Бўзушылыќ 342-бап. Ќазаќстан Республикасыныѕ бўќаралыќжүктеу 107.02 Kb.
Дата06.07.2018
өлшемі107.02 Kb.
түріКодекс

Јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ туралы

Ќазаќстан Республикасыныѕ 2001 жылєы 30 ќаѕтардаєы N 155 КодексіЇЗІНДІ:23-тарау. БАСПАСҐЗ ЖЈНЕ АЌПАРАТ САЛАСЫНДАЄЫ ЈКIМШIЛIК ЌЎЌЫЌ


БЎЗУШЫЛЫЌ

      342-бап. Ќазаќстан Республикасыныѕ бўќаралыќ


                аќпарат ќўралдары туралы заѕнамасын бўзу

      1. Бўќаралыќ аќпарат ќўралдарын, аќпарат агенттiктерiн есепке ќоймай не олардыѕ шыєарылуын (эфирге шыєуын) тоќтата тўру, тоќтату немесе есепке ќою туралы кујлiктiѕ кїшi жойылды деп тану туралы шешiм шыєарылєаннан кейiн олардыѕ ґнiмiн, сондай-аќ хабарлары мен материалдарын тарату, -


      бўќаралыќ аќпарат ќўралыныѕ ґнiмi тјркiлене отырып, лауазымды адамдарєа - айлыќ есептiк кґрсеткiштiѕ бестен онєа дейiнгi мґлшерiнде, бўќаралыќ аќпарат ќўралдарыныѕ меншiк иелерiне, шаєын немесе орта кјсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заѕды тўлєаларєа - оннан елуге дейiнгi мґлшерiнде, iрi кјсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заѕды тўлєаларєа екi жїзден їш жїзге дейiнгi мґлшерiнде айыппўл салуєа јкеп соєады.
      2. Телерадиохабарлар арналары бойынша мемлекеттiк тiлдегi хабарларды уаќыты жаєынан басќа тiлдердегi хабарлардыѕ жиынтыќ кґлемiнен аз тарату, -
      бўќаралыќ аќпарат ќўралыныѕ баспа ґнiмi немесе ґзге де ґнiмi тјркiлене отырып жјне шыєарылуы (эфирге шыєуы) їш айєа дейiнгi мерзiмге тоќтатыла тўрып, лауазымды адамдарєа - айлыќ есептiк кґрсеткiштiѕ бестен онєа дейiнгi мґлшерiнде, бўќаралыќ аќпарат ќўралдарыныѕ меншiк иелерiне, шаєын немесе орта кјсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заѕды тўлєаларєа - оннан елуге дейiнгi мґлшерiнде, iрi кјсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заѕды тўлєаларєа екi жїзден їш жїзге дейiнгi мґлшерiнде айыппўл салуєа јкеп соєады.
      3. Осы баптыѕ екiншi бґлiгiнде кґзделген, јкiмшiлiк жаза ќолданылєаннан кейiн бiр жыл iшiнде ќайталап жасалєан iс-јрекет, -
      телевизия жјне (немесе) радио хабарларын таратуды ўйымдастыру жґнiндегi ќызметке берiлген лицензиядан айыра отырып жјне бўќаралыќ аќпарат ќўралыныѕ шыєарылуына (эфирге шыєуына) тыйым салына отырып, лауазымды адамдарєа - айлыќ есептiк кґрсеткiштiѕ жиырмадан елуге дейiнгi мґлшерiнде, бўќаралыќ аќпарат ќўралдарыныѕ меншiк иелерiне, шаєын немесе орта кјсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заѕды тўлєаларєа - бiр жїз елуден екi жїз елуге дейiнгi мґлшерiнде, iрi кјсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заѕды тўлєаларєа бес жїзден бiр мыѕєа дейiнгi мґлшерiнде айыппўл салуєа јкеп соєады.
      4. Меншiк иесi не оныѕ ўйымдыќ-ќўќыќтыќ нысаны, атауы, сондай-аќ бўќаралыќ аќпарат ќўралыныѕ аты ауысќан, басылымныѕ не хабардыѕ тiлi, таралу аумаєы, негiзгi таќырыптыќ баєыты, бас редакторы (редакторы), редакцияныѕ мекенжайы, шыєарылу мерзiмдiлiгi ґзгерген жаєдайларда, ќайта есепке ќоймай, бўќаралыќ аќпарат ќўралыныѕ ґнiмiн, сондай-аќ аќпарат агенттiгiнiѕ хабарлары мен материалдарын шыєару, дайындау, кґбейту жјне (немесе) тарату, -
      бўќаралыќ аќпарат ќўралыныѕ шыєарылуы (эфирге шыєуы) їш айєа дейiнгi мерзiмге тоќтатыла тўрып, лауазымды адамдарєа - айлыќ есептiк кґрсеткiштiѕ жиырмадан ќырыќќа дейiнгi мґлшерiнде, бўќаралыќ аќпарат ќўралдарыныѕ меншiк иелерiне, шаєын немесе орта кјсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заѕды тўлєаларєа - бiр жїзден екi жїзге дейiнгi мґлшерiнде, iрi кјсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заѕды тўлєаларєа сегiз жїзден бiр мыѕєа дейiнгi мґлшерiнде айыппўл салуєа јкеп соєады.
      5. Осы баптыѕ тґртiншi бґлiгiнде кґзделген, јкiмшiлiк жаза ќолданылєаннан кейiн бiр жыл iшiнде ќайталап жасалєан iс-јрекеттер, -
      бўќаралыќ аќпарат ќўралыныѕ шыєарылуына (эфирге шыєуына) тыйым салуєа јкеп соєады.
      6. Заѕнамада белгіленген тјртіпті бўза отырып, шетелдік бўќаралыќ аќпарат ќўралдарыныѕ теле- жјне радиобаєдарламаларын ќайталап беру, -
      лауазымды адамдарєа - айлыќ есептік кґрсеткіштіѕ ќырыќтан елуге дейінгі мґлшерінде, бўќаралыќ аќпарат ќўралдарыныѕ меншік иелеріне, заѕды тўлєаларєа жетпістен жїзге дейінгі мґлшерінде айыппўл салуєа јкеп соєады.
      7. Осы баптыѕ алтыншы бґлігінде кґзделген, јкімшілік жаза ќолданылєаннан кейін бір жыл ішінде ќайталап жасалєан іс-јрекет, -
      бўќаралыќ аќпарат ќўралдарыныѕ шыєарылуын (эфирге шыєуын) їш айєа дейінгі мерзімге тоќтата отырып, лауазымды адамдарєа - айлыќ есептік кґрсеткіштіѕ жетпістен жїзге дейінгі мґлшерінде, бўќаралыќ аќпарат ќўралдарыныѕ меншік иелеріне, заѕды тўлєаларєа жїз елуден екі жїзге дейінгі мґлшерінде айыппўл салуєа јкеп соєады.
     Ескерту. 342-бап жаѕа редакцияда - Ќазаќстан Республикасыныѕ 2006.07.05. N 156 (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-баптан ќараѕыз),  ґзгерту енгізілді - 2007.06.19. N 264 Заѕдарымен.

       343-бап. Бўќаралыќ аќпарат ќўралдарында ўлттыќ


               араздыќты тўтандыруєа баєытталєан
               материалдарды жариялауєа рўќсат беру

      Нјсiлдiк, ўлттыќ, јлеуметтiк жјне дiни араздыќты тўтандыруєа баєытталєан, тектiк-таптыќ артыќшылыќты, соєысты насихаттайтын, республиканыѕ конституциялыќ ќўрылысын кїштеп ґзгертуге жјне аумаќтыќ тўтастыєын бўзуєа шаќыратын їндеуi бар мјлiметтер мен материалдарды баспасґзде жјне басќа да бўќаралыќ аќпарат ќўралдарында жариялауєа рўќсат беру, -


      бўќаралыќ аќпарат ќўралдарыныѕ лауазымды адамдарына айлыќ есептiк кґрсеткiштiѕ жїзден тґрт жїзге дейiнгi мґлшерiнде айыппўл салуєа не баспа ґнiмдерi тјркілене отырып, он бес тјулiкке дейiнгi мерзiмге јкімшілік ќамауєа алуєа јкеп соєады.
      Ескерту. 343-бапќа ґзгерту енгізілді - Ќазаќстан Республикасыныѕ 2005 жылєы 8 шілдедегі N 67 (Заѕныѕ ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-баптан ќараѕыз) Заѕымен.

       344-бап. Бўќаралыќ аќпарат ќўралдарыныѕ ґнiмдерiн,


               сол сияќты ґзге де ґнiмдердi Ќазаќстан
               Республикасыныѕ аумаєында даярлау, саќтау,
               јкелу, тасымалдау, тарату

      1. Ќазаќстан Республикасыныѕ конституциялыќ ќўрылысын кїштеп ґзгертудi, оныѕ тўтастыєын бўзуды, мемлекет ќауiпсiздiгiне нўќсан келтiрудi, соєысты, јлеуметтiк, нјсiлдiк, ўлттыќ, дiни, тектiк-топтыќ жјне рулыќ араздыќты ќоздыруды, ќатыгездiктi, зорлыќ-зомбылыќты жјне порнографияны насихаттауєа немесе їгiттеуге баєытталєан мјлiметтерi мен материалдары бар бўќаралыќ аќпарат ќўралдары ґнiмдерiн Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында даярлау, саќтау, јкелу тасымалдау -


      бўќаралыќ аќпарат ќўралдарыныѕ ґнiмдерi тјркiлене отырып, жеке тўлєаларєа - айлыќ есептiк кґрсеткiштiѕ жиырмаєа дейiнгi мґлшерiнде, лауазымды адамдарєа, дара кјсiпкерлерге - жиырма беске дейiнгi мґлшерiнде, шаєын немесе орта кјсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялыќ емес ўйымдар болып табылатын заѕды тўлєаларєа - елуден жїзге дейiнгi мґлшерiнде, iрi кјсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заѕды тўлєаларєа жїзден екi жїзге дейiнгi мґлшерiнде айыппўл салуєа јкеп соєады. <*>
      2. Ќазаќстан Республикасыныѕ конституциялыќ ќўрылысын кїштеп ґзгертудi, оныѕ тўтастыєын бўзуды, мемлекет ќауiпсiздiгiне нўќсан келтiрудi, соєысты, јлеуметтiк, нјсiлдiк, ўлттыќ, дiни, тектiк-топтыќ жјне рулыќ араздыќты ќоздыруды насихаттауєа немесе їгiттеуге, экстремизмдi немесе терроризмдi насихаттауєа жјне аќтауєа баєытталєан мјлiметтерi мен материалдары бар бўќаралыќ аќпарат ќўралдары ґнiмдерiн Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында тарату, -
      бўќаралыќ аќпарат ќўралдарыныѕ ґнiмдерi тјркiлене отырып, жеке тўлєаларєа - айлыќ есептiк кґрсеткiштiѕ жиырмаєа дейiнгi мґлшерiнде, лауазымды адамдарєа, дара кјсiпкерлерге - жиырма беске дейiнгi мґлшерiнде, шаєын немесе орта кјсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялыќ емес ўйымдар болып табылатын заѕды тўлєаларєа - елуден жїзге дейiнгi мґлшерiнде, iрi кјсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заѕды тўлєаларєа жїзден екi жїзге дейiнгi мґлшерiнде айыппўл салуєа јкеп соєады.
      3. Осы баптыѕ бiрiншi жјне екiншi бґлiктерiнде кґзделген, јкiмшiлiк жаза ќолданылєаннан кейiн бiр жыл iшiнде ќайталап жасалєан iс-јрекеттер, -
      телевизия баєдарламалары мен (немесе) радиохабарларын ўйымдастыру жґнiндегi ќызметке берiлетiн лицензиядан айырып жјне заѕды тўлєаныѕ ќызметiне тыйым сала отырып, жеке тўлєаларєа - айлыќ есептiк кґрсеткiштiѕ елуден жїзге дейiнгi мґлшерiнде, лауазымды адамдарєа, дара кјсiпкерлерге - жїзден екi жїзге дейiнгi мґлшерiнде, шаєын немесе орта кјсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялыќ емес ўйымдар болып табылатын заѕды тўлєаларєа - екі жїзден їш жїзге дейінгі мґлшерiнде, iрi кјсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заѕды тўлєаларєа бiр мыѕнан бір мыѕ бес жїзге дейiнгі мґлшерiнде айыппўл салуєа јкеп соєады.
      4. Ќазаќстан Республикасыныѕ конституциялыќ ќўрылысын кїштеп ґзгертудi, оныѕ тўтастыєын бўзуды, мемлекет ќауiпсiздігіне нўќсан келтiрудi, соєысты, јлеуметтiк нјсілдiк, ўлттыќ, дiни, тектiк-топтыќ жјне рулыќ араздыќты ќоздыруды, ќатыгездiктi, зорлыќ-зомбылыќты жјне порнографияны насихаттауєа немесе їгiттеуге баєытталєан мјлiметтерi мен материалдары бар бўќаралыќ аќпарат ќўралдарына жатпайтын ґзге де ґнiмдердi Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында даярлау, саќтау, јкелу, тасымалдау, тарату, -
      жеке тўлєаларєа - айлыќ есептiк кґрсеткіштіѕ елуден екi жїзге дейiнгi мґлшерiнде, лауазымды адамдарєа - айлыќ есептiк кґрсеткiштiѕ жїзден екі жїзге дейінгі мґлшерiнде айыппўл салуєа немесе он бес тјулiкке дейiнгi јкiмшiлiк ќамауєа, шаєын немесе орта кјсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялыќ емес ўйымдар болып табылатын заѕды тўлєаларєа - ґнімдері тјркілене отырып, айлыќ есептік кґрсеткіштіѕ екі жїзден їш жїзге дейінгі мґлшерінде, ірі кјсіпкерлік субъектілері болып табылатын заѕды тўлєаларєа бір мыѕнан бір мыѕ бес жїзге дейінгі мґлшерінде айыппўл салуєа јкеп соєады.
      5. Осы баптыѕ їшінші жјне тґртінші бґліктерінде кґзделген, јкімшілік жаза ќолданылєаннан кейін бір жыл ішінде ќайталап жасалєан іс-јрекеттер, -
      телевизия жјне (немесе) радиохабарларын ўйымдастыру жґніндегі ќызметке берілетін лицензиядан айырып жјне заѕды тўлєаныѕ ќызметіне тыйым сала отырып, жеке тўлєаларєа - айлыќ есептік кґрсеткіштіѕ екі жїзден екі жїз елуге дейінгі мґлшерінде, лауазымды адамдарєа - екі жїзден їш жїзге дейінгі мґлшерінде, шаєын немесе орта кјсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялыќ емес ўйымдар болып табылатын заѕды тўлєаларєа - їш жїзден тґрт жїзге дейінгі мґлшерінде, ірі кјсіпкерлік субъектілері болып табылатын заѕды тўлєаларєа бір мыѕ бес жїзден екі мыѕєа дейінгі мґлшерінде айыппўл салуєа јкеп соєады.
      Ескерту. 344-бап жаѕа редакцияда - Ќазаќстан Республикасыныѕ 2005 жылєы 8 шілдедегі N 67 (Заѕныѕ ќолданысќа енгізілу тјртібін  2-баптанќараѕыз), ґзгерту енгізілді - 2006.01.20. N 123 (2006 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгізілді), 2007.07.27. N 314 (2008 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгізіледі) Заѕдарымен.

       345-бап. <*>

      Ескерту. 345-бап алып тасталды - Ќазаќстан Республикасыныѕ 2006.01.20. N 123 (2006 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгізілді) Заѕымен.

       346-бап. Бўќаралыќ аќпарат ќўралдарымен сотќа


               ыќпал жасау

      Сот ќарайтын ќандай да болсын iс бойынша бўќаралыќ аќпарат ќўралдарында сотта iс ќарау нјтижелерiне алдын ала пайымдау жасау немесе сот актiсi кїшiне енгенге дейiн сотќа ыќпал ету, -


      лауазымды адамдарєа айлыќ есептiк кґрсеткiштiѕ жиырма беске дейiнгi мґлшерiнде айыппўл салуєа јкеп соєады.
      Ескерту. 346-бапќа ґзгерту енгізілді - Ќазаќстан Республикасыныѕ 2006.01.20. N 123 (2006 жылєы 1 ќаѕтардан бастап  ќолданысќаенгізілді) Заѕымен.

       347-бап. Бўќаралыќ аќпарат ќўралдарына кґрiнеу


               жалєан мјлiметтер жјне материалдар беру

      Бўќаралыќ аќпарат ќўралдарына кґрiнеу жалєан мјлiметтер жјне материалдар беру, -


      жеке тўлєаларєа - айлыќ есептiк кґрсеткiштiѕ он беске дейiнгi мґлшерiнде, лауазымды адамдарєа жиырма беске дейiнгi мґлшерiнде айыппўл салуєа јкеп соєады.
      Ескерту. 347-бапќа ґзгерту енгізілді - Ќазаќстан Республикасыныѕ 2003.12.05. N 506, 2006.01.20. N 123 (2006 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгізілді) Заѕдарымен.

      348-бап. Мерзiмдi баспа басылымдарыныѕ мiндеттi тегiн


                даналарын берудiѕ, теле- жјне радиохабарлар
                материалдарын тiркеудiѕ, саќтаудыѕ тјртiбiн
                бўзу

      1. Мерзiмдi баспа басылымдарыныѕ мiндеттi тегiн даналарын берудiѕ, сондай-аќ теле- жјне радиохабарлар материалдарын тiркеу мен саќтаудыѕ тјртiбiн бўзу, -


      айлыќ есептiк кґрсеткiштiѕ онєа дейiнгi мґлшерiнде айыппўл салуєа јкеп соєады.
      2. Осы баптыѕ бiрiншi бґлiгiнде кґзделген, јкiмшiлiк жаза ќолданылєаннан кейiн бiр жыл iшiнде ќайталап жасалєан iс-јрекеттер, -
      айлыќ есептiк кґрсеткiштiѕ он беске дейiнгi мґлшерiнде айыппўл салуєа жјне бўќаралыќ аќпарат ќўралдарыныѕ шыєуын (эфирге шыєуын) їш айєа дейiнгi мерзiмге тоќтата тўруєа јкеп соєады.
      Ескерту. 348-бапќа ґзгерту енгізілді - Ќазаќстан Республикасыныѕ 2003.12.05. N 506, 2006.01.20. N 123 (2006 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгізілді) Заѕдарымен.

      349-бап. Ќазаќстан Республикасыныѕ жарнама туралы


                заѕнамасын бўзу

      1. Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарымен жарнамалауєа тыйым салынєан тауарлардыѕ (жўмыстар мен кґрсетілетін ќызметтердіѕ) жарнамасын шыєару, тарату, орналастыру жјне пайдалану, -


       жеке тўлєаларєа - айлыќ есептік кґрсеткіштіѕ елуден жїзге дейінгі мґлшерінде, дара кјсіпкерлерге, лауазымды адамдарєа - жетпістен жїзге дейінгі мґлшерінде, шаєын жјне орта кјсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялыќ емес ўйымдар болып табылатын заѕды тўлєаларєа - жїзден жїз елуге дейінгі мґлшерінде, ірі кјсіпкерлік субъектілері болып табылатын заѕды тўлєаларєа екі жїзден тґрт жїзге дейінгі мґлшерінде айыппўл салуєа јкеп соєады.
      2. Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарымен белгіленген жарнаманы тарату тілдеріне ќойылатын талаптарды бўзу, -
      жеке тўлєаларєа - айлыќ есептік кґрсеткіштіѕ оннан жиырмаєа дейінгі мґлшерінде, дара кјсіпкерлерге, лауазымды адамдарєа - елуден жетпіске дейінгі мґлшерінде, шаєын жјне орта кјсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялыќ емес ўйымдар болып табылатын заѕды тўлєаларєа - жїзден екі жїзге дейінгі мґлшерінде, ірі кјсіпкерлік субъектілері болып табылатын заѕды тўлєаларєа екі жїзден тґрт жїзге дейінгі мґлшерінде айыппўл салуєа јкеп соєады.
      3. Бўќаралыќ аќпарат ќўралдарын пайдалана отырып жасалєан наќ сол іс-јрекеттер, -
      жеке тўлєаларєа - айлыќ есептік кґрсеткіштіѕ жетпістен жїзге дейінгі мґлшерінде, дара кјсіпкерлерге, лауазымды адамдарєа - жїзден жїз елуге дейінгі мґлшерінде, шаєын жјне орта кјсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялыќ емес ўйымдар болып табылатын заѕды тўлєаларєа - жїз елуден екі жїзге дейінгі мґлшерінде, ірі кјсіпкерлік субъектілері болып табылатын заѕды тўлєаларєа їш жїзден бес жїзге дейінгі мґлшерінде айыппўл салуєа јкеп соєады.
      4. Осы баптыѕ бірінші, екінші жјне їшінші бґліктерінде кґзделген, јкімшілік жаза ќолданылєаннан кейін бір жыл ішінде ќайталап жасалєан іс-јрекеттер, -
      бўќаралыќ аќпарат ќўралдарыныѕ шыєарылуын (эфирге шыєуын) їш айєа дейінгі мерзімге тоќтата отырып, жеке тўлєаларєа - айлыќ есептік кґрсеткіштіѕ жїзден жїз елуге дейінгі мґлшерінде, дара кјсіпкерлерге, лауазымды адамдарєа - жїз елуден жїз жетпіске дейінгі мґлшерінде, шаєын жјне орта кјсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялыќ емес ўйымдар болып табылатын заѕды тўлєаларєа - екі жїзден їш жїзге дейінгі мґлшерінде, ірі кјсіпкерлік субъектілері болып табылатын заѕды тўлєаларєа тґрт жїзден алты жїзге дейінгі мґлшерінде айыппўл салуєа јкеп соєады.
      Ескерту. 349-бап жаѕа редакцияда - Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007.06.19. N 264 Заѕымен.

      349-1-бап. <*>

      Ескерту. 349-1-бап алынып тасталды - Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007.06.19. N 264 Заѕымен.

      350-бап. Шыєарылым деректерiн жариялау тјртiбiн бўзу

      1. Мерзiмдi баспа басылымдарын белгiленген шыєарылым деректерiнсiз шыєару, эфирде ґз атауын хабарламай, сол сияќты аныќ емес не кґрiнеу жалєан шыєарылым деректерiмен электрондыќ бўќаралыќ аќпарат ќўралдарыныѕ теле- жјне радиобаєдарламаларыныѕ эфирге шыєуы, -
      бўќаралыќ аќпарат ќўралдары ґнiмдерiнiѕ таралымы тјркiлене отырып, айлыќ есептiк кґрсеткiштiѕ жиырмаєа дейiнгi мґлшерiнде айыппўл салуєа јкеп соєады.
      2. Осы баптыѕ бiрiншi бґлiгiнде кґзделген, јкiмшiлiк жаза ќолданылєаннан кейiн бiр жыл iшiнде ќайталап жасалєан iс-јрекеттер, -
      ґнiм таралымы жјне бўќаралыќ аќпарат ќўралдары ґнiмдерiн дайындау жјне тарату їшiн ќолданылатын техникалыќ ќўралдар тјркiлене отырып немесе онсыз, айлыќ есептiк кґрсеткiштiѕ елуге дейiнгi мґлшерiнде айыппўл салуєа не бўќаралыќ аќпарат ќўралын шыєаруды (эфирге шыєуын) їш айєа дейiнгi мерзiмге тоќтата тўруєа
јкеп соєады.
      Ескерту. 350-бапќа ґзгерту енгізілді - Ќазаќстан Республикасыныѕ 2003.12.05. N 506, 2006.01.20. N 123 (2006 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгізілді) Заѕдарымен.

       351-бап. Авторлыќ ќўпияны жјне аќпарат кґзiн жария ету

      Бўќаралыќ аќпарат ќўралыныѕ лауазымды адамыныѕ авторлыќ ќўпияны жјне аќпарат кґзiн жария етуi, егер ол оны жария етпеуге жазбаша тїрде мiндеттенген болса,-
      айлыќ есептiк кґрсеткiштiѕ елуге дейiнгi мґлшерiнде айыппўл салуєа јкеп соєады.
      Ескерту. 351-бапќа ґзгерту енгізілді - Ќазаќстан Республикасыныѕ 2003.12.05. N 506 Заѕымен.

      352-бап. Журналистiѕ заѕды кјсiби ќызметiне кедергi


               жасау

      1. Журналистiѕ заѕды кјсiби ќызметiн орындауына кедергi келтiретiн не оны бўл мїмкiндiктен толыќ айыратын жаєдайлар туєызу, -


      айлыќ есептiк кґрсеткiштiѕ елуге дейiнгi мґлшерiнде айыппўл салуєа јкеп соєады.
      2. Журналист сўратќан аќпаратты беруден негiзсiз бас тарту не заѕдарда белгiленген мерзiмде табыс етпеу, -
      лауазымды адамдарєа айлыќ есептiк кґрсеткiштiѕ елуге дейiнгi мґлшерiнде айыппўл салуєа јкеп соєады.
      Ескерту. 352-бап жаѕа редакцияда - Ќазаќстан Республикасыныѕ 2003.12.05. N 506 Заѕымен.

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет