Јдістемелік нўсќау титулдыќжүктеу 123.44 Kb.
Дата26.11.2018
өлшемі123.44 Kb.


Әдістемелік нұсқау титулдық

парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/20


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Электрэнергетика кафедрасы

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ
Курстық жұмыс орындау үшін
Электрлік станцияның релелік қорғанысы пәні бойынша
5В071800 – Электрэнергетика мамандығының студенттеріне арналған

ПавлодарӘдістемелік нұсқау

бекіту парағыНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/20
БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

________ Н.Э.Пфейфер

2013 ж. «___»__________

Құрастырушы : аға оқытушы ____________ Динмуханбетова А.Ж.


Электрэнергетика кафедрасы

5В071800 – Электрэнергетика мамандығының студенттеріне арналған


Электрлік станцияның релелік қорғанысы
ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Курстық жұмыс өткізуге арналған


Кафедра отырысында ұсынылды 2013 ж. «__»_________ № ___ хаттама
Кафедра меңгерушісі ____________ Марковский В.П. 2013 ж. «___»_________
Энергетика факультетінің ОӘК құпталды

2013 ж. «__»_________№ ___ хаттама
ОӘК төрағасы ___________Талипов О.М. 2013 ж. «___»_____________

ОӘБ бастығы ___________Жуманкулова Е.Н. 2013 ж. «___»____________

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

2013 ж. «___»____________№___Хаттама1 Курстық жұмысының мазмұны
Курстық жұмысы электр станцияның элементтерінің релелік қорғау тағайыншамасын есептеуіне арналған және кестеде келтірілген бөлімдерінең құрылған.

№ р/с

Курстық жұмысының бөлімдері

Сағат көлемі

1

ҚТ токтарын есептеу

4

2

Электр жеткізу желінің релелік қорғанысын есептеу

4

3

Трансформаторлардың релелік қорғанысын есептеу

3

4

Электрқозғалтқыштардың релелік қорғанысын есептеу

2

5

Электрқозғалтқыштардың іске қосуын есептеу

4

6

Курстық жұмысын жазу

4

Барлығы

21

2 Курстық жұмысының шын берілгендері


0

115

6,3-6,3

200

ТРДН-32000/110

9,77

11,58

Sкз.макс, МВ·А

5300

Sкз.мин, МВ·А

4900

ЭЖЖ ұзындығы, км

100

ЭҚ іске қосу тоғының бөлгіші,

5.1


Секцияда ЭҚ саны, n

6

П/ст шиналарда қосындылыардың қорғаныс уақыт бойынша тағайыншамасы , tсз.прис., с

1.3


Қоректендіру үзіліс уақыты tп.п, с

5.0

Іске қосу коэффициенті Ксзп

2.8

Кабель желінің тогы, Lкаб, км

0,9


Сурет 1 – Электрменжабдықтаудың принципал сүлбесі3 Курстық жұмыс орындау үшін әдістемелік нұсқаулар
3.1 ҚТ токтарын есептеу

Тура тізбекті алмастыру сүлбесі

Максимал режимде жүйенің кедергі
Ом
Минимал режимде
Ом
W1 (W2) желілердің кедергілері
Ом
Т1 2): трансформаторлардың кедергілері
Ом
мұндағы ΔU – трансформаторларда ЖН жағында кернеу реттеу диапазонның жартысы. Курстық жұмыста ΔU=12% трансформаторлар үшін с Uсн=150-200 кВ қабылдаймыз.

Трансформатордың максимал кедергіні анықтаймыз Т1 2):


Ом
Төмен кернеу шиналарға қосылған желінің соныңда ҚТ кезінде резервті сияқты трансформатордың ток қорғау сеңімділігі тексеріледі. Осы үшін кабель желі кедергі есебімен Б қосалқы станция шинадан қозғалтқышқа дейін минимал режимде ҚТ токтар есебін өткізу қажетті.

Кабелдің индуктивті кедергі:


Ом
Кабелдің активтң кедергі:
Ом
Қозғалтқыштың іске қосу тогы тең болады Iп = 257 А алюминий кабель үшін xуд= 0,087 Ом/км , rуд=0,89 Ом/км ;
Ом
Максимал режимнің қысқа тұйықталу токтары
А
А
А
А
Минимал режимінде қысқа тұйықталу токтары
А
А
А
А
Шығындарда қысқа тұйықталу токтар

3.2 Электр жеткізу желінің релелік қорғанысын есептеу
ЭҚЕ (ПУЭ) біртекті қоректендіру желілерде көпфазалы ҚТ – дан сатылы ток қорғанысын орнату есепке алынады. Осы тапсырмада екі сатылы ток қорғанысы орнатуын есепке алынады. Бәрәншә саты – ток кесері, ал екіншісі – МТҚ (W1 желі үшін Т1).

Максимал және минимал жұмыс режимдер үшін үш нүктелерде ҚТ токтарын есептеу ұсынлады: желіде (басында, ортасында, соңыңда ), трансформатор артында, қорғаныс участок ұзындығынан тәуелді ток қзгерту графигін құру есеп нәтижиелері бойынша токтарын есептеу.

Ток кесері желінің барлық ұзындығын қорғамайды, сондықтан негізгі қорғаныс сияқты пайдаланбейды. Бірақ егер қорғау желі соңғы қосалқы станцияны қоректеп қорғаныс желі сияқтығ кесер кез келген нүктеде ҚТ кезінде сеңімділікті болып орындалады.

Сол үшін кесердің іске қосу тогы Т1 трансформатрдан ҚТ токтан реттеледі.

Ток кесердің іске қосу тогы келесі шарты бойынша таңдалады:
1,2 * 905,54 = 1086,65 А

Мұндағы Котс= 1,2 - 1,3

Iк,макс= Iк4,макс – трансформатор артында ҚТ токтын максимал мәні, Т1 күштік трансформатордың магниттеу токтан реттеледі.

Т1 номинал тогы:


А
Ток кесердің іске қосу тогы келесі шарты бойынша тексеріледі:
А
Ток кесердің мәні:

Кесердің іске қосу уақыты tотс=0,1 с. МТҚ іске қосу тогы келесі өрнек бойынша анықталады


Мұндағы Kотс = 1,1-1,2;

Kвоз = 0,85;

Kсзп= 2,2;


А
Негізгі участокта МТҚ сеңімділігі

Резервті участокта:

ПУЭ бойынша керекті сеңімділігі орындалады. МТҚ іске қосу уақыты келесі өрнек бойынша анықталадымұндағы tмтз – трансформатодың МТҚ іске қосу уақыты Δt = 0,3 - 0,6c –селективті сатысы.
Трансформатор артында ҚТ кезінде қателік іске қосу орындау үшін минимал кернеу реле көмегімен тыйым салу пайдаланады.

Сүрет 2 – Қоректендіру желінің сүлбесі (а), токтын қзгері графигі (б)


селективті картасы (в)
3.3 Трансформаторлардың қорғанысын есептеу
Іске қосу параметрлерді таңдау және қорғаныстың сезгіштігін тексеру үшін ҚТ токтардың есепте қоректендіру жүйе кедергі өзгеріс (жүйенің максимал мен минал режимдер жұмыстар үшін) жүктеме астында кернеу реттеу кезінде трансформаторлар кедергі есебімен өткізу қажетті.

ДЗТ-11 реледе трансформатордың дифференциалдық қорғау тағайыншамалар таңдауын өткіземіз.

ҚТ максимал ток мәні дифференциалды қорғау тағайыншамаларды есептеу, ал минимал ҚТ тоғы – қорғаныс сезгіштік коэффициенті анықтау үшін қажетті. Жоғарғы және төменгі кернеу жағынан трансформатордың номинал токтары.
А
А
ЖН жағынан ток траснформатрдың қосу сүлбесі – үшбұрыш, ТН – жұлдызша.

ЖН жағынан ТТ трансформатордың коэффициенті – KIвн=150/5: ТН жағынан – KIнн=2000/5.

Қорғаныстың екінші ретті токтары:
А
А
Негізгі жағын ТН қабылдаймыз, себебі ең үлкен тогы болып табылады.

Қорғаныстың іске қосу тогы тең болады:1,2 * 2932,57 = 3519,08 А

мұндағы Kотс – магниттеу ток құлаунан қорғаныстың коэффициент құралымы.: Kотс = 1,2 – 1,5 қорғау үшін ДЗТ-11 релесімен,

Iномтр – трансформатордың номианл тогы. Негізгі жағында қорғаныстың іске қосу екінші ретті тоғы:
А
Негізгі жағында есептік орам саны:

Wосн=W1ур=12 тең қабылдаймыз

Негізгі есмес жағында ораманың есептік саны:

Wнеосн=W2ур=7 тең қабылдаймыз

Балансты емес бірінші ретті токтың құрамы:


А
Ал қосымша балансты емес тогы тең болады:
(1*1*0,1 +0,08)*905,54+88=251 А
мұнда Iкнас – есептік сыртқы үшфазалы металды ҚТ кезінде периодты құрамы.

Е – ток трансформатордың толық қателігі салыстырмалы мәні, 0,1 тең болып қабылдаймыз.

Кодн – ток трансформатордың біртипті коэффициенті 1,0 тең болып қабылдаймыз.

Ка – ДЗТ үшін өтпелі режим есебімен коэффициенті 1,0 мүмкінді тең болып қабылдаймыз.

ТН жағынын тоқтату ораманың орнатуын таңдаймыз, тоқтату оараманың саны тең болады:

мұнда tgά = 0,75 – 0,8;

Wт = 4 тең қабылдаймыз.

158 кВ жағынан трансформатор арқылы өтетін ҚТ тоғы, тоқтатуы жоқ болғанда қорғаныс ісе зонасында трансформатор артында ҚТ кезінде қорғаныстың сезгіштік коэффициентін анықтаймыз. Ток трансформаиордың орамасы үшбұрышқа қосу сүлбесі үшін реленің есептік тоғы анықталады:
А
Негізгі емес жағынын іске қосу тогы тең болады:

Тексеру өткіземіз:

Iср1 *W1 = Iср2 *W2 или 100 104
Сезгіштік коэфииценті тең болады:
А
Дифференциалды қорғаныстың іске қосу уақыты tдзт = 0,1с.

Трансформатордың МТЗ есебін өткіземіз, оның тогы тең болады:


Iсз= Котс* ( IрабТ1 + IрабТ2 * Ксзп) / Квоз=1,1 * (0,7*116,93 + 116,93*2,4)/0,85=469,1 А
мұнда Котс = 1,1 – 1,2 – құралымы коэффиценті;

Квоз = 0,85; Ксзп – өздігінен кету коэффициенті.

Негізгі участокта сезгіштік коэффициенті:

ПУЭ қанағаттандырады.

Талғаулығы қамтамасыз ету үшін қорғаныстың әсер уақыты (Q3) секционды ажыратқыш қорғаныс уақытымен келістіруге қажетті. Секционды ажыратқыштың әсер уақыты шығатын қосулар қорғаныс әсер уақытымен келістіру(tс,з(Q3)прис + Δt) қажетті болады. Сонымен бірге трансформатордың МТЗ қорғаныстың әсер уақыты келесі шартымен сәйкесті қажетті:


0,9 + 0,5 =1,4
Мұнда Δt = 0,3 – 0,5 – ток қорғаныс үшін талғаулығы сатылы.

Қоректендіру желінің МТЗ іске қосу уақыты тең болады:


1,4 + 0,5 =1,9


3.4 Электрқозғалтқыштардың қорғанысын есептеу
Көп фазалы тұйықталуынан 2 МВт төмен электрқозғалтқыштарды қорғау үшін уақыт ұстаусыз токты бір релелі кесері, екі фазалы ток айырмасына қосылған тура немесе тұрасыз әсері релемен іске қосу токтарынан құралған есепке алуы қажетті. [1].

Технологиялық есебі бойынша электрқозғалтқыштардың асқын жүктеме болы кезінде қорғанысы болуы қажетті. РТ-80типті релені пайдалануы индукционды бөлікте рұқсат етеді, электрмагнитті жақта – ток кесерін [2].


Іске қосу номинал тогы тең болады:
А

Іске қосу тогы анықталады:


6,6 * 50,91 = 336 А
Асқын жүктемеден қорғаныстың рленің индукционды бөлігі орнатуы
А
мұнда Котс = 1,2, К = 0,85

Iсз – қорғаныстың бірінші ретті іске қосу тогы.

ТТ қосу сүлбесі есебімен реленің іске қоу тогы:
А

мұнда үшфазалы ҚТ кезінде қалыпты режимде ток айырмасына қосылған сүлбесі үшін (Ксх = 1 екі фазалы ҚТ кезінде: АВ и ВС – назар аударыңыз және қорғаныстың сезгіштігін бағалау кезінде есептеңіз ).

Алынған мәні бойынша реленің іске қосу тогынан реленің орындауы және іске қосу ток тағайншамасы таңдалады (Iуст).

Көп фазалы тұйықталуынан қорғаныстың іске қосу тогы.


А
Кесердің екінші ретті іске қосу тогы
А

РТ-80 реле үшін кесер орнатуы қондырғы тогына кесердің іске қосу ток қатынасы сияқты анықталады


А
Электрқозғалтқыш шығында Кт кезінде кесердің сезгіштігін анықтайды. КТ тогын ЭҚ қосылған кабелді желі кедергі есебімен тораптың минимал жұмыс режимі үшін есептеу қажетті. Талап бойынша [1] Кч = 2.
Кесердің сезгіштік коэффициенті:

ПУЭ талабына қанағаттандырады.

ЭҚ қуаты 5000 кВт дейін көп фазалы ҚТ қорғау үшін максимал ток кесер пайдаланады. Ең толық ток кесерінажыратқыш жетегіне қосылған тура әсер релемен орындау мүмкінді болады. Жанама әсері релемен ток трансформатордың және реленің бір қосу сүлбесі пайдалынады. Тәуелді сипаттамасымен тое релені пайдалануы, бір релемен қорғанысты ҚТ және асқын жүктемеден қорғанысты қамтамасыз етеді.Сурет - 4. ЭҚ ҚТ және асқын жүктемеден қорғау
3.5 Электрқозғалтқыштың өздігінен кету есебі
Уақыт үзіліс қоректендіру үшін tпп = 2,0с іске қосу ток қатынасы сипаттамасынан жәнеқозғалтқыш тоқтату үшін мәнінен 0,82 тең болады:
0,82 * 6,6=5,412
сонда [5] іске қосу қуаты салыстырмалы бірлігінде Uб = 6,3 кВ және Sб=32000 кВ*А тең болады:


Өздігінен кету кезінде бастапқы кернеу
В
3901 В > 3780 В өздігінен кетіу жетістікті.

Хвн – қоректендіру тізбектің қосымша кедергі (жүйе, трансформатор, ЭЖЖ).

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет