Декларация / declaration aš, žemiau pasirašęs/Я, нижеподписавшийся /I, the undersignedжүктеу 79.97 Kb.
Дата21.01.2018
өлшемі79.97 Kb.


Deklaracija/ДЕКЛАРАЦИЯ / DECLARATION

Aš, žemiau pasirašęs/Я, нижеподписавшийся /I, the undersigned
(vardas, pavardė didžiosiomis raidėmis/фамилия, имя, отчество / name in block letters)

(arklio savininkas arba jo įgaliotas asmuo), patvirtinu, kad:

(владелец лошади или его доверенное лицо) заявляю, что(owner or representative of the horse described above) declare:

arklys bus gabenamas tiesiai iš išsiuntimo vietos į paskirties vietą neturėdamas kontaktų su kitais arkliais, kurių nelydi toks sertifikatas, transporto priemonė iš anksto išvalyta ir išdezinfekuota priemonėmis, patvirtintomis šalyje eksportuotojoje.

лошадь будет направлена непосредственно из места отправления в место назначения, не имея контактов с другими непарнокопытными животными, не имеющими подобного сертификата, в транспортном средстве промытом и продезинфицированном заранее дезинфицирующим средством, которое официально признано в стране отправителеthe animal will be sent directly from the place of dispatch to the place of destination coming into contact with other equine animals not accompanied by such a certificate, in a vehicle cleansed and disinfected in advance with a disinfectant officially recognized in country of dispatch

-„2“ punkto sąlygos yra išpildytos

условия пункта «2» выполненыthe conditions of point «2» are fulfilled


Vieta/Место/Place

Data/Дата/Date

Parašas/Подпись/Signature


Aprašymas/Графическое Описание/Outline Diagram

№1


Vardas/Кличка/Name


Veterinarijos sertifikatas

veisliniams, darbiniams ir sportiniams arkliams (išskyrus sportinius arklius, dalyvaujančius varžybose),

eksportuojamiems į Baltarusijos Respubliką

Ветеринарный сертификат

на экспортируемых в Республику Беларусь племенных, пользовательных и спортивных лошадей (за исключением спортивных лошадей для участия в соревнованиях)Veterinary certificate

for breeding, usage and sport horses (except sport horses participating in competitions), exported into the Republic of Belarus


Šalis siuntėja / Страна вывоза / Country of dispatch

Kompetentinga institucija

Компетентное институцияInstitution responsible

Sertifikatą išdavusi įstaiga

Учреждение, выдавшее сертификатAuthority that issued the certificate

1. Arklio tapatumo nustatymas / Идентификация лошади / Identification of the horse
Eilės Nr. / № п.п. / No.

Vardas/Кличка/Name

Amžius/Возраст/Age

Lytis/Пол/Sex

Spalva/Масть/Color

Ženklinimas/

Клеимо/Brand

Prie šio veterinarijos sertifikato gali būti pridedamas žirgo pasas.

К данному ветеринарному сертификату может быть приложен документ идентификации лошади.A passport of the horse may be attached to this veterinary certificate.

Gyvūnai išbuvo šalyje eksportuotojoje / Животные находились в стране экспортере / Animals have been in the exporting country:
Nuo gimimo arba ne mažiau kaip 6 mėnesius / С рождения или не менее 6-ти месяцев / Since birth or not less than 6 monthsArklys siunčiamas iš / Лошадь отправляется с / The horse is sent from

(Pakrovimo vieta / Место отправки / Place of loading)į / на / to

(Paskirties vieta / Место назначения / Place of destination)Siuntėjo pavadinimas ir adresas

Наименование и адрес отправителяName and address of consignor

Gavėjo pavadinimas ir adresas:

Наименование и адрес получателяName and address of consignee:
Transporto priemonė / Средство транспорта / Means of transport
2. Informacija apie sveikumą / Информация о состоянии здоровья / Health information
Aš, žemiau pasirašęs valstybinis veterinarijos gydytojas, patvirtinu, kad arklys yra sveikas, nevakcinuotas nuo visų tipų encefalomielitų, afrikinės arklių ligos ir yra kilęs iš administracinės teritorijos, neapimtos šių gyvūnų užkrečiamųjų ligų:

Я, нижеподписавшийся, официальный Государственный ветеринарный врач, удостоверяю, что экспортируемая в Республику Беларусь лошадь клинически здорова, не вакцинирована против инфекционных энцефаломиелитов всех типов, африканской чумы лошадей и происходит из административной территории, свободной от заразных болезней животных, в том числе:I, the undersigned, official veterinarian, certify that the horse is healthy, not vaccinated against all types of encephalomyelitis, African horse fewer and comes from the administrative territory which is free from the following infectious animal diseases

- visų tipų kontaginių arklių encefalomielitų, afrikinės arklių ligos, vezikulinio stomatito - paskutinius 24 mėnesių šalyje arba administracinėje teritorijoje pagal regionalizaciją;

инфекционных энцефаломиелитов лошадей всех типов, чумы лошадей, везикулярного стоматита – в течение последних 24 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;

contagious Equine encephalomyelitis of all types, African horse sickness, vesicular stomatitas - during last 24 months in country or administrative territory according regionalization;

įnosių - paskutinius 36 mėnesius šalyje arba administracinėje teritorijoje pagal regionalizaciją;

сапа – в течение последних 36 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;

glanders - during last 36 months in country or administrative territory according regionalization;

- arklių gripo – paskutinę 21 dieną šalyje arba administracinėje teritorijoje pagal regionalizaciją;

гриппа лошадей – в течение последних 21 дня на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;equine influenca - during last 21 days in country or administrative territory according regionalization;

- kergimo ligos, tripanozomozės – paskutinius 6 mėnesius šalyje arba administracinėje teritorijoje pagal regionalizaciją;

случной болезни, суры – в течение последних 6 месяцев на административной территории в соответствии с регионализацией или хозяйства;dourine, surra – during last 6 months in country or administrative territory according regionalization;

- kontaginio arklių metrito – paskutinius 12 mėnesių ūkyje;

инфекционного метрита лошадей – в течение последних 12 месяцев на территории хозяйства;

contagious equine metritis – during last 12 months in the farm;

- arklių infekcinės anemijos – paskutinius 3 mėnesius ūkyje;

инфекционной анемии – в течение последних 3 месяцев на территории хозяйства;equine infectious anaemia – during last 3 months in the farm;

- arklių infekcinis arteritas – pagal Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos kodekso rekomendacijas;

вирусного артериита – в соответствии с рекомендациями Кодекса МЭБ;infectious arteritis of horses – according OIE code recomendations;

- nutaliozės (babezija Ekvi), arklių piroplazmozės (babezija Kabani) – paskutines 30 dienų prieš išsiuntimą ūkiuose laisvuose nuo erkių;

нутталиоза (бабезия Экви), пироплазмоза (бабезия Кабани) – в течение 30 последних дней перед отправкой в хозяйствах, свободных от клещей;

equine nuttaliosis (babesia Equi), equine piroplasmosis (babesia Cabani) – during last 30 days before shipment in farms free from ticks;

- arklių raupai, arklių niežai, leptospirozė – paskutinius 3 mėnesius ūkyje;

оспы лошадей, чесотки, лептоспироза – в течение последних 3 месяцев на территории хозяйства;horse pox, horse mange, leptospirosis – during last 3 months in the farm;

- epizootinio limfangito – paskutinius 2 mėnesius ūkyje;

 эпизоотического лимфангоита – в течение последних 2 месяцев на территории хозяйства;epizootic lymphangitis – during last 2 months in the farm;

- arklių rinopneumonijos – paskutines 21 dienas ūkyje;

ринопневмонии – в течение последних 21 дня на территории хозяйства;equine rhinopneumonitis – during last 21 days in the farm;

- juodligės – paskutines 20 dienų ūkyje.

сибирской язвы – в течение последних 20 дней на территории хозяйства.antrax – during last 20 days in the farm.

Veisliniai žirgai negavo natūralių ar sintetinių estrogenų ir hormoninių preparatų.

Племенные животные не должны подвергаться воздействию нетуральных или цинтетических эстрогенных, гормональных веществ.The breeding horses have not received natural or synthetic estrogens and hormonal substances.

Eksportuojami arkliai buvo karantinuojami ne trumpiau kaip 21 dieną eksportuojančioje šalyje prižiūrint valstybiniam veterinarijos gydytojui, per šį laikotarpį atliktas kiekvieno arklio klinikinis tyrimas ir kasdien buvo matuojamatemperatūra; arkliai neturėjo kontaktų su kitais gyvūnais ir buvo ištirti dėl šių ligų su neigiamais tyrimų rezultatais (importuotojui pareikalavus ir dėl kitų užkrečiamųjų ligų) :
Экспортируемые животные в течение последних 21 дня находились в карантине под наблюдением официального государственного ветеринарного врача, во время которого проводился поголовный клинический осмотр с ежедневной термометрией, не имели контакта с другими животными, они исследованы с отрицательными результатами на (и по требованию импортера на другие инфекционные болезни):

The exported animals were kept for 21 days in quarantine under the supervision of the Official State Veterinarian and during this period they were subjected to individual clinical examination with daily thermometry, had no contacts with other animals and were tested with negative results for (on importer request for other infectious diseases):
Tirta dėl/Вид исследования / type of testing

Data/Дата/date

1

Įnosės komplemento fiksavimo testas/Сап / the complement fixation test for Glanders
2

Kergimo liga/Случную болезнь / Dourine

3

Tripanosomozė/сурру (трипаносома Эванси)/surra
4

Arklių piroplazmozės/ пироплазмоз (бабезия Кабани)/ equine piroplasmosis
5

Arklių nutaliozės/ нутталиоз (бабезия Экви)/equine nuttaliosis
6

Arklių rinopneumonijos/ ринопневмонию/ equine rhinopneumonitis
7

Anaplazmozė/Анаплазмоз/anaplasmosis
8

Kontaginis arklių metritas/инфекционный метрит/contagious equine metritis
9

Coggins testas dėl arklių infekcinės anemijos/инфекционную анемию(Когинс тест) /equine infectous anaemia
10

Arklių infekcinis arteritas /вирусного артериита/infectious arteritis of horses
11

Vezikulinis stomatitas/вязикулярный стоматит/vesicular stomatitis
12

Bruceliozė/бруцеллез/brucellosis
13

Tuberkuliozė/туберкулез/ tuberculosis
14

Leptospirozė/ лептоспироза/ leptospirosis
Arkliai buvo vakcinuoti nuo arklių gripo inaktyvuota vakcina (nurodyti datą):

Животные привиты против гриппа лошадей инактивированной вакциной (указать дату)The animals vaccinated against equine influenza using inactivated vaccine (indicate the date)

Kiek man žinoma, neturėjo kontaktų su arkliais, sergančiais užkrečiamosiomis ligomis, paskutines 15 dienų iki sertifikato surašymo.

Насколько мне известно, животные не были в контакте с непарнокопытными, страдающими инфекционными или контагиозными болезнями в течение 15 дней до момента заполнения этого сертификата.То the best of my knowledge, it has not been in contact with equidae suffering from an infectious or contagious disease during the 15 days prior to this declaration.

Sertifikatas galioja 10 dienų nuo jo išrašymo datos.

Данный сертификат действителен в течение 10 дней со дня выдачи.Present certificate is valid for 10 days since the date of issue.


Data/Дата/Date

Vieta/Место/Place

Valstybinio veterinarijos gydytojo parašas ir antspaudas

Подпись и печать Государственного ветеринарного врачаStamp and signature of the official veterinarianДостарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет