До директора на риосв, гр. Плевен уведомление за инвестиционно предложение Отжүктеу 43.18 Kb.
Дата15.04.2019
өлшемі43.18 Kb.

ДО


ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ, гр. Плевен


У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение
От Шахин Ахмедов Алчев, адрес: обл. Ловеч, общ. Летница, с. Горско Сливово, ул. „Тодор Митев” №3, телефон: 0887/767576; Гражданство: Българско

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора – физическо лице; /

........................................................................................................................................................................

/седалище и ЕИК/БУЛСТАТ на юридическото лице/


Пълен пощенски адрес: ул. „Тодор Митев” №3, с.Горско Сливово – п.к.5571, общ.Летница, обл. Ловеч

Адрес за кореспонденция: ул. „Тодор Митев” №3, с.Горско Сливово – п.к.5571, общ.Летница, обл. Ловеч

Телефон, факс и е-mail: 0887/767576

Управител или изпълнителен директор на фирмата- инвеститор……………………………………

Лице за контакти, телефон: Шахин Ахмедов Алчев, телефон: 0887/767576;
Уважаеми г-н/г-жо Директор,
Уведомяваме Ви, че фирма/физическо лице Шахин Ахмедов Алчев
има следното инвестиционно предложение: Интезивно отглеждане на риба в язовир „Пустия” – с. Горско Сливово, общ. Летница.
Характеристика на инвестиционното предложение:
1.Цел и предмет на инвестиционното предложение- производство, жилищно, пътно и др….
Целта на инвестиционното предложение е интензивно отглеждане на риба в язовир „Пустия”, с. Горско Сливово, общ. Летница.

2.Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, източници на емисии от производствените процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в това число ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и други); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив/

Настоящето инвестиционно цели разширяване на дейността по отглеждане на риба в Язовир „Пустия” – с. Горско Сливово, общ. Летница посредством закупуване на зарибителен материал и последващо отглеждане на рибата. Общата използвана площ на язовира възлиза на 238 дка, като капицитетът е 200 бр. на декар или общо 47 600 бр. риба.

3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение; Не


4.Местоположение на площадката за инвестиционното предложение населено място, община, квартал, парцел, землище, поземлен имот, географски координати (по възможност в WGS1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови;
6.Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране.

Не се очаква генериране на отпадъци при реализация на инвестиционното намерение.


7. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

Не се очакват отпадъчни води.

8.Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (тип на отоплението, вид на горивото и мощнст на топлинния източник) НЕ
9. Срок за реализация и етапи на инвестиционното предложение:

Срок за реализация – 2 години; Етапи на изпълнение – 2, 1 етап – 2011 г. и 2 етап – 2012 г.


12.Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение

Териториално звено на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – Ловеч


Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл.31а на Закона за биологичното разнообразие.

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС /в случаите по чл.91, ал.2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение №1 или в приложение №2 от ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл.85, ал. 1 и 2 ЗООС/, поради следните основания (мотиви):

....................................................................................................................................................................................

Прилагам:


  • характеристики на засегнатата територия – вид и начин на ползване на земите;

  • актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение, съдържащи списъци с координатите на точките, определящи границите на поземлените имоти или парти на имотите в случайте, когато скицата се издава от общинската служба по земеделие, или координатни точки на трасето на линейните обекти на техническата инфраструктура, придружени от информация за използваната координатна система, или координатни точки, определящи териториалния обхват на координатната система.

  • карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, скица и партида на имота (от КВС или скица с координати на определящите точки от кадастрална карта, снимков материал и др. по преценка на възложителя);

  • документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство/кметства и на засегнатото население (копие от писма, копие от обява), съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за ОВОС (изм. и доп. с ПМС №337/30.12.10 г. на МС, обн. ДВ бр.3/11.01.11)

Други документи, по преценка на възложителят:

  • допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;


Съгласно чл.4, ал.1 от Наредбата за ОВОС (изм. и доп. с ПМС №337/30.12.10 г. на МС, обн. ДВ бр.3/11.01.11) уведомлението се подава в един екземпляр на хартиен носител и в два екземпляра на електронен носител (диск), като възложителят е задължен да осигури еднаквост на съдържанието на хартиения и на електронния носител на информацията.

Дата: 29.04.2011 г. Възложител: Шахин Алчев/подпис, печат/
Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет