Білім беру бағдарламасы образовательная программа education programжүктеу 0.55 Mb.
бет1/4
Дата23.04.2019
өлшемі0.55 Mb.
түріБілім беру бағдарламасы
  1   2   3   4


Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
БЕКІТІЛДІ

«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК

Ғылыми Кеңесінің 2018 ж. «__»_________,

хаттама №___ шешімімен

Ректор _________ Е. Сыдықов

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

EDUCATION PROGRAM
Бағдарлама деңгейі /Уровень программы / Program Level: Бакалавриат/Бакалавриат/ Bachelor’s programme


Мамандық 5В075200-Инженерлік жүйелер және желілер

Специальность 5В075200-Инженерные системы и сети

Specialty 5B075200-Еngineering systems and networksСтандартный срок обучения: 4 жыл

Оқытудың стандартты мерзімі: 4 года

Standard period of study: 4 years
Қайта қарастыру жиілігі : 4 жыл

Периодичность пересмотра: 4 года

Review frequency: 4 years
Берілетін дәреже / Присуждамая степень / Awarded degree: техника және технологиялар бакалавры / бакалавр техники и технологий / Bachelor of Technics and Technologies
Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification level: 6 ҰБШ, 6 ЕБШ / 6 НРК, 6 ЕРК / 6 NQF, 6 EQF

Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / The Passport of Education Program

Қолдану саласы/

Область применения /

Application area


Осы бағдарлама 5В075200-Инженерлік жүйелер және желілер мамандығы бойынша техника және технология бакалаврын дайындау деңгейіне және білім беру мазмұнына қойылатын талаптарды белгілейді.
Настоящая программа устанавливает требования к содержанию образования и уровню подготовки бакалавров техники и технологии по специальности 5В075200-Инженерные системы и сети.
The present program establishes requirements to the content of education and level of training of bachelors of the equipment and technology in 5B075200 Engineering systems and networks.

Білім беру бағдарламасының коды мен атауы/Код и наименование образовательной программы / The code and name of education program

5В075200-Инженерлік жүйелер және желілер
5В075200-Инженерные системы и сети
5B075200-Еngineering systems and networks

Нормативтік-құқықтық қамтылуы/Нормативно-правовое обеспечение / The regulatory and legal support

5В075200 –Инженерлік жүйелер және желілер мамандығы бойынша жоғары білім типтік оқу жоспары.

ҚР Үкіметінің 13.05.2016 жылғы № 292-ші шешімінің жаңа редакциядағы Мемлекеттік жалпы міндетті стандарты.

ҚР ҰК «Сабақ классификаторы» 2017 жылдың 11 мамырындағы №130-од ҚР даму және инвистициялар Министрлігі метрология және техникалық реттеу Комитетінің бұйрығымен бекіткен

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және құрылыс, қалақұрылысы, сәулет саласындағы әлеуметтік және еңбек қатынасын реттеу және әлеуметтік серіктестік бойынша салалық коммисияның 2016 жылдың 7 желтоқсанында №4 Хаттамасымен бекіткен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және құрылыс саласындағы салалық шеңберіндегі біліктілік.


Типовой учебный план по специальности высшего образования 5В075200 – Инженерные системы и сети.

Государственный общеобязательный стандарт высшего образования в редакции постановления Правительства РК от 13.05.2016 № 292.

НК РК «Классификатор занятий», утвержден приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК от 11 мая 2017 года №130-од.

Отраслевая рамка квалификаций в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, утверждена Протоколом №4 от 7 декабря 2016 г. Отраслевой комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений в сферах архитектуры, градостроительства, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.


The standard curriculum as the higher education 5B075200 – Engineering systems and networks.

The state obligatory standard of the higher education in edition of the resolution of the government of RK from 5/13/2016 No. 292.

Oil Company RK "Qualifier of Occupations", is approved by the order of Committee of technical regulation and metrology of the Ministry for Investments and Development of RK of May 11, 2017 No. 130 of odes.

The branch frame of qualifications in the sphere of construction and housing and communal services, is approved by the Protocol No. 4 of December 7, 2016. The branch commission on social partner to regulation of a sotsialnykha of the labor relations in spheres of architecture, town planning, construction. and housing and communal services.Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы / Profile map of education program

ББ мақсаты/Цель ОП / Objective of EP

Қалалардың және елді мекендердің. ғимараттардың және имараттардың сумен жабдықтау және канализация, жылугазбен жабдықтау және желдету жүйелерінің, желілерінің жобалауында, құрылысында, пайдалануында функционалды міндеттерді атқаруға қабылетті 5В075200-Инженерлік жүйелер және желілер мамандығы бойынша техника және технологиялар бакалаврын дайындау.
Подготовка бакалавра техники и технологии в области Инженерных систем и сетей, способного к выполнению функциональных обязанностей проектирования, строительства и эксплуатации инженерных систем и сетей водоснабжения, канализации, теплогазоснабжения и вентиляции городов и населённых пунктов, зданий и сооружений различного назначения.
Training of bachelor of engineering and technologies on specialty 5В075200-Engineering systems and networks, capable of performing the functional responsibilities of design, construction and operation of engineering systems and networks water, sewerage, heat and ventilation of cities and towns, of various purpose buildings and constructions

Білім беру бағдарламасының тұжырымдамасы/Концепция образовательной программы / The concept of education program

5В075200-Инженерлік жүйелер және желілер мамандығы бойынша бакалавриат білім беру бағдарламасын меңгеру нәтежиесінде білім алушылардың біліктілігін дамыту білімдері мен дағдыларын кәсіби қызметтің негізгі түрлерінде туындайтын нақты мәселелерді шешу үшін қолдану.
Развитие умений обучающихся применять знания и навыки, полученные в результате освоения образовательной программы бакалавриата по специальности 5В075200-Инженерные системы и сети, для решения конкретных проблем, возникающих в основных видах профессиональной деятельности.
Development of abilities of students to apply knowledge and skills received as a result of development of the educational program of a bachelor degree in 5B075200 Engineering systems and networks to the solution of the specific problems arising in main types of professional activity.

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /

Graduate Qualification Characteristics

Маманның лауазымдарының тізімі/Перечень должностей специалиста / List of a specialist’s positions

Оқуды тамамдаған түлекке төменде көрсетілген қызметтерді атқаруға рұқсат етіледі: учаске шебері, цех (учаске) бастығы, жұмыс өндіруші, инженер-конструктор, жылу техникасы инженері, инженер-лаборант, сапа бойынша инженер, қондырғыларды жинақтау бойынша инженер, құрылыс жүмыстарын қадағалау инженері, ғылыми-техникалык ақпарат бойынша инженер, еңбекті ұйымдастыру және өндірісті басқаруды үйымдастыру бойынша инженер, еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі бойынша инженер, жөндеу бойынша инженер, техник-конструктор, техник-лаборант, еңбек бойынша техник, жетекші, ғылыми-зерттеу, конструкторлық, технологиялық, жобалау және іздестіру ұжымдары үшін ортак ғылыми және техникалық қызметкері және т.б.
Выпускнику, получившему образование по специальности разрешается выполнение работ по нижеперечисленным должностям: мастер участка, начальник цеха (участка), производитель работ, инженер-конструктор, инженер теплотехник, инженер-лаборант, инженер по качеству, инженер по комплектации оборудования, инженер по надзору за строительством, инженер по научно-технической информации, инженер по организации труда и управлению производством, инженер по охране труда и технике безопасности, инженер по ремонту, техник-конструктор, техник-лаборант, техник по труду, руководитель, общий научный и технический работник для научно-исследовательских, конструкторских, технологических, проектных и изыскательских организаций и др.
The graduate who received a degree are allowed to perform work on the following posts: foreman, foreman (site), the manufacturer of works, the engineer-designer, engineer, heating engineer, engineer technician, quality engineer, engineer equipment, engineer construction supervision engineer of scientific and technical information, engineer in labour organization and production management, engineer on labor protection and safety, repair engineer, technician-designer, lab technician, technician labor, leader, General scientific and technical worker for research, design, technological, design and survey organizations, etc.

Кәсіби қызмет саласы/Область профессиональной деятельности / The area of professional activity

Жобалау, құрылыс, инженерлік жүйелер және желілерді қайта жаңарту және пайдалану, сумен жабдықтау нысандары, жылуэнергетика, тазарту имараттары; құрылыс нысандарының жабдықтары және инженерлік қамтамасыз ету; ғылыми зерттеулер жүргізу және білім беру қызметі.
Проектирование, строительство, эксплуатация и реконструкция инженерных систем и сетей, объектов водоснабжения, теплоэнергетики, очистных сооружений; инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов; проведение научных исследований и образовательной деятельности.

Design, construction, operation and reconstruction of engineering systems and networks, subjects to water supply, power system, treatment facilities; engineering support and equipment of construction objects; carrying out scientific research and educational activity.Кәсіби қызмет объектісі/Объект профессиональной деятельности / The object of professional activity

Құрылыс монтаждау басқармасы және ұйымдастыру, тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы кәсіпорындары; өндірістік, азаматтық ғимараттардың жылугазбен жабдықтау, желдету, сумен жабдықтау және суды әкету жүйелері және табиғат қорғау объектілері; жылу өндіру; тазарту стансасы, қала аумағының, құрылыс және өндірістік аумақтардың канализациясы, жылу, су, және газбен жабдықтауды тарату жүйелері.
Строительно-монтажные управления и организации; предприятия жилищно-коммунального хозяйства; системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения промышленных, гражданских зданий и природоохранные объекты; генераторы тепла; распределительные системы тепло -, водо- и газоснабжения, канализации городских территорий, строительных и промышленных площадок, станции очистки.
Construction managements and organizations; enterprises of housing and communal services; systems of heatgas supply, ventilation, water supply and water disposal of industrial, civil buildings and nature protection objects; heat generators; distributive systems warmly - water - and gas supply, the sewerage of urban areas, building and industrial sites, the station of cleaning.

Кәсіби қызмет функциялары/Функции профессиональной деятельности / Functions of professional activity

Инженерлік жүйелер және желілер құрылысын жүзеге асыру, одан кейін пайдалану және дайындау процестерін басқару және ұйымдастыру.
Организация и руководство процессом подготовки и осуществления строительства инженерных систем и сетей, дальнейшей эксплуатации.
Organization and leadership in process of preparation and implementation of construction of engineering systems and networks, further operation.

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды профессиональной деятельности / Types of professional activity

Жобалық-конструкторлық; ұйымдастыру-басқарушылық; өндірістік- технологиялық; ғылыми-зерттеу.
Проектно-конструкторская; организационно-управленческая; производственно-технологическая; научно-исследовательская.
Design; organizational and administrative; production and technological; research.

Каталог: downloads -> materials
materials -> Бағдарламасы «Білім берудегі инновациялар: бағдарлар мен үрдістер»
materials -> Бақылау күндері: 3-28 қазан – жоо-ның үздік оқытушысы – 2016 байқауының факультетішілік кезеңін өткізу. 31 қазан
materials -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты АҚпараттық хат павлодар мемлекеттік педагогикалық институты
materials -> Ақпараттық хат құрметті әріптестер!
materials -> Iii халықаралық Ғылыми форум «ххі ғасырдағы филология ғылымы: мәселелері мен болашағы»
materials -> 6D020500 – Филология
materials -> Атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді. Конференцияға әдебиеттану, тілтану саласының кәсіби мамандары, мектеп мұғалімдері, магистрант-ізденушілер шақырылады. Конференция барысында талдау нысаны болар мәселелер
materials -> Емтихан өткізудің мақсаты мен міндеттері


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет