Документаци яжүктеу 1.67 Mb.
бет1/9
Дата25.09.2018
өлшемі1.67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

Реф. № ЦУ/2016/192


за участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчкаПредмет:

Реконструкция на ВЛ 110kV „Бохот“София 2016 г.


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Раздел І: Технически спецификации

Раздел ІІ: правила за провеждане на процедурата

Раздел ІІІ: Указания към участниците

Раздел ІV: образци на документи от офертата

Раздел V: Проект на договор


Раздел VІ: образци на документи, които се представят от участника, избран за изпълнител, при сключване на договора


РАЗДЕЛ І: ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
А.ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА.

1. Място за изпълнение.

Мястото за изпълнение на поръчката е трасето на въздушна линия (ВЛ) 110 kV „Бохот”, осъществяваща връзка между п/ст “Горна Оряховица” и п/ст “Русаля”. Трасето на ВЛ 110 кV „Бохот“ започва от ОРУ 110 kV на п/ст „Г. Оряховица”. От ст.№ 93 до ст.№ 94 пред п/ст „Русаля“, електропроводът е на обща стълбовна линия с ВЛ 110 kV „Михалци“. Въздушната линия се експлоатира от МЕР Горна Оряховица.2. Съществуващо положение.

Съществуващата ВЛ 110 kV “Бохот” е изградена като връзка на номинално напрежение 110 kV между п/ст “ Горна Оряховица” и п/ст ”Русаля”.

В участъка от п/ст „Горна Оряховица” до ст.№ 89 електропроводът е изграден с една тройка проводници марка АС-150 и две мълниезащитни въжета с хоризонтално разположение, тип С-50. Използваните опъвателни стълбове са заваръчна конструкция, „френски” тип за напрежение 110 kV. Преобладаващата част от носителните стълбове в този участък са железобетонни портали. В участъкът от ст.№ 89 до ст.№93 линията е с дължина 0,7 км. и е изградена с проводници АС-185 и едно МЗВ С 50. Използваните в участъка стълбове са НБ и ЪБ. Останалата част от трасето - от ст.№ 93 до портал на п/ст. Русаля е с дължина 0,09 км. и е изграден със стълбове тип РЪБ и ЪБ. Монтираните проводници са марка АСО-400, а мълниезащитното въже е 1хС 70.

3.Обем на поръчката.

Ремонтът ще обхване съществуващата ВЛ 110 kV “Бохот” от п/ст „Г. Оряховица” до изводния портал в ОРУ 110 kV на п/ст “Русаля” , в обем както следва:

-демонтаж на съществуващите проводници;

-демонтаж на съществуващите мълниезащитни въжета;

-демонтаж на съществуващата арматура и изолаторни вериги;

-демонтаж на съществуващи стълбове;

-монтаж на нови стоманорешетъчни стълбове;

-монтаж на нови проводници тип АСО-400 и нова арматура;

-монтаж на м.з.в. тип OPGW;

-монтаж на заземители и „ОЖ” табели на всички нови стълбове;

-монтаж на устройства за защита от птици;

-номериране и надписване на диспечерско наименование;


Б. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1.Технически спецификации за изпълнение на СМР.

Работите съгласно тази документация трябва да се изпълняват при спазване на всички изисквания на Наредбата за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии (НУЕУЕЛ)-2004 г., Наредба №3/18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи, Наредба №14/15.06.2005г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия и Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р България.

Освен горе цитираните документи трябва да се спазват и всички изисквания, посочени в настоящата документация и приложенията към нея, работния проект, чертежите и схемите към него.

При различие между предвидените в документацията и работните проекти операции и дейности (или техния обем) да се изпълняват заложените в документацията.

Изпълнителят трябва да предвиди и да използва най-добрите и утвърдени строителни практики и технологии за изпълнение на този тип обекти, без това да влиза в противоречие с изискванията на Възложителя.

Всички демонтажни и монтажни работи трябва да се изпълняват от квалифициран персонал на Изпълнителя, който трябва да притежава валидни документи за допускане до работа на енергийни обекти и съоръжения.

Изпълнителят по договора трябва да притежава или да наеме необходимото специално оборудване и инструменти за извършването на монтажните и демонтажни работи, предвидени по тази процедура, включително два комплекта машини (теглителна и спирателна) за изтегляне на проводниците и м.з.в. тип OPGW под механично напрежение.
1.1. Изисквания към пикетирането.

Предвид завършеното земеразделяне и повишените законови изисквания към организациите, изграждащи своя инфраструктура в частни и общински терени, пикетирането на стълбовете да става с точност +/- 15 см и стриктно съгласно проекта и указанията на Възложителя.1.2. Изкопи и фундаменти.

Направата на фундаментите да се извършва само с монтажни рамки, съгласувани със завода-производител на СРС, а нивелирането - с прибори, осигуряващи точност до 1 см. (теодолит).Общото количество изкопи и бетон, необходими за направа на фундаментите са показани в Таблица 1.
Таблица 1 – Количества на изкопи и бетон за направа на нови СРСТип на стълба/

Брой стълбове

Изкоп (м³)

Бетон В 15 (м³)

по ред

тип на фундамента

За 1 ст.

Общо

За 1 ст.

Общо

1

2

3

4

5

6

7

1

Н.13.В/Ф2-М

16

35

560

8

128

2

Н.13.В/Ф3-Г-А (50% ВП)

20

57

1140

-

-

3

Н.13.В/Ф3-Г-А (100% ВП)

28

57

1596

-

-

4

Н.16.В/Ф3-Г-А (50% ВП)

1

63

63

-

-

5

Н.16.В/Ф3-Г-А (100% ВП)

2

63

126

-

-

6

Н.19.В/Ф3-Г-А (100% ВП)

1

71

71

-

-

7

30.13.В/Ф-15М

5

80

400

15

75

8

30.13.В/Ф-16М (50% ВП)

4

95

380

32

128

9

30.13.В/Ф-17М (100% ВП)

5

125

625

58

290

10

30.16.В/Ф-15М

1

95

95

15

15

11

30.16.В/Ф-16М (50% ВП)

1

125

125

32

32

12

30.16.В/Ф-17М (100% ВП)

1

125

125

58

58

13

60.13.В/Ф-18М (100% ВП)

1

140

140

59

59

14

90.13.В/Ф-18М

1

140

140

59

59

15

ЪТ 60/100% ВП

2

112,5

225

44

88

 

ВСИЧКО

89

-

5811

-

932


Забележки:

 1. Изкопите са предвидени да се извършат в общ котлован, като в посочените обеми са включени и количества за разкриване на съществуващите фундаменти.

 2. При изпълнението на фундаменти тип Ф3-Г-А да се ползват чертежите към част СК от работния проект, съгласно които анкерната група е преработена и връзката е тип фус-монтан.

За монтажа (нивелирането) на готовите фундаменти е необходимо Изпълнителя да извърши доставка и полагане на баластра/пясък на дъното на изкопа.

За повишаване експлоатационната дълготрайност на монолитните фундаменти, същите да се отливат на място с необходимата гладкост и наклони на надземната част, без допълнителна циментова замазка, като задължително се вибрират. След отливане на фундаментите да се изчаква технологичния срок за набиране проектната якост на бетона. За оттичане на атмосферните води около фундаментите на стълбовете обратните насипи да се уплътняват чрез трамбоване. След това да се оформят площадките около стълбовете, като се направят наклони навън от стълбовете и канавки за отвеждане на повърхностните води. Обратната засипка да се изпълни на пластове по 20-30 см и се трамбова до постигане на обемна плътност от около 1.6 т/м3. Забранява се използването на камъни и строителни отпадъци за обратната засипка.1.3. Стълбове

Всички съществуващи стълбове в работния участък на ВЛ 110 кV “Бохот” с изключение на съществуващи стълбове с номера № 91, 92, 93 и 94 да се демонтират - общо 90 бр.

Ремонтът на ВЛ да се изпълни с типови стоманорешетъчни стълбове за напрежение 110 кV с триъгълно разположение, за една тройка проводници.

Преобладаващата част от носителните стълбове да бъдат тип Н.В, болтова, поцинкована конструкция.

Опъвателните стълбове доставка на изпълнителя да бъдат тип О.В, 30.В, 60.В и 90.В болтова, поцинкована конструкция.

Всички стълбове болтова конструкция са преработени в съответсвие с изискванията на Наредба № РД-02-20-19/29.12.2011 г. за проектиране на строителните конструкции настроежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителниконструкции. Ето защо е необходимо при изработването им да се ползват чертежите и приложенията от част СК от РП.

Възложителя ще предостави два броя налични стълбове тип ЪТ 60, които ще се монтират на местата на стълбове №№ 6 и 14.
Спецификация на стълбовете, необходими за извършване на ремонта

Типовете и броят на стълбовете, които да бъдат употребени при ремонта (съгласно нова номерация), са както следва:
A. Носителни стълбове:

I. Нови стълбове болтова конструкция:

1.

Н.13.В

№№

7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88

64 бр.

2.

Н.16.В

№№

8, 24, 50

3 бр.

3.

Н.19.В

№№

5

1 бр.

Всичко нови болтови носителни стълбове:

68 бр.

IІ. Съществуващи стълбове:

1.

НБ

№№

90

1 бр.

2.

НБ+6

№№

91

1 бр.

Съществуващи носителни стълбове:

2 бр.

ОБЩО НОСИТЕЛНИ СТЪЛБОВЕ:

70 бр.

Б. Стълбове от опъвателен тип:

I. Нови стълбове, болтова конструкция:

1.

30.13.В

№№

1, 10, 29, 30, 38, 39, 42, 55, 74

9 бр.

2.

30.13.В(Н)

№№

2, 23, 67, 68, 69

5 бр.

3.

30.16.В

№№

22, 43

2 бр.

4.

30.16.В(Н)

№№

3

1бр.

5.

60.13.В

№№

4

1бр.

6.

90.13.В

№№

89

1бр.

7.

ЪТ60*

№№

6, 14

2 бр.

Всичко нови опъвателни стълбове:

21 бр.

IІ. Съществуващи опъвателни стълбове:

1.

ЪБ.30 (400)

№№

93

1 бр.

2.

РЪБ90-6-400

№№

92

1 бр.

Съществуващи опъвателни стълбове:

2 бр.

ОБЩО НОВИ СТЪЛБОВЕ ЗА ВЛ:

89 бр.

ОБЩО СТЪЛБОВЕ ЗА ВЛ:

93 бр.

* Забележка: стълбовете тип ЪТ 60 ще бъдат предоставени от Възложителя.

В количествената сметка са посочени теглата за доставка на стълбове болтова конструкция, без да е отчетено теглото на цинка ползван за АКЗ.


по ред

Тип на стълба

Брой

стълбове

Стомана в основата (монолитни ф-ти), кг

Стомана в стълба, кг

За 1 стълб

Общо

За 1 стълб

Общо

1

Н.13.В

64

95

6 080

1 870

119 672

2

Н.16.В

3

95

285

2 107

6 320

3

Н.19.В

1

95

95

2 454

2 454

4

30.13.В

9

322

2 898

3 287

29 583

5

30.13.В(Н)

5

322

1 610

3 337

16 685

6

30.16.В

2

322

644

4 100

8 200

7

30.16.В(Н)

1

322

322

4 150

4 150

8

60.13.В

1

408

408

3 760

3 760

10

ЪТ 60

2

629

1 258

-

-

11

90.13.В

1

484

484

5 467

5 467

ВСИЧКО:

89

-

14 084

-

196 291

КРЪГЛО:

-

-

14 100

-

196 300

Стълбовете тип ЪТ 60 се съхраняват в склад на МЕР Горна Оряховица разположен в с. Стамболово. Необходимо е изпълнителят да достави за доокомплектовка на стълб ЪТ 60, следното: 1. Стоманени профили – 620 кг.;

 2. Крепежни елементи – 440 кг.;

Опъвателните стълбове означени с (Н) е необходимо да се поръчат и доставят с пояс за окачване на първа фаза в тялото на стълба (на нивото на втора и трета фаза), съгласно част СК от работния проект.
1.4. Антикорозионна защита(АКЗ)

За увеличаване на експлоатационната дълготрайност новите стълбове болтова конструкция да бъдат горещо поциковани.

Съществуващите стълбове, които се запазват при ремонта, както и стълбовете тип ЪТ 60 доставка на възложителя следва да се обработят със „Система за антикорозионна защита № 03”.
1.5. Надписи и табели

На всички стълбове в участъка от ст.№1 до ст.№93 включително да се монтират нови „ОЖ” табели. Същите да се монтират на специално предвидена за целта основа към тялото на стълба. Да се направи номериране, датиране и надпис с диспечерско наименование от ст.№1 до ст.№ 93. Номерирането и датирането да се извърши с черен надпис на жълт фон по шаблон, съгласуван с Възложителя.1.6. Проводници и мълниезащитни въжета.

Да се монтира нова тройка фазови проводници тип АСО-400 в участъка от портал на п/ст “Горна Оряховица” до п-л на п/ст „Русаля” с обща дължина на трасето 18,453 км.Посочените дължини са съгласно надлъжните профили на ВЛ, поради което при доставка Изпълнителят следва да предвиди и количеството необходимо за технологичен резерв и провеси.

Да се монтира ново мълниезащитно въже, тип OPGW по цялата дължина на електропровода от портал на п/ст “Горна Оряховица” до п-л на п/ст „Русаля”.

Условно въжето с вградени оптични влакна е разделено на два типа, като характеристиките на които следва да отговарят са указани в Таблица 7 – Изисквания към доставяните OPGW. Двата типа оптично м.з. въже се предвижда да се монтират по дължината на ВЛ 110 kV „Бохот” както следва:

• от п/ст “Горна Оряховица” до ст. № 14 - OPGW тип 1 с дължина 2800 м.;

• от ст. № 14 до п/ст “Русаля”- OPGW тип 2 с дължина 15 653 м.;

Съгласно работния проект се предвижда монтаж на второ МЗВ тип С-50 в участъка от портал на п/ст Горна Оряховица до ст.№1 и от ст.№ 93 до портал на п/ст Русаля с обща дължина 71 м..


Посочените в количествената сметка дължини са съгласно надлъжните профили на ВЛ, поради което при доставка Изпълнителят следва да предвиди и количеството необходимо за:

 • Резерв за провеси.

 • Дължините на спусъците в двата края на всеки опъвателен участък да са минимум височината на съответния стълб (портал) увеличена с 5 м.

 • Технологичен резерв

 • Друг резерв при необходимост (по прeценка на Изпълнителя)

Връзката между изводните портали на ВЛ и линейно-апаратните зали (ЛАЗ) в ОРУ на п/ст ”Горна Оряховица” и п/ст ”Русаля” ще се осъществи с оптичен кабел с 24 оптични влакна, имащ същите оптически характеристики, както на вградените в OPGW влакна (NZDSF съгласно ITU-TI-G.655 или еквивалент).

По цялата дължина на трасетата от изводните портали в ОРУ 110 kV на п/ст ”Горна Оряховица” и п/ст “Русаля” до ЛАЗ в командните сгради, подземния оптичен кабел тип OPUG да бъде положен в гъвкава защитна тръба от полиетилен високо налягане тип HDPE 32 мм или еквивалент. От изводния портал до достигане на кабелните канали в ОРУ 110 kV на п/ст „Горна Оряховица”, оптичният кабел заедно с гъвкавата защитна тръба ще се изтеглят в допълнителна защитна РVС тръба 100 мм, положена на дъното на кабелен изкоп с размери 0,6 / 1,0 м. и дължина около 10 м. За информиране при направа на последващи изкопни работи, в кабелния изкоп на дълбочина равна на половината от дълбочината на изкопа ще се положи предпазна сигнална лента. Последната ще се изработи от еластична пластмаса, позволяваща удължаване до скъсване не по малко от 300% с жълт цвят и широчина 0,4 м. Върху сигналната лента през един метър ще се постави надпис “ВНИМАНИЕ ОПТИЧЕН КАБЕЛ” с височина на буквите 5 см.

След това оптичният кабел заедно със защитната гъвкава тръба ще се положи в съществуващи кабелни канали на съответната ОРУ 110 kV до достигане на командната сграда. В самите сгради оптичният кабел ще се положи в кабелни канали до помещението на ЛАЗ.

На 2,5 метра от терена на изводните портали е необходимо да бъде монтирана допълнително защитна стоманена тръба 2,5“. Над 2,5 метра кабела се защитава с гофрирана тръба със спираловидна плоска метална вложка. Стоманената тръба да е положена в земята на дълбочина 0,5 м. и да е закрепена към портала с шпилка с достатъчна дължина за изнасяне на тръбата извън фундамента на портала.

За осигуряване на оптичната свързаност между отделните участъци се предвижда монтажа на съединителни кутии за OPGW-OPGW и OPGW-OPUG. Съгласно проекта, съединителни кутии ще се монтират на порталите в двете подстанции, както и на стълбове с номера 14, 30, 43, 55, 69 и 88 (общо 8 бр.). Същите се сплайсват на земята и се монтират на подходящо място на стълбовете и на портала в подстанциите без да се нарушава допустимият радиус на огъване. Авансите от OPGW и OPUG се укрепват за конструкциите посредством фиксиращи клеми.

Преди терминирането на кабела в шкафовете за оптична дистрибуция, трябва да бъде осигурен минимум 15 метра аванс. Авансът трябва да бъде навит на стойки, монтирани на подходящо място в ЛАЗ.

На всички специфични места да се монтират кабелни марки, здраво прикрепени към защитната тръба.

Регулацията на проводниците и оптичното м.з.в. да се извърши по приложените монтажни таблици в РП за съответните климатични условия, посочени на надлъжния профил.

Регулирането да се отрази в дневник, в който да се посочат датата, изчислените и постигнати провеси на визирани междустълбия, заверени с подписите на лицата, участвували в технологичния процес и представител на Възложителя.Изтеглянето на новите проводници и мълниезащитни въжета да се извърши по метода „под механично напрежение”, в съответствие с изискванията на IEC TR 61328 и IEC TR 62263-2005 или техни еквивалентни. Използваните машини, оборудване и средства за безопасност на труда да отговарят на изискванията на посочените по-горе стандарти.

Не се допуска използване на методите с подвижен и неподвижен барабан (проводник на земята).1.7. Изолаторни вериги и арматура.

Изолаторните вериги в участъка от стълб №1 до стълб №93, както и на порталите в двете подстанции да се окомплектоват с нова арматура (кратунки, обици, пеперуди, “U” болтове, опъвателни клеми, носителни клеми и крепежни елементи). Предвижда се повторна употреба на демонтираните стъклени изолатори.

Изолацията на ВЛ 110 кV „Бохот” в участъка от ст.№ 1 до ст.№ 93 включително да се изпълни с единични носителни и опъвателни вериги, както следва:

- на всички носителни стълбове, окомплектовани с по 7 бр. изолатори за носителна верига (ЕН-7);

- на всички опъвателни стълбове, окомплектовани с по 8 бр. изолатори за опъвателна верига (ЕО-8).

За монтажа на опъвателни вериги Възложителя ще предостави на Изпълнителя 18 бр. винтови обтегачи (САП№ 229032).

СПЕСИФИКАЦИЯ НА НЕОБХОДИМИТЕ ИЗОЛАТОРНИ ЕЛЕМЕНТИ

1.7.1. НЕОБХОДИМИ ВЕРИГИ И ИЗОЛАТОРНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА РЕМОНТА НА ВЛ:

А) Носителни вериги: 70 бр. ст. х 3 вер/ст. (тип ЕН-7) = 210 вер.

21 бр. оп.ст. х 1 вер/ст. (тип ЕН-7) = 21 вер.

Доп. верига ст.№ 89 - 1 бр. оп.ст. х 1 вер/ст. (тип ЕН-7) = 1 вер. Всичко: 232 вер. ЕН


Елементи за носителни вериги тип ЕН-7: 232 вер. х 7 ел.вер. = 1624 ел.

Б) Опъвателни вериги:

23 ст. х 6 вер/ст. = 138 вер.

- за портали : 2 бр. х 3 вер/бр. = 6 вер.Всичко: 144 вер. ЕО

Елементи за опъвателни вериги тип ЕО-8: 144 вер. х 8 ел.вер. = 1152 ел.

Допълнително е необходимо да се монтират по още 3 изолаторни елемента на верига на първа фаза на ст. № 2, 23, 67, 68, 69 (на които първа фаза е окачена на нивото на втора и трета) за осигуряване на габарит към заземена част - или общо 5х2х3 = 30 елемента. На посочените стълбове се предвижда монтаж на помощни носителни вериги с кобилица за прехвърляне на моста на първа фаза.

Общо необходими изолаторни елементи за ЕО вериги: 1152 ел. + 30 ел. = 1582 ел.

ОБЩО НЕОБХОДИМИ ИЗОЛАТОРИ: 1624 + 1182 = 2806 изолатора
1.7.2.ГОДНИ ЗА УПОТРЕБА ЕЛЕМЕНТИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩАТА ВЛ:

Предвидените за демонтаж са 3231 стъклени изолаторни елементи. От тях се приспадат за счупване на елементи при демонтажа: около 5 % от 2943 ел.  161 елемента, като и по един (най-горен) елемент от всяка носителна верига - 237 бр.ОБЩО годни стъклени елементи: 3231 –161 - 237 = 2833 ел.

Демонтираните изолаторни елементи са достатъчни за окомплектоване на необходимите носителни и опъвателни вериги. Изпълнителя трябва да предаде в склад на Възложителя 27 бр. изолаторни елемента.


Носителните клеми за фазовите проводници да бъдат глухи.

Опъвателните клеми да са от пресов тип. Опресоването да се извършва с хидравлични или друг тип преси с контрол на налягането (натиска). Използването на взривни преси не се допуска.

За оптичното м.з.в. да се предвиди комплектоване на вериги както следва:


 • опъвателна верига за OPGW – пеперуда, монтажна скоба, регулируемо звено, усукана осморка, спирална опъвателна клема комплект със защитна спирала, заземител комплект с токова клема и кабелна обувка;

 • носителна верига за OPGW – „С”-блок с крепежни елементи, монтажна скоба, усукана осморка носителна клема с неопренова вложка, комплект със защитна спирала, заземител комплект с 2 бр. кабелни обувки;

Не се допуска направата на стационарни заземители от АС проводник. Същите да бъдат съобразени с термичната устойчивост на използваното въже.

Над всички носителни вериги на фазовите проводници да се монтират устройства за защита от птици.

За защита от вибрации на фазовите проводници марка АСО-400 (в участъците ст.№ 4-10, ст.№ 29-43 и ст.№ 89-92, оразмерени за ІІ и ІІІ кл. район и регулирани с нормално натягане) и на мълниезащитното въже с вградени оптични влакна тип OPGW (по цялото трасе на ВЛ) ще се монтират виброзаглушители тип “Стокбрийдж”.

При доставка на виброгасители за АСО-400, Изпълнителя следва да уточни с доставчика начина на монтаж (брой виброгасители и разстояния за монтаж).

Типът, броят и местата на монтиране на виброзаглушителите за OPGW да се определят от “фирмата-доставчик” на м.з. въже. Съгласно РП се предвижда монтаж на виброгасители на МЗВ тип OPGW в участъците от стълб №№2-3 и от стълб №4 до стълб №92.
1.8. ВЧ обработка.

Предвижда се съществуващата ВЧ обработка на ВЛ 110 кV „Бохот” да се запази. За целта е необходимо само да се подмени ошиновката на ВЧ бобините и на кондензаторите в п/ст „Горна Оряховица” и п/ст Русаля, като се доставят необходимите проводници, клеми и крепежни елементи.

За всяка подстанция се предвижда доставка и монтаж на следната арматура:


 • Клема алуминиева планка/въже права 400мм² за ВЧ бобина – 2бр.

 • Клема алуминиева планка/въже права 400мм² за ВЧ кондензатор- 1бр.

 • „С“- клема за спусък към ВЧ кондензатор 400мм² - 1 бр.


1.9. Защита от пренапрежения и заземяване.

Всички нови и съществуващи стълбове от ВЛ 110 kV „Бохот” в участъка от ст.№1 до ст.№93 да се заземят. Заземленията да се изпълният съгласно указанията дадени в работния проект, като не се предвижда направа на спусък от МЗВ до заземителя.

Всички части да бъдат горещо поцинковани, като връзките под земята да се осъществяват със заваряване, а местата на заварките се обмазват с битум. Връзката към стълба да е болтова и се реализира на предварително направен за целта отвор в монтана.

Заземяването на оптичното въже да стане посредством заземителя от окачването, присъединен на удобна болтова връзка на върха на стълба.2. Демонтажни работи.

При изпълнение на демонтажните работи трябва да се спазват всички изисквания по безопасност на труда, които се изискват при изграждане на нови ВЛ. Демонтажните работи трябва да се извършват в ред, обратен на ново строителство, като се спазва строго принципът да не се повреждат демонтираните материали, за да могат да бъдат използвани по най-подходящ начин.

Демонтажните работи да се изпълнят в следната последователност:


 • демонтират се последователно съществуващите МЗВ и фазови проводници на ВЛ и незабавно се прибират в склад на MEР Горна Оряховица;

 • демонтират се съществуващите изолаторни вериги от стълбовете;

 • демонтират се съществуващите стълбове, като:

- свалените на земята стоманорешетъчни стълбове се разглобяват и нарязват на подходящи за транспортиране части и се извозват до склад на MЕР Горна Оряховица;

- стоманобетонните стълбове се разбиват на парчета удобни за транспортиране и се извозват до сметище за строителни отпадъци указано от Възложителя;- отпадъците от фундаментите на всички демонтирани стълбове се извозват до сметище за строителни отпадъци указано от Възложителя;


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет