Дисертація передумови, поява та становлення нарукавної емблематики сухопутних військ збройних сил українижүктеу 2.96 Mb.
бет1/15
Дата26.12.2018
өлшемі2.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Інститут української археографії та джерелознавства імені

М. С. Грушевського Національної Академії Наук України.


Інститут української археографії та джерелознавства імені

М. С. Грушевського Національної Академії Наук України.


Кваліфікаційна наукова

праця на правах рукопису

Слободянюк Михайло Васильович
УДК.355.14:355.351(477)”1992/2012”
ДИСЕРТАЦІЯ
ПЕРЕДУМОВИ, ПОЯВА ТА СТАНОВЛЕННЯ НАРУКАВНОЇ ЕМБЛЕМАТИКИ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні

історичні дисципліни.
Гуманітарні науки
Подається на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

________________М.В. Слободянюк
Науковий керівник Гречило Андрій Богданович, доктор історичних наук

Львів – 2018


АНОТАЦІЯ

Слободянюк М.В. Передумови, поява та становлення нарукавної емблематики Сухопутних військ Збройних Сил України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» — Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського Національної Академії Наук України, Київ, 2018.

За останні роки в Україні, як і в інших пострадянських країнах, відчутно збільшився інтерес до різноманітної символіки, особливо до військової емблематики. Результатом стала поява значної кількості різних видань, що описували військову символіку. Однак науковий рівень багатьох публікацій на ці теми недостатній. У більшості праць практично відсутній аналіз понятійного апарату (застосування значення термінів „нарукавний знак”, „нарукавна емблема”).

Актуальність вибраної теми підтверджується широким розповсюдженням нарукавної емблематики у Збройних Силах України починаючи з 1992 р., в результаті чого вона стала найбільш поширеною символікою, яку застосовують військовослужбовці. Однак при цьому причини появи нарукавної символіки, внутрішній механізм її створення, дієві закономірності, вплив на нарукавну емблематику як української історичної традиції, так і новітніх тенденцій (українських та світових), інші фактори впливу залишаються практично невідомими.

Мета дослідження полягає в об’єктивному висвітленні історичних передумов виникнення, становлення та розвитку сучасної військової нарукавної емблематики Збройних Сил України (на прикладі символіки армійських корпусів Сухопутних військ), аналіз діяльності органів військового управління України щодо розробки, впровадження та правового затвердження нарукавної емблематики як феномена сучасної української армії.

Предметом дослідження на основі формулювання цього терміну спеціальною історичною наукою – історичним джерелознавством – стали закономірності виникнення та функціонування нових форм військової символіки (нарукавної емблематики), як важливого джерела дослідження розвитку Збройних Сил України.

Об’єктом дослідження визначено ґенеза та розвиток конкретного джерела - нарукавної емблематики Сухопутних військ ЗС України.

Досягнення поставленої мети стало можливим завдяки дотриманню наукових принципів історизму, об’єктивності, науковості та достовірності, комплексність та системність у дослідженнях наукової проблеми. Хронологічні рамки роботи визначені періодом 1992–2012 рр.

У першому розділі – «Історіографія, джерельна база та методологія дослідження військової нарукавної емблематики» – окреслено методологію дослідження, проаналізовано стан вивчення проблеми, схарактеризовано основні групи джерел дисертаційного дослідження.

У другому розділі – «Поява і розвиток індивідуальної нарукавної емблематики в арміях світу протягом XIX-XX століть та її вплив на українську нарукавну військову емблематику» – окреслено чинники та контексти, що впливали на появу та розвиток нарукавної емблематики у країнах світу до того часу, як з’явилася незалежна Україна та її Збройні Сили 1991 року. Тут з’ясовуються системи розпізнавання військовослужбовців за їх приналежністю до окремих частин, які існували протягом створення та розвитку регулярних армій у період кінця XVII-XX століть, а також поява у другій половині ХІХ століття у США спеціальної символіки, яка з часом перетворилася на нарукавну, як нового виду цього розпізнавання, та перебіг її розвитку до початку ПСВ 1914 року. У цьому ж розділі відпрацьована періодизація всього процесу розвитку нарукавної емблематики у світі. Далі розглянуто головні особливості розвитку нарукавної емблематики у арміях Європи та Америки протягом Першої світової війни, до початку нової, Другої світової війни у Європі. Простежено проблеми цього розвитку та визначені пріоритети у дослідженні нарукавної емблематики, особливо вплив на символіку армій нових незалежних держав, що з’явилися на уламках Російської та Австро-Угорської імперій, у тому числі й України. При розгляді військової нарукавної емблематики у 1939–1991 рр. з’ясовується, як проходив процес глобального втілення нарукавної емблематики у арміях країн світу до розпаду СРСР і утворення на його уламках нових незалежних держав. Особлива увага приділена формуванню національних традицій у військовій нарукавній емблематиці, що стало основою втілення цього типу символіки у Збройні Сили України. При розгляді нарукавної емблематики армій світу з 1991 до 2012 р. встановлені напрямки її розвитку з особливою увагою на створення та поширення такої символіки у арміях країн колишнього соціалістичного табору, до яких належала й Україна.

Зроблені висновки за результатами дослідження всього означеного періоду, що протягом останніх 120 років виникла, завоювала своє місце й широко розповсюдилася система нарукавної емблематики, яка дозволяє ідентифікувати військовослужбовця: за національною (державною) приналежністю; за приналежністю до виду Збройних Сил (армія, авіація, флот), а також до роду військ або служби; за приналежністю до конкретних військових частин. Основними перевагами саме нарукавної емблематики стали: простота й прагматичність у розміщені на обмундируванні; дешевизна у виготовлені та широка гамма художніх образів.

У третьому розділі – «Поява та становлення у Збройних Силах України власної національної військової емблематики протягом 1991-1996 рр.» – досліджено особливості появи та остаточного затвердження у Збройних Силах України національної нарукавної емблематики. Розглянутий процес та особливості стихійного створення військової нарукавної символіки у Збройних Силах України протягом 1992– першої половини 1996 рр.

У четвертому розділі – «Розвиток нарукавної емблематики Сухопутних військ Збройних Сил України періоду стихійного процесу створення основної маси зразків (1996–2001 рр.) на прикладі армійських корпусів» – досліджено особливості широкого застосування у з’єднаннях та військових частинах Сухопутних військ власної нарукавної емблематики, проаналізована характерна символіка, яка використовувалася військовослужбовцями, та перші спроби вищого командування врегулювати цей процес у межах офіційної практики та законодавства.

У п’ятому розділі – «Утвердження нарукавної емблематики Сухопутних військ Збройних Сил України у період офіційної нормалізації та затвердження символіки вищим військовим керівництвом держави (2001–2012 рр.)» – досліджено особливості нового періоду розвитку української нарукавної емблематики, пов’язаного зі створенням у Генеральному штабі Збройних Сил України спеціального органу для керівництва цією працею – Воєнно-геральдичної служби, та наступна діяльність цього органу по нормалізації процесу створення й використання цього виду військової символіки. До цього періоду відноситься створення нормативної бази, вимог до нарукавної емблематики, початок процесу офіційного затвердження нарукавної емблематики військ. На жаль, цей процес був обірваний самодіяльними діями осіб з керівництва Генерального штабу, неспроможних зрозуміти важливість військової символіки для розвитку духу військ.

В ході проведеної роботи були зроблені такі висновки:

1. Основною причиною виникнення нарукавної емблеми стала потреба у розпізнавальному знаку, простому та дешевому способу відрізняти приналежність військовослужбовця до того чи іншого військового формування в умовах стандартизації військової форми одягу, з початком процесу індустріального її виготовлення в масових масштабах. Встановлено, що характерною особливістю застосування нарукавної емблематики в європейських арміях стало те, що вона не замінювала собою повністю існуючих до того національних способів розпізнавання військовослужбовців різних формацій, а лише доповнювала їх там, де їх неможливо було застосувати.

За останні 120 років два процеси: зростання уніфікації військової уніформи в арміях світу та поширення нарукавної символіки злились в один єдиний непереривний процес удосконалення військової уніформи армій кінця ХХ – початку ХХІ ст.

2. Результати аналізу появи та розвитку нарукавної емблематики в арміях світу дали можливість провести періодизацію цього явища, яка складає в основному чотири етапи. Перший етап включав час від виникнення спеціальної символіки частин під час громадянської війни в США у 1861-1865 рр. і до початку Першої світової війни в серпні 1914 р. Другий етап включав початок Першої світової війни у 1914 р., самі роки війни (1914–1918), та наступні за неї періоди громадянських воєн, конфліктів та розвитку армій в Європі аж до 1939 р. Третій етап розвитку нарукавної символіки розпочався з початком Другої світової війни у 1939 р. та тривав протягом практично всього ХХ-го століття. На даний час ми знаходимося на четвертому етапі розвитку військової нарукавної символіки, коли, після розпаду СРСР 1991 року, нарукавна емблематика на військовій уніформі стала загальносвітовою тенденцією, до якої прилучилися всі армії світу без винятку.

Стосовно появи та розвитку нарукавної емблематики у Збройних Силах України, то дослідження дало змогу визначити періоди розвитку власно української нарукавної емблематики. Вони включали перший період (1991-1992 рр.), коли проходила стихійна українізація попередньої старої уніформи. Другий період (1992-1993 рр.) визначився достатньо складним пошуком української військової символіки. Цей період закінчився створенням та офіційним затвердженням на державному рівні перших базових зразків військової символіки. Під час третього періоду (1994–2001 рр.) ми спостерігаємо практичне втілення у практику військ нової української військової форми одягу та розроблених до неї переважно самостійно військовослужбовцями зразків військової емблематики. Далі розпочався четвертий період (2001-2012 рр.), зі створенням у Генеральному штабі ЗС України спеціального органу – Воєнно-геральдичної служби (надалі – Відділу військової символіки та геральдики), який розпочав процес офіційного впровадження військової емблематики. На жаль, цей період обірвався в кінці 2012 р.

3. Виявлені особливості процесу появи та розвитку нарукавної емблематики у Сухопутних військах Збройних Сил України. З самого початку він набув українського національного забарвлення. Також важливим висновком стало виявлення особливостей нарукавної емблематики українських формувань, до яких відносяться регіональні відмінності, художнє різнобарв’я сюжетів емблем та вплив суб’єктивно-творчого фактору, пов’язаного з поглядами авторів на нарукавну емблематику. Дослідження показало зв’язок сучасної української нарукавної емблематики з українськими історичними військовими символами.

4. У праці об’єктивно, вперше в українській історіографії, розібраний сам процес розробки та втілення нарукавної емблематики у частини Сухопутних військ Збройних Сил України.

5. Виявлені та розглянуті й основні проблеми, притаманні процесу розвитку та втілення у життя української військової нарукавної символіки.

6. Важливість проведеного дослідження збільшується ще й тим, що воно створило науково-методологічну базу, підґрунтя для подальшого розвитку досліджень у цій галузі.

Ключові слова: військова символіка, нарукавна емблема, Збройні Сили України, Сухопутні війська, період, розвиток.ANNOTATION

Slobodyanyuk M.V. Preconditions, Appearance and Evolution of Sleeve Emblems of the Ground Forces of the Armed Forces of Ukraine. Qualifying research work on the rights of manuscript.

Dissertation for the Candidate of Historical Sciences degree on speciality 07.00.06 “Historiography, Sources, and Special Historical Disciplines”. – M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2018.

Interest towards different symbolics especially towards military symbolics has significantly grown during last years in Ukraine as well as in other post-soviet countries. As a result, numerous editions describing military symbolics have appeared. Nevertheless, scientific level of most publications on this topic is not high enough. The majority of works is practically lacking an analysis of the conceptual apparatus (usage and meaning of terms “sleeve sign”, “sleeve emblem”).

Relevance of the chosen topic is supported by the broad dissemination of sleeve emblems (emblems worn on the sleeve) in the Armed Forces of Ukraine starting from 1992 which resulted in the fact that they became the most well-spread symbolics used by military men. However, reasons of appearance of sleeve emblems, intrinsic mechanisms of their creation, working regularities, influence of Ukrainian historical traditions as well as of new tendencies (Ukrainian and world wide) on sleeve emblems and other factors stay almost unknown.

The goal of this research is to objectively clarify historical preconditions of appearance, development and evolution of contemporary military sleeve emblems of the Armed Forces of Ukraine (taking examples of symbolics of the army corps of the Ground Forces) as well as to analyze activity of the military management bodies of Ukraine concerning conception, implementation and legal ratification of sleeve emblems as a phenomenon of the contemporary Ukrainian army.

Object of the research – based on the definition of this term by the special historical science i.e. historical source studies – is regularities of appearance and functioning of new forms of military symbolics (sleeve emblems) as an important sourсe of research of the Armed Forces of Ukraine.

Subject of the research is defined as a genesis and development of the concrete source – sleeve emblems of the Ground Forces of the Armed Forces of Ukraine.

Achieving the goal was made possible thanks to scientific principles of historicism, objectivity, scientific credibility, complex and systematic approach in researching scientific topic. Chronological frames of the work include the period of 1992-2012.

The first chapter – “Historiography, Sources and Methodology of the Research on Military Sleeve Emblems” – defines methodology of the research, analyzes problem's state of study, proposes characteristics of the principal groups of dissertation's sources.

The second chapter – “Appearance and Development of Individual Sleeve Emblems in World Armies during the 19th-20th Centuries and Their Influence on Ukrainian Military Sleeve Emblems” – describes factors and contexts that influenced appearance and development of sleeve emblems in world countries up till the time when independent Ukraine and its Armed Forces were created in 1991. Here, systems of military men identification according to their affiliation with certain units that existed during the times of creation and development of regular armies in the end of the 17th – the 20th centuries are described. Appearance of special symbolics that with time turned into sleeve symbolics in the second half of the 19th century in the USA is examined as well. It was a new variation of identification and its development up till the beginning of the First World War in 1914 is presented. This same chapter works out a periodisation of the whole development process of sleeve emblems in the world. The main particularities of development of sleeve emblems in the armies of European and American countries during the First World War up to the beginning of the new Second World War in Europe are researched. Problems of this development are retraced and priorities in research of sleeve emblems especially influence on symbolics of armies of new independent states that appeared after collapses of the Russian and Austro-Hungarian impires (this includes Ukraine) are identified. While reviewing military sleeve emblems in 1939-1991, the process of global creation of sleeve emblems in world armies up to the collapse of the USSR and appearance of new independent states out of it is discussed. Special attention is paid to formation of national traditions in military sleeve emblems which became a foundation of appearance of such symbolics in the Armed Forces of Ukraine. While reviewing sleeve emblems of world armies in 1991-2012 directions of their development are identified with a special emphasis on creation and dissemination of such symbolics in armies of ex-socialist camp countries including Ukraine.

Based on the research of the whole intended period it is concluded that during the last 120 years a system of sleeve emblems has appeared, gained its place and broadly spreaded. It allows to identify military men according to their national (state) affiliation; according to their affiliation with the type of the Armed Forces (army, aviation, fleet) as well as with the type of forces or services; according to their affiliation with concrete military units. Main advantages of sleeve emblems are their simplicity and pragmatic approach in their placement on the uniform, cheap production and broad range of artistic images.

The third chapter – “Appearance and Development of Own National Military Emblems in the Armed Forces of Ukraine during 1991-1996” explores particularities of appearance and final approval of national sleeve emblems in the Armed Forces of Ukraine. The process and particularities of chaotic creation of military sleeve symbolics in the Armed Forces of Ukraine during 1992 – the first half of 1996 are analysed.

The fourth chapter – “Development of Sleeve Emblems of the Ground Forces of the Armed Forces of Ukraine in the Period of Chaotic Creation Process of the Great Number of Samples (1996-2001) on the Example of Army Corps” researches particularities of broad usage of own sleeve emblems in units and military bases of the Ground Forces, analyzes distinctive symbolics used by military men and the first attempts of the highest commandment to regulate this process in the frames of offical practice and legislation.

The fifth chapter – “Approbation of Sleeve Emblems of the Ground Forces of the Armed Forces of Ukraine in the Period of Official Normalisation and Approval of Symbolics by the Highest Military Commandment of the State (2001-2012)” explores particularities of the new development period of Ukrainian sleeve emblems linked to creation of a special organisation in the General Headquarters of the Armed Forces of Ukraine in order to direct this work – Military Heraldic Service. The following activity of this organisation to normalise the process of creation and usage of this type of military symbolics is also examined. This period includes creation of the regulatory base, of requirements to sleeve emblems, the beginning of the process of official approval of military sleeve emblems. Unfortunately, this process was cut off by amateur actions of representatives of the direction of the General Headquarters who were unable to understand importance of military symbolics for the development of army spirit.The following conclusions were made based on the conducted research:

    1. Main reason for appearance of the sleeve emblem was a need in an identifying sign, in a simple and cheap way to differentiate military man's affiliation with a certain military formation in the conditions of standardisation of the military uniform, with the beginning of the process of its industrial making on a mass scale. It was established that a characteristic particularity of the usage of sleeve emblems in European armies was the fact that they were not completely replacing national ways of identification of military men of different formations existing before, but they were complementing them in cases when the previous ones could not be used.

During the last 120 years the two processes – intensification of unification of the military uniform in world armies and dissemination of sleeve emblems – became one unified continous process of improvement of the military uniform in the armies of the end of the 20th – the beginning of the 21st centuries.

    1. Results of the analysis of appearance and development of sleeve emblems in world armies gave an opportunity to make periodisation of this phenomenon that is principally composed out of four stages. The first stage included time from appearance of special symbolics of units during the Civil War in the USA in 1861-1865 up till the beginning of the First World War in August 1914. The second stage included the beginning of the First World War in 1914, years of the war (1914-1918) and periods of civil wars, conflicts and development of European armies that followed after it up till 1939. The third stage of development of sleeve symbolics started with the begininng of the Second World War in 1939 and lasted practically during the whole 20th century. Nowadays, we are experiencing the fourth stage of development of military sleeve symbolics when – after the collapse of the USSR in 1991 – sleeve emblems on the military uniform became a world tendency that all world armies without exception join.

As for appearance and development of sleeve emblems in the Armed Forces of Ukraine, the research allowed to identify periods of development of actually Ukrainian sleeve emblems. They included the first period (1991-1992) when there was a chaotic ukrainisation of the previous old uniform. The second period (1992-1993) was about rather complex search of Ukrainian military symbolics. This period ended with creation and official approval on the state level of the first basic samples of military symbolics. During the third period (1994-2001) we could observe incarnation and practical application of a new Ukrainian military uniform as well as of samples of military emblems that were mostly designed for it by military men themselves. Then, there were the fourth period (2001-2012) when a special organisation in the General Commandment of the Armed Forces of Ukraine was created – Military Heraldic Service (later – Department of military symbolics and heraldics). It started the process of official implementation of military emblems. Unfortunately, this period was cut off in the end of 2012.

    1. Particularities of the process of appearance and development of sleeve emblems in the Ground Forces of Ukraine were defined. From the very beginning it was marked by the Ukrainian national feeling. An important conclusion concerns as well particularities of sleeve emblems of Ukrainian formations such as regional differencies, artistic diversity of emblems' themes and influence of subjective creative factors linked to the views of authors about sleeve emblems. The research showed a connection of contemporary Ukrainian sleeve emblems with Ukrainian historical military symbols.

4. For the first time in the Ukrainian historiography, the process of conception and creation of sleeve emblems in the units of the Ground Forces of Ukraine was objectively analyzed in the dissertation.

5. Main problems intrinsic to the process of conception and creation of Ukrainian military sleeve symbolics were defined and analyzed.

6. Importance of the conducted research is increased as well because it has created a scientific and methodological foundation for the following development of researches in this domain.

Key words: military symbolics, sleeve emblem, Armed Forces of Ukraine, Ground Forces, period, development.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет