Доклад за дейността на "Слънчо" ад за 2016 гжүктеу 50.05 Kb.
Дата06.11.2018
өлшемі50.05 Kb.
түріДоклад

Доклад за дейността на “Слънчо” АД

Приложение 11

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ИНФОРМАЦИЯ

Приложение № 11

към чл. 32, ал. 1, т. 4,чл. 35, ал. 1, т. 5и чл. 41, ал. 1, т. 4

към годишен доклад за дейносттана “Слънчо” АД за 2016 г.


1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.
Размерът на регистрирания акционерен капитал към 31.12.2016 г. е 3 200 000 лв., разпределен в 3 200 000 броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1 лев. Всички акции са от един клас и се търгуват на неофициален пазар на БФБ – София АД.


Акционери

Брой акции

Относ. дял в %

Юридически лица 2бр., в т.ч.:

2 393 378

74,79

Почивен комплекс – РМ ЕООД

2 393 278

74,79

Рент Инвестмант ЕООД

100

0,00

Физически лица 92бр., в т.ч.:

806 622

25,21

Виктор Алексиев Михайлов

661 305

20,67

Други физически лица 85бр.

145 317

4,54

Общо:

3 200 000

100%


2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.
Няма ограничения върху прехвърлянето на ценни книжа, включително за притежаването на акции или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.
3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.Наименование

Брой акции

Дялово участие

Почивен комплекс – РМ ЕООД

2 393 278

74,79 %

Виктор Алексиев Михайлов

661 305

20,67 %


Почивен комплекс – РМ ЕООД е със седалище и адрес на управление гр. Бухово, общ. София, р-н Кремиковци, ул. “ Младежка “ №1, вписан в Софийски градски съд с фирмено дело № 24836/1991 г. и Булстат: 121429324.

Виктор Алексиев Михайлов – ЕГН 6906036046, адрес: гр. София, общ. Столична, р-н Красно село, ул. Нишава 47, вх.А.
4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.
Няма данни за акционери със специални контролни права.
5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.
Няма информация за наличие или липса на такава система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери. Упражняването от акционерите на правото на глас в общото събрание е при спазване на изискванията на действащият Устав, Търговския закон и ЗППКЦ.
6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.
В действащия Устав на дружеството не се съдържат ограничения върху правата на глас на акционерите и няма въведени системи, при които финансовите права, свързани с акции, са отделени от притежаването на акции.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.
Не са известни такива споразумения.
8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.
Уставът на “ Слънчо ” АД е изготвен и приет в изпълнение и на основание на изискванията на Търговския закон и ЗППЦК.

Разпоредбите, относно назначаване и освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството, както и разпоредбите относно извършване на изменения и допълнения в Устава са подробно описани в него. Уставът е представен в КФН с Вх. № 10-05-2076 от 14.04.2009 год.
9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.
Правомощията на Съвета на директорите на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството е уредено в Устава на дружеството, представен в КФН с Вх. № 10-05-2076 от 14.04.2009 год.
10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.
Няма информация, относно договори, които пораждат действие, променят се или се прекратяват, поради промяна в контрола на дружеството.
11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.
Няма споразумения между дружеството и управителните му органи или служители във връзка с изплащане на обезщетение.

06.03.2017 год. Изп. Директор:гр. Свищов Емил Динков

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет