Электростатикажүктеу 186.61 Kb.
Дата26.11.2018
өлшемі186.61 Kb.

Электростатика

$$$1A


Төмендегі түсініктердің қайсысы «электр заряды» ұғымына сәйкес:

 1. денелердің электрлік әсерлесу қабілетін сипаттайтын физикалық шама;

 2. массасы m денеге белгілі бір күшпен әсер ететін материяның түрі;

 3. басты қасиеті белгілі бір күшпен, электр заряды бар денеге әсер ету болып табылатын материяның түрі;

 4. берілген нүктеде 1 Кл зарядқа әсер ететін өрістің күштік сипаттамасын анықтайтын физикалық шама;

 5. элект өрісінде 1 Кл зарядты бір нүктеден екіншіге тасымалдау жұмысымен анықталатын физикалық шама;

$$$ 2 B


Тұрақты жылдамдықпен электрон біртекті элект өрісіне кернеулік сызықтарына қарсы бағытта ұшып енеді.Электронның қозғалысы қалай өзгереді?

 1. Қозғалысы тоқтайды

 2. жылдамдық артады

 3. Жылдамдық азаяды

 4. өзгермейді

 5. қозғалыс сипатын анықтау мүмкін емес

$$$ 3 C


Заряды 2е болатын бөлшектің массасы қандай болады? Егер де ол бастапқы тыныштық күйінен а үдеумен кернеулігі 3Е болатын біртекті электр өрісінде қозғалса:


$$$ 4 B


Төбелерінде электр зарядтары орналасқан тең қабырғалы үшбырыштың центріндегі электр өрісінің кернеулігін анықтау керек. Үшбұрыштың центріндегі электр өрісінің кернеулігінің Е шамасын белгісіз деп есепте.

 1. модулі 3•Е-ге тең; вектор жоғары бағытталған;

 2. модулі 2•Е-ге тең; вектор төмен бағытталған

 3. модулі 4,23•Е-ге тең; вектор оңға бағытталған

 4. модулі 2,82•Е-ге тең; вектор жоғары бағытталған

 5. жауап беру үшін мәліметтер жеткіліксіз;

$$$ 5 B


Остроградский-Гаусс теоремасы бойынша тұйықталған беттен өтетін электр өрісінің ығысу векторі неге тең:

 1. Электр өрісін туғызатын зарядтардың алгебралық қосындысы

 2. Тұйықталған беттің көлемінде болатын зарядтардың алгебралық қосындысы

 3. Денелердің тұйықталған жүйесіндегі зарядтардың алгебралық қосындысы

 4. Қарастырылып отырылған бетке жақын орналасқан заряд

 5. Жоғарыдағы жауаптардың дұрысы жоқ

$$$ 6 B


Конденсатордың корпусында 100 мкФ, 200 В. деген жазулар бар. Конденсаторға берілетін максимал энергияның мәні қандай болады ?

 1. 3 Дж

 2. 2 Дж

 3. 2,25 Дж

 4. 20 Дж

 5. мәліметтер жеткіліксіз

$$$ 7 C


υжылдамдықпен қозғалған электронды тоқтату үшін берілетін тежеуші кернеу:

 1. 1,6·10-19 В

$$$ 8 B


Екі нүктелік зарядтардың өзара әсер энергиясы бұрынғыдай болып қалу үшін, оларды керосиннен суға орналастырғанда ара қашықтығы қалай өзгерту керек (керосин үшін ).

 1. 3 есе кеміту керек

 2. 2 есе арттыру керек

 3. 1,5 есе азаяды

 4. 2 есе азаяды

 5. ара қашықтықтары өзгермейді

$$$ 9 C


Электрон біртекті электр өрісінің кернеулік сызықтарына параллель солдан оңға қарай ұшып енеді. Бөлшектің қозғалыс траекториясы қандай болады?

 1. Бөлшектің траекторияы өзгермейді, қозғалыс бірқалыпты

 2. Бөлшектің траекторияы өзгермейді, қозғалыс жылдамдығы артады

 3. Бөлшектің траекторияы өзгермейді, қозғалыс жылдамдығы

 4. Қозғалыс траекториячы жоғары ығысады

 5. Қозғалыс траекториясы төмен ығысады

$$$ 10D


Екі нүктелік зараядтың 6q және 2q өзара әсерлесу күші 0,3 Н. Зарядтарды бір-біріне тиістіріп содан кейін бұрынғы ара қашқтығына дейін ажыратқанда өзара әсер күші қандай болады?

 1. 0,1 Н

 2. 0,2 Н

 3. 0,3 Н

 4. 0,4 Н

 5. 0,5 Н

$$$ 11 A


Зарядталған ұзын жіптің өріс кернеулігі оған дейінгі қашықтыққа қалай байланысты болады Как зависит напряженность равномерно заряженной длинной нити от расстояния до нее?

 1. E 1/r

 2. E 1/r2

 3. E 1/r3

 4. Er

 5. Кернеулік қашықтыққа тәуелді емес

$$$ 12 A


Кернеулік сызықтарына параллель қозғалатын нүктелік оң зарядтың жылдамдығы қалай өзгереді?Зарядты тасымалдау жұмысының таңбасы қандай?

 1. артады, оң

 2. Азаяды, оң

 3. Артады, теріс

 4. Азаяды, теріс

 5. өзгермейді ; таңбасы кез-келген болуы мүмкін

$$$ 13 A


Төмендегі қасиеттердің қайсысы тек электростатикалық өріске тән, бірақ индукциялық электр өрісіне тән емес?

1 – кеңістіктегі үзіліссіздік; 2 – кернеулік сызықтары электр зарядымен байланыссыз;

3 – тұйық сызық бойымен атқарылатын электр өрісінің жұмысы нолге тең; 4 – өрістің энергия қорына ие; 5 – тұйық сызық бойымен атқарылатын электр өрісінің жұмысы нолге тең емес;


 1. 3

 2. 2

 3. 1

 4. 4

E. 5
$$$ 14 C

Төменде келтірілген түсініктердің қайсысы « электр өрісі» ұғымына сәйкес келеді? 1. денелердің электрлік әсерлесу қабілетін сипаттайтын физикалық шама;

 2. Массасы m денеге белгілі бір күшпен әсер ететін материяның түрі;

 3. басты қасиеті белгілі бір күшпен, электр заряды бар денеге әсер ету болып табылатын материяның түрі;

 4. Электр өрісінің 1 Кл зарядқа берілген нүктеде әсер ететін физикалық шаманың күштік сипаттамасы;

 5. Электр өрісінде 1 Кл зарядты бір нүктеден екіншіге тасымалдау жұмысымен анықталатын физикалық шама;

$$$ 15C


2 нүктелік зарядты глицериннен ( = 31) керосинге ( = 2) арақашықтығын өзгертпей ауыстырғанда олардың әсерлесу күші неше есе өзгереді?

 1. 2 есе артады

 2. 2 есе кемиді

 3. 15,5 есе артады

 4. 15,5 есе кемиді

 5. өзгермейді

$$$ 16 B


Біртекті электр өрісінің кернеулік векторына қатысты бастапқы кезде тыныштықта болған электронның қозғалыс бағыты қалай болады?

 1. Кернеулік векторының бағытымен

 2. кернеулік векторының бағытына қарсы

 3. Кернеулік векторының бағытына перпендикуляр

 4. Қозғалыс болмайды

 5. Бағытын анықтау мүмкін

$$$ 17 C


Төбелерінде 2q және -q зарядтар орналасқан квадраттың центріндегі электр өрісінің кернеулігін . q зарядтың векторының шамасы белгісіз болса.

 1. модуль 3Е-ге тең, вектор жоғары бағытталған

 2. модуль 2Е-ге тең, вектор төмен бағытталған

 3. модуль 4,24Е-ге тең, вектор оңға бағытталған

 4. модуль 2,82Е-ге тең, вектор жоғары бағытталған

 5. дұрыс жауабы жоқ

$$$ 18


Остроградский-Гаусс теоремасының математикалық өрнегі


$$$ 19 D


Электр өрісінің кернеулік векторына қарсы бағытта қозғалған оң зарядтың жылдамдығы қалай өзгереді? Зарядты тасымалдау жұмысының таңбасы қандай?

 1. артады, оң

 2. артады, теріс

 3. кемиді, теріс

 4. Зарядталған бөлшек өріске енгенде кенет тоқтайды.

 5. дұрыс жауабы жоқ

$$$ 20 D


Тыныштықтан V жылдамдыққа дейін электр өрісінде потенциалы мен үдетілген массасы m бөлшектің массасы қай формуламен анықталады?


 1. Жауапқа қосымша ақпараттар керек.

$$$ 21 C


2 нүктелік заряд ауада орналасқан. Олардың ара қашықтығын 2 есе кемітіп ε = 3 диэлектрикте орналастырғанда әсерлесу энергиясы қалай өзгереді?

 1. 3 есе кемиді.

 2. 2есе артады

 3. 1,5 есе кемиді

 4. 2 есе кемиді

 5. өзгермейді

$$$ 22 D


Төменде келтірілген тұжырымдардың қайсысы элект өрісінің зарядты тасымалдау жұмысын анықтайды?

 1. q•E

$$$ 23 A


Екі нүктелік зараядтың 6q және -2q өзара әсерлесу күші 0,3 Н. Зарядтарды бір-біріне тиістіріп содан кейін бұрынғы ара қашқтығына дейін ажыратқанда өзара әсер күші қандай болады?

 1. +0,1 H

 2. 0,2 H

 3. 0,3 H

 4. 0,4 H

 5. 0,5 H

$$$ 24 B


Біртекті электр өрісінде кернеулік сызықтарына параллель протон ұшып енеді. Қозғалыс сипаты қандай, траектория қалай өзгереді?

 1. траектория өзгермейді; қозғалыс бірқалыпты

 2. траектория өзгермейді; қозғалыс кезінде жылдамдықтың артуы

 3. траектория өзгермейді; қозғалыс кезінде жылдамдық азаяды

 4. траектория жоғары ығысады;

 5. траектория төмен ығысады;

$$$ 25A


электр зарядын тасымалдау жұмысы қай нүктелердің арасында минимал болады?

 1. (
  Е

  2• • 3


  • 4

  1 • • 5
  1 – 2) 2. (прямая соединительная линия 2631 – 3)

 3. (прямая соединительная линия 2621 – 4)

 4. (прямая соединительная линия 2611 – 5)

 5. Жұмыс барлық бөлігінд бірдей

$$$ 26A


Сыйымдылығы 50 мкФ конденсатор 300 В жұмыстық кернеуге ие. Определите заряд, который будет иметь одна из обкладок конденсатора, если конденсатор эксплуатируется в рабочем режиме?

 1. 0,015 Кл

 2. 0,3 Кл

 3. 0,02 Кл

 4. 0,2 Кл

 5. 0 Кл

$$$ 27 A


Кейбір кристаллардың қарама – қарсы жақтарында сығылу деформациясы кезіндеәр аттас поляризация зарядтары пайда болады, Бұл құбылыс қалай аталады?

 1. пьезоэлектрлік эффект

 2. Кюри нүктесі

 3. Сегнетоэлектрлік эффект

 4. Электреттік эффект

 5. Спонтанды поляризация

$$$ 28 B


Тұйық жолдағы электр зарядтарын тасымылдау жұмысы нөлге тең болатын өріс қандай өріс деп аталады?

 1. Индукциялық

 2. электростатикалық

 3. Бұл өріс әрі электростатикалық, әрі индукциялық

 4. Ешқандай өріс осындай қасиетке ие болмайды;

 5. Дұрыс жауаптар жоқ;

$$$ 29D


Төменде келтірілген тұжырымдардың қайсысы «электр кернеулігіне» сәйкес?

 1. денелердің электрлік әсерлесу қабілетін сипаттайтын физикалық шама;

 2. массасы m денеге белгілі бір күшпен әсер ететін материяның түрі;

 3. басты қасиеті белгілі бір күшпен, электр заряды бар денеге әсер ету болып табылатын материяның түрі;

 4. берілген нүктеде 1 Кл зарядқа әсер ететін өрістің күштік сипаттамасын анықтайтын физикалық шама;

 5. элект өрісінде 1 Кл зарядты бір нүктеден екіншіге тасымалдау жұмысымен анықталатын физикалық шама;

$$$ 30 B


Электрлік заряд:

 1. Ұсақ зарядтарға бөлінеді;

 2. 1,6·10-19 Кл зарядқа еселі болады;

 3. 1 Кл зарядқа еселі болады;

 4. нақты бөлшекке тәуелді болатын шамаға еселі болады;

 5. бөлшектің массасына тәуелді болады;

$$$ 31B


Тұрақты жылдамдықпен қозғалатын оң заряд, электр өрісінде күш сызықтары бойымен қозғалады. Зарядтың қозғалысында қандай өзгерістер болады?


 1. Қозғалыс тоқтайды;

 2. жылдамдық артады;

 3. Жылдамдық азаяды;

 4. өзгеріс болмайды;

 5. Қозғалыс сипатын анықтау мүмкін емес;

$$$ 32 B


Шамасы (-2е), массасы 4m болатын заряд , үдеумен қозғалатын біртекті электр өрісінің кернеулігі: 1. +

 2. 

$$$ 33 C


Күш сызықтарының суретіне қарап анықтауға болады:

 1. өрісің бағытын ;

 2. кернеуліктің шамасын;

 3. өріс кернеулігінің шамасы мен бағытын;

 4. өріс көзін;

 5. ешқандай мәлімет бермейді;

$$$ 34 E


Төбелерінде электр зарядтары орналасқан тең қабырғалы үшбырыштың центріндегі электр өрісінің кернеулігін анықтау керек. Үшбұрыштың центріндегі электр өрісінің кернеулігінің Е шамасын белгісіз деп есепте.

 1. м
  • q

  2q •• 2q


  • q

  2q •• 2q


  • q

  2q •• 2q


  • q

  2q •• 2q
  одулі 3•Е-ге тең; вектор жоғары бағытталған; 2. модулі 2•Е-ге тең; вектор төмен бағытталған

 3. модулі 4,23•Е-ге тең; вектор оңға бағытталған

 4. модуль 2,82•Е-ге тең; вектор жоғары бағытталған

 5. модулі Е-ге тең; вектор жоғары бағытталған

$$$ 35 D


Суретте А нүктесінен D нүктесіне қозғалатын электронның жылдамдығын, электронды тасымалдау жұмысының таңбасын анықта.

 1. группа 243Артады, оң

 2. Кемиді, оң

 3. Артады, теріс

 4. кемиді, теріс

 5. Суретіне қарап анықтау мүмкін емес

$$$ 36 A


Тежегіш потенциалдар айырмасы , м ассасы 2m, заряды -е бөлшектің жылдамдығын анықта

 1. + 2. Жауапқа ақпарат жеткіліксіз

$$$ 37 A


Зарядтардың ара қашықтығын 3 есе кеміткене, әсерлесу энергиясы бұрынғыдай болып қалу үшін нүктелік зарядтың біреуінің шамасын неше есе өзгерту керек? ?

 1. 3 есе кеміту керек

 2. 2 есе арттыру керек

 3. 1,5 есе кеміту керек

 4. 2 есе кеміту керек

 5. 3 есе арттыру керек

$$$ 38 A


Төмендегі келтірілген өрнектердің қайсысы электр өрісіндегі екі нүктенің арасындағы кернеуін сипаттайды:


 1. + 2. q•E

$$$ 39 C


Біртекті электр өрісінде кернеулік сызықтарына параллель теріс зарядталған ион ұшып енеді. Қозғалыс траекториясы және бөлшектің қозғалсы сипаты қандай болады?


 1. тгруппа 236раектория өзгермейді; қозғалыс бірқалыпты

 2. траектория өзгермейді; қозғалыс кезінде жылдамдықтың артуы

 3. траектория өзгермейді; қозғалыс кезінде жылдамдық азаяды

 4. траектория жоғары ығысады;

 5. траектория төмен ығысады;

$$$ 40 C


Төмендегі келтірілген формуланың қайсысы арқылы жекеленген зарядталған өткізгіштің сиымдылығын жалпы түрде есептеуге болады


 1. Мұндай формула жоқ

$$$ 41D


Электростатикалық және индукциялық электр өрісіне қандай қасиеттер тән:

 1. - кеңістіктегі үзіліссіздік, 2- кернеулік сызықтары электр зарядымен байланысты , 3- электр өрісі күштерінің тұйық жолдағы жұмысы нолге тең , 4-өрістің энергия қоры бар, 5- электр өрісі күштерінің тұйық жолдағы жұмысы нолге тең тең емес ?

 1. 1,2,3,4

 2. 1,2,4,5

 3. 1,2,4

 4. 1,4

 5. тек 1

$$$ 42 B


Поляризациялану векторының сан мәні тең:

 1. диэлектриктің көлем бірлігіндегі молекулалар санына

 2. поляризацияланған зарядтардың беттік тығыздығына

 3. Молекулалық дипольдің электр моментіне

 4. Сыртқы электр өрісінң кернеулігіне;

 5. Дұрыс жауап жоқ;

$$$ 43 D


Төмендегі келтірілген формуланың қайсысы зарядтың сақталу заңы болады:


 1. Дұрыс жауап жоқ

$$$ 44 C


Физикалық электростатикалық қорған принципінің негізі не?

 1. қондырғының өткізу аймағында қарама –қарсы таңбалы зарядтардың нейтрализациясы жүреді;

 2. электр заряды өткізгіштің бетінде орналасады

 3. өткізгіштің ішінде электр өрісінің кернеулігі нөлге тең;

 4. қондырғының өткізу аймағында индукцияланған зарядтар пайда болады

 5. пайда болған статикалық зарядтар ағып кетеді;

$$$ 45 A


Максвел теңдеулерінің жүйелеріндегі Остроградский –Гаусс теормасының математикалық өрнегі:$$$ 46 B


Әртүрлі диэлектриктер шекарасында ….

 1. кернеулік векторының жанама құраушысы үзіледі

 2. кернеулік векторының нормаль құраушысы үзіледі

 3. диэлектриктердің поляризациясы байқалады

 4. электр өрісі болмайды

 5. кернеулік векторының жанама және нормаль құраушысы үзіледі

$$$ 47 B


Тұрақты жылдамдықпен қозғалатын оң заряд, біртекті электр өрісінде күш сызықтары бойымен қозғалады. Зарядтың қозғалысында қандай өзгерістер болады?

 1. Қозғалыс тоқтайды

 2. жылдамдық артады

 3. Жылдамдық кемиді

 4. өзгеріс болмайды

 5. қозғалыс сипатын анықтау мүмкін емес

$$$ 48 A


Зарядтардың ара қашықтығын 3 есе кеміткенде, өзара әсерлесу энергиялары өзгермей қалу үшін нүктклік екі зарядтың біреуінің шамасын неше өзгерту керек ?

 1. 3 есе кеміту

 2. 2 есе арттыру

 3. 1,5 есе кеміту

 4. 2 есе кеміту

 5. Зарядтардың әсерлесу энергиясы ара қашықтыққа тәуелді

$$$ 49 B


Төмендегі өрнектердің қайсысы электр өрісінің кернеулігін анықтайды ?


$$$ 50 C


Төменде келтірілген формулалардың қайсысы электр өрісінің суперпозиция принципін анықтайды?


$$$ 51 A


Төменде келтірілген формулалардың қайсысымен нүктелік зарядтардың әсерлесу күштерін есептеуге болады?

 1. ()
$$$ 52 D


Төменде келтірілген фоормулалардың қайсысымен электрлік өрісініңң нүктелерінің арасындағы потенциалдар айырмасын анықтайды?

 1. ()
$$$ 53 C


Төменде келтірілген формулалардың қайсысы арқылы электр өрісінің энергиясын анықтауға болады?


$$$ 54 A


Эквипотенциал бет деп….


 1. Нүктелерінің потенциалдары бірдей болатын бетті айтады

 2. Кез-келген зарядталған бет

 3. Дұрыс геометриялы формасы болатын бет

 4. Қисықтығы бір жаққа қарай кеми беретін бетті айтады

 5. Кез келген металл бетті айтады

$$$ 55 C


Зарядталған дене нүктелік заряд деп есептеледі, егер...

 1. Денеге берілген заряд, сол дененің барлық көлеміне жайылса

 2. Оның сфералық формасы болса

 3. Зарядталған денелердің өлшемдрімен салыстырғанда, оның геометриялық өлшемдерін елемеуге болса

 4. Оның заряды дененің масса центріне шоғырланса

 5. ондай заряд жоқ.

$$$ 56 C


Зарядталмаған металл стерженің бір ұшына оған тиістірілмей оң заряд жақындатылған. Осы кезде стерженнен оның екінші ұшын бөліп алса, онда стерженде қандай заряд пайда болады?

 1. оң

 2. теріс

 3. стерженнің кез келген бөлігі зарядталмайды

 4. бөліп алынған стерженнің өлшемдеріне байланысты зарядтың таңбасы оң немесе теріс болады

 5. дұрыс жауабы жоқ

$$$ 57 D

Электростатикалық индукция құбылысына сәйкес зарядталған дене зарядталмаған денені тартады. Егер зарядталмаған денені сферамен қоршағанда әсерлесу күші қалай өзгереді?


 1. азаяды

 2. артады

 3. өзгермейді

 4. нөлге тең болады

 5. Елеулі артады

$$$ 58 D

Екі нүктелік q және 2q зарядтар r қашықтықта бір – біріне F күшімен тартылады. 2q және 2q зарядтар 2r қашықтықта қандай күшпен тартылады


 1. F

 2. 2F

 3. 4F

 4. F/2

 5. F/8

$$$ 59 C

q зарядтың Q нүктелік зарядтан R қашықтықтағы потенциалдық энергиясы W. 2q заряды 2R қашықтықта Q зарядтан қандай потенциалдық энергияға ие болады ?

A.6W


B. 18W

C. W


D. 3W/2

E. 9W/2
$$$60 C

Екі параллель металл пластина модульдары бірдей, таңбалары қарама - қарсы зарядтармен зарядталған. Пластинаның арасында ауа бар. Пластиналардың арақашықтығын азайтқанда потенциалдар айырмасы және конденсатордың сиымдылығы қалай өзгереді


 1. потенциал айырмасы артады, сиымдылығы артады;

 2. потенциал айырмасы артады, сиымдылығы азаяды;

 3. потенциал айырмасы азаяды, сиымдылығы артады;

 4. потенциалдар айырмасы өзгермейді, сиымдылығы артады;

 5. потенциалдар айырмасы өзгермейді, сиымдылығы азаяды.

$$$ 61 A


Әр аттас зарядталған металл пластинасы арсындағы электрлік өрісі W. Өрістер арасындағы пластиналар диэлектрлік өтімділігі ε=4 диэлектрикпен толтырылғаннан кейін қандай энергия пайда болады?

 1. W/4

 2. W/2

 3. W

 4. 2W

 5. 4W

$$$ 62 D


Конденсатор астарлары арасындағы кернеу 100 В. Конденсатор резистор арқылы толық разрядталғанда тізбектен 0,1 Кл электр заряды өтеді. Конденсатордың сиымдылығы қандай және резистордан қанша энергия бөлінеді?

 1. 10 Ф; 10 Дж

 2. 10 Ф; 5 Дж

 3. 10-3 Ф; 10 Дж

 4. 10-3 Ф; 5 Дж

 5. 103 Ф; 10 Дж

$$$ 63 C


Диэлектриктен жасалған стерженің бір ұшына оған тиістірілмей оң заряд жақындатылған. Осы кезде стерженнен оның екінші ұшын бөліп алса, онда стерженде қандай заряд пайда болады?

 1. оң

 2. теріс

 3. стерженнің кез келген бөлігі зарядталмайды

 4. бөліп алынған стерженнің өлшемдеріне байланысты зарядтың таңбасы оң немесе теріс болады

 5. дұрыс жауабы жоқ

$$$ 64 D

Зарядталған дене электростатикалық индукция құбылысына сәйкес, зарядталмаған денені өзіне тартады. Денені металл сферамен қоршағанда әсерлесу күші қалай өзгереді?


 1. Азаяды

 2. Артады

C. Өзгермейді

D. нөлге тең болады

E. Көп артады
$$$ 65 D

Ұзын түзу өткізгіште q электр заряды бірқалыпты таралған , өткізгіштің ұзындығы . Өткізгіштің ұшынан Rқашықтықтағыэлектрөрісініңкернеулігінанықта : 1. Дұрыс жауап жоқ

$$$ 66 C

Зарядтара +q1және -q2өзара параллель пластиналар арасына зарядталмаған металл пластинаны қояды. Пластина беттерінде қандай зарядтар индукцияланған ?$$$ 67A


Жазық конденсатор астарлары арасындағы диэлектрик – ауа. Пластиналарының ауданы S, зарядтары 3q және -2q болса пластиналар араларындағы электр өрісінің кернеулік модулі қандай теңдеумен өрнектеледі? Пластиналар арасындағы арақашықтық олардың өлшемдерінен әлдеқайда аз.

A.

B.

C.

D.

E.


$$$ 68 A

υ жылдамдықпен қозғалатын электрон қозғалмайтын бос электронға қарай жылжиды. Ол қандай минимал арақашықтыққа оған жақындай алады? 1. Электрондар теріс зарядталғандықтан бір-біріне жақындай алмайды

$$$ 69 C

Он контактыға конденсаторлар былайша қосылған, әрбір контактының жұбы сыйымдылығы 100пФ болатын бір конденсаторға жалғастырылған. Өлшегіш құралды қандай да бір жұп конденсаторға қосқанда құрал өлшейтін сыйымдылық қандай?


 1. 1000 пФ

 2. 10 пФ

 3. 500 пФ

 4. 5 пФ

 5. 20 пФ

$$$ 70 C


Егер де Жер радиусы 6400 км және қалындығы 1 км болатын жазық диск болса, онда тартылыс күші қалай өзгереді? Егер диск центіріне әсер ететін дене 1 км-ден 2 км-ге дейінгі арақашықтыққа алыстаса.

 1. 4 есе кемиді

 2. 2 есе кемиді

 3. еш өзгерген жоқ

 4. Кез-келген арақашықтықта нолге тең

 5. Ол еркін түсу үдеуіне байланысты

Каталог: ebook
ebook -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
ebook -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
ebook -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
ebook -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
ebook -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
ebook -> Тест сұРАҚтары мемлекеттік кәсіпорынның ақша қорларының ең басты- сы?
ebook -> Ќазаќстан республикасы
ebook -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
ebook -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет