Білім беру бағдарламасы образовательная программа educational programmeжүктеу 333.11 Kb.
бет1/4
Дата21.04.2019
өлшемі333.11 Kb.
түріБілім беру бағдарламасы
  1   2   3   4

Л.Н.ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

БЕКІТІЛДІ

«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК

Ғылыми Кеңесінің 20__ ж. «__»_________,

хаттама №___ шешімімен

Ректор _________ Е. Сыдықов


БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

EDUCATIONAL PROGRAMME

Бағдарлама деңгейі /Уровень программы / Level of programme: Бакалавриат/Бакалавриат/ Bachelor programme


Мамандық «5В070400 - Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету»

Специальность «5В070400 - Вычислительная техника и программное обеспечение»

Specialty «5В070400 - Computer engineering and software»

Стандартный срок обучения: 4 жыл

Оқытудың стандартты мерзімі: 4 года

Standard period of study: 4 years
Қайта қарастыру жиілігі : 4 жыл

Периодичность пересмотра: 4 года

Reviewfrequency: 4 years
Берілетін дәреже/ Присуждаемая степень/ Awarded degree: техника және технологиялар бакалавры/ бакалавр техники и технологий/ Bachelor of Engineering and Technology


Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification level: 6 ҰБШ, 6 ЕБШ / 6 НРК, 6 ЕРК / 6 NQF, 6 EQF

Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы/

The Passport of Education Program

Қолдану саласы/

Область применения /

Application field


Білім беру бағдарламасы түрлі қызметтегі кәсіпорындар мен білім беру саласында дағдылары бар жоғары білікті ІТ мамандарды дайындауға арналған.
Образовательная программа предназначена для подготовки кадров высококвалифицированных IT специалистов с навыками для предприятия в различных областях деятельности и в сфере образования
Educational program for the training of highly qualified IT specialists with skills for enterprises in various fields of activity and for the formation of education


Білім беру бағдарламасының коды мен атауы/ Код и наименование образовательной программы/

Code and name of the educational program5B070400 – «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету»

5B070400 – «Вычислительная техника и программное обеспечение»

5B070400 – «Computer Engineering and Software»


Нормативтік-құқықтық қамтылуы/ Нормативно-правовое обеспечение/

Regulatory and legal support«Білім туралы» заң

МЖМБС (23.08.2012), ТОЖ(05.07.2016 ж.);

нормативті-әдістемелік құжаттар; ҚР БҒМ, ақпараттық технологиялар бойынша кәсіби стандарттар
Закон «Об образовании»

ГОСО высшего образования (23.08.2012, №1080), ТУП от 05.07.2016 г.); национальные рамки квалификаций, нормативно методические документы МОН РК.


The Law "On Education"(23.08.2012, №1080), TEP from 05.07.2016 y.);

SESE of higher education;

national qualifications frameworks, normative methodological documents of higher education, MES RK


Білім беру бағдарламасы аясында дайындау бейінінің картасы/ Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы/Profile map of education program

ББ мақсаты/ Цель ОП/ Aim of EP

Еңбек нарығында бәсекеге қабілетті заманауи ІТ-технологиялар мен бағдарламалау технологиялар облысында мамандарды дайындау.
Подготовка конкурентоспособных на рынке труда специалистов в области современных IT-технологий и технологий программирования.
Preparation of competitive specialists in the field of modern IT technologies and programming technologies.

Білім беру бағдарламасының тұжырымдамасы/ Концепция образовательной программы/

The concept of an educational programБілім беру бағдарламасы білім үрдісінің мақсатын, мазмұңын, шарттары мен нәтижелеу технологиясы бойынша түлектерді дайындау сапасын бағалауды регламенттеу білімгерлерді даярлау сапасын қамтамасыз ететін материалдарды тиісті білім технологиясын нәтижесін қамтиды.
Образовательная программа регламентирует цели, результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя материалы обеспечивающие качество подготовки обучающихся и реализацию соответствующей образовательной технологии.
The educational program regulates the goals, results, content, conditions and technologies for the implementation of the educational process, assessment of the quality of the graduate's preparation in this area of training, and includes materials that ensure the quality of training for trainees and the implementation of appropriate educational technology.

Түлектің біліктілік сипаттамасы/ Квалификационная характеристика выпускника/

Graduate Qualification Characteristics

Берілетін дәреже: Присуждаемая степень: Awarded degree:

Техника и технология бакалавры

Бакалавр техники и технологии

Bachelor of Engineering and Technology


Маманның лауазымдарының тізімі/ Перечень должностей специалиста/

List of specialist positions • санатсыз жоғары деңгейлі квалификациялы маман;

 • екінші санатты жоғары деңгейлі квалификациялы маман;

 • бірінші санатты жоғары деңгейлі квалификациялы маман;
 • специалист высшего уровня квалификации без категории;

 • специалист высшего уровня квалификации второй категории;

 • специалист высшего уровня квалификации первой категории.

- specialist of the highest level of qualification without a category;

- specialist of the highest level of qualification of the second category;

- specialist of the highest level of qualification of the first category.Кәсіби қызмет саласы/ Область профессиональной деятельности/

Field of professional activityҰйымдық, аппараттық және бағдарламалық әдістер мен ақпаратты сақтау, жіберу және талдау құралдарын құрушы, ендіруші және қолданушы мемлекеттік пен жеке кәсіпорындар мен ұйымдар.
Государственные и частные предприятия и организации, разрабатывающие, внедряющие и использующие организационные, аппаратные и программные методы и средства хранения, передачи и анализа информации.
State and private enterprises and organizations developing, implementing and using organizational, hardware and software methods and means of information storage, transmission and analysis.

Кәсіби қызмет оъектісі/ Объект профессиональной деятельности/

Object of professional activity • жобалық ұйымдар;

 • ақпараттық технологиялар бойынша ұйымдар;

 • өндірістік кәсіпорындар;

 • қаржылық ұйымдар;

 • ғылыми-зерттеу кәсіпорындар;

 • мемлекеттік басқару органдарды;

 • есептеу машиналары және кешендері;

 • ақпаратты өңдеу және жүйелерді басқару;

 • автоматтандырылған жобалар жүйесі;

 • бағдарламалық жабдықтама.

-   проектные организации;

- организации по информационным технологиям;

-   промышленные предприятия;

-   финансовые организации;

-   научно-исследовательские учреждения;

-   органы государственного управления;

-   вычислительные машины и комплексы;

-   системы управления и обработки информации;

-   системы автоматизированного проектирования;

-   программное обеспечение


 • design organizations;

 • Information technology organizations;

 • industrial enterprises;

 • financial organizations;

 • research institutions;

 • public administration;

 • сomputing machines and complexes

 • information management and processing systems

 • computer aided design systems

 • software

Кәсіби қызмет функциялары/ Функции профессиональной деятельности/

Functions of professional activity • операциялық және ақпараттық жүйелерді жобалау;

 • операциялық және ақпараттық жүйелерді пайдалану;

 • желі мен жүйелерді басқару;

 • берілген тапсырмаларды құрамдастыру мақсатында

бағдарламмалық өнімнің компоненттерін жобалау;

 • бағдарламалық жабдықтаманың компоненттерін

құру(кодтау, дұрыстау, модульді және интеграциалы тесттілеу);

 • ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу;

 • жүйелерді тесттілеу;

 • бағдарламалы - аппаратты қорғауды қамсыздандыру;

 • проектирование операционных и информационных систем;

 • эксплуатация операционных и информационных систем;

 • администрирование систем и сетей.
 • проектировнаие компонентов программного продукта в

объеме, достаточном для их конструирования в рамках поставленного задания;

 • создание компонентов программного обеспечения

(кодирование, отладка, модульное и интеграционное тестирование);

 • сопровождение информационных систем;

 • тестирование систем;

 • обеспечение программно-аппаратной защиты.
 • design of operating and information systems;

 • оperation of operating and information systems;

 • administration of systems and networks;

 • design components of the software product in an amount

sufficient for their design within the scope of the assigned task;

 • creation of software components (coding, debugging, modular

and integration testing);

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды

Профессиональной

деятельности/

Types of professional activity • жобалы-құрастырымдық;

 • өндірістік-технологиялық;

 • тәжірибелік-зерттеу;

 • ұйымдық-басқару;

 • эксплуатациалы.
 • проектно-конструкторская;

 • производственно-технологическая;

 • экспериментально-исследовательская;

 • организационно-управленческая;

 • эксплуатационная;
 • рroject-design;

 • industrial and technological;

 • experimental-research;

 • organizational-management;

 • operational

Каталог: downloads -> materials
materials -> Бағдарламасы «Білім берудегі инновациялар: бағдарлар мен үрдістер»
materials -> Бақылау күндері: 3-28 қазан – жоо-ның үздік оқытушысы – 2016 байқауының факультетішілік кезеңін өткізу. 31 қазан
materials -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты АҚпараттық хат павлодар мемлекеттік педагогикалық институты
materials -> Ақпараттық хат құрметті әріптестер!
materials -> Iii халықаралық Ғылыми форум «ххі ғасырдағы филология ғылымы: мәселелері мен болашағы»
materials -> 6D020500 – Филология
materials -> Атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді. Конференцияға әдебиеттану, тілтану саласының кәсіби мамандары, мектеп мұғалімдері, магистрант-ізденушілер шақырылады. Конференция барысында талдау нысаны болар мәселелер
materials -> Емтихан өткізудің мақсаты мен міндеттері


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет