Документация за участиежүктеу 459.07 Kb.
бет1/3
Дата02.09.2018
өлшемі459.07 Kb.
  1   2   3


ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

п.к. 4150, пл. „България” № 1, тел. 03151/2260, факс: 03151/2361, e-mail: oa@rakovski.bg
УТВЪРЖДАВАМ!


КМЕТ: ……………………….

Иван Антонов (п)

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
за избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на Глава осем „а” от Закона за обществените поръчки с предмет:

Планово почистване на речен участък на река „АЗМАКА“с нарушена проводимост в с. Болярино, общ. Раковски, обл. Пловдивска”

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. ИЗИСКВАНИЯ за изпълнението на поръчката

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И Необходими документи

III. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

ІV. УСЛОВИЯ И начин на плащане

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР


Приложение № 1 – Образец на оферта

Приложение № 2 – Ценово предложение

Приложение № 3 – КСС

Приложение № 4 – Списък на техническото оборудване и механизация за изпълнение на услугата

Приложение № 5 – Проект по договора

Административни сведения за участника; Декларации
гр. Раковски, 2015 година

I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на поръчката

Целта на процедурата е да бъде избран изпълнител, който да осигури качествено и точно изпълнение на обществена поръчка за почистване на речен участък на територията на село Болярино, общ. Раковски, възложена от Кмет на Община Раковски, при условията и сроковете на договора и тази документация.

В плановото почистване е включена река „АЗМАКА“ – участък с дължина около 900 метра, в частта от реката, преминаваща през с. Болярино (строителни граници).

На база зачестили случаи на наводнявания на жилищни имоти в село Болярино през 2014 и 2015 г. и провеждани спешни мероприятия за отводняване на имотите, от представители на Общинска администрация Раковски и служители от Пожарна безопасност и защита на населението са извършени огледи на речното корито и е констатирано следното: Речният участък е с недостатъчна проводимост, има затлачвания, натрупване на наноси, значително стеснени участъци, паднали дървета, водещи до повишаване нивото на водата и намаляване проводимостта на речното корито. Следва да се извършат действията по почистване, както следва: изкореняване на храсти и млади гори; изкореняване и изсичане на единични дървета; изнасяне на отсечени дървета; изкоп с багер в земни почви.


Мотиви на избора за възлагане на процедурата

Съобразно направеното планиране на разходите за изпълнение на дейностите – предмет на поръчката, прогнозната стойност е в приблизителен размер от 41666,67 лева (четиридесет и една хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) без включен ДДС или 50000 лева (петдесет хиляди лева), с включен ДДС. С оглед изложеното и с отчитане на нормата на чл. 15 от ЗОП, определяща за конкретния ред за възлагане на обществена поръчка, е нейната прогнозна стойност. В конкретния случай, видно от посочената прогнозна стойност за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка, приложимият ред за възлагане, е този, регламентиран в разпоредбата на чл.14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, съобразно която, когато планираната за провеждане поръчка за доставка и/или услуга, с местоизпълнение на територията на страната, е в стойностните граници не по-високи от 66 000 лв. без вкл. ДДС, на Възложителя е предоставена правната възможност да не провежда процедурите по ЗОП, при условие, че се приложат условията и реда за провеждане на обществени поръчки, нормативно установени в глава 8 „а“ от ЗОП.


Прогнозна стойност на поръчката

Общата максимална стойност е до 41666,67 лв., без включен ДДС, респ. 50000 лв., с вкл. ДДС.


УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Съществуващо положение

Защитата при наводнения от речни разливи е комплексна дейност, включваща широк кръг от превантивни, инженерно защитни, териториално-устройствени, градоустройствени, организационни и други мерки. Възможно е да се намали риска от неблагоприятните последици, свързани с наводненията, особено с оглед опазване живота на хората и средата на обитаване, стопанската дейност и инфраструктура.

Защитата от вредното въздействие на водите е оперативна и постоянна (чл. 138 ал. 1 от Закона за водите). Оперативната защита (чл. 138 ал. 2 от ЗВ) се изразява в провеждане на дейностите по чл. 19, ал. 1 от Закона за защита при бедствия и се осъществява от Единната спасителна система. Съгласно разпоредбата на чл. 138 ал. 4 т. 5 от същия закон, постоянната защита включва и поддържане проводимостта на речните легла.

Съгласно разпоредбата на чл. 140 ал. 4 т. 4 б. „в“ от Закона за водите, когато почистването на речните легла е в границите на урбанизираната територия, Кметът на общината възлага обществена поръчка по реда на ЗОП за почистване на речните участъци. Целта е да се намали унищожителната сила на водата при провеждане на висока вълна през речното корито.

Констатации, направени на база на оглед:


  • Речното корито са обрасли с дървета и храсти, които трябва да се премахнат. На премахване подлежат и всички паднали в речното корито дървета, застрашаващи нормалната проводимост в описаните участъци;

  • В проверения участък са отложени и наноси в критични точки – например естествени и изкуствени прагове. Променената по този начин кота на речното дъно създава предпоставка за изместване на течението на реката и застрашава бреговете и съоръженията на техническата инфраструктура (пътища, мостове и др.)


Място и срок на изпълнение на поръчката

Дейностите, предмет на поръчката, са на територията на с. Болярино, общ. Раковски, в границите на населеното място. Периодът и срокът за изпълнение на предвидените работи е избран след края на месец юли, с оглед спазване на разпоредбата на чл. 46 т. 5 от Закона за биологичното разнообразие. Завършването на дейностите следва да бъде не по-късно от 10.11.2015 г. и се удостоверява с подписани двустранни протоколи между изпълнителя и лицето, упражняващо инвеститорски контрол.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет