Энергиямен жабдыќтауєа арналєанжүктеу 256.52 Kb.
Дата25.04.2019
өлшемі256.52 Kb.Тұрмыстық тұтынушылар үшін электрмен жабдықтаудың

________ шарты


____________________ 20___ж.«___»_________

(шарт жасалынған орын)


Бұдан әрі «Сатушы» деп аталатын 16.07.2009ж. № 000510 лицензияға сәйкес тұтынушыларды электр энергиясымен жабдықтауды жүзеге асыратын «АРЭК-Энергосбыт» ЖШС

(энергиямен жабдықтаушы ұйымның атауы)

_________жылғы №_______________ сенімхаты негізінде әрекет
ететін ______________________________ бөлімшесінің бастығы
________________________________________________________

   (лауазымы, тегі,аты-жөні)

тұлғасында бір тараптан, және______________________________ негізінде әрекет ететін бұдан әрі – «Тұтынушы» немесе оның Өкілі деп аталатын_______________________________________

( тегі, аты-жөні)

Тұлғасында, бұдан әрі – Тараптар деп аталып, төмендегілер туралы Электрмен жабдықтаудың осы Шартын (бұдан әрі - Шарт) жасасты:
1. Шартта пайдаланылатын негізгі ұғымдар
1.1. Шартта мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

1) есеп айырысу кезеңі – электрмен жабдықтау Шартымен айқындалған, тұтынылған электр энергиясы есепке алынып және Тұтынушыға төлем жасау үшін ұсынылатын уақыт кезеңі;

2) тұрмыстық тұтынушы – электр энергиясын тауарларды, жұмыстарды өндіру (сату) және қызметтерді көрсетумен байланысты емес өзінің жеке қажеттіліктері үшін пайдаланатын жеке тұлға;

3) коммерциялық есептеу құралы – Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қолдануға рұқсат берілген электр энергиясын коммерциялық есептеуге арналған техникалық құрылғы;

4) электр энергиясын есептеу сызбасы –берілетін және тұтынылатын электр энергиясының есебін және ол үшін есеп айырысуды қамтамасыз ететін электр энергиясын есептеу құралының электр желілеріне белгілі бір түрде қосылуы;

5) электр энергиясын коммерциялық есептеу жүйесі – электр энергиясы мен қуатының (есепті коммерциялық есебінің) шығысын айқындауға арналған (электр энергиясын есептегіш, ток пен кернеудің өлшегіш трансформаторлары) коммерциялық есептеу аспаптарының жиынтығы және белгіленген сызба бойынша өзара қосылған құрылғы (коммутациялық аппарат);

6) электр энергиясын сату нүктесі –энергияны жеткізуші ұйымының жауапкершілігі шегінде орналасқан нүкте, энергиямен жабдықтаушы ұйымы мен энергияны жеткізуші ұйымының арасында электр энергиясын жеткізу жөнінде шарты болады.

7) энергия жеткізуші ұйым (ЭЖҰ)– шарттардың негізінде электр энергиясын беруді жүзеге асыратын ұйым.

8) энергиямен жабдықтаушы ұйым (ЭЖҰ)– тұтынушыларға сатып алынған электр энергиясын сатуды жүзеге асыратын ұйым.

Осы Шартта пайдаланылатын басқа да ұғымдар мен терминдер электр энергетикасы және табиғи монополиялар саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қолданылады.


2. Шарттың мәні
2.1. Сатушы Тұтынушыға электр энергиясын сату нүктесіне дейін жеткізуге міндеттенеді, ал Тұтынушы қабылданған электр энергиясын осы шарттың ережелеріне сәйкес төлеуге міндеттенеді.

2.2. Шарт Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіпте Тұтынушыда электр желілеріне тікелей қосылған жабдықтары және коммерциялық есептеу құралы бар болса ғана жасалады.


3. Тұтынылатын электр энергиясын есепке алу
3.1. Энергиямен жабдықтаушы, энергия жеткізуші (энергияны өндіруші) ұйымдар және Тұтынушы арасындағы есеп айырысулар үшін электр энергиясын есепке алу электр желісінің теңгерімдік тиесілілігінің шегінде жүргізіледі. Электр энергиясын коммерциялық есепке алу құрылғысы электр желілерінің теңгерімдік тиесілігінен тыс шекте орнатылса онда электр желісінің теңгерімдік тиесілігінің ара-жігін ажырату шегіндегі учаскеден электр энергиясын коммерциялық есепке алу құрылғысын орнату орнына дейінгі электр энергиясының ысырап болғаны көрсетілген электр желісінің учаскесі тиесілі болған иесіне шарттық негізде қатысты болады және энергия жеткізуші (энергияны өндіруші) ұйымының есептеу жолымен анықталады.

3.2. Сатушымен берілген және Тұтынушымен қабылданған электр энергиясының көлемі коммерциялық есептеу құралының көрсеткіштерімен анықталады, ал олар болмаған жағдайда немесе уақытша бұзушылығы кезінде – есептеу жолымен анықталады.

3.3. Коммерциялық есепке алу құрылғыларының саны осы Шарттың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша коммерциялық есепке алу құрылғыларының тізбесінде көрсетіледі.

3.4. Энергияны жеткізуші ұйымдарының өкілдері сағат 21-00ден кешіктірмей коммерциялық есепке алу құрылғыларының көрсеткіштерін алуды жүргізеді. Электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйелері пайдаланылған кезде көрсеткіштерді қашықтықтан алу кез келген уақытта жүргізілуі мүмкін.

Есепке алу құрылғыларының көрсеткіштерін алу кезінде Тұтынушы өз-өзіне қызмет көрсетуіне жол берілді. Электр энергиясын коммерциялық есепке алу құрылғысының көрсеткіштерін алу және төлем құжаттарын төлеу кезінде Тұтынушының жіберген қателіктері, Сатушы және (немесе) энергия жеткізуші ұйымымен алты айдан аспайтын мерзіміндегі шегінде анықталуына қарай ескеріледі.
4. Электр энергиясына ақы төлеудің тәртібі
4.1. Тұтынушылардың оларға ұсынылған электр энергиясы үшін есеп айырысуы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген тарифтер бойынша жүргізіледі.

Жаңа тарифтерді қолданысқа енгізу Тұтынушыларды кемінде 3 (үш) жұмыс күнінен бұрын бұқаралық ақпарат құралдары арқылы алдын ала хабардар еткеннен кейін жүзеге асырылады және осы шартты қайта жасасу үшін негіз болып табылмайды.

4.2. Есепті кезең бір күнтізбелік айды құрайды.

4.3. Тұтынушы төлемді Сатушы жазып берген төлем құжаты негізінде есептіден кейінгі айдың 25 (жиырма бесі) күнінен кешіктірмей жүргізеді.

4.4. Шартта көзделген электр энергиясы үшін ақы төлеудің мерзімін өткізіп алған жағдайда, Тұтынушы Сатушыға Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ақшалай міндеттемелерді орындау күнінде қолданыстағы ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің көлемінде тұрақсыздық айыбын төлейді.

4.5. Егер Тұтынушы Электрмен жабдықтау шартының талаптарын бұзғаны үшін ажыратылған болса, онда бұзушылық жойылғаннан соң және қосу қызметі үшін ақы төлегеннен кейін оны қосуды энергияны жеткізуші (энергияны өндіруші) ұйым жүзеге асырады.

4.6. Тұтынушы тұтынған электр энергиясы үшін есептеулер электр энергиясын коммерциялық есепке алу құрылғыларының нақты көрсеткіштері немесе Электрмен жабдықтау шартының талаптарына сәйкес басқа да тұтыну есептері негізінде Сатушымен жазылып берілген төлем құжаты бойынша жүргізіледі.

4.7. Смарт-картасы бар есептеу құрылғыларын қолдануға негізделген электр энергиясын коммерциялық есептеудің автоматтандырылған жүйесі болған жағдайда, төлем құжатының ұсынуынсыз Тұтынушы тұтынылған электр энергиясы үшін төлемді өздігінен айқындаған көлемде жүргізеді.

4.8. Энергияны жеткізуші (немесе) (энергияны өндіруші) ұйымдардың өкілінің электр энергиясын коммерциялық есепке алу сызбасын тексеру мақсатында Тұтынушыға баруы тиісті актімен ресімделеді. Акті энергияны жеткізуші (энергияны өндіруші) ұйымы өкілі және тексерілетін Тұтынушының не оның өкілінің қолдары болған жағдайда шынайы болып табылады. Акті Тұтынушы қол қоюдан бас тартқан жағдайда, бірақ оны энергия жеткізуші ұйымының (энергияны өндіруші) және кондоминимум нысаны басқару органының (соңғысы бар болса) құрамында кем дегенде үш адамы бар комиссиясы ресімдеген жағдайда шынайы деп есептеледі.

4.9. Энергияны жеткізуші (энергияны өндіруші) ұйым Тұтынушыға бұзушылықтар туралы акті құрады, оны ажыратады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қайта есептеуді жүргізеді.

4.10. Энергия жеткізуші немесе энергияны өндіруші ұйымның электр желілеріне өздігінен қосылуы анықталса акті құрылып меншік құқығына ие болу сәтінен бастап бірақ қуыну мерзімінен аспайтын нақты қосылған жүктеме бойынша пайдаланылған энергиясының көлеміне қайта есептеу жүргізіледі.

4.11. Тұтынушы сызбадағы және электр энергиясын есепке алу құрылғыларындағы бұзушылықтар жойылғаннан кейін, қайта есептеу сомасы төленіп, электрмен жабдықтау шарты жасалып немесе электрмен жабдықтау шартына толықтырулар енгізілгеннен кейін және қосу сомасы төлемі жүргізілген соң электр желісіне қосылады.

Төлем жүргізілмеген, сонымен қатар тиісті мерзімінде қайта есептеу бойынша төлем толық жасалмаса немесе Тұтынушы төлем жасаудан бас тартқан жағдайда электрмен жабдықтаушы ұйым материалдарды сотқа тапсырады.
5. Тұтынушының құқықтары мен міндеттері
5.1. Тұтынушының құқығы бар:

1) электр энергиясын жасалған Шарттың талаптарына сәйкес алуға;

2)энергияны өндіруші, энергияны жеткізуші және энергиямен жабдықтаушы ұйымдарынан жеткізілмеген немесе сапасыз электр энергиясын жеткізуден келтірілген нақты залалды өтеуді Шарт талаптарына сәйкес талап етуге;

3) Сатушыны кем дегенде бір ай бұрын хабардар ету талабының сақталуымен және тұтынылған электр энергиясы үшін толық төлемін жүргізе отырып Шартты бір жақты тәртіпте бұзуға;

4) Шартты жасасуға және оны орындауға байланысты даулы мәселелерді шешу үшін сотқа жүгінуге;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіпте есепке алудың сараланған тарифтік жүйелері бойынша тұтынылған электр энергиясы үшін төлем жүргізуге;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген өзге де құқықтары бар.

5.2. Тұтынушы міндетті:

1) электр энергиясын тұтыну режимдерін сақтауға;

2) Тұтынушылардың меншігіндегі электро-энергоқондырғыларының және коммерциялық есепке алу құрылғыларының тиісті техникалық жағдайын қолдауға, электр энергетикасы саласындағы Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес олардың техникалық жағдайының талаптарын орындауға;

3) Қазақстан Республикасының бірегей электр энергетикалық жүйесіндегі электр энергиясының стандартты жиілігін қолдауға бағытталған нормативтік талаптарды орындауға;

4) Электр энергиясын есепке алу сызбасын өзгерту немесе пломбы (таңба) бүтіндігінің, электр энергиясын коммерциялық есеп алу жүйесінің бұзушылықпен байланысты жұмыстардың кез келген түрін өткізу кезінде жұмысты бастар алдында Тұтынушы энергия жеткізуші (энергияны өндіруші) ұйымды бұл туралы жазбаша түрде хабардар етіп тиісті рұқсатты алу керек.

5) апаттар, өрттер, электр энергиясын коммерциялық есептеу құрылғыларының жұмысындағы ақаулары және электр энергиясын пайдалану кезінде туындаған өзге де бұзушылықтар туралы Сатушыға хабарлауға;

6) энергия жеткізуші ұйымның өкілдерін сондай-ақ мемлекеттік энергетикалық қадағалау және бақылау органының қызметкерлерін, жергілікті атқарушы органдарының өкілетті өкілдерін электро және энергоқондырғыларының техникалық жағдайына және қауіпсіз пайдаланылуына бақылауды жүзеге асыру үшін коммерциялық есепке алу құрылғыларын көруіне жол беруге;

7) энергияны жеткізуші ұйымының өкілдеріне электр энергиясын есепке алу құрылғыларының көрсеткіштерін алуды жүргізу үшін коммерциялық есепке алу құрылғыларына баруын қамтамасыз етуге;

8) Шартпен бекітілген мерзімде босатылған, жеткізілген және тұтынылған электр энергиясы үшін уақтылы ақы төлеуге;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген өзге де міндеттері бар.
6. Сатушының құқықтары мен міндеттері
6.1. Сатушының құқықтары бар:

1) мына жағдайларда энергияны жеткізуші ұйымын көмекке тарту арқылы жеткізілімді тоқтатудан кем дегенде 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын Тұтынушыны немесе оның өкілін алу фактісін растауға мүмкіндік беретін тәсілмен жазбаша түрде ескерте отырып, электр энергиясын беруді толық немесе ішінара тоқтатуға:

а) Шартпен бекітілген мерзімдерде электр энергиясына төлем жүргізбегені сонымен бірге толық емес төлем жасағаны үшін;

б) Электрмен жабдықтау шартымен бекітілген электрді тұтыну тәртіптемесін бұзғаны үшін;

в) бұзушылықтарды жою туралы Ережеге сәйкес энергияны жеткізуші (энергияны өндіруші) ұйымның талаптарын бекітілген мерзімдерде орындамаған жағдайда.

2) Энергияны жеткізуші (энергияны өндіруші) ұйым мына жағдайларда алдын-ала ескерту жасамастан Тұтынушыға электр энергиясын беруді толықтай тоқтатады:

а) электр энергиясын қабылдағыштарды энергия жеткізуші (энергияны өндіруші) ұйымның электр желісіне өздігінен қосып алса;

б) электр энергиясын коммерциялық есептеу құрылғыларына қоса (есепке алынбаған) электр энергиясын қабылдаушыларды қосып алған жағдайда;

в) Тұтынушының кінәсінен энергия жеткізуші (энергия өндіруші) ұйымның және басқа тұтынушылардың электр қондырғыларының қызмет сапасын төмендететін мәндерге дейін электр энергиясы көрсеткіштерін төмендеткен жағдайда;

г) жұмыс уақытында энергия жеткізуші (энергия өндіруші) ұйымның және энергетикалық қадағалау және бақылау органының өкілдерін электр энергиясын коммерциялық есептеу құралдарына және Тұтынушының электр қондырғыларын барып көруіне жол бермеу (іссапарға шыққан құқығымен);

д) апат жағдайында;

3) энергия жеткізуші ұйым сұраныс бойынша кейін хабарлама жасалуымен адамдардың өміріне қауіп төндіруі мүмкін, едәуір экономикалық залал келтіре алатын, коммуналдық шаруашылықтың және электрмен жабдықтау жүйелерінің аса маңызды элементтерінің жұмыс істеуін бұзатын апаттардың алдын алу немесе жою бойынша қажетті шараларды қабылдау үшін Тұтынушыға электр энергиясын беруді тоқтатады;

4) Шартты жасасу және оны орындауға байланысты даулы мәселелерді шешу үшін сотқа жүгінуге;

5) келтірілген шынайы залалды толық көлемде өтеуді Тұтынушыдан талап етуге;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген өзге де құқықтары бар.

6.2. Сатушы міндетті:

1) жасалған Шарттың талаптарына сәйкес электр энергиясын ұсынуға;

2) Тұтынушыға келтірілген шынайы залалды толық көлемінде өтеуге;

3) төлем жасамағаны үшін электр энергиясын беруді тоқтатуға дейін кем дегенде 30 (отыз) жұмыс күнінен бұрын Тұтынушыны немесе оның өкілін алу фактісін растауға мүмкіндік беретін тәсілмен жазбаша түрде ескерту;

4) Тұтынушыны электрмен жабдықтау қызметіне арналған тарифтері, олардың өзгеруі туралы хабарландыруды бұқаралық ақпарат құралдарына орналастыру жолымен кемінде 3 (үш) жұмыс күнінен бұрын сондай-ақ осы өзгертулер туралы ақпаратты төлем құжаттарында көрсетіп ақпараттандыруға;

5) Тұтынушыға ұсынылатын электр энергиясы үшін төлем қабылдауды өзінің жеке кассалары, сондай-ақ банк қызметтерінің жекелеген операцияларын жүзеге асыратын банктер мен ұйымдар арқылы қамтамасыз ету;

6) тұтынылған электр энергиясы үшін төлем құжатын төлем үшін Тұтынушыға айсайын ұсынуға;

7) энергияны жеткізуші ұйымының тарапынан құрал-жабдықтарды жөндеу және жаңа тұтынушыларды қосу бойынша жоспарлы жұмыстарды жүргізугі байланысты электр энергиясын жеткізуді жоспарланған тоқтату туралы, ажыратуға дейін кем дегенде үш күнтізбелік күнінен кешіктірмей Тұтынушыны ақпараттандыруға;

8) электр энергиясын табиғи монополиялар саласында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органмен келісілген тарифтер бойынша ұсынуға.
7. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Электрмен жабдықтау шарты бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті дәрежеде орындамаған жағдайда, Тараптар ерікті тәртіп бойынша немесе келісімге келе алмаған жағдайда сот шешімі бойынша осымен келтірілген нақты залалдың орнын толтыруға міндетті.

7.2. Сатушы форс-мажорлық жағдайлардан туындаған электр энергиясын берудегі кідірістер үшін (табиғи зілзала, әскери іс-қимылдар және т.б.), сондай-ақ Сатушыға байланысты емес жағдайлар (электр беру желілерін және басқа жабдықты ұрлануы немесе зақымдалуы және т.б.) кезінде Тұтынушы алдында материалдық жауапкершілікте болмайды.

7.3. Тараптар өзінің атауын, құқық белгілеуші құжаттарының, заңды мекенжайының, нақты тұрғылықты жерінің және Шарттың талаптарын орындауға қажетті өзге де деректемелерді өзгерткені туралы бірін-бірі жазбаша түрде дереу хабардар етуге міндеттенеді. 


8. Қорытынды ережелер
8.1. Шарт Тұтынушыны қосылған желіге бекітілген тәртіпте бірінші рет нақты қосқан сәттен бастап жасалған болып есептеледі.

Шартқа Тараптармен қол қойылады және бір жыл мерзімінде қолданыста болады.

Тараптардың біреуінің шарттың мерзімі аяқталған кезде шартты тоқтату немесе өзгерту туралы өтініші болмаған жағдайда, ол белгісіз мерзімге, шартты жасасқан кезде көзделген талаптар бойынша ұзартылған болып есептеледі.

Шарт тараптардың келісімі бойынша өзгертілуі мүмкін.

8.2. Осы Шарттың талаптарын орындауға байланысты Сатушы мен Тұтынушы арасында даулы мәселелер туындаған жағдайда Сатушы 3 (үш) жұмыс күні ішінде даулы мәселені ерікті тәртіпте шешу үшін Тұтынушыны хабардар етеді. Келісімге келе алмаған жағдайда даулы мәселелерді шешу осы Шартты орындаудың орны бойынша сот шешімімен жүзеге асырылады.

8.3. Шартқа Тараптардың келісімі бойынша енгізілетін барлық өзгерістер мен толықтырулар Шарттың ережелеріне қайшы келмеуге тиіс, қосымша келісім түрінде рәсімделеді, Тараптардың өкілетті өкілдері қол қояды және заңнамада белгіленген тәртіппен рәсімделеді.

8.4. Осы Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде заңды күші тең, екі бірдей данамен, Тараптардың әрқайсына мемлекеттік және орыс тілдерінде бір данадан жасалды.

8.5. Осы арқылы Тұтынушы Сатушыға Шарттың талаптарын орындау мақсатында өзі туралы жеке деректерді жинақтау, өңдеу, сақтау және таратуға келісімін береді.


9. Тараптардың деректемелері
Сатушы «АРЭК-Энергосбыт» ЖШС

Заңды мекенжайы Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қабанбай батыр ауылы, Жамбыл Подстанциясы көшесі, 1А құрылыс.

Орналасқан жері

Банкінің атауы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ

БСК HSBKKZKX

БСН/ЖСН 040840000124

ЖСК

Басшының Т.А.Ә.
________________________(қолы) М.О.

Тұтынушы

Аты-жөні ________________________

Заңды мекен-жайы ________________________

Орналасқан жері

ЖСН ________________________

Байланыс телефоны ________________________

Е-mail (бар болса)__________________________

________________________ (қолы)

Договор электроснабжения для бытовых потребителей №___________
_______________________ «____» ___________20___ г.

(место заключения договора)


ТОО «АРЭК-Энергосбыт, осуществляющее

(наименование энергоснабжающей организации)

электроснабжение потребителей согласно лицензии № 000510 от 16.07.2009 г., именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника __________ отделения
_____________________________________________________,

       (фамилия, имя, отчество)

действующего на основании доверенности №____от_______ г., с одной стороны, и_____________________________________________________,

( фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Потребитель», или его Представитель в лице ______________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании___________________, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор электроснабжения (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Основные понятия, используемые в Договоре
1.1. В Договоре используются следующие основные понятия:

1) расчетный период - период времени, определяемый Договором на электроснабжение, за который потребленная электрическая энергия учитывается и предъявляется к оплате потребителю;

2) бытовой потребитель - физическое лицо, использующее электрическую энергию для собственных бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ и предоставлением услуг;

3) прибор коммерческого учета - техническое устройство, предназначенное для коммерческого учета электрической энергии, разрешенное к применению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

4) схема учета электрической энергии - определенное электрическое соединение средств учета электрической энергии, обеспечивающих учет передаваемой и потребляемой электрической энергии для расчетов за нее.

5) система коммерческого учета электрической энергии – совокупность приборов коммерческого учета для определения расхода электрической энергии и мощности (счетчик электрической энергии, измерительные трансформаторы тока и напряжения) и устройство (коммутационный аппарат) соединенные между собой по установленной схеме;

6) точка продажи электрической энергии – точка, расположенная на границе ответственности энергопередающей организации, с которой энергоснабжающая организация имеет договор на передачу электрической энергии

7) энергопередающая организация (ЭПО) – организация, осуществляющая на основе договоров передачу электрической энергии.

8) энергоснабжающая организация (ЭСО) – организация, осуществляющая продажу потребителям купленной электрической энергии.

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Договоре, применяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области электроэнергетики и в сферах естественных монополий.


2. Предмет Договора
2.1. Продавец обязуется подавать Потребителю электрическую энергию до точки продажи, а Потребитель обязуется производить оплату за потребленную электрическую энергию в порядке и на условиях согласно Договору.

2.2. Договор заключается с Потребителем только при наличии у него оборудования, непосредственно присоединенного к электрическим сетям в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан, и приборов коммерческого учета.


3. Учет потребляемой электроэнергии
3.1. Учет электрической энергии для расчетов между энергоснабжающей, энергопередающей (энергопроизводящей) организациями и Потребителем производится на границе балансовой принадлежности электрической сети. В случае установки прибора коммерческого учета электрической энергии не на границе балансовой принадлежности электрической сети потери электрической энергии на участке от границы балансовой принадлежности электрической сети до места установки приборов коммерческого учета электрической энергии относятся на договорной основе к владельцу, на балансе которого находится указанный участок электрической сети, и определяются расчетным путем энергопередающей (энергопроизводящей) организацией.

3.2. Количество электрической энергии, поданной Продавцом и принятой Потребителем, определяется показаниями приборов коммерческого учета, при их отсутствии или временном нарушении – расчетным путем.

3.3. Количество приборов коммерческого учета отражается в перечне приборов коммерческого учета по форме, согласно Приложению 1 к настоящему Договору.

3.4. Снятие показаний приборов коммерческого учета производится не позднее 21-00 часа представителями энергопередающей организации. Дистанционное снятие показаний при использовании автоматизированных систем коммерческого учета электрической энергии допускается в любое время.

Допускается самообслуживание Потребителя при снятии показаний приборов коммерческого учета. Ошибки, допущенные Потребителем при снятии показаний и оплате платежных документов, учитываются Продавцом и (или) энергопередающей организацией по мере их выявления в пределах срока, не превышающего шести месяцев.
4. Порядок оплаты электрической энергии
 4.1. Расчеты Потребителей за предоставленную им электрическую энергию производятся по тарифам, установленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Введение в действие новых тарифов осуществляется после предварительного уведомления потребителей не менее чем за 3 (три) рабочих дня через средства массовой информации и не является основанием для перезаключения данного Договора.

4.2. Расчетный период составляет один календарный месяц.

4.3 Оплата производится Потребителем не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за расчетным, на основании платежного документа, выписанного Продавцом.

4.4. В случае просрочки оплаты за электроэнергию, предусмотренную Договором, Потребитель выплачивает Продавцу неустойку в размере официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства

4.5. Если Потребитель отключен за нарушения условия Договора электроснабжения, то подключение его производится энергопередающей (энергопроизводящей) организацией после устранения нарушения и оплаты услуги за подключение.

4.6. Расчеты за потребленную электрическую энергию Потребителем производятся по платежному документу, выписанному Продавцом на основании фактических показаний приборов коммерческого учета электрической энергии или иного расчета потребления согласно условиям Договора электроснабжения.

4.7. В случае наличия автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, основанной на применении приборов коммерческого учета со смарт-картой, оплата за потребленную электрическую энергию производится Потребителем в самостоятельно определяемом объеме без выставления платежного документа.

 4.8. Посещение Потребителя представителем энергопередающей (или) (энергопроизводящей) организаций с целью проверки схемы коммерческого учета электроэнергии оформляется соответствующим актом. Акт действителен при наличии подписи представителя энергопередающей (энергопроизводящей) организаций и проверяемого Потребителя, либо его представителя. Акт считается действительным и при отказе Потребителя от подписи, но при условии оформления его комиссией энергопередающей (энергопроизводящей) организаций и органа управления объектом кондоминиума (при наличии последнего) в составе не менее трех человек.

4.9. Энергопередающая (энергопроизводящая) организация составляет Потребителю акт о нарушении, отключает его и производит перерасчет в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

4.10. При обнаружении самовольного подключения к электрическим сетям энергопередающей или энергопроизводящей организаций составляется акт, и производится перерасчет объема использованной энергии по фактически подключенной нагрузке с момента приобретения прав собственности, но не выше срока исковой давности.

4.11. Потребитель подключается к электрической сети после устранения нарушений в схеме и приборах учета электроэнергии, оплаты суммы перерасчета, заключения договора электроснабжения или внесения дополнений к договору электроснабжения и оплаты суммы за подключения.

В случае не оплаты, а также не полной оплаты по перерасчету в срок или отказа от оплаты Потребителем, энергоснабжающая организация передает материалы в суд.
5. Права и обязанности Потребителя 
5.1. Потребитель имеет право:

1) получать электрическую энергию в соответствии с условиями заключенного Договора;

2) требовать от энергопроизводящей, энергопередающей и энергоснабжающей организаций возмещения реального ущерба, причиненного недопоставкой или поставкой некачественной электрической энергии, в соответствии с условиями заключенного Договора;

3) расторгнуть Договор в одностороннем порядке при условии уведомления об этом Продавца не позднее, чем за месяц и полной оплаты за потребленную электрическую энергию;

4) обращаться в суд для решения спорных вопросов, связанных с заключением и исполнением Договора;

5) производить оплату за потребленную электроэнергию по дифференцированным тарифным системам учета в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

6) иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

5.2. Потребитель обязан:

1) соблюдать режимы потребления электрической энергии;

2) поддерживать надлежащее техническое состояние электро- и энергоустановок и приборов коммерческого учета, находящиеся в собственности потребителей, выполнять требования к их техническому состоянию в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан в области электроэнергетики;

3) выполнять нормативные требования, направленные на поддержание стандартной частоты электрической энергии в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;

4) при проведении любого вида работ, связанных с изменением схемы учета электрической энергии или нарушением целостности пломб (клейма), системы коммерческого учета электрической энергии Потребителю необходимо перед началом работ письменно известить об этом энергопередающую (энергопроизводящую) организацию и получить соответствующее разрешение.

5) сообщать Продавцу об авариях, пожарах, неисправностях в работе приборов коммерческого учета электроэнергии и иных нарушениях, возникающих при пользовании электрической энергией;

6) допускать представителей энергопередающей организаций к приборам коммерческого учета, а также работников органа по государственному энергетическому надзору и контролю, уполномоченных представителей местных исполнительных органов для осуществления контроля технического состояния и безопасности эксплуатации электро- и энергоустановок.

7) Обеспечить доступ представителям энергопередающей организации к приборам коммерческого учета для проведения снятия показаний прибора учета электроэнергии;

8) своевременно оплачивать отпущенную, переданную и потребленную электрическую энергию в сроки, установленные Договором;

9) иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
6. Права и обязанности Продавца
6.1. Продавец имеет право:

1) посредством привлечения энергопередающей организации, письменно предупредив Потребителя или его представителя, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до прекращения поставки, способом, позволяющим подтвердить факт получения, прекратить полностью или частично подачу электрической энергии в случаях:

а) отсутствия оплаты, а также не полной оплаты за электрическую энергию в установленные Договором сроки;

б) нарушения, установленного Договором электроснабжения, режима электропотребления;

в) при невыполнении в установленные сроки требований энергопередающей (энергопроизводящей) организации об устранении нарушений, согласно Правил.

2) Энергопередающая (энергопроизводящая) организация без предварительного уведомления прекращает полностью подачу Потребителю электрической энергии в случаях:

а) самовольного подключения приемников электрической энергии к электрической сети энергопередающей (энергопроизводящей) организации;

б) подключения приемников электрической энергии помимо (без учета) приборов коммерческого учета электрической энергии;

в) снижения показателей качества электрической энергии по вине Потребителя до значений, нарушающих функционирование электроустановок энергопередающей (энергопроизводящей) организации и других потребителей;

г)недопущения представителей энергопередающей (энергопроизводящей) организаций и органа энергетического надзора и контроля к приборам коммерческого учета электрической энергии и электроустановкам Потребителя в рабочее время (на правах командированного);

д) аварийной ситуации.

3) Для принятия неотложных мер по предупреждению или ликвидации аварий, которые повлечет за собой опасность для жизни людей, значительный экономический ущерб, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства и систем электроснабжения, энергопередающая организация прекращает подачу электрической энергии Потребителю с последующим уведомлением, по запросу;

4) обращаться в суд для решения спорных вопросов, связанных с заключением и исполнением Договора;

5) требовать от Потребителя возмещения в полном объеме причиненного реального ущерба;

6) иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

6.2. Продавец обязан:

1) предоставлять электрическую энергию в соответствии с условиями заключенного Договора;

2) возместить Потребителю в полном объеме причиненный ему реальный ущерб

3) письменно уведомить Потребителя не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до приостановления подачи электрической энергии за неоплату способом, позволяющим подтвердить факт получения Потребителем или его представителем;

4) информировать Потребителя о тарифах на услуги электроснабжения, их изменении путем размещения объявления в средствах массовой информации не менее чем за 3 (три) рабочих дня, а также с указанием информации о данных изменениях в платежных документах;

5) обеспечивать прием платежей от Потребителя за предоставляемую ему электрическую энергию через собственные кассы, а также банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;

6) ежемесячно представлять Потребителю платежный документ для оплаты за потребленную электрическую энергию;

7) информировать Потребителя о планируемом прекращении подачи электрической энергии в связи с проведением со стороны энергопередающей организации плановых работ по ремонту оборудования и подключению новых потребителей не позднее, чем за три календарных дня до отключения;

8) предоставлять электрическую энергию по тарифам, согласованным государственным органом, осуществляющим руководство в сфере естественной монополий.
7. Ответственность сторон
7.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору электроснабжения, Стороны обязаны возместить причиненный реальный ущерб в добровольном порядке либо, в случае не достижения договоренности, по решению суда..

7.2. Продавец не несет материальной ответственности перед Потребителем за перерывы в подаче электроэнергии, вызванные форс-мажорными обстоятельствами (стихийные явления, военные действия и т.п.), а также обстоятельствами, не зависящими от Продавца (хищение или повреждение линий электропередачи и другого оборудования и т.п.).

7.3. Стороны обязуются незамедлительно письменно уведомлять друг друга об изменении своего наименования, правоустанавливающих документов, юридического адреса, фактического местонахождения и иных реквизитов, необходимых для исполнения условий Договора.
8. Заключительные положения
 8.1. Договор считается заключенным с момента первого фактического подключения потребителя в установленном порядке к присоединенной сети.

Договор подписывается сторонами и действует сроком на один год.

При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении или изменении договора по окончании срока, он считается продленным на неопределенный срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором при его заключении.

Договор может быть изменен по соглашению сторон.

8.2. В случае возникновения спорных вопросов между Продавцом и Потребителем, связанных с исполнением условий данного Договора, Продавец в течение 3 (трех) рабочих дней уведомляет Потребителя, для решения спорного вопроса в добровольном порядке. В случае не достижения договоренности, решение спорных вопросов осуществляется по решению суда по месту исполнения данного Договора.

8.3. Все изменения и дополнения, вносимые по договоренности Сторон в Договор, не должны противоречить положениям Договора, оформляются в виде дополнительного соглашения, подписываются уполномоченными представителями Сторон и оформляются в установленном законодательством порядке.

8.4. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах на государственном и русском языках, имеющих равную юридическую силу, по экземпляру на государственном и русском языке для каждой из сторон.

8.5. Настоящим Потребитель дает согласие Продавцу на сбор, обработку, хранение и распространение персональных данных о нем, в целях исполнения условий Договора


9. Реквизиты сторон
Продавец ТОО «АРЭК-Энергосбыт»

Юридический адрес Акмолинская обл., Целиноградский район, аул Кабанбай батыра, улица Подстанция Жамбыла, строение 1А

Адрес местонахождения

Наименование банка АО «Народный банк Казахстана»

БИК HSBKKZKX

БИН/ИИН 040840000124

ИИК

Ф.И.О. руководителя
_______________________ (подпись) М.П.

Потребитель

Ф.И.О.______________________________________

Юридический адрес________________________

Адрес местожительства_____________________

ИИН_____________________________________

Контактный телефон_______________________

Е-mail (при наличии)_______________________
_________________________(подпись)

Каталог: assets -> files -> dogovora
files -> Конверттерді ашу хаттамасы
files -> Конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттама
files -> «севказэнерго»
files -> Акционерное Общество «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»
files -> «Павлодар облысы Екібастұз қаласы әкімінің аппараты» мм, 141200, Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Мәшһүр Жүсіп көшесі, 45-үй, анықтама телефондары/факс: 340856, электрондық мекенжайы: aitkeshova
files -> «Фармацевтикалық қызметке лицензиялар беру, қайта ресімдеу, лицензияның телнұсқаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
files -> Бағдарламасы Жосалы кенті, 2015 жыл Мазмұны


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет