гражданскую позицию и формировать команду.

GPCВ

Ability to exercise leadership qualities, take an active civil position and form a team
BЖКҚ1Кәсіптікқызметтіжүзегеасыруғажәнемақсаттылықтыдамытуғажоғарыынтаныбар.

BОПК1 Обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности и развитию целеустремленности.

BGPC1 Possessing high motivation to perform professional activities and develop purposefulness.

Фирманың экономикалық қауіпсіздігі

Экономическая безопасность фирмы

Economicsecurityoffirm


Микро және макроталдау (іргелмелі курс)

Микро и макроанализ (продвинутый курс)

Micro and macro analysis (advanced course)


BЖКҚ2 Басқару шешімдеріне жауапкершілік алу қабілеті.

BОПК2 Способность нести ответственность за принимаемые управленческие решения.

BGPC2 The ability to take responsibility for management decisions.


Микро және макроталдау (іргелмелі курс)

Микро и макроанализ (продвинутый курс)

Micro and macro analysis (advanced course)


BЖКҚ3Ішкіәлеуеттіанықтаужәнесыртқымүмкіндіктердітиімдіпайдалануүшінолардыңжекежәнекәсібиөсуінбасқарумүмкіндігі.

BОПК3 Умение управлять своим личностным и профессиональным ростом для раскрытия внутреннего потенциала и эффективного использования внешних возможностей.

BGPC3 Ability to manage their personal and professional growth for revealing the internal potential and effective use of external opportunities.

Микро және макроталдау (іргелмелі курс)

Микро и макроанализ (продвинутый курс)

Micro and macro analysis (advanced course)


BЖКҚ4 Жаңашылдық, шығармашылық және стандартты емес динамикалық ойлауды дамыту мүмкіндігі.

BОПК4 Способность к инновационности, креативности и развитию нестандартного динамичного мышления.

BGPC4 Ability to innovate, creativity and development of non-standard dynamic thinking.

Фирманың экономикалық қауіпсіздігі

Экономическая безопасность фирмы

Economicsecurityoffirm


Әмбебап құзыреттілік (ӘҚ)

/ Универсальныекомпетенции (УК) /

Universalcompetences(UC)

Оқыту нәтижесі (ӘҚ мөлшері)/

Результат обучения (единицы УК) /

The result of training (UCunits)

Оқытунәтижесінқалыптастыратын

(құзыреттілікмөлшері) пәндератауы/

Наименованиедисциплин, формирующих

результаты обучения (единицы компетенций) / Thenameofcoursesthatform

ӘҚА

Әмбебап, интеллектуалды, коммуникативті, эмоционалдықжәнееріктілікқасиеттернегізіндекәсібиміндеттержиынтығыншешебілу

УКА

Способность решать совокупность профессиональных задач на основе универсальных, интеллектуальных, коммуникативных, эмоциональных и волевых качествUCАThe ability to solve a set of professional tasks on the basis of universal, intellectual, communicative, emotional and volitional qualities

АӘҚ1 Негізгі қарым-қатынас дағдыларын меңгеру.

АУК1 Владеть основными коммуникативными навыками.

АUC1 Master the basic communication skills.Психология

Психология

Psychology


Менеджмент

Менеджмент

Management


АӘҚ3 Шетелдік озық тәжірибені үйрену мүмкіндігі.

АУК3 Способность изучать зарубежный передовой опыт.

АUC13 Ability to learn foreign best practices.

Шетел тілі (кәсіби)

Иностранный язык (профессиональный)

Foreign language (professional)


АӘҚ4 Командада жұмыс істей білу, көшбасшылық қасиеттерге ие болу.

АУК4Способность работать в команде, обладать лидерские качествами.

АUC4Ability to work in a team, possess leadership qualities.Психология

Психология

Psychology


Менеджмент

МенеджментManagementФ МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

Каталог: downloads -> materials
materials -> Бағдарламасы «Білім берудегі инновациялар: бағдарлар мен үрдістер»
materials -> Бақылау күндері: 3-28 қазан – жоо-ның үздік оқытушысы – 2016 байқауының факультетішілік кезеңін өткізу. 31 қазан
materials -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты АҚпараттық хат павлодар мемлекеттік педагогикалық институты
materials -> Ақпараттық хат құрметті әріптестер!
materials -> Iii халықаралық Ғылыми форум «ххі ғасырдағы филология ғылымы: мәселелері мен болашағы»
materials -> 6D020500 – Филология
materials -> Атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді. Конференцияға әдебиеттану, тілтану саласының кәсіби мамандары, мектеп мұғалімдері, магистрант-ізденушілер шақырылады. Конференция барысында талдау нысаны болар мәселелер
materials -> Емтихан өткізудің мақсаты мен міндеттері


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет