Европейски съюзжүктеу 23.39 Kb.
Дата15.05.2019
өлшемі23.39 Kb.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ«Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:

Европа инвестира в селските райони»


МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“

П О К А Н А

за участие в двудневни обучения на територията на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ за местни лидери, за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в провеждането на двудневни обучения за местни лидери, за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, свързани с обявените мерки от Стратегията за ВОМР на Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“.

Обученията за местни лидери, за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи са както следва:

  • Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР, финансирана от ПРСР 2014-2020 чрез ЕЗФРСР“, 5 и 6 ноември 2018 г., 10:00 ч., зала на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, гр. Дряново, ул. Шипка №172.
  • Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР, финансирана от ПРСР 2014-2020 чрез ЕЗФРСР“, 7 и 8 ноември 2018 г., 10:00 ч., зала на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, гр. Дряново, ул. Шипка №172.
  • Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мярка ОПИК 2.2. „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ от СВОМР, финансирана от ОПИК 2014-2020 чрез ЕФРР“, 12 и 13 ноември 2018 г., 10:00 ч., зала на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, гр. Дряново, ул. Шипка №172.

Обученията се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-45 /30.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. Съгласно член 34 от Регламент (ЕС) № 1303/201, задачите на МИГ по прилагане на Стратегиите за ВОМР включват изграждане на капацитета на местните участници за разработване и изпълнение на операции, включително поощряване на способностите им за управление на проекти.В обученията ще бъдат представени отворените приеми по мерки с:

  • цели, обхват, допустими кандидати и дейности, разходи, критерии за оценка;

  • подготовка на проектното предложение: формуляр, бизнес план, документи;

  • работа с ИСУН: регистрация, подаване на проектно предложение;

  • администриране на договори;

  • финансово изпълнение и отчитане;

  • мерки за информиране и публичност.


Очакваме Вашето присъствие и активно участие!
Екип на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“

МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, адрес: гр. Дряново, ул. „Шипка“ №172, тел. 0877 111 165,

e-mail: migdt@abv.bg , www.mig-dryanovo-tryavna.eu


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет