Доклад за изпълнение на стратегия за развитие на социалните услуги в община брацигово 2016 гжүктеу 160.84 Kb.
Дата02.10.2018
өлшемі160.84 Kb.
түріДоклад


ДОКЛАД
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА БРАЦИГОВО – 2016 г.

Съгласно Закона за социално подпомагане социалните услуги могат да бъдат предоставяни от държавата, общините, от физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица. На територията на община Брацигово няма регистрирани доставчици на социални услуги от частния и неправителствен сектор. Единствените доставчици на социални услуги са общинска администрация - Брацигово. Общинската стратегия за развитието на социалните услуги в община Брацигово (2016 – 2020) е разработена като част от Стратегията за развитие на област Пазарджик (2016 – 2020). Кметът на Общината утвърждава Стратегията след съгласуване с Дирекция за социално подпомагане. Утвърдената Стратегия е приета с Решение № 94 / 28.04.2016г. от общинския съвет – Брацигово. Структурата и съдържанието на Стратегията са разработени и представени в съответствие с нормативните разпоредби на чл.36а(4) ППЗСП. Стратегията обхваща планов период от 5 години (2016 – 2020). Стратегията включва дейности, които ще се реализират на територията на община Брацигово. Бенефициенти на дейностите от Стратегията са всички рискови групи – уязвими общности, деца и възрастни в риск, независимо от възрастовите им групи.

С Решение № 82 / 31.03.2016 год. на Общински съвет - Брацигово, бе приет Годишният план за развитие на социалните услуги в Община Брацигово за 2017 год.

Социалните услуги в община Брацигово са достъпни, разнообразни и качествени. Те допринасят за по-добър самостоятелен живот на уязвимите групи. Социалните услуги, включени в годишния план, в по-голямата си част са насочени към деца и лица, настанявани през годините в специализирани институции, които предстои да бъдат закрити или преструктурирани


На територията на общината съществуват разнообразни услуги в общността, които са съобразени със спецификата на общината.
Предлаганите социални услуги от резидентен тип предоставят възможност за задоволяване до голяма степен индивидуалните потребности на лица и деца.
Целеви групи: във фокуса на Стратегията са съвкупността от настоящи и потенциални потребители на социални услуги. Те включват лица и семейства, които ползват или биха се възползвали от социалните услуги в общностите и специализираните институции на територията на община Брацигово.
Същността на социалните услуги е да предпазват хората от рискове и да подпомагат реинтеграцията им в случай на появили се рискове. Социалните услуги се отнасят до общности, групи или индивиди и докато за първите два случая са по-скоро за прeвенция, то при индивидите услугите влизат в действие при появил се риск.

Социалните услуги често се явяват замeстители на редица нерешени обществени проблеми от сферата на образованието, здравеопазването или жилищната политика. Затова е важно да се индентифицират кои са факторите/обстоятелствата, които в ситуацията създават рискове пред определени групи.

При планирането на социалните услуги от изключителна важност е да се откроят основните проблеми, които пораждат рискове за различните групи, да се набележат мерки за решаването им и да се планират услуги по превенция.

Такива основни фактори, които утежняват ситуацията, са:1. Фактори, свързани с доходите - безработицата е основният проблем за осигуряване на нормален стандарт на живот. Ограниченият брой работни места се дължи на малкия брой предприятия и фирми осигуряващи заетост и съответно липса на алтернативни работни места , както и на затваряне на предприятия и фирми в резултат на икономическата криза и / или намаляване на работното време. Безработицата и липсата на доходи в семействата рефлектират върху всички рискови групи. Затруднени са родителите да осигуряват добри битови условия за живот на децата си, да покриват разходите и потребностите им, което е една от причините за настаняването на деца в социални услуги, както и за ранен отказ на децата от училище. Липсата на доходи в някои семейства е една от предпоставките за възникване на агресия при хората, което в някои случаи води до домашно насилие. Затрудненията при хората в пенсионна възраст и хората с увреждания произтичат също от ниските или липсващи доходи и необходимостта от закупуване на лекарства и медикаменти.
2. Образование

Анализът на статистическите данни направен в Община Брацигово показва , че най-големият дял в групата на безработните лица са хората с основно и по-ниско образование - 50 %. Децата и младежите напуснали рано училище ( с основно и по-ниско образование) са с предпоставка за развитие на различни форми на девиантно поведение в бъдеще и стават рисков контингент.


3. Структура на семейството

Структурата на семейството е от основно значение при формулирането на рисковите групи , поради подкрепата , която се осъществява от близкото семейно обкръжение. Повечето хора със социални проблеми разчитат на близките си, поради липса на алтернативни социални услуги. Особено висок е риска при многодетни семейства, непълни семейства ( родители, които сами отглеждат децата си, самотни хора с увреждания , самотни възрастни хора).


4. Увреждане или тежък здравословен проблем

Наличие на увреждане или тежък здравословен проблем поставя в неравностойно положение хората с увреждания и техните семейства. Липсата на достъпна архитектурна среда и подходяща инфраструктура , както и съответни алтернативи за заетост поставят тези хора в социална изолация. Състоянието на лице с увреждане в повечето случаи изисква един от трудоспособните членове на семейството да полага грижи за него, което води до задълбочаване на проблемите , свързани с доходите. Трудно се справят и самотните възрастни хора с увреждания с оглед на ниските доходи, които получават и месечните разходи за лекарства и медикаменти .


5. Затруднен достъп до здравни услуги

На територията на Община Брацигово съществува проблем свързан с ограниченият достъп до здравни услуги. В малките населени места липсва квалифициран здравен персонал, не е добре развита транспортната връзка между общинския център и селата , между селата и областния център. Не са малко населените места в които липсва транспортна връзка с общинския център , обстоятелство, което поставя хората в изолация.

Липсата на здравни пътеки, които покриват разходите за лечение, ниските доходи или липсващите доходи, големият процент неосигурени лица, ниската здравна култура, липсата на транспорт до здравни заведения и недостъпната архитектурна среда са факторите, предпоставка за рисково съществуване за хора в пенсионна възраст, живеещи в отдалечените села, за хора с различни по вид и степен на увреждания, семейства с ниски доходи , както и за хората от етническите малцинства.
6. Изолираност на населеното място

Отдалечените от общинският център села са населени почти изцяло със стари хора. Липсват редовни транспортни връзки, което затруднява достъпа на лицата до ползването на здравни и социални услуги. В общината живеят значителен брой възрастни самотни хора, които изцяло разчитат на подкрепата от кметовете па населени места, кметският наместник и съседи.

Хората в трудоспособна възраст са принудени да търсят работа в общинският център и в областния център, което натоварва семейните доходи. Единствената възможност за заетост на това население са програмите по временна заетост, които са ограничени и не обхващат всички нуждаещи се. Част от нуждаещите се не поддържат регистрацията си, ако няма базирани структури на Агенцията по заетостта и се налага да пътуват, поради което са лишени от възможността да се включат в програми за заетост.
7. Откъснатост от семейната среда и липса на подкрепа от близките - деца и самотни стари хора, настанени в социалните услуги.
8. Възрастта е друг основен параметър, който влияе върху уязвимостта на населението, спрямо възможностите за автономност на хората и необходимостта от подкрепа.

Както и при доходите, параметърът възраст не формира самостоятелно рискови групи, а само в съчетание с други обстоятелства - увреждане или в наличие или липса на близки и възможностите им да предоставят грижи .ВИДОВЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТИ ХОРА
Домашен социален патронаж

Най-всеобхватната услуга в община Брацигово е Домашен социален патронаж, чрез нея са подобрени условията на живот в домашна среда на възрастните и самотно живеещи хора.

В рамките на общината функционират два домашни социални патронажа:


 • ДСП в гр. Брацигово е с капацитет 100 потребители, но към момента се хранят 110 от тях : в с. Бяга (1) , с. Козарско (9), с. Исперихово (1) и с. Розово (1) ,

 • ДСП в с. Равногор с капацитет 30 потребителя, но към момента се хранят 38 .

В гр. Брацигово и село Равногор търсенето на услугата се увеличава, поради нарастване възрастовата граница на населението. Анализът на данните относно доставянето на услугата „Домашен социален патронаж ” Брацигово сочи, че броят на потребителите става по-висок от капацитета на услугата. Основен приоритет на ДСП е качествено приготвена храна и да бъде доставена на време. Към настоящия момент всички места са заети.Приемат се молби на желаещи, които по реда на записване и при освобождаване на свободни места се включват за обслужване. С приоритет се записват лица в крайна нужда след извършване не социална анкета от страна на социален работник .

През 2016г. община Брацигово е спечелила проект „ Осигуряване на топъл обяд - 2016г.“ BG05FMOP001-3.002. Дейностите на проекта стартираха през месец май, като общия брой на потребителите е 50, от тях в гр. Брацигово – 29 потребители, с. Бяга – 5 човека , с. Исперихово – 5 човека , с. Козарско –6 човека, и с. Розово – 4 човека. Продължителността на проекта е до 30.04.2017 г, като има идея да бъде удължен до 30 ноември 2017г.. Стойността на проекта възлиза на 31 372 лв. Финансирането е от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г. Реализацията на проекта се осъществява чрез   Агенцията за социално подпомагане с покана към общини и райони на общини на територията на страната за финансиране на обществените трапезарии на територията на страната. Храната се приготвя по предварително изготвени седмични менюта, с което да се осигури балансирано хранене на целевата група,  при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене. Обядът се предоставя ежедневно през работните дни, от кухнята на „Домашен социален патронаж" – Брацигово.


Подборът на представителите на целевите групи се осъществи от комисия,

назначена със заповед от кмета на общината, която оцени всеки потребител,

съгласно предварително разработена процедура за класиране на потребителите

ползващи социалната услуга.


Списъкът с одобрените бенефициенти бе изложен на информационното табло на входа на Общинска администрация град Брацигово, входовете на кметствата по населените места и на интернет страницата на Община Брацигово на 09 май  2016 год.
Основна цел на услугите „Домашен социален патронаж” и „Обществените трапезарии” е предоставянето на услуги на възрастни хора и лица с увреждания.
Дневен център за хора с увреждания - Брацигово
От 01.01.2011 г. в община Брацигово е разкрит “Дневен център за възрастни хора с увреждания в град Брацигово” с капацитет 20 места. Социалните услуги, предоставяни от Дневният център дава възможност на възрастните хора с увреждания да придобият нови знания, умения и навици за по-добро справяне с нуждите на ежедневието и за укрепване на психическото им равновесие. Той е комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостното им обслужване през деня, за задоволяване на всекидневните им здравни, образователни и рехабилитационни потребности, организация на свободното им време и осъществяване на лични контакти.

Програмите и дейностите в ДЦВХУ са удачно подбрани – в съответствие с нормативните изисквания и добрите социални практики. Работните процеси при доставка на социалните услуги са ефикасни и ефективни. Въздействието на провежданите програми е позитивно. За всеки потребител се изготвя индивидуална програма за рехабилитация, съобразно индивидуалните особености и потребности . До момента услугите в центъра са ползвали 180 потребители.


Домашен помощник” , „Социален асистент” и „ Личен асистент”

През последните години социалните услуги „Домашен помощник” , „Социален асистент” и „ Личен аситент „ придобиха особена популярност сред хората с увреждания и затруднения в самообслужването. Тези социални услуги задоволиха част от потребността на възрастни хора и хората с увреждания.

От 2015г. Община Брацигово реализира проект Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот“ финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Срокът за реализация на проекта е 22 месеца с общ бюджет 499 463,71 лева. Същността на проекта е да се разшири дейността на съществуващо „Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово”, да се доразвие предоставянето на социални услуги за подкрепа на лица, нуждаещи се  от обслужване в ежедневието си, чрез прилагане на гъвкави механизми за почасово ползване на различни социални услуги в общността и в домашна среда. През 2016г. се извърши текущ ремонт на третият етаж – ляво крило на Поликлиниката в град Брацигово, където се помещават Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността. За нуждите на центъра се закупиха две компютърни конфигураци, многофункционално устройство /цветен скенер, копир, /формат А3/, мултимедия и екран, секции, бюра, конферетна маса, офис столове и щори. В центъра са назначени един ръководител, социален работник,шофьор, хигиенист, медицински специалист и психолог.

  Главната цел на проекта е подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността на територията на община Брацигово. Социалните услуги се предоставят без заплащане на потребителски такси. По проект „Независим живот” са разкрити  работни места за 5 лични асистенти, 5 социални асистенти и 10 домашни помощници назначени на трудови  договори за период от 18 месеца и 42 лични асистента назначени на трудови  договори за период от 14 месеца.

Лицата от целевата група са разпределени по населени места в община Брацигово, спрямо броя на населението и в зависимост от нуждите им.

Предоставяне на социалните услуги : в гр.Брацигово на 24 потребителя, в с. Бяга на 9 потребителя, в с. Исперихово на 11 потребителя, в с. Козарско на 12 потребителя, в с. Жребичко на 2 потребителя,в с. Равногор на 9 потребителя, и в с. Розово на 10 потребителя.

     

Клуб на пенсионера

Във всяко населено място от общината с изключение на с. Жребичко има изграден «Клуб на пенсионера». Клубовете на пенсионера във всички населени места на общината разполагат с добри бази, в които осъществяват своите мероприятия и срещи. Всяка година в Бюджета на Общината се залягат средства, които да подпомагат дейността им. Основна цел на създадените клубове на пенсионера е грижа за старите хора за по-добър живот. Хората в надтрудоспособна възраст представляват около 40% от постоянното население на Община Брацигово и са третата голяма социална група идентифицирана като една от най застрашените уязвими групи. Една от основните задачи е осигуряване на достоен живот на тези хора, чрез съдействие за поддържане на социални контакти и активно дълголетие. Помещенията, в които се разкриват клубовете, както и подходящото им обзавеждане се осигурява от кмета на общината, след решение на Общинския съвет. Разходите за отопление, осветление, телефон, вода и ремонти са за сметка на Общината.

На територията на община Брацигово има шест пенсионерски клуба. Съвместно с читалищата по населени места се организират всички празници от културния календар на Община Брацигово.
Клуб на инвалида

Клубът на инвалида е създаден, за да привлича и организира хората с увреждания и да ги интегрира в обществото. Броят на членовете на клуба в град Брацигово е 130 човека с различна степен на увреждане. На 13 ноември 2012 год. клуба на инвалида бе преместен в сградата на бивша градска поликлиника с цел подобряване условията на хората с увреждания. Помещението в което се намира клубът е отремонтирано и обзаведено с нужните мебели и отоплителни системи със средства от Общината. Клубът взема участия в няколко фестивала в страната. Ежегодно заедно с клуба на пенсионера - Брацигово се организира и провеждането на традиционния събор на летовище „ В. Петлешков“.ВИДОВЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА

Услуга от резидентен тип за деца

 • Две „Преходни жилища – гр. Брацигово“

Общ капацитет - 16 места

Заети места 7

Помещенията и сградата на Преходните жилища отговаря на стандартите и нормативните изисквания, в съответствие с капацитета им. Целта на услугата е да подкрепи потребителите да водят независим живот, подпомогнати от професионалисти, с цел подготовка за извеждането им от социалната услуга. Спецификата на услугите се състои в строго индивидуална работа с юношите, предоставяне на самостоятелно пространство, възможност за поемане на отговорност, чрез включване в различни дейности, предлагане на обучения, свързани с повишаване нивото на социална компетентност, професионална и личностна реализация. Ползвателите са деца от 13 до 18 годишна възраст, лишени от родителска грижа, за които до момента на приемането им в ПЖ са изчерпани възможностите за оставяне и връщане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини или в приемно семейство.

Към момента двете Преходни жилища поради навършване на пълнолетие по – голямата част от потребителите са с намален капацитет, както следва:

Преходно жилище – южно крило - 4 потребители

Преходно жилище – източно крило – 3 потребители

Във връзка с Националната стратегия „ Визия за деинституционализация на децата в РБългария“, в момента броя на младежите в услугата е намален. В тази връзка директорът на услугата прави предложение до кмета на общината да се започне процедура по закриване на Преходно жилище – източно крило и стартиране на процедура свързана с компенсирана промяна за откриване на нова социална услуга „ Център за работа с деца на улицата“, същата е планирана в Стратегията за развитие на социалните услуги на община Брацигово и е заложена и в Плана за развитие на социалните услуги за 2017г. • Три „ Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи без уврежданияБрацигово“

Общ капацитет 40 места;

Заети места – 33

Услугата е от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство. В центъра се създава среда близка до семейната, при която децата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване, и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в него са насочени към създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност. ЦНСТ гр.Брацигово голяма част от потребителите са включени в програма „Трудово-терапевтична работилница” към ЦОП с цел придобиване на кулинарни умения. На територията на КСУДС функционира и фризьорски салон. С помощта на спонсори там се провеждат курсове по фризьорство, като лицата преминали курса придобиват професионална квалификация. Програмите и дейностите в ЦНСТ за деца са удачно подбрани в съответствие с нормативните изисквания и добрите социални практики. Работните процеси при доставка на социалните услуги са ефикасни и ефективни.
Капацитет 10 лица на възраст над 18 год.

Заети места – 8 .

Това е форма на социална услуга, оказваща подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат социалните услуги, в преходно жилище им предстои да водят независим начин на живот.

През 2016г. по проект „ Красива България „ бе изградена нова сграда, в която от края на месец октомви са настанени потребителите.

Услуги в общността за деца


 • Дневен център за деца и младежи с увреждания на възраст от 3 до 18 год. в гр. Брацигово

Капацитет 24 деца и младежи.

Заети места 14 места

Дневният център за деца с увреждания (ДЦДМУ) е комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните потребностите от организация на свободното време и личните контакти. В ДЦДМУ се предоставят здравни, социални и педагогически услуги. Потребителите са доволни от материалната база, отношението на персонала и предлаганите услуги и помощта, която получават. Има напредък в положителното развитие и състоянието на децата. Родителите смятат, че служителите разбират техния проблем, но някои от тях считат, че качеството на услугата ще се подобри чрез увеличаване на служителите в услугата. Дейностите в ДЦДМУ са удачно подбрани, съобразно нормативните изисквания. Осигурен е необходимия организационен капацитет и устойчивост на социалните услуги. Основна цел на центъра е, децата да получат алтернативна форма на грижи и специализирани услуги, а родителите им да получат помощ и подкрепа в тяхното отглеждане.
 • Център за обществена подкрепа – Брацигово с капацитет 30 ползватели

Заети места – 24 .

Центърът за обществена подкрепа /ЦОП/ е комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.В Центърът за обществена подкрепа се предлагат групови програми за формиране на социални умения, както за децата, така и за семействата им. Услугите се помещават в сгради и помещения, които съответстват на стандартите и критериите, и на нормативните изисквания, съобразно капацитета им. Инфраструктурата е добра, осигурена е достъпна среда за потребителите на услугата. Програмите и дейностите в ЦОП са удачно подбрани – в съответствие с нормативните изисквания и добрите социални практики. Работните процеси при доставка на социалните услуги са ефикасни и ефективни. Въздействието на провежданите програми е позитивно.Изводи за услугите за деца

Степен на развитие на услугите от резидентен тип и общността, привенция.

Недостатъчно развитие и превенция на социалните услуги за деца.Заключения за качеството на услугите за деца и съответствие с реалните потребности:

 • Превенцията сред семействата и децата в риск все още не е на нужното ниво, за да им се оказва всеобхватна подкрепа.

 • Услугите за превенция на рисковите групи: непълнолетни майки, родители с нисък родителски капацитет, родители на деца с проблемно поведение, са все още в начален етап на развитие.

 • Услугите за деца и семейства, които са преживели или преживяват сериозен проблем, са преди всичко в специализирани институции, част от които не са на територията на общината, а много често и извън областта. Отдалечеността на децата от населеното място в общината е пречка за социална работа както с тях, така и със семействата им.

 • Липсва взаимодействие между специалистите, работещи в сферата на социалните услуги и НПО при работата с деца с проблемно поведение и деца, застрашени от отпадане от училище.

 • Идентифицирани дефицити / липси на услуги. - На територията на община Брацигово няма разкрити социални услуги за непълнолетни майки, родители с нисък родителски капацитет, родители на деца с проблемно поведение / Дневен център за деца на улицата /

Изводи за услугите за възрастни и стари хора

 • Услугите за възрастни с увреждания и стари хора в община Брацигово се предоставят в общността.

 • Домашният социален патронаж - най-старата и най-достъпна услуга в общността за стари хора, може да бъде подобрена чрез разширяване на териториалния си обхват и с дейности като: поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя; съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при ползватели с увреждане и др., но е необходимо увеличаване на щатният персонал.

 • Социалните услуги „Социален асистент”, «Домашен помощник» и «Личен асистент» са необходими.

Изготвил,Татяна Симонова –гл.експерт „ЕЗСД”

| СтраницаДостарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет