sites/default/files/npa/fno/2015/kaz/erezhe2015
  Жеке табыс салығы бойынша салық есептілігін (декларацияны) жасау қағидалары (240. 00-нысан) Жалпы ережелер Осы Жеке табыс салығы бойынша салық есептілігін (декларацияны) жасау қағидалары
  Нысан Жалпы ережелер
sites/default/files/npa/fno/2016/pravila/kaz
  Шағын бизнес субъектілері үшін салық есептігін (оңайлатылған декларацияны) жасау қағидалары
sites/default/files/npa/Kodeks
  Қазақстан республикасынның
sites/default/files/npa/fno/2015/kaz/erezhe2015
  Банктік қызметті, сондай-ақ лицензия негізінде банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын, мониторингке жататын ірі салық төлеушілердің салық есептiлiгiн жасау қағидалары
sites/default/files/npa/Kodeks
  Салыќ жѕне бюджетке тґленетін басќа да міндетті тґлемдер туралы 2008 жылєы 10 желтоќсандаєы №99-іv салыќ кодексі (Салыќ кодексі)
sites/default/files/npa/fno/2016/pravila/kaz
  Жер салығы мен мүлік салығы бойынша ағымдағы төлемдер салық есептілігін (есебін) жасау қағидалары
sites/default/files/npa/fno/2013/pravila_kaz
  Нысан Жалпы ережелер
sites/default/files/npa/fno/2014/pravilakaz
  Экспортқа рента салығы бойынша салық есептілігін (декларацияны) жасау қағидалары
sites/default/files/npa/fno/2015/kaz/erezhe2015
  Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшартта заттай түрде белгіленген өнімді бөлу бойынша Қазақстан Республикасының үлесінің мөлшері және төлеу (беру) мерзімдері туралы есебінің салық есептілігін жасау қағидалары
sites/default/files/npa/fno/2018_27032018/fno_pravila_kaz
  «Бейрезиденттің табысынан төлем көзінен ұсталатын корпоративтік табыс салығы бойынша есеп (101. 04-нысан)» салық есептілігін жасау қағидалары
sites/default/files/npa/fno/2014/pravilakaz
  Құрылымдық бөлімше немесе салық салуға байланысты объектілер үшін акциз салық есептілігін (есебін) жасау қағидалары
sites/default/files/npa/fno/2013/pravila_kaz
  Резидент еместің табысынан төлем көзінен ұсталатын корпоративтік табыс салығы бойынша салық есептілігін (есебін) жасау қағидалары
sites/default/files/npa/fno/2015/kaz/erezhe2015
  Кодексіне (Салық кодексі) сәйкес әзірленген және
sites/default/files/npa/zakony
  «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштерін ќарау тјртібі туралы» 2007 жылєы 12 ќаѕтардаєы №221-iii ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕы
sites/default/files/npa/2017
  «Кедендік тексеріп ќарау жѕне ќарау жїргізу жґніндегі нўсќаулыќты бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Ќаржы министрініѕ 2017 жылєы 23 аќпандаєы №132 бўйрыєы
  «Бензин (авиациялыќ бензинді ќоспаєанда) мен дизель отынына арналєан акциз мґлшерлемелерін бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2015 жылєы 13 наурыздаєы №133 Ќаулысы
sites/default/files/npa/fno/2014/pravilakaz
  Жер үсті көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақы бойынша салық есептілігін (декларацияны) жасау қағидалары
  Пайдалы қазбаларды өндiру салығы бойынша салық есептілігін (декларацияны) жасау қағидалары
sites/default/files/npa/Kodeks
  Салыќ жѕне бюджетке тґленетін басќа да міндетті тґлемдер туралы 2008 жылєы 10 желтоќсандаєы №99-іv салыќ кодексі (Салыќ кодексі)
sites/default/files/npa/fno/2015/kaz/erezhe2015
  Тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы өтінішті толтыру және табыс ету ережесі
sites/default/files/npa/zakony
  «Рўќсаттар жјне хабарламалар туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2014 жылєы 16 мамырдаєы №202-v заѕы
sites/default/files/npa/fno/2015/pravila
  Корпорациялыќ табыс салыєы
sites/default/files/npa/2017
  «Араќтарєа жѕне айрыќша араќтарєа, кїштілігі жоєары ликер-араќ бўйымдарына 2017 жылєа арналєан еѕ тґмен бґлшек сауда баєаларын белгілеу туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2017 жылєы 27 ќаѕтардаєы №24 Ќаулысы (Paragraph)
sites/default/files/npa/fno/2014/pravilakaz
  Резидент еместің табысынан төлем көзінен ұсталатын корпоративтік табыс салығы бойынша салық есептілігін (есебін) жасау қағидалары
sites/default/files/npa/Kodeks/UU
  «Ѕкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 014 жылєы шілдедегі №235-v кодексі
sites/default/files/npa/fno/2014/pravilakaz
  Қосылған құн салығы бойынша салық есептілігін (декларацияны) жасау қағидалары
  Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғалар бойынша жеке табыс салығы мен әлеуметтік салық бойынша салық есептілігін (декларацияны) жасау қағидалары
sites/default/files/npa/fno/2013/pravila_kaz
  Зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдері бойынша қызметті, сондай-ақ зейнетақы активтерін инвестициялық басқару бойынша қызметті жүзеге асыратын, мониторингке жататын ірі салық төлеушілердің салық есептілігін жасау қағидалары
sites/default/files/npa/fno/2014/pravilakaz
  Корпоративтік табыс салығы бойынша салық есептілігін (декларацияны) жасау қағидалары (110. 00-нысан) Жалпы ережелер
  Корпорациялыќ табыс салыєы
  Корпоративтік табыс салыєы
sites/default/files/npa/fno/2013/pravila_kaz
  Сақтандыру, қайта сақтандыру ұйымдарын, банктік қызметті, лицензия негізінде кейбір банктік операцияларды, зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақыны төлеу жөніндегі қызметті
sites/default/files/npa/fno/2014/pravilakaz
  Көлік құралдары салығы, жер салығы мен мүлік салығы бойынша салық есептілігі (декларация) жасау қағидалары
sites/default/files/npa/fno/2016/pravila/kaz
  Қазақстан Республикасының азаматтары бойынша жеке табыс салығы және әлеуметтік салық бойынша салық есептілігін (декларацияны) жасау қағидалары
sites/default/files/npa/fno/2014/pravilakaz
  Шағын бизнес субъектілері үшін салық есептігін (оңайлатылған декларацияны) жасау қағидалары
sites/default/files/npa/fno/2015/kaz/erezhe2015
  Сақтандыру, қайта сақтандыру ұйымдарын, банктік қызметті, лицензия негізінде кейбір банктік операцияларды, зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақыны төлеу жөніндегі қызметті
sites/default/files/npa/fno/2014/pravilakaz
  Корпоративтік табыс салыєы
sites/default/files/npa/fno/2013/pravila_kaz
  Жұмыспен қамтуға көмектесу, міндетті медициналық сақтандыру, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорларына, зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталыққа аударымдардың және автомобиль жолдарын пайдаланушылардың аударымдары салық есептілігін
sites/default/files/npa/fno/2015/kaz/erezhe2015
  Нысан Жалпы ережелер
sites/default/files/npa/2015
  «Қазақстан Республикасының мемлекеттік кірістер органдарында тәуекелдерді басқару жүйесін қолдану қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы №244 бұйрығы
sites/default/files/npa/fno/2015/kaz/erezhe2015
  Тарихи шығындарды өтеу бойынша төлем жөніндегі салық есептілігін (декларацияны) жасау қағидалары
sites/default/files/npa/fno/2013/pravila_kaz
  Жеке табыс салығы және мүлік бойынша салық есептілігін (декларацияны) жасау қағидалары
sites/default/files/npa/fno/2015/kaz/erezhe2015
  Экспортқа рента салығы бойынша салық есептілігін (декларацияны) жасау қағидалары
  Импортталған тауарлар бойынша жанама салықтар жөніндегі салық есептілігін (декларацияны) жасау қағидалары
sites/default/files/npa/2016
  Бағалы қағаздарды ұстаушы тексерілетін жеке тұлғалар туралы мәліметтерді, сондай-ақ тексерілетін жеке тұлғалар жасасқан сақтандыру шарттары жөніндегі мәліметтерді ұсыну қағидаларын және нысандарын бекіту туралы
sites/default/files/npa/fno/2014/pravilakaz
  Тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы өтінішті толтыру және табыс ету қағидалары
sites/default/files/npa/fno/2013/pravila_kaz
  Тарихи шығындарды өтеу бойынша төлем жөніндегі салық есептілігін (декларацияны) жасау қағидалары
  Экспортқа рента салығы бойынша салық есептілігін (декларацияны) жасау қағидалары
  Көлік құралы салығы бойынша ағымдағы төлемдер салық есептілігін (есебін) жасау қағидалары
  Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғалар бойынша жеке табыс салығы мен әлеуметтік салық бойынша салық есептілігін (декларацияны) жасау қағидалары
  Нысан Жалпы ережелер
  Қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемақы бойынша салық есептілігін (декларацияны) жасау қағидалары
sites/default/files/npa/fno/2015/kaz/erezhe2015
  Нысан Жалпы ережелер
sites/default/files/npa/fno/2014/pravilakaz
  Мониторингке жататын ірі салық төлеушілер болып табылатын сақтандыру, қайта сақтандыру ұйымдарының салық есептілігін жасау қағидалары 1 3-нысандар)
sites/default/files/npa/fno/2015/kaz/erezhe2015
  Бірыңғай жер салығын төлеушілерге арналған салық есептілігін (декларацияны) жасау қағидалары
sites/default/files/npa/2015
  Мемлекеттік кірістер органдары лауазымды тұлғаларының тауарлардың сынамалары мен үлгілерін іріктеп алу қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті төрағасының 015 жылғы наурыздағы №113
sites/default/files/npa/fno/2014/pravilakaz
  Корпорациялыќ табыс салыєы
sites/default/files/npa
  Чердатское сельское поселение
directory sites default  


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет