Доклад за наблюдение на изпълнението за 2014 година на Общинския план за развитие на Община Угърчин за периода 2014-2020 годинажүктеу 0.64 Mb.
бет3/3
Дата02.04.2019
өлшемі0.64 Mb.
түріДоклад
1   2   3

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА

ОТНОСНО: Удостояване на Цвятко Благоев със звание „Почетен гражданин на гр. Угърчин”.

Предложението е приложено към протокола.

След направените предложения и изказвания от: Ст. Борисов – Председател на ПК по образование, култура, здравеопазване, вероизповедание, туризъм, социални дейности, младежта и спорта, Б. Патарински – общински съветник, Б. Балевски – общински съветник, В. Игнатова – Председател на Общински съвет Угърчин.

Общинският съвет прекрати разискванията с 13 гласа “за” и взе следното:Р Е Ш Е Н И Е

1026

На основание чл. 21, ал.1, т. 22 от ЗМСМА във връзка с чл.36, 37, и 38, Наредбата за символите , почетните знаци и звания на Община Угърчин , при спазване изискванията на чл.39 от същата Наредба и във връзка с честването на 100 години от рождението на Цвятко Благоев – известен български музикант – роден и израснал в село – сега гр. Угърчин предлагам Общински съвет Угърчин да обсъди и приеме следното;
Р Е Ш И:

Общински съвет Угърчин удостоява посмъртно със звание „ Почетен гражданин на гр. Угърчин” Цвятко Благоев – виден български музикант с ярък принос в развитието, утвърждаването и популяризирането на автентичния местен и национален фолклор по случай 100 годишнината от неговото рождение.


Г Л А С У В А Л И общо 13 съветника

“ЗА”– 13 общински съветника - Милена Найденова, Михаил Найденов, Борис Балевски,

Искрен Йотов, Иванка Шойкова, Адрианка Добрева,

Недялко Иванов, Ася Миланова, Стефан Борисов,

Иво Манов, Величка Игнатова, Митко Петров,

Борислав Патарински.

“ПРОТИВ” – няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА

ОТНОСНО: Молба от Дафина Йорданова Димитрова за отпускане на еднократна парична помощ за погребение на сестра и.

Молбата е приложена към протокола.

След направените предложения и изказвания от: Ст. Борисов – Председател на ПК по образование, култура, здравеопазване, вероизповедание, туризъм, социални дейности, младежта и спорта, И. Йотов – общински съветник, В. Игнатова – Председател на Общински съвет Угърчин.

Общинският съвет прекрати разискванията с 13 гласа “за” и взе следното:Р Е Ш Е Н И Е

1027

Във връзка с подадена Молба от Дафина Йорданова Димитрова за отпускане на еднократна помощ за погребение на сестра и, Общински съвет Угърчин,
Р Е Ш И:
Отпуска еднократна парична помощ до 100 /сто/ лева на Дафина Йорданова Димитрова за погребение на сестра и, срещу представяне на разходно оправдателни документи.
Г Л А С У В А Л И общо 13 съветника

“ЗА”– 12 общински съветника - Милена Найденова, Михаил Найденов, Борис Балевски,

Искрен Йотов, Иванка Шойкова, Адрианка Добрева,

Недялко Иванов, Ася Миланова, Стефан Борисов,

Иво МановВеличка Игнатова, Борислав Патарински.

“ПРОТИВ” – 1 общински съветник- Митко Петров.


“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА

ОТНОСНО: Молба от Петко Иванов Голийков за отпускане на еднократна парична помощ за лечение.

Молбата е приложена към протокола.

След направените предложения и изказвания от: Ст. Борисов – Председател на ПК по образование, култура, здравеопазване, вероизповедание, туризъм, социални дейности, младежта и спорта, В. Игнатова – Председател на Общински съвет Угърчин.

Общинският съвет прекрати разискванията с 13 гласа “за” и взе следното:Р Е Ш Е Н И Е

1028

Във връзка с подадена Молба от Петко Иванов Голийков за отпускане на еднократна помощ за лечение, Общински съвет Угърчин,
Р Е Ш И:

Отпуска еднократна парична помощ на Петко Иванов Голийков в размер на 200 /двеста/ лева за лечение .Г Л А С У В А Л И общо 13 съветника

“ЗА”– 13 общински съветника - Милена Найденова, Михаил Найденов, Борис Балевски,

Искрен Йотов, Иванка Шойкова, Адрианка Добрева,

Недялко Иванов, Ася Миланова, Стефан Борисов,

Иво Манов, Величка Игнатова, Митко Петров,

Борислав Патарински.

“ПРОТИВ” – няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма
ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА

ОТНОСНО: Молба от Алекси Димитров Огнянов за отпускане на еднократна парична помощ за лечение.

Молбата е приложена към протокола.

След направените предложения и изказвания от: Ст. Борисов – Председател на ПК по образование, култура, здравеопазване, вероизповедание, туризъм, социални дейности, младежта и спорта, В. Игнатова – Председател на Общински съвет Угърчин.

Общинският съвет прекрати разискванията с 13 гласа “за” и взе следното:Р Е Ш Е Н И Е

1029

Във връзка с подадена Молба от Алекси Димитров Огнянов за отпускане на еднократна помощ за лечение, Общински съвет Угърчин,
Р Е Ш И:

Отпуска еднократна парична помощ на Алекси Димитров Огнянов в размер на 200 /двеста/ лева за лечение.


Г Л А С У В А Л И общо 13 съветника

“ЗА”– 13 общински съветника - Милена Найденова, Михаил Найденов, Борис Балевски,

Искрен Йотов, Иванка Шойкова, Адрианка Добрева,

Недялко Иванов, Ася Миланова, Стефан Борисов,

Иво Манов, Величка Игнатова, Митко Петров,

Борислав Патарински.

“ПРОТИВ” – няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма
ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА

ОТНОСНО: Молба от Елза Докова Шикова за отпускане на еднократна парична помощ за лечение.

Молбата е приложена към протокола.

След направените предложения и изказвания от: Ст. Борисов – Председател на ПК по образование, култура, здравеопазване, вероизповедание, туризъм, социални дейности, младежта и спорта, В. Игнатова – Председател на Общински съвет Угърчин.

Общинският съвет прекрати разискванията с 13 гласа “за” и взе следното:Р Е Ш Е Н И Е

1030

Във връзка с подадена Молба от Елза Докова Шикова за отпускане на еднократна помощ за лечение, Общински съвет Угърчин,
Р Е Ш И:

Отпуска еднократна парична помощ на Елза Докова Шикова в размер на 100 /сто/ лева за лечение.


Г Л А С У В А Л И общо 13 съветника

“ЗА”– 13 общински съветника - Митко Петров, Милена Найденова, Михаил Найденов,

Искрен Йотов, Борислав Патарински, Адрианка Добрева,

Величка Игнатова, Недялко Иванов, Ася Миланова,

Стефан Борисов, Борис Балевски, Иванка Шойкова,

Иво Манов.


“ПРОТИВ” – няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма
ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА

ОТНОСНО: Молба от Пенка Петрова Станчева за отпускане на еднокротна парична помощ за лечение.

Молбата е приложена към протокола.

След направените предложения и изказвания от: Ст. Борисов – Председател на ПК по образование, култура, здравеопазване, вероизповедание, туризъм, социални дейности, младежта и спорта, В. Игнатова – Председател на Общински съвет Угърчин.

Общинският съвет прекрати разискванията с 13 гласа “за” и взе следното:Р Е Ш Е Н И Е

1031

Във връзка с подадена Молба от Пенка Петрова Станчева за отпускане на еднократна помощ за лечение, Общински съвет Угърчин,
Р Е Ш И:

Отпуска еднократна парична помощ на Пенка Петрова Станчева в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева за лечение.


Г Л А С У В А Л И общо 13 съветника

“ЗА”– 13 общински съветника - Митко Петров, Милена Найденова, Михаил Найденов,

Искрен Йотов, Борислав Патарински, Адрианка Добрева,

Величка Игнатова, Недялко Иванов, Ася Миланова,

Стефан Борисов, Иво Манов, Борис Балевски,

Иванка Шойкова.

“ПРОТИВ” – няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА

ОТНОСНО: Молба от Райна Маринова Филипова за отпускане на еднократна парична помощ за погребение на дъщеря и.

Молбата е приложена към протокола.

След направените предложения и изказвания от: Ст. Борисов – Председател на ПК по образование, култура, здравеопазване, вероизповедание, туризъм, социални дейности, младежтта и спорта, В. Игнатова – Председател на Общински съвет Угърчин.

Общинският съвет прекрати разискванията с 13 гласа “за” и взе следното:Р Е Ш Е Н И Е

1032

Във връзка с подадена Молба от Райна Маринова Филипова за отпускане на еднократна помощ за погребение на дъщеря и, Общински съвет Угърчин,
Р Е Ш И:
Не удовлетворява молбата на Райна Маринова Филипова за отпускане на еднократна помощ за погребение на дъщеря и, тъй като починалата не е жител на общината.


Г Л А С У В А Л И общо 13 съветника

“ЗА”– 10 общински съветника - Митко Петров, Михаил Найденов, Величка Игнатова,

Борислав Патарински, Ася Миланова, Стефан Борисов,

Борис Балевски, Иво Манов, Недялко Иванов,

Иванка Шойкова.

“ПРОТИВ” – няма


“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 3 общински съветника – Милена Найденова, Адрианка Добрева,

Искрен Йотов.ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА

ОТНОСНО: Молба от Кметския наместник на с. Драгана за отпускане на еднократна парична помощ за погребение на починал от селото.

Молбата е приложена към протокола.

След направените предложения и изказвания от: Ст. Борисов – Председател на ПК по образование, култура, здравеопазване, вероизповедание, туризъм, социални дейности, младежта и спорта, И. Йотов – общински съветник, В. Игнатова – Председател на Общински съвет Угърчин.

Общинският съвет прекрати разискванията с 13 гласа “за” и взе следното:Р Е Ш Е Н И Е

1033

Във връзка с подадена молба от Кметския наместник на с. Драгана за отпускане на еднократна парична помощ за погребение на починал от селото, Общински съвет Угърчин,
Р Е Ш И:

Отпуска еднократна парична помощ до 100 /сто/ лева на Кметския наместник на с. Драгана, Миланка Дончева Петрова за покриване на разходите за погребение на починал от селото селото, срещу представяне на разходно оправдателни документи.


Г Л А С У В А Л И общо 13 съветника

“ЗА”– 13 общински съветника - Милена Найденова, Михаил Найденов, Борис Балевски,

Искрен Йотов, Иванка Шойкова, Адрианка Добрева,

Недялко Иванов, Ася Миланова, Стефан Борисов,

Иво Манов, Величка Игнатова, Борислав Патарински,

Митко Петров.

“ПРОТИВ” – няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ ВТОРА

ОТНОСНО: Молба от Емил Йорданов Гюзелев за отпускане на еднократна парична помощ за погребение.

Молбата е приложена към протокола.

След направените предложения и изказвания от: Ст. Борисов – Председател на ПК по образование, култура, здравеопазване, вероизповедание, туризъм, социални дейности, младежтта и спорта, В. Игнатова – Председател на Общински съвет Угърчин.

Общинският съвет прекрати разискванията с 13 гласа “за” и взе следното:Р Е Ш Е Н И Е

1034

Във връзка с подадена Молба от Емил Йорданов Гюзелев за отпускане на еднократна помощ за погребение, Общински съвет Угърчин,
Р Е Ш И:
Отпуска еднократна парична помощ до 100 /сто/ лева на Емил Йорданов Гюзелев за погребение, срещу представяне на разходно оправдателни документи.
Г Л А С У В А Л И общо 13 съветника

“ЗА”– 13 общински съветника - Милена Найденова, Михаил Найденов, Борис Балевски,

Искрен Йотов, Иванка Шойкова, Адрианка Добрева,

Недялко Иванов, Ася Миланова, Стефан Борисов,

Иво Манов, Величка Игнатова, Борислав Патарински,

Митко Петров.

“ПРОТИВ” – няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА

ОТНОСНО: Молба от Данка Краева Голийкова за отпускане на еднокротна парична помощ за лечение.

Молбата е приложена към протокола.

След направените предложения и изказвания от: Ст. Борисов – Председател на ПК по образование, култура, здравеопазване, вероизповедание, туризъм, социални дейности, младежта и спорта, В. Игнатова – Председател на Общински съвет Угърчин.

Общинският съвет прекрати разискванията с 13 гласа “за” и взе следното:Р Е Ш Е Н И Е

1035

Във връзка с подадена Молба от Данка Краева Голийкова за отпускане на еднократна помощ за лечение, Общински съвет Угърчин,
Р Е Ш И:

Отпуска еднократна парична помощ на Данка Краева Голийкова в размер на 400 /четиристотин/ лева за лечение.


Г Л А С У В А Л И общо 13 съветника

“ЗА”– 13 общински съветника - Митко Петров, Милена Найденова, Михаил Найденов,

Искрен Йотов, Борислав Патарински, Адрианка Добрева,

Величка Игнатова, Недялко Иванов, Ася Миланова,

Стефан Борисов, Иво Манов, Борис Балевски,

Иванка Шойкова.

“ПРОТИВ” – няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ ЧЕТВЪРТА

ОТНОСНО: Молба от Радион Йорданов Марков за отпускане на еднократна парична помощ за погребение на съпругата му.

Молбата е приложена към протокола.

След направените предложения и изказвания от: Ст. Борисов – Председател на ПК по образование, култура, здравеопазване, вероизповедание, туризъм, социални дейности, младежтта и спорта, В. Игнатова – Председател на Общински съвет Угърчин.

Общинският съвет прекрати разискванията с 13 гласа “за” и взе следното:Р Е Ш Е Н И Е

1036

Във връзка с подадена Молба от Радион Йорданов Марков за отпускане на еднократна помощ за погребение на съпругата му, Общински съвет Угърчин,
Р Е Ш И:
Отпуска еднократна парична помощ до 100 /сто/ лева на Радион Йорданов Марков за погребение на съпругата му.
Г Л А С У В А Л И общо 13 съветника

“ЗА”– 13 общински съветника - Милена Найденова, Михаил Найденов, Борис Балевски,

Искрен Йотов, Иванка Шойкова, Адрианка Добрева,

Недялко Иванов, Ася Миланова, Стефан Борисов,

Иво Манов, Величка Игнатова, Борислав Патарински,

Митко Петров.

“ПРОТИВ” – няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ ПЕТА

ОТНОСНО: Молба от Никола Вълов Пълевски за отпускане на еднократна парична помощ за погребение на майка му.

Молбата е приложена към протокола.

След направените предложения и изказвания от: Ст. Борисов – Председател на ПК по образование, култура, здравеопазване, вероизповедание, туризъм, социални дейности, младежтта и спорта, В. Игнатова – Председател на Общински съвет Угърчин.

Общинският съвет прекрати разискванията с 13 гласа “за” и взе следното:Р Е Ш Е Н И Е

1037

Във връзка с подадена Молба от Никола Вълов Пълевски за отпускане на еднократна помощ за погребение на майка му, Общински съвет Угърчин,
Р Е Ш И:
Отпуска еднократна парична помощ до 100 /сто/ лева на Никола Вълов Пълевски за погребение на майка му, срещу представяне на разходно оправдателни документи.
Г Л А С У В А Л И общо 13 съветника

“ЗА”– 13 общински съветника - Милена Найденова, Михаил Найденов, Борис Балевски,

Искрен Йотов, Иванка Шойкова, Адрианка Добрева,

Недялко Иванов, Ася Миланова, Стефан Борисов,

Иво МановВеличка Игнатова, Борислав Патарински,

Митко Петров.“ПРОТИВ” – няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА

ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПИТАНИЯ:

ВЕЛИЧКА ИГНАТОВА

Председател на Общински съветДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет